Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Маркетингу

Апробація результатів наукової діяльності викладачів кафедри відбувається шляхом участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, публікацій у відомих наукових фахових виданнях, у т.ч. включених до наукометричних баз даних.

Монографії, наукові брошури, навчальні посібники

 1. Социално-икономически вектори в развитието на националните икономики [колективна монографія]: О.В. Виноградова, К.І. Пилигрим 7.4. Роль мотивації в системах управління підприємством та персоналом, България, Украйна -2014. С.399 – 411.
 2. Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика [колективна монографія]: / О.В. Виноградова, К.І. Пілігрім : Розділ. Аналіз зовнішнього мотиваційного середовища туристичних підприємств на національному та регіональному рівня. – Полтава: ПНТУ ім.Кондратюка. -2015.- С.55-69.
 3. Аспекти реінжинірингу в умовах сучасної економіки //Сохнич А.Я., Виноградова О.В. – Львів: ПП “Арал”, 2015.- 46 с.
 4. Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України: нові виклики та рішення[колективна монографія]: / за ред. Т.М.Берднікової, Н.О. Євтушенко, О.Г. Череп. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 371с.
 5. Місце і рольстудентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку [колективна монографія]: / за ред. Т.М. Берднікової, Н.О. Євтушенко. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. - 277с.
 6. Креативне управління соціально-економічним розвитком підприємств України: теорія і практика [колективна монографія /за ред. Т.М.Берднікової, Н.О. Євтушенко, М.В. Пахомовська]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2015. - 303с.
 7. Стратегічний менеджмент: методичні вказівки до розв’язання задач для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» /Н.О. Євтушенко. - Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 52 с.
 8. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник для студентів спеціальності «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)»/Н.О. Євтушенко. - Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 142с.

Статті у індексованих та закордонних виданнях

 1. Vynogradova O.. Analysis of foreign experience in restoring the tourist image of the territory / O. Vynogradova, M. Smykova // Canadian Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (JanuaryJune). Volume II. “Toronto Press”. Toronto, 2014. - pp. 156-162
 2. Vynogradova O.. Application of the Hungarian method to hotel personnel competence assessment/ O. Vynogradova, K. Gavrysh// International Journal of Academic Research 1 - Baku, Azerbaijan, 2013. – Vol.5, №6 – p. 74-78.
 3. Виноградова Е.В. Сущность мотивации персонала как основы развития предприятия /Е.В Виноградова, Е.И.Пилигрим // Бизнес-інформ2.- ISSN: 2222-4459. - 2013. - №12. - С. 339-347
 4. Виноградова Е.В.Методы кризис-менеджмента по восстановлению имиджа промышленной территории / Виноградова Е.В., Смыкова М.А. // Економічний вісник Національного гірничого університету3.- №2, 2015. -С.119-125.
 5. Виноградова О.В Проблеми регламентації контролю процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві /Виноградова О.В., Кондрашов О.А. // Проблеми економіки4. – 2015. - №4.- С.195-201.
 6. Виноградова О.В. Наукові проблеми дослідження зовнішнього мотиваційного середовища туристичних підприємств/ О.В. Виноградова, О.Ю. Гусєва, К.І. Пілігрім // Механізм регулювання економіки5. – Суми, 2015, № 4.-С.11-21.
 7. Виноградова О.В. Проблеми та стратегічні пріоритети розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні: регіональний аспект. /О.В Виноградова, В.Г. Дарчук // Проблеми економіки6: Наук. журнал ХНЕУ. – Харків: ВД Інжек, – ISSN: 2222-0712. - 2013. - №4. - С. 183-191.
 8. Виноградова О.В. Проблемні питання інформаційного забезпечення контролю процесу прийняття управлінських рішень / Виноградова О.В., Кондрашов О.А // Економіка. Фінанси. Право7. – 2015. - №12/1. – С.38-41
 9. Виноградова О.В. Рекламні маршрути по точках садиб, як один із чинників розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні /О.В Виноградова, В.Г. Дарчук // Бизнес-інформ8: Наук. журнал ХНЕУ. – Харків: ВД Інжек, 2013. – С. 120 – 131.
 10. Виноградова О.В., Место туристического бренда территории в его продвижении на туристический рынок / Виноградова О.В., Смикова М.О. //Науковий журнал «Conteporary science interdisciplinarity, AMR Grodziec, Краков (Польша),. 2014. - С.95-105.
 11. Виноградова О.В.,Коучинг — как средство повышения конкурентоспособности личности в туристической индустрии/ Виноградова О.В., Гавриш К.С.//Устойчивое развитие: зб.наук.пр. - Варна (Болгария), 2013. – Вип. 3. С. 103 – 110
 12. Виноградова О.В.Становление теории устойчивого туризма в период усиления глобализационных процессов/ Виноградова О.В., Литвинова О.В. // Устойчивое развитие:зб.наук.пр. - Варна (Болгария), 2013. – Вип. 10. - С. 80-85.
 13. Євтушенко Н.О. Управління персоналом підприємства та чинники підвищення його ефективності/Н.О. Євтушенко//Економіка, фінанси, право7.– К.: «Альфа реклама», 2013. - № 12/1. – С. 16-18.
 14. Євтушенко Н.О. Аутсорсинг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємств України / Н.О. Євтушенко // Економіка, фінанси, право7. – К.: «Альфа реклама», 2014. - № 4/1. – С. 25 -28.
 15. Yevtushenko N. O. Ways to rational management of accounts receivable at enterprises / N. O. Yevtushenko // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal.9 – 2015. – № 2.
 16. Yevtushenko N. O. Strategic management by balanced development: meaning [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal.9 - 2016. - №1.
 17. Євтушенко Н.О. Податкові ризики та система управління ними / Н.О. Євтушенко // Науковий журнал «Вестник Днепропетровского университета. Серия: «Менеджмент инноваций»8. - Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара, 2016. - № 6. – Т.24. – С.68-77.
 18. Євтушенко Н.О. Особливості фінансування інновацій венчурним капіталом / Н.О. Євтушенко //"Економічний простір"8: Збірник наукових праць. - №110. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 248с. – С.107-118.
 19. Vynogradovа O.V., Yevtushenko N.O «Consulting role in the enterprise development management system» / O.V. Vynogradovа N.O. Yevtushenko // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal.9 – 2016. – № 4.
 20. Yevtushenko N.O Reasons of intrapersonal conflicts in activities of the enterprise and principles of management by them / N.O. Yevtushenko , Y.O. Kovtun // Економіка та суспільство.9 – 2017. - № 9.

Статті в наукових фахових виданнях України

 1. Виноградова О.В, Додонов О.В. Туризм- як предмет наукових досліджень в контексті підготовки висококваліфікованих кадрів //Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, Луганськ: ЛНУ, 2013.
 2. Виноградова О.В. Адаптація зарубіжного досвіду розвитку системи внутрішньої торгівлі в умовах трансформаційних змін в Україні / Виноградова Олена. Барна Марта // Стратегічні пріоритети. - Київ : Вид-во ІСД, 2015. – Вип. 1 (34). – С. 70-76.
 3. Виноградова О.В. Концептуальні засади вдосконалення стратегічного управління підприємствами сфери телекомунікацій в умовах кризи./О.В. Виноградова, О.В. Крижко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць- Київ: ДУТ, 2015. - №2 (12). - С. 47-51.
 4. Виноградова О.В. Методологічні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств сфери послуг. /Виноградова Олена, Куценко Олена// Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць- Київ: ДУТ, 2015. - №2 (12). - С. 112-117.
 5. Виноградова О.В. Сутність стратегічного розвитку підприємств./ О.В. Виноградова, С.В. Гончаренко// Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць.- Київ:ДУТ, 2014. - № 2 (10). - С. 23-30.
 6. Виноградова О.В., Дарчук В.Г. Науково-методичний підхід до обґрунтування пріоритетності чинників стратегічного розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні / Регіональний збірник наукових праць «Прометей». – Донецьк: ІЕП НАН України, ДЕГІ, 2013. - №4 (38). – С. 180 – 191.
 7. Виноградова О.В., Смикова М.О. Використання територіального брендінгу в просуванні туристичного продукту міста //Науковий журнал «Управління. Економіка. Бізнес». – Полтава. - № 1, 2013.
 8. Євтушенко Н.О. Покращення ефективності антикризового управління на підприємстві через механізми мінімізації економічного ризик / Н.О. Євтушенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 1. – С. 244-248
 9. Євтушенко Н.О. Аутсорсинг в діяльності підприємств України: переваги та недоліки використання /Н.О. Євтушенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. - № 1(42). – С.44 – 48.
 10. Плахотнікова Л.О. Соціально-економічні аспекти визначення якості життєдіяльності працюючих / Плахотнікова Л.О.// Економіка і менеджмент культури: науковий журнал НАКККІМ / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ - 2011.- №2, С.95-102 .
 11. Плахотнікова Л.О. Особливості забезпечення матеріального добробуту сільського населення / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М. // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну / Київський національний університет технологій і дизайну, Київ – 2012.-№4(66) – С.179-186.
 12. Плахотнікова Л.О. Комплекснаоцінка соціальної інфраструктури села / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М.// Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2012.–№7-8(134-135), С.145-149.
 13. Плахотнікова Л.О. Стратегічні засади соціального розвитку села / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М.// Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2012.–№9(136), С.118-123.
 14. Плахотнікова Л.О. Методологічні аспекти стратегічного планування соціального розвитку села / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М. // Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2012.–№10(137) - С.128-133.
 15. Плахотнікова Л.О. Особливості господарства та їхня роль у формуванні рівня добробуту сільського населення / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М // Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2013.–№2(1141) - С.195-199.
 16. Плахотнікова Л.О. Демографічні аспекти функціонування ринку праці на селі / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М.// Вісник Академії праці і соціальних відносин: Науковий збірник / Федерації профспілок України. - 2013. – №3(63) - С.32-36.
 17. Плахотнікова Л.О. Стратегія маркетингових комунікацій в аграрно-промисловому комплексі України / Плахотнікова Л.О.// Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2013.–№4(143) – С.141-143.
 18. Плахотнікова Л.О. Стратегія маркетингових комунікацій в аграрно-промисловому комплексі України// Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2013.–№4(143) – С.141-143
 19. Аналіз тенденцій ринку консалтингових та аудиторських послуг в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. Серія: Економічні науки.– – К: УДУФМТ,2014.–№2(76) –с.89-94.
 20. Плахотнікова Л.О. Інноваційний напрям вдосконалення системи управління соціальним розвитком села на основі кластерного підходу / Плахотнікова Л.О., Булах Т.М. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. Серія: Економічні науки.– – К: УДУФМТ, 2015. – № 3 (80), с.- 74-79.
 21. Дарчук В.Г., Крижко О.В. Інформаційні системи в маркетинговій діяльності/ В.Г. Дарчук, О.В. Крижко// Економіка. Менеджмент. Бізнес: Збірник наукових праць.- Київ: ДУТ, 2016. - №4. – С.113-120.
 22. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Корпоративна культура як стратегічний інструмент в системі управління телекомунікаційними підприємствами / О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: Збірник наукових праць.- Київ: ДУТ, 2016. - №4. – С.23-30.
 23. Євтушенко Н.О. Компаративний аналіз поняття «консалтингова взаємодія» / Н.О. Євтушенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: Збірник наукових праць.- Київ: ДУТ, 2017. - №1. – С.42-50.

[1] Входить до реферативної наукометричної бази даних Thomson-Reuters, Index Copernicus

[2] Входить до реферативної наукометричної бази даних Index Copernicus

[3] Входить до реферативної наукометричної бази даних Google Scholar, Наукова періодика України

[4] Входить до реферативних наукометричних бази даних Ulrichsweb™, RePEc, Index Copernicus, DOAJ та ін.

[5] Входить до реферативних наукометричних бази даних Ulrichsweb™, RePEc, Index Copernicus, DOAJ та ін.

[6] Входить до реферативних наукометричних бази даних Ulrichsweb™, RePEc, Index Copernicus, DOAJ та ін.

[7] Входить до реферативної наукометричної бази даних SEJSH

[8] Входить до реферативної наукометричної бази даних Index Copernicus

[9] Входить до реферативної наукометричної бази даних Index Copernicus Journals Master List та ін.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 4 161
^