Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Зміст навчання

Переваги змісту навчання

Інновації в навчанні

Додаткові компетенції

Формування практичних навичок

Працевлаштування випускника

Умови вступу

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – найсучасніша та найзатребуваніша спеціальність бізнес-спрямування, що поєднує у собі спеціальні знання, уміння та практичні навики щодо створення та здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі та ефективної біржової діяльності.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців з моделювання власного бізнесу, розроблення і реалізації бізнес-проектів та бізнес-планів, створення і розвитку стартапів, провадження підприємницької діяльності в різних сферах та галузях економіки з використанням як традиційних, так і інноваційних методів торгівлі (зокрема, інтернет-трейдингу, електронної комерції, on-line/off-line рітейлу) та реалізації практичних навичок роботи на платформах бірж, в тому числі фондових, валютних і товарних.

Бути бізнесменом (підприємцем) – означає мати спеціальні знання, вміти їх застосовувати на практиці та безперервно набувати нового досвіду.

В сучасних умовах спеціалісти з професійною бізнес-освітою дуже потрібні як у всьому світі, так і в нашій країні. Ринок телекомунікацій, має потребу не тільки в ІТ-фахівцях, а і в спеціалістах, які можуть правильно, професійно та ефективно організувати ІТ-бізнес та забезпечити його функціонування та стабільний розвиток.

У вирішенні цих завдань допомагає бізнес-освіта, яку пропонує Державний університет телекомунікацій. Навчання в нашому університеті це можливість отримати освіту рівня «MBA-міні» та започаткувати власну справу.

ЗМІСТ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Підготовка спеціалістів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється за трьома взаємопов’язаними бізнес-напрямками, що дає змогу сформувати у наших випускників комплексні системні професійні знання, вміння та практичні навички економічного, правового та управлінського характеру у сфері бізнесу.

Детальніше>>>

 • організація та здійснення комерційної діяльності
 • знання економіки організації
 • розробка бізнес-планів та створення ефективних бізнес-моделей
 • технології планування та бюджетування підприємства
 • знання норм чинного законодавства у сфері підприємництва (в тому числі норм цивільного, господарсь­кого, адміністративного, інформаційного, податкового, трудового права та ін.)
 • вміння організації  та ведення документообігу підприємства, в тому числі звітності
 • керівництво підприємствами різних бізнес-профілів
 • прийняття та реалізація результативних стратегічних рішень
 • вміння вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури
 • знання сучасних технологій та принципів роботи роздрібної та гуртової торгівлі
 • знання основ товарознавства, мерчендайзингу, оптимізація товаропросування
 •  облік товарів, управління якістю товарів, зберігання товарів;
 • розробка стратегії і тактики маркетингу
 • знання норм чинного законодавства у сфері торгівельної діяльності
 • ведення переговорів та ква­ліфікований супровід договорів/угод
 • ведення і контроль документообігу з клієнтами/ контрагентами
 • аналіз фінансових ринків
 • уміння працювати з біржовими інструментами
 • прогнозування тенденцій та запобігання ризиків на ринку
 • ведення і контроль документообігу у сфері біржової діяльності
 • аналіз ринкових, цінових, валютних даних, індексів
 • знання основ депозитарної діяльності, лістингу та обігу цінних паперів
 • здійснення контролю за виконанням біржових договорів, угод, контрактів
 • знання норм чинного законодавства у сфері біржової діяльності

ПЕРЕВАГИ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
 

 • Підготовка зі спеціальності починається вже з першого курсу.

при підготовці бакалавра години навчального плану розподілені за принципом: 25% – на дисципліни загальної підготовки і 75% – на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.

 • Поєднання традицій та інновацій у навчанні

по темам кожної дисципліни обов’язково проводиться лекція – як теоретична підготовка і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття – як практична складова навчання.

по кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції.

 • Високий рівень підготовки фахівців

вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра.

 • Практико-орієнтована підготовка фахівців

більше половини занять проводиться практично.

проведення практик студентів організовується та проводиться в компаніях-партнерах кафедри.

 • Сучасна матеріальна база

для забезпечення якості проведення практичних занять створена сучасна навчально-лабораторна база на основі сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

ІННОВАЦІЇ В НАВЧАННІ
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Запровадження компетентнісного підходу в освіті вимагає від вищих навчальних закладів осучаснення як організації навчального процесу так і його змістовного наповнення відповідно до вимог часу та ринку праці.

ДОДАТКОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ
З НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
У ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Вивчення сучасних телекомунікаційних технологій для організації, просування та розвитку бізнесу є вимогою часу та суттєвою перевагою в бізнесі, саме тому вже у першому семестрі студентам спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» викладається дисципліна ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Інформаційні технології – це сукупність методів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, розподіл і відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, а також підвищення їх надійності та оперативності.

А наприкінці навчання викладаються дисципліни:

 • ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Хмарні технології – це технології, які надають користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервісу. Хмарні технології дозволяють оперативно обмінюватися даними і правильно розподіляти свої ресурси, надають можливість можуть зберігати інформацію в захищеному від несанкціонованого вторгнення середовищі. 
 • ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ
  Штучний інтелект – це штучно створена людиною система, здатна обробляти інформацію, яка до неї надходить, пов’язувати її зі знаннями, якими вона вже володіє, і, відповідно, формувати своє власне уявлення про об’єкти пізнання. Прийняття рішень в умовах невизначеності, бізнес-аналітика, розпізнавання аудіо-, відео- і текстової інформації, машинне навчання, комп’ютерний зір, робототехніка, створення інтелектуальних систем в різних предметних областях, діагностика і прогнозування – лише мала частина напрямків штучного інтелекту.

Бізнес – це система комунікативних зв’язків з споживачами, контрагентами, партнерами, інвесторами тощо. У Державному університеті телекомунікацій Вас навчать засадам ділової етики та ефективній організації комунікацій, навчать налагоджувати ефективні бізнес-зв’язки та вдало презентувати себе та свою бізнес-ідею.

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ЗА ДОПОМОГОЮ ОПАНУВАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ КОМПЛЕКСІВ

Крім того, вже під час навчання наші студенти мають змогу підтвердити отримані практичні вміння шляхом отримання сертифікатів компаній-партнерів кафедри, що посвідчують практичні вміння працювати у сучасних програмно-апаратних комплексах щодо автоматизації бізнес-процесів.

                   


ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКА
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ЗА КЛАСИФІКАТОРОМ ПРОФЕСІЙ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій.

Наші випускники мають найширші можливості на ринку праці. Вони можуть запропонувати свої знання та вміння, як наймані працівники у сфері управління підприємством, торгівлі та біржової діяльності, як самостійні суб'єкти підприємницької діяльності, як державні службовці у органах, що здійснюють регулювання та контроль у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

УМОВИ ВСТУПУ
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ЗАЛАЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Наказу Міністерства Освіти і науки України № 1378 від 30.10.2017 року перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у 2019 році встановлено:

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Географія або Іноземна мова (Англійська мова, Німецька мова, Французька мова, Іспанська мова) на вибір.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 100 балів з кожного предмету.

Вартість навчання становить 6 800 грн. за семестр. Є вільних 10 місць за бюджетом.

УМОВИ ВСТУПУ
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ДЛЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ПРОГРАМА для вступу на навчання за ступенем бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 

УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ З ОДНОГО ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
ДО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 "ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого здійснюється відповідно до Наказу Міністерства освіти України №245 від 15.07.1996 року «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти».

 

Загальні положення:

 1. Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого здійснюється незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою  освітою,  спеціальності.
 2. Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого здійснюється як правило, під час літніх або зимових канікул.
 3. Переведення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється.
 4. Особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

Порядок переведення:


ОТРИМАТИ ПЕРСОНАЛЬНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ
 

     

+380 67 246 4941

+380 96 218 3561

Не втратьте можливість!
Отримайте найцікавішу спеціальність!
За нею майбутнє!


Фотографії

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 304, 
тел. (044) 249-25-91,
067-246-49-41

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 21 928
^