Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Дисципліни, що викладаються викладачами кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у 2017-2018 навчальному році

1. Вступ до спеціальності

Електронні бази та бібліотеки за спеціальністю
 

2. Бізнес-планування на підприємстві

Викладач: Дименко Р.А.

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань з методології розроблення перспективних планів підприємницької діяльності, здійснення аналізу сучасних теоретичних підходів щодо процесу бізнес-планування підприємницької діяльності.

На основі вивчення дисциплін «Основи підприємницької діяльності», «Організація підприємницької діяльності», «Економіка підприємства», надати студентам знання з обґрунтування функцій та визначення змісту процесу бізнес-планування діяльності; опанування форм, методів і технологій бізнес-планування; вивчення структури і технології розроблення типових бізнес-планів; вивчення складу планових показників і методики їх розрахунку; обґрунтування необхідності розробки стратегічних і тактичних планів та програм як інструментів реалізації основних функцій управління діяльністю.

Мати навички користування методикою складання бізнес-планів, проведення оцінки ефективності планів; управління процесом формування й оцінки планових показників діяльності суб'єкта господарювання; обґрунтовувати доцільність встановлення планових показників діяльності суб'єкта господарювання;

та володіти навичками організації планування процесу господарювання та методами розробки бізнес-планів розвитку підприємницької діяльності; користуватися нормативно-правою базою здійснення підприємницької діяльності в різних сферах, у т.ч. у сфері телекомунікацій.

Переглянути в MOODLE
 

3. Договірне право

Викладач: Лобань О.О.

Мета вивчення навчальної дисципліни є комплексне засвоєння теоретичних знань та здобуття практичних навичок аналізу характеру та змісту правовідносин у сфері господарської діяльності, аналізу змісту нормативно-правових актів у системі господарського законодавства та їх практичне застосування при вирішенні управлінських завдань.

Основні підходи:

на основі вивчених дисциплін “Економічна теорія”, “Основи підприємницької діяльності“ та “Організація підприємницької діяльності” надати знання з господарського права як галузі права та законодавства; особливостей державного регулювання господарських правовідносин, в тому числі відносин власності, ліцензування, стандартизації, сертифікації економічної діяльності.

Отримані компетентності:

визначати характер і зміст правовідносин у сфері господарювання;

застосовувати нормативний матеріал для вирішення конкретних господарських ситуацій;

надавати проведеній роботі належної форми (складання пакету документів щодо отримання ліцензії, сертифікату тощо).

Переглянути в MOODLE
 

4. Економіка телекомунікаційного підприємства

Викладач: Литвинова О.В.
 

5. Економіка торговельного підприємства

Викладач: Литвинова О.В.

Мета – набуття студентами спеціальних теоретико-економічних й фінансово-господарських знань та навичок щодо практичної роботи на торгівельних підприємствах та підприємствах сфери послуг.

Основні підходи – на основі теоретичного та методичного інструментарію розробки завдань управління, економічного та фінансового аналізу окремих показників діяльності підприємства, отриманих студентами в курсах «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Основи підприємницької діяльності», надати знання про особливості функціонування торгівельних підприємств.

Отримати компетентності з формування теоретичних знань про особливості функціонування торгівельних підприємств та підприємств сфери послуг, набуття практичних навичок самостійного вирішення фінансово-господарських задач, здійснення економічних розрахунків, визначення економічної ефективності діяльності підприємств торгівлі, в тому числі, надання телекомунікаційних послуг.

Переглянути в MOODLE
 

6. Економічна теорія

Викладач: Сьомкіна Т.В.

Мета – набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Основні підходи - володіти категоріальним апаратом та методологією дослідження, розуміти особливості розвитку та встановлення економічних відносин, логіку взаємодії економічних суб’єктів, аналізувати проблеми, пов’язані з розвитком грошово-кредитних відносин, фіскальної політики та державного регулювання в умовах ринкової економіки.

Отримані компетентності – набути належних навиків раціональної економічної поведінки, розуміти особливості функціонування сучасних ринків та утворення цін на товари та послуги, виробити уявлення про механізм функціонування економічної системи, набути навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики

Переглянути в MOODLE
 

7. Економічне обґрунтування інноваційних рішень

Викладач: Дименко Р.А.
 

8. Інтелектуальна власність

Викладач: Дименко Р.А.

Переглянути в MOODLE
 

9. Міжнародна економіка

Викладач: Литвинова О.В.

Мета – розкриття засад міжнародної економіки та її місце в системі економічних наук.

Знати основні форми міжнародних відносин, форми спільних підприємств, враховувати у своїй діяльності особливості законодавства країн.

Набути належних навиків формування ціни товару чи послуги при здійсненні експортно-імпортних операцій, знати особливості укладання міжнародних договорів/угод, мати навички здійснення міжнародних взаєморозрахунків.

Переглянути в MOODLE
 

10. Моделювання економічних систем

Викладач: Дименко Р.А.
 

11. Облік і аудит

Викладач: Згурська О.М.

Мета – формування теоретичних знань і набуття практичних навичок з організації та ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Основні підходи – знати загальні принципи бухгалтерського обліку за національними стандартами; знати типову кореспонденцію рахунків із найважливіших господарських операцій на підприємствах торгівлі та телекомунікаційної сфери;

знати порядок оформлення і представлення фінансової звітності та методику аналізу і контролю облікової інформації для прийняття відповідних операційних рішень.

Отримати навички складання типових і спеціалізованих форм первинних облікових документів та реєстрів бухгалтерського обліку, порядок їх ведення;

складання форм періодичної та річної бухгалтерської звітності;

вести комп’ютерну обробку даних в системі 1С:бухгалтерія.

Переглянути в MOODLE
 

12. Організація підприємницької діяльності

Викладач: Дименко Р.А.

Метою навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями, що дозволить майбутнім фахівцям проводити аналіз ринкових структур, аналіз внутрішньої структури підприємства, організації взаємодії в межах структури підприємства, організація взаємодії підприємства з державними інституціями.

На підставі знань, що отримали студенти в межах вивчення дисциплін «Економічна теорія» та «Основи підприємницької діяльності» надати знання та вміння щодо організації підприємницької діяльності, формування організаційної структури підприємства, організації взаємодії в межах структури підприємства, організація взаємодії підприємства з державними інституціями.

Отримати компетенції щодо знань, вмінь та навичок при обранні організаційної форми підприємства, визначенні його внутрішньої структури, формування взаємозв’язків як в межах підприємствах так і в ринковому середовищі враховуючи взаємини з контрагентами, конкурентами, споживачами та державними інституціями.

При виборі організаційної форми підприємства орієнтуватися на особливості ведення бізнесу в торгівельній та телекомунікаційній сферах 

Переглянути в MOODLE
 

13. Організація торгівлі та торговельна діяльність

Викладач: Литвинова О.В.

Переглянути в MOODLE
 

14. Основи підприємництва

Викладач: Молдавчук Н.М.

Метою вивчення дисципліни є формування системи базових знань у сфері підприємництва, розуміння концептуальних завдань функціонування підприємств різних типів в сучасних умовах, опанування основних понять і категорій підприємницької діяльності, функцій підприємця; набуття практичних навичок використання базових інструментів здійснення підприємницької діяльності; формування вмінь творчого пошуку бізнес ідей для створення власного підприємства.

На основі вивчення дисципліни «Економічна теорія» надати студентам теоретичні знання щодо сутність і форм підприємницької діяльності, функції і правила поведінки бізнесмена, принципи і сутність прийняття господарських рішень, що є основою підприємницькій діяльності.

Мати знання та вміння щодо обрання виду підприємницької діяльності; аналізу конкурентного середовища, етики поведінки з контрагентами, конкурентами та споживачами, особливостей здійснення підприємницьких функцій, а саме інноваційних, управлінських та ризикових елементів діяльності з урахуванням виду та напрямів функціонування суб’єкту господарювання.

Переглянути в MOODLE
 

15. Педагогіка та психологія вищої школи

Викладач: Сьомкіна Т.В.

Переглянути в MOODLE
 

16. Податкове право

Викладач: Молдавчук Н.М.

Переглянути в MOODLE
 

17. Право в державному управлінні

Викладач: Молдавчук Н.М.

Переглянути в MOODLE
 

18. Правове регулювання трудової діяльності

Викладач: Молдавчук Н.М.

Мета вивчення навчальної дисципліни є комплексне засвоєння теоретичних знань та здобуття практичних навичок аналізу характеру та змісту правовідносин щодо найманої праці, аналізу та узагальнення змісту нормативно-правових актів у системі трудового законодавства та їх практичне застосування у вирішенні управлінських ситуацій.

Основні підходи:

на основі вивчених дисциплін “Економічна теорія”, “Основи підприємницької діяльності“ та “Організація підприємницької діяльності” надати знання з трудового права як галузі права та законодавства; особливостей регулювання колективних та індивідуальних трудових правовідносин, робочого часу, оплати праці, трудової дисципліни та матеріальної відповідальності, охорони праці, трудових спорів та їх вирішення.

Отримані компетентності:

визначати характер і зміст правовідносин у сфері праці;

застосовувати нормативний матеріал для вирішення конкретних життєвих ситуацій;

надавати проведеній роботі належної форми (письмове рішення, складання документа тощо);

аналізувати сучасні тенденції розвитку трудових відносин та їх правового регулювання.

Переглянути в MOODLE
 

19. Правознавство

Викладач: Лобань О.О.

Мета: засвоєння теоретичних знань та здобуття практичних навичок у правовій сфері, зокрема розуміння права як засобу регулювання суспільних відносин; розуміння необхідності доцільності та способів вчинення дій в межах правового поля;

Орієнтуватися в галузях права та знати їх основні характеристики та положення; відрізняти поняття законодавства України.

Основні підходи:

для подальшого вивчення дисциплін надати знання з сутності, змісту та основних положень національного права та законодавства.

Отримані компетентності:

вміти використовувати у практичній діяльності правові знання;

визначати характер і зміст правовідносин за галузями права;

застосовувати нормативний матеріал для вирішення конкретних життєвих ситуацій;

надавати проведеній роботі належної форми.

Переглянути в MOODLE
 

20. Регіональна економіка

Викладач: Литвинова О.В.

Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами теоретичних і практичних основ розміщення і територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану і основних напрямів регіонального розвитку економіки в умовах ринкових відносин, формування екологічних знань і екологічного світогляду у економістів.

На підставі знань, отриманих студентами після вивчення дисциплін «Економічна теорія», «Економіка підприємства» надати знання щодо закономірностей, принципів і факторів розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів, економічного районування і територіальної організація господарства, механізмів реалізації регіональної економічної політики та факторів сталого розвитку продуктивних сил.

Отримати компетенції щодо розуміння теоретичних основ розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, раціонального природокористування, стратегії виживання в сучасному екологічному середовищі, аналізу умов і чинників розвитку і розміщення господарства країни та регіонів, а також екологічних чинників у функціонуванні економічних систем. Мати навички підготовки картографічних матеріалів, аналізу статистичних даних.

Переглянути в MOODLE
 

21. Розвиток управлінської думки

Викладач: Сьомкіна Т.В.
 

22. Управління стратегічними змінами

Викладач: Сьомкіна Т.В.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 304, 
тел. (044) 249-25-91,
067-246-49-41

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 11 966
^