Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Маркетингу

Науково-педагогічний колектив кафедри

http://usbusiness-visa.com/wp-content/uploads/2015/01/marketing-v-usa3.jpg

Кафедра маркетингу має достатній науковий потенціал, який представлено висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами. 

80% викладачів кафедри мають наукові ступені:

 • доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Виноградова Олена Володимирівна;
 • кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України Євтушенко Наталя Олександрівна;
 • кандидат економічних наук, доцент Плахотнікова Лариса Олександрівна;
 • кандидат економічних наук,  доцент кафедри Дарчук Вероніка Геннадіївна.
 • cтарший викладач кафедри  Крижко Ольга Валеріївна працює над кандидатською дисертацією.

Завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Виноградова Олена Володимирівна залучена у процес підготовки кадрів вищої кваліфікації, є керівником наукової школи з маркетингового менеджменту. Була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Нагороджена Почесною грамотою ВАК України «За успіхи у підготовці наукових кадрів», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України «За особистий внесок у підготовку фахівців». Олена Володимирівна пдготувала сім кандидатів наук, двох докторів наук, здійснює керівництво науковою діяльністю п’яти аспірантів. Більше 5 років є членом Експертної Ради з проблем секторального розвитку та підприємництва Департаменту атестації наукових кадрів МОН України. Заступник Голови спеціалізованої вченої ради К 26.861.03  з захисту кандидатських дисертацій у Державному університеті телекомунікацій. Член Асоціації «Євразійський Клуб учених». Науковий доробок становить понад 300 науково-методичних робіт. Пройшла стажування у Бредфордській вищій школі бізнесу (Велика Британія, м. Бредфорд), Центрі соціальних досліджень при Коркському університеті  (Ірландія, м. Корк), університеті Софія-Антиполіс (Франція, м.Ніцца), через участь у міжнародних проектах “TEMPUS/TACIS”. Учасник програми Академії викладацької майстерності „Лідери майбутнього у МВА” проекту «Бізнес-Менеджмент освіта в Україні». Підвищувала кваліфікацію у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на кафедрі маркетингу за темою: «Методологія маркетингових досліджень».

Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України Євтушенко Наталя Олександрівна – відомий фахівець з наукових проблем конкурентоспроможності вітчизняної промисловості, фінансовий і маркетинговий аналітик. Пройшла стажування на кафедрі економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ). Активно приймала участь у діяльності Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України за НДР «Механізми протидії агресивному податковому плануванню в Україні». Постійно співпрацює з Академією економічних наук України. Є співавтором Концепції економічного розвитку «Економічні реформи в Україні». Підвищувала кваліфікацію у Приазовському державному технічному університеті на кафедрі маркетингу за темою: «Управління маркетинговою конкурентоспроможністю підприємств».

Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент Плахотнікова Лариса Олександрівна є науковцем з питань  стратегії економічного та соціально розвитку України, трансформаційних процесів соціальної інфраструктури, організаційно-економічних засад підвищення ефективності сфери послуг. Приймала участь у розробці державної програма розвитку вищої освіти в Україні, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 р. № 1183, і проект Концепції та Державної програми розвитку освіти в Україні на 2006-2010 роки. Пройшла стажування у корпорації «Парус» тренінг з використання програмного забезпечення (CRM-модуль) «Парус-Менеджмент і Маркетинг 7.40»;  у Державному Вищому Навчальному Закладі  «Університет Менеджменту Освіти» Національної Академії Педагогічних Наук України з підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника вищого навчального закладу.

Доцент кафедри, кандидат економічних наук Дарчук Вероніка Геннадіївна є визнаним фахівцем з маркетингових досліджень у сфері послг. Пройшла стажування у Академії готельного господарства міста Познань (Польща). Активно займається проблемами наукового обґрунтування  здійснення  маркетингових досліджень та бізнес-аналітики; бізнес-планування та організації логістичних процесів на підприємствах сфери телекомунікацій.

Старший викладач кафедри Крижко Ольга Валеріївна працює над дисертаційним дослідженням, яке присвячено підвищенню економічної ефективності українських підприємств на основі сучасних інструментів маркетингу. Пройшла стажування у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на кафедрі менеджменту з напряму «Менеджмент організацій і адміністрування». Отримує другу вищу освіту у Державному університеті телекомунікацій за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», кваліфікація – «Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування». До кола наукових проблем відносяться: використання теорії організації на практиці, питання ефективної роботи сучасного офісу підприємства; застосування сучасних інформаційних систем на підприємствах; проблеми маркетингового менеджменту підприємств сфери телекомунікацій; рекламний менеджмент;проведення маркетингових досліджень діяльності підприємств телекомунікаційної галузі.

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Картинки по запросу картинки наука о маркетинге

Апробація результатів наукової діяльності викладачів кафедри відбувається шляхом участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, публікацій у відомих наукових фахових виданнях, у т.ч. включених до наукометричних баз даних.

Монографії, наукові брошури, навчальні посібники

 1. Социално-икономически вектори в развитието на националните икономики [колективна монографія]: О.В. Виноградова, К.І. Пилигрим   7.4. Роль мотивації в системах управління підприємством та персоналом, България, Украйна -2014. С.399 – 411.
 2. Менеджмент  у ХХІ сторіччі: методологія і практика [колективна монографія]: / О.В. Виноградова, К.І. Пілігрім :  Розділ. Аналіз  зовнішнього  мотиваційного  середовища  туристичних підприємств на національному та регіональному  рівня. – Полтава: ПНТУ ім.Кондратюка. -2015.- С.55-69.
 3. Аспекти реінжинірингу в умовах сучасної економіки //Сохнич А.Я., Виноградова О.В.  – Львів: ПП “Арал”,  2015.- 46 с.
 4. Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України: нові виклики та рішення[колективна монографія]: / за ред. Т.М.Берднікової, Н.О. Євтушенко, О.Г. Череп. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 371с.
 5. Місце і рольстудентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку [колективна монографія]: / за ред. Т.М. Берднікової, Н.О. Євтушенко. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. - 277с.
 6. Креативне управління соціально-економічним розвитком підприємств України: теорія і практика [колективна монографія /за ред. Т.М.Берднікової, Н.О. Євтушенко, М.В. Пахомовська]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2015. - 303с.
 7. Стратегічний менеджмент: методичні вказівки до розв’язання задач для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» /Н.О. Євтушенко. - Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 52 с.
 8. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник для студентів спеціальності «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)»/Н.О. Євтушенко. - Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 142с.

Статті у індексованих та закордонних виданнях

 1. Vynogradova O.. Analysis of foreign experience in restoring the tourist image of the territory / O. Vynogradova, M. Smykova // Canadian Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (JanuaryJune). Volume II. “Toronto Press”. Toronto, 2014.  - pp. 156-162
 2. Vynogradova O.. Application of the Hungarian method to hotel personnel competence assessment/ O. Vynogradova, K. Gavrysh// International Journal of Academic Research [1] - Baku, Azerbaijan, 2013. – Vol.5, №6 – p. 74-78.
 3. Виноградова Е.В. Сущность мотивации персонала как основы развития предприятия /Е.В Виноградова, Е.И.Пилигрим //  Бизнес-інформ[2].- ISSN: 2222-4459. - 2013. - №12. - С. 339-347
 4. Виноградова Е.В.Методы кризис-менеджмента по восстановлению имиджа промышленной территории / Виноградова Е.В., Смыкова М.А. // Економічний вісник Національного гірничого університету[3].- №2, 2015. -С.119-125.
 5. Виноградова О.В Проблеми регламентації контролю процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві /Виноградова О.В., Кондрашов О.А. // Проблеми економіки[4]. – 2015. - №4.- С.195-201.
 6. Виноградова О.В. Наукові проблеми дослідження зовнішнього мотиваційного середовища туристичних підприємств/ О.В. Виноградова, О.Ю. Гусєва, К.І. Пілігрім // Механізм регулювання економіки[5]. – Суми, 2015, № 4.-С.11-21.
 7. Виноградова О.В. Проблеми та стратегічні пріоритети розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні: регіональний аспект. /О.В Виноградова, В.Г.  Дарчук // Проблеми економіки[6]:  Наук. журнал ХНЕУ. – Харків: ВД Інжек, – ISSN: 2222-0712. - 2013. - №4. - С. 183-191.
 8. Виноградова О.В. Проблемні питання інформаційного забезпечення контролю процесу прийняття управлінських рішень / Виноградова О.В., Кондрашов О.А // Економіка. Фінанси. Право[7]. – 2015. - №12/1. – С.38-41
 9. Виноградова О.В. Рекламні маршрути по точках садиб, як один із чинників розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні /О.В Виноградова, В.Г.  Дарчук //  Бизнес-інформ[8]: Наук. журнал ХНЕУ. – Харків: ВД Інжек, 2013. – С. 120 – 131.
 10. Виноградова О.В., Место туристического бренда территории в его продвижении на туристический рынок / Виноградова О.В., Смикова М.О. //Науковий журнал  «Conteporary science interdisciplinarity, AMR Grodziec, Краков (Польша),. 2014.  - С.95-105.
 11. Виноградова О.В.,Коучинг — как средство повышения конкурентоспособности личности в туристической индустрии/ Виноградова О.В., Гавриш К.С.//Устойчивое развитие: зб.наук.пр. - Варна (Болгария), 2013. – Вип. 3. С. 103 – 110
 12. Виноградова О.В.Становление теории устойчивого туризма в период усиления глобализационных процессов/ Виноградова О.В., Литвинова О.В. // Устойчивое развитие:зб.наук.пр. - Варна (Болгария), 2013. – Вип. 10.  - С. 80-85.
 13. Євтушенко Н.О. Управління персоналом підприємства та чинники підвищення його ефективності/Н.О. Євтушенко//Економіка, фінанси, право7.– К.: «Альфа реклама», 2013. - № 12/1. – С. 16-18.
 14. Євтушенко Н.О. Аутсорсинг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємств України / Н.О. Євтушенко // Економіка, фінанси, право7. – К.: «Альфа реклама», 2014. - № 4/1. – С. 25 -28.
 15. Yevtushenko N. O. Ways to rational management of accounts receivable at enterprises  / N. O. Yevtushenko // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal.9 – 2015. – № 2.
 16. Yevtushenko N. O. Strategic management by balanced development: meaning [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal.9 - 2016. - №1.
 17. Євтушенко Н.О. Податкові ризики та система управління ними / Н.О. Євтушенко //      Науковий журнал «Вестник Днепропетровского университета. Серия: «Менеджмент инноваций»8. - Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара, 2016. - № 6. – Т.24. – С.68-77.
 18. Євтушенко Н.О. Особливості фінансування інновацій венчурним капіталом / Н.О. Євтушенко //"Економічний простір"8: Збірник наукових праць. - №110. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 248с. – С.107-118.

Статті в наукових фахових виданнях України

 1. Виноградова О.В, Додонов О.В. Туризм- як предмет наукових досліджень в контексті підготовки висококваліфікованих кадрів  //Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, Луганськ: ЛНУ, 2013.
 2. Виноградова О.В.  Адаптація зарубіжного досвіду розвитку системи внутрішньої торгівлі в умовах трансформаційних змін в Україні / Виноградова Олена. Барна Марта // Стратегічні пріоритети. - Київ : Вид-во ІСД, 2015. – Вип. 1 (34). – С. 70-76.
 3. Виноградова О.В. Концептуальні засади вдосконалення стратегічного управління підприємствами сфери телекомунікацій  в умовах кризи./О.В. Виноградова, О.В.  Крижко // Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць-  Київ: ДУТ, 2015. - №2 (12). -  С. 47-51.
 4. Виноградова О.В. Методологічні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств сфери послуг. /Виноградова Олена, Куценко Олена// Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць-  Київ: ДУТ, 2015. - №2 (12). -  С. 112-117.
 5. Виноградова О.В. Сутність стратегічного розвитку підприємств./ О.В. Виноградова, С.В. Гончаренко// Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць.- Київ:ДУТ, 2014. - № 2 (10). -  С. 23-30.
 6. Виноградова О.В., Дарчук В.Г. Науково-методичний підхід до обґрунтування пріоритетності чинників стратегічного розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні / Регіональний збірник наукових праць «Прометей». – Донецьк: ІЕП НАН України, ДЕГІ, 2013. - №4 (38). – С. 180 – 191.
 7. Виноградова О.В., Смикова М.О. Використання територіального брендінгу в просуванні туристичного продукту міста //Науковий журнал  «Управління. Економіка. Бізнес». – Полтава. - № 1, 2013.
 8. Євтушенко Н.О. Покращення ефективності антикризового управління на підприємстві через механізми мінімізації економічного ризик / Н.О. Євтушенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 1. –  С. 244-248
 9. Євтушенко Н.О. Аутсорсинг в діяльності підприємств України: переваги та недоліки використання /Н.О. Євтушенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. - № 1(42). – С.44 – 48.
 10. Плахотнікова Л.О. Соціально-економічні аспекти визначення якості життєдіяльності працюючих / Плахотнікова Л.О.// Економіка і менеджмент культури: науковий журнал НАКККІМ / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ - 2011.- №2, С.95-102 .
 11. Плахотнікова Л.О. Особливості забезпечення матеріального добробуту сільського населення / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М. // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну / Київський національний університет технологій і дизайну, Київ – 2012.-№4(66) – С.179-186.
 12. Плахотнікова Л.О. Комплекснаоцінка соціальної інфраструктури села / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М.// Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2012.–№7-8(134-135), С.145-149.
 13. Плахотнікова Л.О. Стратегічні засади соціального розвитку села / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М.// Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2012.–№9(136), С.118-123.
 14. Плахотнікова Л.О. Методологічні аспекти стратегічного планування соціального розвитку села / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М. // Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2012.–№10(137) - С.128-133.
 15. Плахотнікова Л.О. Особливості господарства та їхня роль у формуванні рівня добробуту сільського населення / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М // Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2013.–№2(1141) - С.195-199.
 16. Плахотнікова Л.О. Демографічні аспекти функціонування ринку праці на селі / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М.// Вісник Академії праці і соціальних відносин: Науковий збірник / Федерації профспілок України. - 2013. – №3(63) - С.32-36.
 17. Плахотнікова Л.О. Стратегія маркетингових комунікацій в аграрно-промисловому комплексі України / Плахотнікова Л.О.// Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2013.–№4(143) – С.141-143.
 18. Плахотнікова Л.О. Стратегія маркетингових комунікацій в аграрно-промисловому комплексі України// Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2013.–№4(143) – С.141-143
 19. Аналіз тенденцій ринку консалтингових та аудиторських послуг в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. Серія: Економічні науки.– – К: УДУФМТ,2014.–№2(76) –с.89-94.
 20. Плахотнікова Л.О. Інноваційний напрям вдосконалення системи управління соціальним розвитком села на основі кластерного підходу / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. Серія: Економічні науки.– – К: УДУФМТ, 2015. – № 3 (80), с.- 74-79.

ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наукову роботу на кафедрі маркетингу планується проводити за наступними напрямами:

Картинки по запросу картинки інтернет маркетолог

 • проведення наукових досліджень у межах виконання НДР за темою: Науково-методичны засади маркетингових досліджень ринку телекомунікаційних послуг»
 • наукові дослідження під час написання кандидатських дисертацій;
 • публікація результатів досліджень у індексованих, фахових та науково-популярних виданнях України та зарубіжжя;
 • наукові дискусії під час проведення науково-практичних конференцій, наукових семінарів, круглих столів;
 • наукова робота студентів (кафедральні тематичні конференції, участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, Всеукраїнській олімпіаді, друк наукових статей);
 • діяльність студентського наукового гуртка «Управління маркетинговою діяльністю підприємств» під керівництвом доцента Євтушенко Н.О.;
 • підписання договорів партнерства з промисловими підприємствами міста Києва і України як на рівні апробації та упровадження результатів наукових розробок, дисертаційних досліджень, так і виконання на замовлення  конкретних підприємств дипломних робіт студентів.
 

[1] Входить до реферативної наукометричної  бази даних  Thomson-Reuters, Index Copernicus

[2] Входить до реферативної наукометричної  бази даних   Index Copernicus

[3] Входить до реферативної наукометричної  бази даних   Google Scholar, Наукова періодика України

[4] Входить до реферативних наукометричних бази даних  Ulrichsweb ™ , RePEc,  Index Copernicus,  DOAJ та ін.

[5] Входить до реферативних наукометричних бази даних  Ulrichsweb ™ , RePEc,  Index Copernicus,  DOAJ та ін.

[6] Входить до реферативних наукометричних бази даних  Ulrichsweb ™ , RePEc,  Index Copernicus,  DOAJ та ін.

[7] Входить до реферативної наукометричної  бази даних   SEJSH

[8] Входить до реферативної наукометричної  бази даних   Index Copernicus

9 Входить до реферативної наукометричної  бази даних   Index Copernicus Journals Master List та ін.

Переглядів: 4 106
^