Укр.   Рус.   Eng.

Видавнича діяльність - Кафедра Маркетингу

Апробація результатів наукової діяльності викладачів кафедри відбувається шляхом участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, публікацій у відомих наукових фахових виданнях, у т.ч. включених до наукометричних баз даних.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

ВИНОГРАДОВА О. В., ЄВТУШЕНКО Н.О.
«Групова динаміка і комунікації»

Навчальний посібник являє собою узагальнення теоретичного дослідження і практичного досвіду викладання дисципліни «Групова динаміка і комунікації». Актуальність вивчення дисципліни підтверджується важливістю надання студентам вже з перших кроків навчання навичок успішної адаптації до нового колективу, вмілого керування своїм часом, вмінь долати стрес, запобігати конфліктних ситуацій, ефективно вирішувати завдання спільно з іншими учасниками команди, усвідомлювати свою роль у житті та набути впевненості в собі, відкрити здатність до самоконтролю і самокорекції своєї особистості. За кожною темою вказані питання для контролю знань, кожний розділ має тематику доповідей та питання проблемного навчання, перелік тестових завдань і список основної та додаткової літератури.

ВИНОГРАДОВА О. В., ДРОКІНА Н.І.
«Електронний бізнес»

У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання організації електронного бізнесу, інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Інтернет, сфери та основні принципи ведення електронного бізнесу, дають характеристику основних форм і видів електронних платежів. Висвітлено питання аналізу ефективності електронного бізнесу та його нормативно правового забезпечення. Кожний розділ має питання проблемного навчання, перелік тестових завдань для перевірки занань за розділом. Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов язаних з використанням технологій доступу до мережі Інтернет; практичними навичками використання локальної мережі колективного доступу до Інтернет та віддаленого модемного доступу через комутаційний або виділений телефонний канал; інструментів маркетингу для просування продукції в мережі Інтернет; можливістю оцінювати конкурентів та обирати набільш ефективні засоби електронного маркетингу та формувати концепцію власного сайту та вибір оптимальних інструментів електронної реклами.

ВИНОГРАДОВА О.В., КРИЖКО О.В.
Маркетинговий менеджмент. ч.2. Організація офісної діяльності»

Посібник містить п‘ять розділів, присвячених основним теоретичним аспектам і найбільш актуальним проблемам управління офісом. Розглянуто принципи і підходи до ефективної організації роботи сучасного офісу, концепцію сучасного офісу, види офісів, стильові концепції інтер‘єру сучасного офісу, зонування офісу, як орендувати обладнання для офісу; охарактеризовано розвиток апаратних та програмних засобів; розглянуті сучасні офісні пакети; визначені основні вимоги до складання та оформлення документів, ведення ділової переписки та документації, описана стратегія ефективності на робочому місці; розглянуто особисті та психологічні якості гарного комунікатора, поєднання вербальних і невербальних засобів спілкування, мистецтво ставити запитання, як правильно вести ділові розмови по телефону; представлена етика ділових взаємин у трудовому колективі, стратегії (стилі) поведінки в конфліктних ситуаціях; роль сучасного етикету в маркетинговій діяльності; етикет проведення офіційних прийомів.

ОПУБЛІКОВАНІ МОНОГРАФІЇ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

ЄВТУШЕНКО Н.О.
«Механізм консалтингової взаємодії підприємств на ринку телекомунікаційних послуг України»

У монографії досліджено теоретичні основи консалтингу наміжнародному та вітчизняному ринку послуг; розглянуто базові складові консалтингової взаємодії суб‗єктів господарювання; висвітлено комплексний підхід щодо формування концептуальних, методологічних та прикладних засад механізму консалтингової взаємодії підприємств.
Рекомендовано фахівцям та практикам з управління консалтинговими компаніями та підприємствами, а також викладачам, студентам і аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ВИНОГРАДОВА О.В., КОНДРАШОВ О.А.
«Контроль процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві»

У монографії досліджено теоретичні основи процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві; розглянуто організаційно-інформаційне забезпечення контролю процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві; висвітлено особливості реалізації механізму організації контролю процесу прийняття управлінських рішень та підвищення якості його результатів. Рекомендовано фахівцям та практикам з управління підприємствами, а також викладачам, студентам і аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ БРОШУРИ

 1. Социално-икономически вектори в развитието на националните икономики [колективна монографія]: О.В. Виноградова, К.І. Пилигрим 7.4. Роль мотивації в системах управління підприємством та персоналом, България, Украйна -2014. С.399 – 411.
 2. Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України: нові виклики та рішення [колективно монографія]: / за ред. Т.М.Берднікової, Н.О. Євтушенко, О.Г. Череп. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 371с.
 3. Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку [колективна монографія]: / за ред. Т.М. Берднікової, Н.О. Євтушенко. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. - 277с.
 4. Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика [колективна монографія]: / О.В. Виноградова, К.І. Пілігрім : Розділ. Аналіз зовнішнього мотиваційного середовища туристичних підприємств на національному та регіональному рівня. – Полтава: ПНТУ ім.Кондратюка. -2015.- С.55-69.
 5. Аспекти реінжинірингу в умовах сучасної економіки //Сохнич А.Я., Виноградова О.В. – Львів: ПП ―Арал‖, 2015.- 46 с.
 6. Креативне управління соціально-економічним розвитком підприємств України: теорія і практика[колективна монографія /за ред. Т.М.Берднікової, Н.О. Євтушенко, М.В. Пахомовська]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2015. - 303с.
 7. Management of the 21st century: globalization challenges. [колективна монографія]: Vynohradova О., Darchuk A., Pilihrim K. The paradigm of the personnel management of the enterprise on the basis of the staff motivation system development. Yevtushenko N., Drokina N. Intellectual capital management strategy in organization.- East European Center for Fundamental Research, Prague, 2018.

СТАТТІ У ВИДАННЯХ, ІНДЕКСОВАНИХ WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

 1. Виноградова О.В. Perspectives of online affiliate marketing for Ukrainian enterprises / Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. , Дарчук В.Г. // Молодий вчений. — 2018. — № 4 (56) квітень 2018 р. - С.111-119.

СТАТТІ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

 1. Vynogradova O.. Application of the Hungarian method to hotel personnel competence assessment/ O. Vynogradova, K. Gavrysh// International Journal of Academic Research 1 - Baku, Azerbaijan, 2013. – Vol.5, №6 – p. 74-78.
 2. Vynogradova O.. Analysis of foreign experience in restoring the tourist image of the territory / O. Vynogradova, M. Smykova // Canadian Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (JanuaryJune). Volume II. ―Toronto Press‖. Toronto, 2014. - pp. 156-162
 3. Дрокіна Н.І. Використання сучасних онлайн конструкторів для створення комерційного веб-сайту / II International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, March 23, 2018. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 198 pages. С.93-97.
 4. Виноградова О.В. Paradigm of management by personnel of the enterprise on the basis of development of personnel motivation system/ Management of the 21st century: globalization challenges : [monograph] - Prague. - Nemoros s.r.o. 2018 - Czech Republic. - 508 p. - P.93-103.
 5. Євтушенко Н.О. Intellectual capital management strategy in organization / Yevtushenko N.O., Drokina N.I.// Management of the 21st century: globalization challenges : [monograph] - Prague. - Nemoros s.r.o. 2018 - Czech Republic. - 508 p. - P.430-437

СТАТТІ У ВИДАННЯХ, ІНДЕКСОВАНИХ COPERNICUS

 1. Виноградова Е.В. Сущность мотивации персонала как основы развития предприятия /Е.В Виноградова, Е.И.Пилигрим // Бизнес-інформ.- ISSN: 2222-4459. - 2013. - №12. - С. 339-347
 2. Виноградова О.В.Становление теории устойчивого туризма в период усиления глобализационных процессов/ Виноградова О.В., Литвинова О.В. // Устойчивое развитие:зб.наук.пр. - Варна (Болгария), 2013. – Вип. 10. - С. 80-85.
 3. Виноградова О.В. Проблеми та стратегічні пріоритети розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні: регіональний аспект. /О.В Виноградова, В.Г. Дарчук // Проблеми економіки: Наук. журнал ХНЕУ. – Харків: ВД Інжек, – ISSN: 2222-0712. - 2013. - №4. - С. 183-191.
 4. Виноградова О.В.,Коучинг — как средство повышения конкурентоспособности личности в туристической индустрии/ Виноградова О.В., Гавриш К.С.//Устойчивое развитие: зб.наук.пр. - Варна (Болгария), 2013. – Вип. 3. С. 103 – 110
 5. Виноградова О.В. Рекламні маршрути по точках садиб, як один із чинників розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні /О.В Виноградова, В.Г. Дарчук // Бизнес-інформ: Наук. журнал ХНЕУ. – Харків: ВД Інжек, 2013. – С. 120 – 131.
 6. Євтушенко Н.О. Управління персоналом підприємства та чинники підвищення його ефективності/Н.О. Євтушенко//Економіка, фінанси, право– К.: «Альфа реклама», 2013. - № 12/1. – С. 16-18.
 7. Виноградова О.В., Место туристического бренда территории в его продвижении на туристический рынок / Виноградова О.В., Смикова М.О. //Науковий журнал «Conteporary science interdisciplinarity, AMR Grodziec, Краков (Польша),. 2014. - С.95-105.
 8. Євтушенко Н.О. Аутсорсинг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємств України / Н.О. Євтушенко // Економіка, фінанси, право. – К.: «Альфа реклама», 2014. - № 4/1. – С. 25 -28.
 9. Виноградова Е.В.Методы кризис-менеджмента по восстановлению имиджа промышленной территории / Виноградова Е.В., Смыкова М.А. // Економічний вісник Національного гірничого університету.- №2, 2015. -С.119-125.
 10. Виноградова О.В Проблеми регламентації контролю процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві /Виноградова О.В., Кондрашов О.А. // Проблеми економіки. – 2015. - №4.- С.195-201.
 11. Виноградова О.В. Наукові проблеми дослідження зовнішнього мотиваційного середовища туристичних підприємств/ О.В. Виноградова, О.Ю. Гусєва, К.І. Пілігрім // Механізм регулювання економіки. – Суми, 2015, № 4.-С.11-21.
 12. Виноградова О.В. Проблемні питання інформаційного забезпечення контролю процесу прийняття управлінських рішень / Виноградова О.В., Кондрашов О.А // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. - №12/1. – С.38-41
 13. Yevtushenko N. O. Ways to rational management of accounts receivable at enterprises / N. O. Yevtushenko // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal – 2015. – № 2.
 14. Yevtushenko N. O. Strategic management by balanced development: meaning [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. - 2016. - №1.
 15. Євтушенко Н.О. Податкові ризики та система управління ними / Н.О. Євтушенко // Науковий журнал «Вестник Днепропетровского университета. Серия: «Менеджмент инноваций». - Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара, 2016. - № 6. – Т.24. – С.68-77.
 16. Євтушенко Н.О. Особливості фінансування інновацій венчурним капіталом / Н.О. Євтушенко //"Економічний простір": Збірник наукових праць. - №110. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 248с. – С.107-118.
 17. Vynogradovа O.V., Yevtushenko N.O. Consulting role in the enterprise development management system / O.V. Vynogradovа N.O. Yevtushenko // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2016. – № 4.
 18. Yevtushenko N.O Reasons of intrapersonal conflicts in activities of the enterprise and principles of management by them / N.O. Yevtushenko , Y.O. Kovtun // Економіка та суспільство. – 2017. - № 9.
 19. Виноградова О.В. Методологія оцінювання потенціалу конвергентно-орієнтованого розвитку підприємств телекомунікаційної галузі / Виноградова О.В., Гончаренко С.В., Євтушенко Н.О. //Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2017. – №8 - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5713
 20. Виноградова О.В. Організаційно-економічний механізм консалтингової взаємодії. / О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко// Економічний простір: Зб. наук. пр. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. № 128. С. 180-192.
 21. Виноградова О.В. Стратегії конвергентно-орієнтованого розвитку телекомунікаційних підприємств України./ О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко, С.В. Гончаренко // Причорноморські економічні студії: Наук.-практ.журнал. – Одеса. –№ 22/2017. С.79 – 82.
 22. Виноградова О.В. Формування моделі «ефективний консультант» консалтингової компаніїна засадах компетентностного підходу./ О. В. Виноградова, Н.О. Євтушенко //Економічний простір: Зб.наук.пр.Дніпропетровськ.-2017.№ 127.С.115–124.
 23. Дрокіна Н.І. Influence of General Data Protection Regulation on marketing in Ukraine // Економіка та суспільство. Вип. 16. Мукачево. 2018. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-16
 24. Дрокіна Н.І. SEO-оптимізація сайту підприємства як інструмент інтернет-маркетингу //Науковий журнал: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство»
 25. Дрокіна Н.І. The impact of blockchain technology on the telecom transformation in Ukraine // Інфраструктура ринку. Випуск 19/2018. Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/19-2018
 26. Дрокіна Н.І. Інструменти бізнес-аналітики для візуалізації маркетингових даних / Дрокіна Н.І. Дарчук В.Г., Крижко О.В.// Науковий журнал: Причорноморські економічні студії. Одеса, 2018. - 26/2018. С.128-138.
 27. Євтушенко Н.О. Вплив конфліктів на результативність консалтингової взаємодії. Вісник Одеського національного університету: Серія: Економіка. Одеса: ФОП Головко О.А. 2017. Т.22. Вип. 4/(57). С.69 – 74.
 28. Євтушенко Н.О. Ризик взаємодії: поняття, причини виникнення та класифікація Економічний простір: Зб. наук. пр. №117. Дніпропетровськ. 2017. С.147 – 157.
 29. Євтушенко Н.О., Гончаренко С.В. Механізм управління конвергентно-орієнтованим розвитком телекомунікаційних підприємств. Економіка та суспільство. Мукачево: МДУ. 2017. №11 С. 220-228. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/37.pdf

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. Виноградова О.В, Додонов О.В. Туризм- як предмет наукових досліджень в контексті підготовки висококваліфікованих кадрів //Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, Луганськ: ЛНУ, 2013.
 2. Виноградова О.В., Дарчук В.Г. Науково-методичний підхід до обґрунтування пріоритетності чинників стратегічного розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні / Регіональний збірник наукових праць «Прометей». – Донецьк: ІЕП НАН України, ДЕГІ, 2013. - №4 (38). – С. 180 – 191.
 3. Євтушенко Н.О. Покращення ефективності антикризового управління на підприємстві через механізми мінімізації економічного ризик / Н.О. Євтушенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності:Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 1. – С. 244-248
 4. Виноградова О.В., Смикова М.О. Використання територіального брендінгу в просуванні туристичного продукту міста //Науковий журнал «Управління. Економіка. Бізнес». – Полтава. - № 1, 2013.
 5. Плахотнікова Л.О. Особливості господарства та їхня роль у формуванні рівня добробуту сільського населення / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М // Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2013.–№2(1141) - С.195-199.
 6. Плахотнікова Л.О. Демографічні аспекти функціонування ринку праці на селі / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М.//Вісник Академії праці і соціальних відносин: Науковий збірник / Федерації профспілок України. - 2013. – №3(63) - С.32-36.
 7. Плахотнікова Л.О. Стратегія маркетингових комунікацій в аграрно-промисловому комплексі України / Плахотнікова Л.О.// Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць- НДЕІ МЕПЄІ України.–2013.–№4(143)–С.141-143.
 8. Плахотнікова Л.О. Стратегія маркетингових комунікацій в аграрно-промисловому комплексі України //Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / НДЕІ МЕПЄІ України.– 2013.–№4(143) – С.141-143
 9. Виноградова О.В. Сутність стратегічного розвитку підприємств./ О.В. Виноградова, С.В. Гончаренко// Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць.- Київ:ДУТ, 2014. - № 2 (10). - С. 23-30.
 10. Євтушенко Н.О. Аналіз тенденцій ринку консалтингових та аудиторських послуг в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. Серія: Економічні науки.– – К: УДУФМТ,2014.–№2(76) –с.89-94.
 11. Євтушенко Н.О. Аутсорсинг в діяльності підприємств України: переваги та недоліки використання /Н.О. Євтушенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. - № 1(42). – С.44 – 48.
 12. Виноградова О.В. Адаптація зарубіжного досвіду розвитку системи внутрішньої торгівлі в умовах трансформаційних змін в Україні / Виноградова Олена. Барна Марта // Стратегічні пріоритети. - Київ : Вид-во ІСД, 2015. – Вип. 1 (34). – С. 70-76.
 13. Виноградова О.В. Концептуальні засади вдосконалення стратегічного управління підприємствами сфери телекомунікацій в умовах кризи./О.В. Виноградова, О.В. Крижко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць- Київ: ДУТ, 2015. - №2 (12). - С. 47-51.
 14. Виноградова О.В. Методологічні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств сфери послуг. /Виноградова Олена, Куценко Олена// Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць- Київ: ДУТ, 2015. - №2 (12). - С. 112-117.
 15. Плахотнікова Л.О. Інноваційний напрям вдосконалення системи управління соціальним розвитком села на основі кластерного підходу / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. Серія: Економічні науки.– – К: УДУФМТ, 2015. – № 3 (80), с.- 74-79.
 16. Дарчук В.Г., Крижко О.В. Інформаційні системи в маркетинговій діяльності/ В.Г. Дарчук, О.В. Крижко// Економіка. Менеджмент. Бізнес: Збірник наукових праць.- Київ: ДУТ, 2016. - №4. – С.113-120.
 17. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Корпоративна культура як стратегічний інструмент в системі управління телекомунікаційними підприємствами / О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес:Збірник наукових праць.- Київ: ДУТ, 2016. - №4. – С.23-30.
 18. Плахотнікова Л.О. Ринок консалтинових та аудиторських послуг в Україні: стан, проблеми та тенденції розвитку // Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. –2017 –№1(1141) - С.196-199.
 19. Виноградова О.В. Сутність інструментів гейміфікації в системі мотивації персоналу/ О. В. Виноградова, О.В. Литвинова, К.І. Пілігрім // Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. - Київ:ДУТ, 2017. - № 4 (18).
 20. Виноградова О.В. Мотиваційна складова розвитку туристичної галузі в Україні./ О. В. Виноградова, К.І. Пілігрім // Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. - Київ:ДУТ, 2017. - № 3 (17).
 21. Євтушенко Н.О. Компаративний аналіз поняття «консалтингова взаємодія» / Н.О. Євтушенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: Збірник наукових праць.- Київ: ДУТ, 2017. - №1. – С.42-50.
 22. Євтушенко Н.О. Реалізація механізму консалтингової взаємодії на ринку телекомунікаційних послуг України: проблеми та шляхи вирішення. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Зб.наук. праць. - Київ: ДУТ. 2017. № 2(20). С. 107 – 115.
 23. Євтушенко Н.О. Затребуваність консалтингу як окремого елемента інноваційної інфраструктури національної інноваційної системи України на ринку послуг. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Зб. наук. пр. Київ: ДУТ. 2017. № 3 (21). С.61-68
 24. Євтушенко Н.О. Європейський ринок консалтингових послуг: особливості і перспективи розвитку. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Зб. наук. пр. Київ: ДУТ. 2017. № 4 (22). С. 63 – 72.
 25. Євтушенко Н.О. Система показників ефективності функціонування консалтингової взаємодії. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. - Київ: ДУТ. 2018. № 2 (24). С. 62-68.
 26. Виноградова О.В. Концептуальна модель консалтингової взаємодії підприємств/ О. В. Виноградова, Н.О. Євтушенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. - Київ: ДУТ, 2018. - № 1 (23) – С. 20-26.
 27. Плахотнікова Л.О. Сучасні методи маркетингових досліджень ринку послуг// Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2018.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 5 228
^