Державний Університет Телекомунікацій

Зміст навчання - Кафедра Маркетингу

Основна мета провадження освітньої діяльності - забезпечити підготовку фахівців в сфері маркетингу, які здатні вирішувати  проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу підприємств різних рівнів, обирати оптимальні підходи щодо формування товарної, цінової та збутової політики, розробки системи маркетингових комунікацій, організації маркетингової діяльності.

Зміст навчання за сформованим планом підготовки бакалаврів з маркетингу поєднує класичну академічну освіту, спрямовану на  ґрунтовну фундаментальну, базову економічну підготовку, з прикладним навчанням для розвитку професійних, соціальних та інших компетенцій маркетологів та враховує специфіку маркетингової діяльності в галузі інформаційних комунікацій.

 

 

У відповідності до нових вимог МОН України, запитів роботодавців сформовано комплекс загальних та фахових компетентностей майбутніх маркетологів, які набуваються у результаті вивчення дисциплін навчального плану.

Ключовою компетентністю є інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі маркетингу та у процесі навчання, що передбачає застосування економічних знань та вмінь в сфері маркетингу.

Загальні компетентності

Аналітичне мислення: здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та логічних фактів.

Гнучкість мислення: здатність до швидкості і гнучкості мислення, можливість застосування знань та компетентностей у широкому діапазоні економічної діяльності.

Групова робота: здатність до командної роботи з урахуванням вимог дисципліни планування та управління часом.

Комунікативні навички: здатність до ефективної взаємодії з іншими людьми; до подання складної інформації у зрозумілий спосіб усно і письмово.

Проактивне бачення: здатність моделювати розвиток подій і обирати бажаний; ідентифікувати ключові фактори тієї або іншої  ситуації, визначати як вони взаємодіють і які з них вимагають найбільшої уваги.

Самонавчання та самовдосконалення: здатність до подальшого навчання, здатність виявляти проблеми та знаходити шляхи їх вирішення, здатність до саморегуляції та здорового способу життя.

Етичні установки: дотримання етичних принципів з погляду професійної чесності та  вміння спілкуватись у колективі

Комп’ютерні навички: здатність працювати з комп’ютерною технікою як користувач; використання сучасного програмного забезпечення для обробки, аналізу, представлення інформації, прийняття обґрунтованих фахових рішень; використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Інтегративні навички: уміння застосовувати та інтегрувати знання, уміння і навички та їх ефективно використовувати в умовах швидкої адаптації організацій до вимог зовнішнього середовища.

 

ПРОФЕСІЙНІ компетентності

Маркетингові знання та розуміння: проведення аналітичних маркетингових досліджень, розробки програм управління товарною, ціновою та комунікаційною політикою, товарорухом.  

Навички оцінки: здатність оцінити економічну та маркетингову діяльність підприємства та окремих її складових (економічних та фінансових показників, склад та структуру асортименту товарів та послуг, ефективності цінової та комунікаційної політики, логістики тощо), знайти проблеми та запропонувати і економічно обґрунтовані шляхи їх вирішення.

Технічні здібності: здатність кваліфіковано, професійно, зі знанням справи виконувати роботу, відповідно до посадових обов’язків, ефективно застосовувати технічні прийоми конкретної фахової діяльності.

Організаційні здібності: здатність до організації діяльності колективу, реалізації групових проектів, делегування повноважень.

Креативні здібності: генерація ідей, нестандартних підходів і рішень, творчої діяльності, контруітивного мислення; здатність до формування рекламних звернень, інноваційних маркетингових пропозицій. 

Соціально-психологічні здібності: здатність розуміти і враховувати соціальні, психологічні, аспекти, що впливають на формування управлінських рішень в процесі управління маркетинговою діяльністю.

Аналітичні здібності: здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ на глобальному (мега-), макро-, мезо- і мікрорівнях;  представляти аналітичну інформацію в стислій доступній формі, формулювати завдання та керуючі моменти для дослідження ринкової ситуації на стратегічному та операційному рівнях.

Діагностичні здібності: здатність діагностувати проблеми організації, тобто визначати їх симптоми та причини виникнення, ідентифікувати ступінь складності та важливості проблем і їх наслідки.

Розв'язання проблем: здатність  ідентифікувати і розв'язувати проблеми шляхом розуміння їх фундаментальних економічних і маркетингових основ шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання.

Концептуальні здібності: здатність усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки в організації, бачити, яким чином можна скоординувати діяльність окремих частин організації, аби досягти поставлених цілей найбільш продуктивним способом.

Масштабне мислення: здатність до узагальнення інформації, виходу за проблемні, часові та просторові межі, здатність до абстрагування від поточного уявлення про проблему.

Популяризаційні навички: вміння спілкуватися с нефахівцями, у т.ч. зі споживачами та іншими контрагентами, переконувати та розповсюджувати свої ідеї.

Навички з маркетингових комунікацій: здатність до організації рекламного процесу, сприяння активізації споживачів, покупців і посередників.

Інноваційні навички: здатність до інноваційного мислення,  ініціювання, регулювання і стимулювання інноваційної маркетингової діяльності підприємства, розробки та реалізації інноваційних маркетингових проектів.

Інформаційні навички: здатність застосовувати  технології обробки текстових документів, технології створення, редагування та показу презентацій, стандартні програми та ІТ - технології в економіці і маркетингу.

Головним завданням кафедри є забезпечення проведення навчальної, методичної роботи з дисциплін галузевого циклу, згідно з навчальним планом.

За кафедрою маркетингу закріплені дисципліни, які забезпечують формування фахових компетенцій майбутніх спеціалістів у сфері маркетингу:

 1. CRM системи в маркетингу 
 2. Адміністративний менеджмент
 3. Державне  регулювання ринку телекомунікацій 
 4. Електронний бізнес
 5. Інформаційні системи і технології в управлінні  та адмініструванні
 6. Логістика
 7. Маркетинг
 8. Маркетинг  інновацій 
 9. Маркетинг телекомунікаційних послуг
 10. Маркетингова товарна політика
 11. Маркетингова цінова політика
 12. Маркетинговий менеджмент
 13. Маркетингові дослідження 
 14. Маркетингові дослідження та бізнес-аналітика
 15. Маркетингові інновації в галузі телекомунікацій 

http://enjoy-job.ru/wp-content/uploads/2013/07/marketolog3.jpg

 1. Маркетингові комунікації
 2. Маркетингові проекти в галузі телекомунікацій 
 3. Міжнародний маркетинг
 4. Операційний менеджмент
 5. Організація офісної діяльності
 6. Основи управлінського консультування
 7. Поведінка споживачів
 8. Практикум комп'ютерних презентацій
 9. Психологія управління
 10. Рекламний менеджмент
 11. Самоменеджмент
 12. Соціально-відповідальний маркетинг
 13. Стратегічне управління підприємством
 14. Стратегічний маркетинг
 15. Сучасний ринок ТК
 16. Теорія організації
 17. Управління продажами і брендами  
 18. Управління якістю
 19. Цифровий маркетинг 

 

http://www.stihi.ru/pics/2011/05/21/359.gif

Викладання дисциплін проводиться на основі найсучасніших інтерактивних методик, основними з яких є навчання за методами розв'язання господарських ситуацій, тренінгів, фокус-груп тощо. Саме за цими методами готують фахівців з маркетингу провідні університети світу.

 

Всі дисципліни кафедри мають відповідне навчально-методичне забезпечення і електронні варіанти у системі Moodle.

 

Таким чином, освітньо-професійна програма підготовки маркетологів розроблена з урахуванням світового досвіду та особливостей української економіки. Навчання на кафедрі базується на принципово новому підході, який забезпечує підготовку фахівців, що мають широкий світогляд та високу кваліфікацію в майбутній професійній діяльності.

Переглядів: 4 057
^