XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Загальна інформація

Викладацький склад
Запрошуємо до навчання
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Партнери кафедри
Робота із студентами
Відгуки студентів
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Новини та подіі
Бібліотека
Переваги навчання на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
АБІТУРІЄНТУ 2021
Контактна інформація
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність

Загальна інформація

 Положення про кафедру Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями бакалавр та магістр зі спеціальності 076 - «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – найсучасніша та найбільш затребуваніша спеціальність бізнес-спрямування, що поєднує у собі спеціальні знання, уміння,  та практичні навички щодо створення та здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі, а також ефективної біржової діяльності.

Коли ми говоримо про спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», то маємо на увазі, в першу чергу, широкі можливості, які відкриваються. Ця спеціальність дозволяє стати універсальним фахівцем, який зможе знайти достойну роботу з високою заробітною платою в більшості сфер, які сьогодні існують і розвиваються.

Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій. 

 
 

Випускник спеціальності може бути затребуваний на (в): підприємствах будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм господарювання; державній службі; товарній, фондовій та валютній  біржі; агентствах з реклами та маркетингових досліджень; кадрових агентствах; агентства з  нерухомості; сферах міжнародної торгівлі та туризму; інвестиційних компаніях; страхових компаніях; банківських та фінансово-кредитних установах; дилерських та брокерських компаніях; інвестиційні, трастові, майнові фондах; рекламні, інформаційні компанії; навчальних закладах.

ПІДПРИЄМЦІ – ЗАСНОВНИКИ ВЛАСНОЇ СПРАВИ ЗА БУДЬ-ЯКИМ ВИДОМ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 076 “ПІДПРИЄМНИЦТВО ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ”:
посилено вивчається  англійська мова, що дозволяє надати студентові мовні знання на рівні В2 для проведення перемовин, впевненого та вільного спілкування.
викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності володіють іноземною мовою, мають сертифікати рівня В2 зі знання англійської, що дозволяє їм викладати  фахові дисципліни за вибором студента англійською на 3-4 курсах
не менше 50% занять є практичними, тобто наш випускник вміє виконувати завдання та покладені на нього обов’язки  одразу після закінчення навчання в університеті

Тісна співпраця та взаємодія з партнерами кафедри, їх постійна участь у формуванні освітньої програми дозволяє вести підготовку наших студентів відповідно до професійних компетенцій, яких мають набути студенти в процесі навчання.

Партнерами кафедри чітко сформовані компетенції, яких має набути студент в результаті навчання, які є основою у формування компетентісного підходу підготовки фахівця і враховуються при складанні планів, а в подальшому вивченні освітніх компонент.

Проведення практик студентів проходить у компаніях-партнерах кафедри, що дозволяє вивчити та опанувати специфіку роботи на підприємствах на практиці й одночасно підвищити інтерес до навчання студентів.

Завдяки співпраці з компаніями-партнерами кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – Центром сертифікованого навчання ТОВ «ПРОКОМ» та ТОВ «М.Е.ДОК», наші студенти під час навчання отримують сертифікати, що порівняно з іншими закладами вищої освіти, дає можливість випускникам Державного університету телекомунікацій бути конкурентним на ринку праці та отримати перше високооплачуване робоче місце не тільки в Україні, а й в міжнародних компаніях

Також фахівці-практики компаній-партнерів залучаються до навчального процесу, а саме:

 • керівник ЦСН «ПРОКОМ» - Столярчук Ірина Аркадіївна,
 • представник ТОВ «М.Е.ДОК» - Кім Артем Сергійович,
 • директор товариства з обмеженою відповідальністю «ЮФК Ментор» - Грибінюков Ігор Петрович
 
 

Надання сучасних теоретичних знань, практичних вмінь та навиків для успішного здійснення підприємницької діяльності, відкриття та ведення власного бізнесу в умовах сучасних ринкових відносин, трейдингу, провадження торговельної діяльності нашим студентам забезпечується за рахунок викладання дисциплін на високопрофесійному рівні викладання професорько-викладацьким складом кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Викладачами кафедри активно провадиться науково-дослідна робота, яка посилює практичну вагомість та інформативність матеріалів, що надаються студентові, а результати їх досліджень знаходять висвітлення в монографіях, публікаціях у фахових національних і міжнародних виданнях, доповідаються на міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах, семінарах, а головне – використовуються для розвитку і посилення конкурентних переваг підприємствами та організаціями з якими співпрацює кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

 

Більшість викладачів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності володіють іноземною мовою, п’ятеро мають сертифікати рівня В2 зі знання англійської, що дозволяє їм викладати фахові дисципліни за вибором студента англійською  на 3-4 курсах.

Для проведення практичних занять на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності створено навчальну лабораторію «Онлайн лабораторія бізнесу».

 
 
 

Завдяки наявності в лабораторії спеціалізованого програмного забезпечення 1С: Підприємство 8, BAS ERP, M.E.Doc, студенти на практиці опрацьовують: розробку бізнес-проєктів інноваційних ідей, діагностують результати фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання, питання організації власної роботи та роботи команди, прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках, застосування на практиці нормативно-правового регулювання та форми взаємодії суб’єктів ринкових відносин, опрацьовують навички систематизації документообігу та відпрацьовують схеми замовлень і купівель продукції та послуг.

Для підготовки фахівців за вищезгаданою спеціальністю важливим аспектом в процесі навчання студентів є формування у них теоретичних знань та практичних навичок у відповідності до вимог ринку праці й роботодавців, та, у відповідності до нової інноваційної Національної системи кваліфікацій.

Слід зазначити, що більше 50% занять є практичними, тобто наш випускник вміє виконувати завдання та покладені на нього обов’язки одразу після закінчення навчання в університеті.

Якщо Ви бажаєте навчатися інноваційно, бути фінансово незалежним і започаткувати власний бізнес, отримувати знання та навички, які сформують Вас компетентними, прогресивними, сучасними та затребуваними на ринку праці, то Ваш вибір – це підприємництво, торгівля та біржова діяльність!

 
 

 

Перелік документів, необхідних для вступу на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 • Заява
 • Копія документа, що посвідчує особу та громадянство
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

 • сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 
 • 4 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см
 • документи які надають право для вступу поза конкурсом або на першочергове зарахування
 • інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі ІV Правил прийому, для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
 • при подачі копій оригінали пред'являються обов‘язково

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

Вартість навчання: 23960 грн.

Не втратьте можливість вступити на одну з найпрестижніших спеціальностей – підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Переваги навчання на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 311, 312, 
тел. (044) 249-29-19

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 50 583