Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Маркетингу

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАФЕДРИ

Кафедра маркетингу має достатній науковий потенціал, який представлено висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами.

85 % викладачів кафедри мають наукові ступені:

 • доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Виноградова Олена Володимирівна;
 • кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України Євтушенко Наталя Олександрівна;
 • кандидат економічних наук, доцент Плахотнікова Лариса Олександрівна;
 • кандидат економічних наук, доцент кафедри Дарчук Вероніка Геннадіївна;
 • кандидат економічних наук, доцент кафедри Іртлач Михайло Олександрович;
 • кандидат економічних наук, доцент кафедри Дрокіна Ніна Іванівна.

Старший викладач кафедри Крижко Ольга Валеріївна працює над кандидатською дисертацією.

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Працівниками кафедри маркетингу виконується науково-дослідна діяльність відповідно до:

 • держбюджетної науково-дослідної роботи за темою «Науково-методичні засади маркетингових досліджень ринку телекомунікаційних послуг» (реєстраційний номер 0117U004173);
 • госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка рекомендацій з надання консультаційних послуг з питань комерційної діяльності й керування».

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

На базі кафедри маркетингу під керівництвом доктора економічних наук, професора Виноградової О.В. функціонує наукова школа маркетингового менеджменту, в межах якої здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації шляхом виконання наукових досліджень:

 • Євтушенко Н.О. «Організаційно-економічний механізм консалтингової взаємодії підприємств України» - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, яка запланована до захисту у 2018 р.;
 • Гончаренко С.В. «Механізм конвергентно-орієнтованого розвитку телекомунікаційних підприємств» - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, яка запланована до захисту у 2018 р.
 • Крижко О.В. «Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності телекомунікаційних підприємств» - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук , яка запланована до захисту у 2019 р.

РОБОТА В ЕКСПЕРТНИХ РАДАХ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ МОН УКРАЇНИ

Доктор економічних наук, професор Виноградова О.В. є:

 • членом Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва;
 • заступником Голови Спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03

РОБОТА В РЕДКОЛЕГІЇ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ

Доктор економічних наук, професор Виноградова О.В. є заступником редактора наукового журналу ДУТ «Економіка. Менеджмент. Бізнес».

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

На базі кафедри маркетингу функціонує студентський гурток «ІТ-маркетолог».

Протягом року проводилися збори студентського гуртка, у ході яких обговорювались перспективні напрямки науково-дослідної роботи за темами:

 • Як побудувати успішну кар'єру сучасному маркетологу?
 • Маркетинг в ретейлі: особливості та перспективи.
 • Маркетинг потреб: від першого знайомства до покупки
 • Глобальні технологічні тренди: до чого готуватися маркетологу.
 • Стратегічне позиціонування в кризовий період на швидкозмінних ринках.
 • Різні бренди, різні цільові аудиторії, різні проекти - одна CRM стратегія.
 • Нестандартне використання стандартних PR інструментів.
 • Нові сервісні моделі обслуговування.

КАФЕДРАЛЬНА ПРОБЛЕМНА ЛАБОРАТОРІЯ

На кафедрі маркетингу створено Лабораторію маркетингових досліджень на базі унікального програмного забезпечення, затребуваного практикою - Google Analytics, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Power BI тощо, яке дозволяє навчати студентів навичкам маркетингового аналізу ринку, компанії та власного бізнесу.

Таким чином, на базі лабораторії реалізується практична складова навчання студентів:

 • організація сертифікованих курсів;
 • надання навичок застосування новітніх інструментів маркетингу;
 • надання практичних вмінь проведення маркетингових досліджень
 • організація науково-дослідної, госпдоговірної роботи,
 • надання консультаційних послуг з питань організації та вдосконалення маркетингової діяльності.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

20 грудня 2016 року Науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства», яка проводилась на базі Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва ДУТ. Викладачами кафедри були підготовлені тези доповідей:

 • Дрокіна Н.І. «Інструменти social media marketing в сучасній практиці підприємства»;
 • Дарчук В.Г., Пілігрім К.І. «Критерії розвитку мотивації персоналу підприємства»;
 • Євтушенко Н.О. «Роль консалтингу в інноваційному розвитку підприємств»;
 • Плахотнікова Л.О. «Проблеми виходу українських підприємств на європейський ринок в умовах інформатизації суспільства»;
 • Крижко О.В. «Формування інформаційних систем в управлінні на основі структурного підходу».

16-17 березня 2017 року проводилась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі», яка проводилась на базі Державного університету телекомунікацій. Викладачами кафедри були підготовлені тези доповідей:

 • Виноградова О.В. «Особливості маркетингових досліджень конкурентного середовища на телекомунікаційному ринку України»;
 • Дарчук В.Г. «Результати маркетингових досліджень конкурентного середовища на телекомунікаційному ринку  України»;
 • Дрокіна Н. І. «Основні етапи реалізації SMM стратегії просування продукції підприємства»;
 • Євтушенко Н. О. «Особливості маркетингу консалтингових послуг»;
 • Крижко О. В. «Критерії та інструменти управління якістю маркетингової діяльності»;
 • Плахотникова Л. О. «Cоціально-відповідальний маркетинг як складова сучасної системи управління».

Під час проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі» доцент кафедри маркетингу Євтушенко Н. О. представила результати свого наукового докторського дослідження.

12-13 травня 2017 року на базі Університету державної фіскальної служби України  в м. Ірпінь відбулися чергові Загальні збори Академії економічних наук України (АЕНУ). У цих зборах приймали участь дійсний член Академії економічних наук України – завідувач кафедри маркетингу, докт.екон.наук., професор Виноградова О.В. та член-кореспондент Академії – доцент кафедри маркетингу, канд.екон.наук., доцент Євтушенко Н. О.

7-9 червня 2017 року на базі Державного університету телекомунікацій проводилась масштабна Регіональна конференція «Перспективи надання послуг на основі мереж пост-NGN, 4G і 5G. Організаційні та технічні рішення по їх побудови і захисту », яка відбулася за підтримки Міжнародного союзу електрозв'язку. Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Виноградова О. В. була запрошена на конференцію в якості модератора першої частини секції 5 «Організаційно-економічні аспекти надання послуг на основі мереж пост-NGN, 4G і 5G» (08.06.2017), і доповідача у другій частині секції 5 (09.06.2017). Тема її доповіді «Маркетингові аспекти впровадження послуг на базі мереж пост-NGN, 4G і 5G». У другій частині секції 5 (09.06.2017) заслуховувалась доповідь доцента кафедри маркетингу кандидата економічних наук Євтушенко Н.О за темою «Проблеми взаємодії суб'єктів телекомунікаційної сфери»

11 травня 2017 року завідувач кафедри маркетингу д.е.н., професор Виноградова О.В. і доцент кафедри маркетингу к.е.н., доцент Євтушенко Н.О прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики», яка відбулася в Полтавській державній аграрній академії. Під час проведення пленарного засідання Міжнародної науково-практичної конференції доцент кафедри маркетингу Євтушенко Н.О. представила результати свого наукового докторського дослідження. Тема наукової доповіді «Особливості організаційно-економічного механізму консалтингової взаємодії».

7-9 червня 2017 року завідувач кафедри маркетингу д.е.н., професор Виноградова О.В. і доцент кафедри маркетингу к.е.н., доцент Євтушенко Н.О. прийняли участь у Регіональній конференції на базі Державного університету телекомунікацій «Перспективи надання послуг на основі мереж пост-NGN, 4G і 5G. Організаційні та технічні рішення по їх побудови і захисту», яка відбулася за підтримки Міжнародного союзу електрозв'язку. Завідувач кафедри маркетингу д.е.н., професор Виноградова О.В. була запрошена на конференцію в якості модератора першої частини секції 5 «Організаційно-економічні аспекти надання послуг на основі мереж пост-NGN, 4G і 5G» (08.06.2017), і доповідача у другій частині секції 5 (09.06.2017). Тема її доповіді «Маркетингові аспекти впровадження послуг на базі мереж пост-NGN, 4G і 5G». У другій частині секції 5 «Організаційно-економічні аспекти надання послуг на основі мереж пост-NGN, 4G і 5G» (09.06.2017) заслуховувалась доповідь доцента кафедри к.е.н., доцента Євтушенко Н.А. . Тема наукової доповіді «Проблеми взаємодії суб'єктів телекомунікаційної сфери».

28-30 вересня 2017 року на базі Сумського державного університету та Сумського регіонального центру інтелектуального розвитку проводилась масштабна міжнародна конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу». Завідувач кафедри маркетингу д.е.н., професор Виноградова О.В. і доцент кафедри маркетингу к.е.н., доцент Євтушенко Н.О. були запрошені на конференцію в якості вчених для участі у пленарному засіданні та секційному обговорені. Тема доповіді Виноградової О.В. та Євтушенко Н.О. «Маркетингові інновації на ринку телекомунікаційних послуг».

25 жовтня 2017 року кафедра маркетингу успішно провела І Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Маркетинг майбутнього: виклики та реалії», присвячену святкуванню Дня маркетолога. Учасниками Інтернет-конференції виступили науковці, викладачі, аспіранти, студенти, співробітники науково-дослідних установ та підприємств, що є представниками більше ніж 50 навчальних установ та організацій різних міст України, Польщі, Республіки Білорусь. Географія вітчизняних учасників охопила 20 міст України – Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Маріуполь, Ужгород, Дніпро, Херсон, Вінниця, Івано-Франківськ, Київ, Луцьк, Рівне, Одеса, Полтава, Суми, Мелітополь, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернігів.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 5 470
^