XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Загальна інформація

Викладацький склад
Запрошуємо до навчання
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Партнери кафедри
Робота із студентами
Відгуки студентів
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Новини та подіі
Бібліотека
Переваги навчання на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
АБІТУРІЄНТУ 2021
Контактна інформація
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність

Загальна інформація

 Положення про кафедру Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – найсучасніша та найбільш затребуваніша спеціальність бізнес-спрямування, що поєднує у собі спеціальні знання, уміння,  та практичні навички щодо створення та здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі, а також ефективної біржової діяльності.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здійснює підготовку фахівців в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за освітніми рівнями бакалавр та магістр зі спеціальності 076 - «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

Кафедра провадить підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності  з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на торговельних і біржових платформах.

Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань генерації бізнес-ідеї у чітко сформований бізнес-план; організації підприємництва, торговельної та комерційної, біржової діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи та реалізації бізнес-проєктів, організації та здійснення торговельної, біржової діяльності.

Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій. 

Випускник спеціальності може бути затребуваний на (в): підприємствах будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм господарювання; державній службі; товарній, фондовій та валютній  біржі; агентствах з реклами та маркетингових досліджень; кадрових агентствах; агентства з  нерухомості; сферах міжнародної торгівлі та туризму; інвестиційних компаніях; страхових компаніях; банківських та фінансово-кредитних установах; дилерських та брокерських компаніях; інвестиційні, трастові, майнові фондах; рекламні, інформаційні компанії; навчальних закладах.

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців орієнтована на практичне опанування навичок з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі підприємництва, біржової діяльності та торговельної справи, враховує специфіку роботи зазначеної галузі; базується на проєктних та апробованих практичних результатах із врахуванням стану розвитку  інновацій та перспектив їх використання.

Окремі модулі програми викладаються англійською мовою, що забезпечує можливість реалізації професійної діяльності, як в межах України так і за кордоном.

В рамках освітньої програми передбачено блок освітніх компонент, спрямованих на здійснення підприємницької діяльності в сфері телекомунікацій та інформаційних технологій.

Освітньо-професійні програми

Кафедрою якісно розробляються освітні програми підготовки фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності відповідно до вимог стандартів вищої освіти, компетенцій компаній-партнерів кафедр, які висуваються до потенційного працівника, а також інноваційного змісту навчання, розробленого ректором університету.

Для досягнення результатів навчання, визначених у відповідному стандарті освіти, зміст освітньої  програми підготовки фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» має чітку структуру, освітні компоненти, що включені до освітньої програми логічно взаємопов’язані. Забезпечується програмний результат навчання за рахунок вивчення освітніх компонент.

Освітні компоненти

Правила прийому до Державного університету телекомунікацій у 2021 році розроблені Приймальною комісією Державного університету телекомунікацій відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України офіційно оприлюднені на веб-сайті Державного університету телекомунікацій.

Перелік конкурсних предметів у ДУТ затверджується з врахуванням особливостей освітньої програми підготовки фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з попереднім обговоренням на Вченій раді інституту Менеджменту та підприємництва. Мінімально допустимий бал оцінки зовнішнього незалежного оцінювання – 100.

Програма вступних випробувань для навчання молодших спеціалістів та бакалаврів враховує особливості ОП та дозволяє здійснювати перевірку рівня теоретичної підготовки студентів iз засвоєння програмного матеріалу з профільних фінансово-економічних дисциплін, їх готовності до самостійних узагальнень, вміння аналізувати й виpiшyвaти конкретні економічні завдання.

Умови вступу на спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інноваційний зміст навчання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності передбачає, що студентів навчають тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Підготовка за спеціальністю починається вже з 1-го курсу навчання. Теоретична та практична підготовка здійснюється на основі компетенцій стандарту вищої освіти, сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедри.

В процесі навчання студентів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» мають сформуватися компетенції, щоб студент-випускних був затребуваним на ринку праці. Такого результату можна досягти лише завдяки налагодженню зв’язків та тісній співпраці із компаніями-партнерами кафедри. Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а саме:

ТОВ «Атем Груп»

ТОВ «ПРОКОМ»

ТОВ Видавництво «ЛіГа»

Спілка автоматизаторів бізнесу

ТОВ «М.Е.ДОК»

Brightstyle import LP

ТОВ «Хоум Індівідуал»

Abital LP

 

Проведення практик студентів проходить у компаніях-партнерах кафедри, що дозволяє вивчити та опанувати специфіку роботи на підприємствах на практиці й одночасно підвищити інтерес до навчання студентів.

Партнерами кафедри чітко сформовані компетенції, яких має набути студент в результаті навчання, які є основою у формування компетентісного підходу підготовки фахівця і враховуються при складанні планів, а в подальшому вивченні освітніх компонент.

Компанії-партнери кафедри

Надання сучасних теоретичних знань, практичних вмінь та навиків для успішного здійснення підприємницької діяльності, відкриття та ведення власного бізнесу в умовах сучасних ринкових відносин, трейдингу, провадження торговельної діяльності нашим студентам забезпечується за рахунок викладання дисциплін на високопрофесійному рівні викладання професорько-викладацьким складом кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Питома вага докторів та кандидатів наук від загальної кількості викладачів, які забезпечують підготовку фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»


75% з науковим ступенем доктора та кандидата наук 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Викладачами кафедри активно провадиться науково-дослідна робота, яка посилює практичну вагомість та інформативність матеріалів, що надаються студентові, а результати їх досліджень знаходять висвітлення в монографіях, публікаціях у фахових національних і міжнародних виданнях, доповідаються на міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах, семінарах, а головне – використовуються для розвитку і посилення конкурентних переваг підприємствами та організаціями з якими співпрацює кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Більшість викладачів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності володіють іноземною мовою, п’ятеро мають сертифікати рівня В2 зі знання англійської, що дозволяє їм викладати фахові дисципліни за вибором студента англійською  на 3-4 курсах.

Наукова діяльність

Для проведення практичних занять на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності створено навчальну лабораторію «Онлайн лабораторія бізнесу». Завдяки наявності в лабораторії спеціалізованого програмного забезпечення 1С: Підприємство 8, BAS ERP, M.E.Doc, студенти на практиці опрацьовують: розробку бізнес-проєктів інноваційних ідей, діагностують результати фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання, питання організації власної роботи та роботи команди, прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках, застосування на практиці нормативно-правового регулювання та форми взаємодії суб’єктів ринкових відносин, опрацьовують навички систематизації документообігу та відпрацьовують схеми замовлень і купівель продукції та послуг.

Слід зазначити, що більше 50% занять є практичними, тобто наш випускник вміє виконувати завдання та покладені на нього обов’язки одразу після закінчення навчання в університеті.

Матеріально-технічне забезпечення

В університеті розроблено свою систему забезпечення якості, яка постійно відслідковується на предмет ефективності та використання основних інструментів, засобів та методів за, допомогою яких  досягається високі показники ефективності та злагодженість роботи усієї системи внутрішнього забезпечення якості освітньої програми підготовки фахівців.

СТВОРЕНО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 • розроблено організаційні документи з забезпечення якості вищої освіти
 • здійснюється моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм
 • проведення щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників
 • створено систему підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників
 • створено систему зворотного зв'язку для ефективного управління освітнім процесом, шляхом проведення анкетувань, опитувань, співпраці з роботодавцями та органами студентського самоврядування
 • постійний розвиток веб-сайту університету та забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації
 • створено сучасну навчально-матеріальну базу кафедр університету на обладнанні останнього покоління, сучасних прогресивних програмно-апаратних комплексів та програмного забезпечення
 • створено та забезпечено функціонування системи запобігання та виявлення академічного плагіату
Система забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності

Удосконалення та пошук нових рішень щодо підготовки фахівців за освітніми програмами зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», у відповідності до вимог ринку праці, у Державному університеті телекомунікацій сприяє опануванню студентами сучасних програм та прикладних рішень з можливістю їх сертифікації для подальшого використання набутих навичок під час провадження підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

Так, на сьогодні забезпечується практична складова шляхом надання можливостей отримувати сертифікати з підтвердження практичного використання спеціалізованого програмного забезпечення 1С:Підприємство 8, M.E.Doc та BAS ERP.

Завдяки співпраці з компаніями-партнерами кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – Центром сертифікованого навчання ТОВ «ПРОКОМ» та ТОВ «М.Е.ДОК», наші студенти під час навчання отримують сертифікати, що порівняно з іншими закладами вищої освіти, дає можливість випускникам Державного університету телекомунікацій бути конкурентним на ринку праці та отримати перше високооплачуване робоче місце.

 
 
Опанування сучасних прикладних рішень, сертифікація студентів

Щорічно актуальність спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зростає, що підтверджується кількістю набраних студентів.

Динаміка набору здобувачів вищої освіти на спеціальність
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Умови прийому на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розміщено за посиланням.

Для вступу на 1-й курс на навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ЗНО з таких предметів:

Перелік конкурсних предметів

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

За державним замовленням

За кошти фізичних або юридичних осіб

За державним замовленням

За кошти фізичних або юридичних осіб

За державним замовленням

За кошти фізичних або юридичних осіб

Укр. мова та література

Укр. мова та література

Математика

Історія України

Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Вага предметів сертифікату ЗНО складає 30%, вага атестату про повну загальну середню освіту – 10%.
 

Для вступу на 2-й курс або 3-й курс  на навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  приймаються особи за кошти фізичних або юридичних осіб. Необхідно мати диплом бакалавра, скласти:

Іспит зі спеціальності

(перелік питань зі спеціальності http://www.dut.edu.ua/ua/424-programi-vstupnih-viprobuvan-priymalna-komisiya).

та надати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики або історії України на вибір.
 

Для вступу на 5-й курс (магістратура)  на навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  приймаються особи за кошти фізичних або юридичних осіб. Необхідно мати диплом бакалавра із будь-якої спеціальності та скласти:

Іспит зі спеціальності

(перелік питань зі спеціальності http://www.dut.edu.ua/ua/424-programi-vstupnih-viprobuvan-priymalna-komisiya).

та надати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.
 

Особливості вступної кампанії 2021

 1. Подача заявок тільки в електронній формі. У 2021 році, вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, подаватимуть заяви тільки в електронній формі.
 2. Загальна кількість заяв - 5. Згідно з затвердженими Умовами прийому, абітурієнти матимуть можливість подати до 5-ти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на контракт не більше 30.
 3. Приймаються сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.
 4. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 100 балів з кожного предмету.
 5. Докладніше про Правила прийому у 2021 році на сторінці.

Кількість місць та вартість навчання 1-й курс

Форма навчання

Денна

Заочна

Бюджетних місць

5

-

Контрактних місць

45

10

Вартість контракту

17950 грн. (з можливістю посеместрової або помісячної оплати)

11900 грн. (з можливістю посеместрової або помісячної оплати)

 

Кількість місць та вартість навчання на базі диплома молодшого спеціаліста (після закінчення коледжу)

Форма навчання

Денна

Заочна

На 2-й курс, контрактних місць

2

-

На 3-й курс, контрактних місць

26

7

Вартість контракту

17950 грн. (з можливістю посеместрової або помісячної оплати)

11900 грн. (з можливістю посеместрової або помісячної оплати)

 

Кількість місць та вартість навчання 5-й курс (магістратура)

Форма навчання

Денна

Заочна

Бюджетних місць

-

-

Контрактних місць

40

20

Вартість контракту

23300 грн. (з можливістю посеместрової або помісячної оплати)

13600 грн. (з можливістю посеместрової або помісячної оплати)

З приводу вступу на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
можна звертатись до завідувача кафедри
Гавриш Оксани Миколаївни
тел. 095-815-54-68

ptbd_dut@ukr.net

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Переваги навчання на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 311, 312, 
тел. (044) 249-29-19

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 42 690