Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Зміст навчання

Переваги змісту навчання

Інновації в навчанні

Додаткові компетенції

Формування практичних навичок

Працевлаштування випускника

Умови вступу

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – найсучасніша та найзатребуваніша спеціальність бізнес-спрямування, що поєднує у собі спеціальні знання, уміння та практичні навики щодо створення та здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі та ефективної біржової діяльності.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців з моделювання власного бізнесу, розроблення і реалізації бізнес-проектів та бізнес-планів, створення і розвитку стартапів, провадження підприємницької діяльності в різних сферах та галузях економіки з використанням як традиційних, так і інноваційних методів торгівлі (зокрема, інтернет-трейдингу, електронної комерції, on-line/off-line рітейлу) та реалізації практичних навичок роботи на платформах бірж, в тому числі фондових, валютних і товарних.

Бути бізнесменом (підприємцем) – означає мати спеціальні знання, вміти їх застосовувати на практиці та безперервно набувати нового досвіду.

В сучасних умовах спеціалісти з професійною бізнес-освітою дуже потрібні як у всьому світі, так і в нашій країні. Ринок телекомунікацій, має потребу не тільки в ІТ-фахівцях, а і в спеціалістах, які можуть правильно, професійно та ефективно організувати ІТ-бізнес та забезпечити його функціонування та стабільний розвиток.

У вирішенні цих завдань допомагає бізнес-освіта, яку пропонує Державний університет телекомунікацій. Навчання в нашому університеті це можливість отримати освіту рівня «MBA-міні» та започаткувати власну справу.

ЗМІСТ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Підготовка спеціалістів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється за трьома взаємопов’язаними бізнес-напрямками, що дає змогу сформувати у наших випускників комплексні системні професійні знання, вміння та практичні навички економічного, правового та управлінського характеру у сфері бізнесу.

Детальніше>>>

 • організація та здійснення комерційної діяльності
 • знання економіки організації
 • розробка бізнес-планів та створення ефективних бізнес-моделей
 • технології планування та бюджетування підприємства
 • знання норм чинного законодавства у сфері підприємництва (в тому числі норм цивільного, господарсь­кого, адміністративного, інформаційного, податкового, трудового права та ін.)
 • вміння організації  та ведення документообігу підприємства, в тому числі звітності
 • керівництво підприємствами різних бізнес-профілів
 • прийняття та реалізація результативних стратегічних рішень
 • вміння вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури
 • знання сучасних технологій та принципів роботи роздрібної та гуртової торгівлі
 • знання основ товарознавства, мерчендайзингу, оптимізація товаропросування
 •  облік товарів, управління якістю товарів, зберігання товарів;
 • розробка стратегії і тактики маркетингу
 • знання норм чинного законодавства у сфері торгівельної діяльності
 • ведення переговорів та ква­ліфікований супровід договорів/угод
 • ведення і контроль документообігу з клієнтами/ контрагентами
 • аналіз фінансових ринків
 • уміння працювати з біржовими інструментами
 • прогнозування тенденцій та запобігання ризиків на ринку
 • ведення і контроль документообігу у сфері біржової діяльності
 • аналіз ринкових, цінових, валютних даних, індексів
 • знання основ депозитарної діяльності, лістингу та обігу цінних паперів
 • здійснення контролю за виконанням біржових договорів, угод, контрактів
 • знання норм чинного законодавства у сфері біржової діяльності

ПЕРЕВАГИ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
 

 • Підготовка зі спеціальності починається вже з першого курсу.

при підготовці бакалавра години навчального плану розподілені за принципом: 25% – на дисципліни загальної підготовки і 75% – на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.

 • Поєднання традицій та інновацій у навчанні

по темам кожної дисципліни обов’язково проводиться лекція – як теоретична підготовка і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття – як практична складова навчання.

по кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції.

 • Високий рівень підготовки фахівців

вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра.

 • Практико-орієнтована підготовка фахівців

більше половини занять проводиться практично.

проведення практик студентів організовується та проводиться в компаніях-партнерах кафедри.

 • Сучасна матеріальна база

для забезпечення якості проведення практичних занять створена сучасна навчально-лабораторна база на основі сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

ІННОВАЦІЇ В НАВЧАННІ
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Запровадження компетентнісного підходу в освіті вимагає від вищих навчальних закладів осучаснення як організації навчального процесу так і його змістовного наповнення відповідно до вимог часу та ринку праці.

ДОДАТКОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ
З НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
У ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Вивчення сучасних телекомунікаційних технологій для організації, просування та розвитку бізнесу є вимогою часу та суттєвою перевагою в бізнесі, саме тому вже у першому семестрі студентам спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» викладається дисципліна ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Інформаційні технології – це сукупність методів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, розподіл і відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, а також підвищення їх надійності та оперативності.

А наприкінці навчання викладаються дисципліни:

 • ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Хмарні технології – це технології, які надають користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервісу. Хмарні технології дозволяють оперативно обмінюватися даними і правильно розподіляти свої ресурси, надають можливість можуть зберігати інформацію в захищеному від несанкціонованого вторгнення середовищі. 
 • ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ
  Штучний інтелект – це штучно створена людиною система, здатна обробляти інформацію, яка до неї надходить, пов’язувати її зі знаннями, якими вона вже володіє, і, відповідно, формувати своє власне уявлення про об’єкти пізнання. Прийняття рішень в умовах невизначеності, бізнес-аналітика, розпізнавання аудіо-, відео- і текстової інформації, машинне навчання, комп’ютерний зір, робототехніка, створення інтелектуальних систем в різних предметних областях, діагностика і прогнозування – лише мала частина напрямків штучного інтелекту.

Бізнес – це система комунікативних зв’язків з споживачами, контрагентами, партнерами, інвесторами тощо. У Державному університеті телекомунікацій Вас навчать засадам ділової етики та ефективній організації комунікацій, навчать налагоджувати ефективні бізнес-зв’язки та вдало презентувати себе та свою бізнес-ідею.

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ЗА ДОПОМОГОЮ ОПАНУВАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ КОМПЛЕКСІВ

Крім того, вже під час навчання наші студенти мають змогу підтвердити отримані практичні вміння шляхом отримання сертифікатів компаній-партнерів кафедри, що посвідчують практичні вміння працювати у сучасних програмно-апаратних комплексах щодо автоматизації бізнес-процесів.

                   

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКА
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ЗА КЛАСИФІКАТОРОМ ПРОФЕСІЙ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій.

Наші випускники мають найширші можливості на ринку праці. Вони можуть запропонувати свої знання та вміння, як наймані працівники у сфері управління підприємством, торгівлі та біржової діяльності, як самостійні суб'єкти підприємницької діяльності, як державні службовці у органах, що здійснюють регулювання та контроль у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

УМОВИ ВСТУПУ
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ЗАЛАЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Наказу Міністерства Освіти і науки України № 1378 від 30.10.2017 року перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у 2018 році встановлено:

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Географія або Іноземна мова (Англійська мова, Німецька мова, Французька мова, Іспанська мова, Російська мова) на вибір.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 100 балів з кожного предмету.

Вартість навчання становить 7 300 грн. за семестр. Є вільних 10 місць за бюджетом.

УМОВИ ВСТУПУ
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ДЛЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ


ОТРИМАТИ ПЕРСОНАЛЬНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ
 

   +380 67 246 4941

   +380 96 218 3561

Не втратьте можливість!
Отримайте найцікавішу спеціальність!
За нею майбутнє!

Переглядів: 18 226
^