Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Колектив кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності радо вітає Вас на сторінках сайту Державного університету телекомунікацій! Тут Ви знайдете вичерпну інформацію про нашу наукову та освітню діяльність, склад кафедри, її професійні та творчі зв'язки та багато іншого.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності була створена у 2016 році на базі кафедри економіки, підприємництва і права та входить до складу Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

Кафедра забезпечує якісну підготовку бакалаврів за спеціальністю 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (денна та заочна форма навчання).

 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 це якісна, змістовна освіта у вищому навчальному закладі IV рівня акредитації

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – найсучасніша та найзатребу­ва­ніша  спеціальність економічного спря­му­вання. Вона поєднує у собі спеціальні знання, уміння та практичні навики щодо створення та здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі та ефективної біржової діяльності.

Спеціальність 076 «Підприємництво, тор­гів­ля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців з моделювання влас­ного бізнесу, розроблення та реалі­зація бізнес-проектів і бізнес-планів, ство­рен­ня та розвитку стартапів, провадження під­приєм­ницької діяльності в різних сферах еко­номіки з використанням як тради­цій­них, так і інноваційних методів торгівлі (зо­к­рема, інтернет-трейдинг, електронна ко­мерція, online та offline рітейл) та на­бут­тям практичних навичок роботи на плат­фор­мах фондових, валютних і товарних бірж.

Випускники спеціальності – конкуренто­спро­можні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр за­стосування: від матеріального вироб­ництва – до сфери послуг, від приватного біз­несу – до транснаціональних корпорацій.

Наші випускники мають найширші можливості на ринку праці.  Вони можуть запропонувати свої знання та вміння, як наймані працівники у сфері управління підприємством, торгівлі та біржової діяль­ності, як самостійні суб'єкти підприєм­ницької діяльності, як державні службовці у органах, що здійснюють регулюван­ня та контроль у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Майбутні  випускники, зможуть про­фесійно працювати за будь-яким напрямом спеціальності як StartUp’er (керівник проек­тів), організатор з реалізації продукції, фа­хі­вець з ліцензування, краудфаундер (мікро­інвестор), комісіонер, консігнатор, адміні­стратор торгового залу, агент депозитарію, брокер, митний брокер, IPO-агент (фінан­совий консультант з лістингу цінних папе­рів), BlockChain’er (реєстратор транзакцій, угод, контрактів), спеціаліст CRM-біллінг-телеком (економіст-аналітик консолідо­ваної інформації), гармонійно поєднуючи кар’єрне та особисте зростання.

Освітня програма перед­бачає підготовку кадрів у сфері підприємництва, тор­гів­лі та біржової діяльності на рівні світових стандартів, що спрямовані на форму­вання ком­петенцій відповідно до реальних вимог роботодавців на ринку праці:

  • Знання норм чинного законодавства, зокрема трудового, господарсь­кого та податкового права
  • Знання основ економіки організації, технологій планування та бюджету­вання підприємства
  • Навички ведення переговорів та ква­ліфікований супровід договорів/угод, ведення і контроль документообігу  з контр­агентами
  • Складання та ведення документації та звітності підприємства
  • Знання сучасних технологій та прин­ципів роботи роздрібної та гур­тової торгівлі, основ товарознавства, мер­чендайзингу, обліку товарів
  • Навички аналізу ринкових, цінових, валютних  даних, індексів
  • Знання основ лістингу та обігу цінних паперів
  • Знання професійної англійської мови

Під час ознайомчої та виробничої практик студенти мають можли­вість стати учасниками реального бізнес-життя, одер­жати навич­ки спілку­вання із клієнтами, коле­гами, та партнерами та проде­монструвати свої знан­ня, навички та вміння. Це гарна можли­вість пізнати професійну «кухню» з се­ре­дини й по закінченню університету – пред'явити роботодавцеві не тільки диплом, а й практичні вміння у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
 

 

Переглядів: 15 589
^