XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "075 - Маркетинг" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Кафедра маркетингу здійснює підготовку фахівців в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за освітніми рівнями бакалавр та магістр зі спеціальності 075 - «Маркетинг».

Потреби підприємств у  постійному ретельному аналізі ринку збуту, прийнятті нестандартних рішень у завоюванні споживачів і підвищенні рівня конкуренто-спроможності товарів та послуг, веденні ефективної організаційно-економічної маркетингової політики, стрімке поширення маркетингової діяльності у сфері інтернет-простору підвищують привабливість професії маркетолога та при цьому висувають нові вимоги до практичної складової змісту підготовки фахівців з маркетингу.

Детальніше про історію кафедри

Привабливість спеціальності полягає у тому, що маркетолог - один з найважливіших фахівців у будь-якому сучасному бізнесі. Від його роботи залежить комерційний успіх підприємства, тож ефективність роботи маркетолога - питання життя і смерті для будь-якої компанії. Маркетолог відповідає за ключові напрямки розвитку компанії: вивчення ринку і споживачів, виявлення незайнятих ринкових ніш, розробка нових продуктів, виведення товарів на ринок, управління життєвим циклом товарів. Всезнаюча статистика говорить, що в розвинених країнах на посадах, пов'язаних з маркетингом, трудяться від 25 до 30% всіх працівників сектора економіки.

Детальніше про спеціальність

Відповідно до  реалій сьогодення запроваджено концептуально новий, інноваційний підхід до змісту навчання, спрямований на підвищення рівня якості освіти і набуття нашими випускниками конкурентних переваг на ринку праці за рахунок формування професійних компетентностей, знань, умінь та навичок,  відповідно до сучасних вимог роботодавців.

Детальніше про інноваційний зміст навчання

Навчальні програми з маркетингу спрямовані на підготовку професійно-компетентних, креативних, високоінтелектуальних фахівців, здатних працювати у сфері маркетингу та забезпечувати європейський рівень надання маркетингових послуг на інноваційних засадах з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі  та  широким застосуванням ІТ- технологій.  

Фахівців, спроможних обрати роботу залежно від власних уподобань:

 • для аналітиків – робота в дослідницькій фірмі чи стратегічному відділі компанії;
 • для комунікабельних – успішна кар’єра в сфері комунікативної політики;
 • для творчих особистостей – втілення креативного потенціалу у рекламній агенції чи PR відділі.
Детальніше про освітні програми з маркетингу

За даними Work.ua станом на травень 2019 р. для  67.9% відкритих вакансій з маркетингу по Україні, роботодавці вказали заробітну плату в розмірі до 42 000 грн. 26.5% оголошень з зарплатою 42 000 - 82 300 грн, і 2.7% з зарплатою 82 300 - 122 600 грн.

 
Детальніше про працевлаштування

Затребуваність професії підтверджується компаніями – партнерами кафедри:

 
Детальніше про компанії - партнери кафедри

Основні компетенції, які висувають компанії-роботодавці – партнери кафедр:

 • здатність розробляти корпоративну та маркетингову стратегію, програми розвитку підприємства;
 • вміння використовувати в роботі програмне забезпечення (як загального профілю, так і спеціалізоване);
 • навички ведення електронної комерції та електронного документообігу;
 • готовність до саморозвитку, самореалізації,
 • здатність використовувати сучасний маркетинговий інструментарій для вирішення стратегічних, поточних та оперативних завдань;
 • готовність до комунікації в усній та письмовій формах українською та англійською мовами для вирішення завдань професійної діяльності;
 • здатність управляти підрозділами, групами, командами, проектами та комунікативними мережами підприємств;
 • володіння інформацією про ринок, цільову аудиторію і конкурентів проекту, вміння відстежувати інформаційні потоки з цих питань;
 • використання творчого потенціалу.
Детальніше про компетенції майбутніх фахівців з маркетингу

Завдання сучасного маркетингу зводиться не лише до реалізації вже вироблених послуг, а доповнюється впливом на споживача, на формування його потреб з урахуванням можливостей розширюваного виробництва зі створення нових послуг. Тому практична складова підготовки студентів складає більше 50% усього навчального часу та базується на сучасному програмному забезпеченні маркетингових досліджень і бізнес-аналітики.

Зміст дисциплін професійної підготовки враховує особливості маркетингової діяльності у сфері телекомунікацій. Під час практичних занять передбачено запрошення фахівців з маркетингу, імітації, ділові і освітні ігри, обговорення складних і дискусійних питань і проблем, позааудиторні методи навчання (соціальні проекти, змагання, екскурсії на провідні компанії, фільми, виставки тощо).

Детальніше про дисципліни кафедри

На кафедрі маркетингу створено Digital-маркетингу та Google-аналітики на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI. Навчальна лабораторія кафедри  обладнана сучасними комп’ютерами, проектором та дошками, що дає можливість проводити як лекційні так і практичні заняття.

На вимогу сучасним запитам роботодавців здійснюється впровадження інформаційних технологій в навчальний процес, а саме використання сучасних мультимедійних засобів і Інтернет як допоміжних засобів навчання фахівців з маркетингу. В освітню програму включено фахові дисципліни, які базуються на застосуванні спеціальних програмних продуктів маркетингового спрямування.

Це – «CRM системи в маркетингу», «Маркетингові дослідження та бізнес-аналітика», «Інтернет-маркетинг», «Маркетингові проекти в галузі телекомунікацій» тощо. Також використовуються у навчальному процесі електронні словники й енциклопедії, мультимедійні курси, включаючи аудіо та відеоматеріали, електронні видання книг, газет і журналів мовою оригіналу, освітні сайти, форуми.

 
 
Детальніше про матеріально-технічну базу кафедри

Гарантом якості навчального процесу є професійний склад науково-педагогічних працівників кафедри – висококваліфікованих вчених, які мають значний досвід роботи у науково-дослідній сфері, маркетинговій діяльності, підприємництва та управління.

 
 
Детальніше про викладачів кафедри

Наукова діяльність кафедри реалізується за напрямами:  виконання держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної роботи;  підготовка наукових кадрів в межах функціонування наукової школи маркетингового менеджменту; науково-дослідна діяльність;  участь у конференціях; організація наукової роботи студентів. Апробація результатів наукової діяльності викладачів кафедри відбувається шляхом участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, публікацій у відомих наукових фахових виданнях, у т.ч. включених до наукометричних баз даних.

Детальніше про науково-дослідну діяльність

Викладачами кафедри видано за останні 2 роки монографії та навчальні посібники:

 
Детальніше про видання викладачів кафедри

У рамках дисципліни «Електронний бізнес» разом з Веб-студією «UpWay» теми 4 «Розробка комерційного сайту» та 7 «Просування комерційних сайтів» викладаються практичним курсом робітниками UpWay. Практичний курс «Створення корпоративного сайту на WordPress та його просування» надає студентам можливості створити власний сайт, отримати знання щодо його просування й отримати Сертифікат компанії «UpWay». Компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу» організовує курс MS Dynamics CRM Consultant для студентів з можливістю подальшого працевлаштування. Після успішного проходження курсів, студенти отримають Сертифікат «MS Dynamics CRM Consultant» як підтвердження отриманих знань та навичок роботи з MS Dynamics CRM. У рамках дисципліни «Інтернет-маркетинг» разом з ТОВ ADPARTNER вивчення дисципліни закріплено отриманням Сертифікату компанії з можливістю подальшого працевлаштування.

В рамках дисципліни «Маркетингові технології управління Інтернет-проектами» магістранти кафедри маркетингу під керівництвом к.е.н., доцента Дрокіної Н.І. проходять навчання з практичного курсу «Основи цифрового маркетингу та його інструменти» на он-лайн платформі Grow with Google в програмі Digital Workshop. Доказом проходження навчання на платформі Digital Workshop є відповідний сертифікат від Google і IAB Europe

 
 
Детальніше про можливість отримання сертифікатів

Завдяки плідним відносинам кафедри маркетингу з компаніями-партнерами студенти мають можливість вдосконалити професійні компетенції, наблизитися до світових вимог у фаховій спеціалізації, бути обізнаними з інноваційними напрямами діяльності компаній, отримати відповідні сертифікати, що надасть додаткові переваги при працевлаштуванні. Компанії-партнери надають місця для проходження практики, стажування та є потенційними роботодавцями наших випускників.

Однією із важливих складових інноваційного підходу є підготовка по спеціальності, яка починається не з третього, а вже з першого курсу. Студент має відвідувати заняття свідомо, з розумінням необхідності тих знань і навичок, які йому надаються під час навчання.  Тому, вже у 1 семестрі у курсі «Маркетинг» студентам надається система знань щодо базових елементів комплексу маркетингу; у 2 семестрі ця дисципліна подовжується розкриттям соціально-етичних особливостей маркетингу.На першому курсі для студентів-маркетологів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», на 3 курсі – «Хмарні технології» та «Штучний інтелект», що сприяє використанню студентами всіх можливостей сучасних інформаційних технологій у майбутній роботі та у повсякденному житті. Знання особливостей інформаційно-телекомунікаційних засобів має стати візитівкою наших студентів. Як важко уявити студента-медика, якій не вміє надати першу медичну допомогу, так і студент ДУТ має бути обізнаним з  прикладними аспектами сфери телекомунікацій.

Додатково викладаються дисципліни: на 1 курсі «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі – «Ділові комунікації», на 4 курсі – «Засади відкриття власного бізнесу». Вивчення цих дисциплін спрямоване на підготовку комунікабельних, ініціативних спеціалістів, організаторів, які вміють творчо вирішувати непрості завдання, структурно та аналітично мислити, здатних максимізувати прибутки компанії, налагодити зв'язки з партнерами та споживачами. Посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі — 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах − 20% занять за спеціальністю викладаються англійською мовою забезпечить можливість нашому студенту вільно володіти фаховою англійською та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

Детальніше про інноваційний зміст навчання

 

Кафедра маркетингу marketing_dut@i.ua

завідувач кафедри Виноградова Олена Володимирівна
тел. 098-72-29-528

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 42 552