Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Методична робота є дуже важливою сферою діяльності кафедри, яка потребує постійного вдосконалення як прийомів і методів навчання, так і розробки відповідного забезпечення. Одне не може існувати без другого. Викладач не може належним чином підготувати методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни, якщо він досконало не володіє методикою.

Сучасна система навчання у вищій школі потребує якісного оновлення, глибокого реформування і вдосконалення. Традиційні її форми, особливо з домінуючою лекційно-семінарською, у якій опитування змінюється поясненням, а потім так званим закріпленням, неспроможне забезпечити виконання вищою школою завдань підготовки фахівців нової генерації, здатних до креативного мислення, повної самореалізації в нестандартних умовах ринкової життєдіяльності. Вирішення цього важливого завдання знаходиться в сфері методики навчання та дидактики вищої професійної освіти.

Але, спростовувати значення аудиторного заняття було б неправильно. Треба звертати увагу на чітку організаційну структуру лекційного заняття, коли все без залишку зрозуміло як викладачу, так і студенту.

Сьогодні все більш помітною стає тенденція щодо візуалізації навчання. Студент краще засвоює навчальний матеріал, коли від оформлений візуальними та аудіальними образами. Це вимагає від викладача володіння сучасними технологіями навчання з використанням комп’ютерної техніки.

І знов ж таки, на першому місці, центром уваги викладача, який приходить в аудиторію до студентів – чітко вибудована ним модель організації та проведення заняття – від мети через завдання і до кінцевого результату. Причому, це все повинно бути зрозумілим і для аудиторії. Бо викладача і студентів в аудиторії об’єднує спільне розуміння мети і завдань заняття.

 

Приблизно так може виглядати дидактичний алгоритм поетапного формування професійної моделі майбутнього фахівця. Не розмито, чітко, конкретно.

Зрозуміло, що за таким підходом буде легше і більш продуктивно організувати роботу з підготовки навчально-методичного забезпечення процесу навчання. Саме для студентів, в першу чергу.

В центрі уваги кафедри знаходиться підготовка та видання методичної літератури, що постійно оновлюється з врахуванням сучасного стану розвитку техніки. В цій роботі беруть участь всі працівники кафедри. Особливо плодотворну роботу в цьому напрямку проводить доцент Є.І. Котолюз. Всі методичні розробки обговорюються на засіданнях та науково- методичних семінарах кафедри. Одним з напрямків методичної роботи є аналіз успішності студентів, за результатами якого намічаються заходи на удосконалення навчального процесу. Перехід на навчання за Болонською конвенцією суттєво підвищує вимоги як до студентського загалу в питанні систематичної роботи на протязі всього семестру, так і до викладацького складу в питаннях нового методичного забезпечення та організації навчального процесу. Діючий на кафедрі методичний семінар сприяє росту якості навчання, створенню сучасних методичних розробок, росту педагогічного досвіду викладачів кафедри.

Науково-педагогічний склад кафедри активно працює за новими освітніми технологіями навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей сучасних принципів Болонського процесу.

Основними формами вивчення дисциплін є лекції, практичні та семінарські заняття, виконання курсових робіт, заключний етап – підготовка дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр».

Одним із основних принципів кредитно-модульної організації навчального процесу є перенесення ваги навчального процесу на самостійну роботу студентів та впровадження принципів стимулювання самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом. Тому особливий акцент у професорсько-викладацькій діяльності приділяється організації самостійної роботи студентів.

На самостійне опрацювання виносяться окремі теми, розроблені науково-педагогічним складом кафедри у навчальних посібниках. Для зручності опрацювання та підвищення рівня засвоєння матеріалу у процесі самостійної роботи наприкінці кожного розділу подано контрольні запитання і список рекомендованої літератури.

Нова організація навчального процесу є спільним завданням для викладацького складу і для студентів.

Зусиллями працівників кафедри розроблено та запроваджується процес методичної роботи з визначення рейтингу наукових працівників; методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів; методичні рекомендації з оцінювання знань студентів; методика комплексної діагностики знань студентів, методичні рекомендації з аналізу аудиторних занять.

Використання інноваційних технологій та методів в навчальному процесі

На кафедрі розроблені та активно використовують в навчальному процесі такі ділові ігри:

 1. «Ринок» – проводиться в рамках дисциплін «Економічна теорія», «Фінанси, гроші та кредит»;
 2. «Робота в команді» – проводиться в рамках дисципліни «Економіка і фінанси підприємств»;
 3. «Гроші» – проводиться в рамках дисципліни «Фінанси, гроші та кредит».

Кафедра активно співпрацює з підприємствами галузі й використовує практичний досвід для розробки ситуаційних завдань, кейсів.

З метою підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері економіки, викладачі кафедри економіки активно використовують інноваційні цифрові освітні технології. Процес навчання з дисциплін побудований як послідовні процедури:

 • теоретичний матеріал, що готується викладачем та передається студентам в вигляді електронного посібника;
 • застосування теоретичних знань для вирішення конкретних професійних завдань;
 • самостійні форми формування умінь і навичок;
 • навчальний контроль;
 • підсумковий контроль.

Перший і третій етапи складають процес отримання знань, другий і третій – процес формування умінь, а останні два необхідні для самоконтролю і контролю з боку викладача.

quadУ процесі навчання використовуються різні форми інформаційних технологій. Цікавою, наприклад, представляється технологія оцінки бізнесу QuaD. Технологія QuaD має призначення оцінювати кількісні та якісні характеристики, такі як конкурентоспроможність, ефективність тощо. В її основу покладено особливу методику виявлення цінності об’єктів. Технологія QuaD може використовуватися при проведенні різних маркетингових досліджень, суттєво зменшуючи їх трудомісткість, збільшуючи точність та достовірність результатів.

Застосування технології uaD

На основі технології QuaD розроблено ряд комп’ютерних експертно-оціночних систем, успішно показавших себе на практиці, таких як:

 • Система оцінки нових продуктів
 • Система оцінки ефективності рекламы
 • Система оцінки вартості елітного житла
 • Система оцінки вартості типового житла

а також ряд систем для вирішення завдань оцінки конкурентоздатності та визначення конкурентоздатної ціни різної продукції та послуг.

ЛЕКЦІЇ – ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Для першого етапу – передачі теоретичного матеріалу, викладачі проводять лекцій з використанням програмного продукту Power Point, на основі яких з дисциплін «Фінанси, гроші та кредит», «Економіка і фінанси підприємств» були створені презентаційні курси.

Використання в лекціях кольорової комп'ютерної анімації, високоякісної графіки, відеоряду, схемних, формульних і довідкових презентацій дозволяє представити лекційний матеріал дисципліни у вигляді послідовного або розгалуженого ланцюжка динамічних картинок з можливістю переходу в інформаційні блоки, які реалізують ті чи інші конструкції або процеси.

Мультимедіа-система дозволяють зробити подачу матеріалу максимально зручною і наочною, що забезпечує мотивацію до навчання, дозволяє усунути прогалини в знаннях і підтверджує «золоте правило дидактики - наочність» (Ян Каменський).

ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА

Презентаційний курс для передачі знань безперечно має найбільш значуще рішення в порівнянні з простим читанням лекції викладачем. Але, як правило, в даній ситуації, студенти є тільки лише об'єктами навчання, користувачами інформації, а учасниками, суб'єктами. Доцільніше застосувати такі технології, які можуть стати інструментом пізнання в процесі навчання  не тільки в якості навчального середовища. Це положення може кардинально змінити використання на навчальних заняттях інтерактивної дошки. Інтерактивна взаємодія викладача і студентів з комп'ютером, буде дозволяти активно включати моторику студента, економити час за рахунок відмови від конспектування матеріалу. Студенти на заняттях можуть отримати файл з його записом, який можна переглянути вдома на комп'ютері.

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС (МУП)

Мультимедійний навчальний комплекс є хорошим помічником студента як для засвоєння отриманих знань і формування умінь, так і для самостійної роботи студента. Такий комплекс може бути насичений не тільки електронним інтерактивним теоретичним матеріалом, який супроводжується гіперпосиланнями на нормативні, довідкові матеріали, а й супроводжується відео і звуковими матеріалами. Для створення такого комплексу може використовуватися не тільки програмні продукти Power Point, а й Fpont Page, Adobe Reader, Adobe Fiash CS3 Professional. Рішення проблеми – з'єднання потоків інформації різної модальності (звук, текст, графіка, відео робить комп'ютер універсальним навчальним засобом.) І це не випадково, оскільки за даними ЮНЕСКО при аудіосприйнятті засвоюється тільки 12% інформації, при візуальному приблизно 25%, а при аудіовізуальному сприймають до 65% інформації.

Комплекс повинен містити практичні приклади, ситуаційні завдання, сторінки робочого зошита для практичного формування навичок і комп'ютерні тести з відповідями, які мають носити не тільки контролюючий, але в першу чергу навчальний характер.

На відміну від традиційних видів наочних засобів цифрові відеослайд і мультимедіа комплекси можуть бути використані не тільки в процесі проведення лекцій, а й запропоновано студентам на електронних носіях, а також встановлені на порталі Державного університету телекомунікацій.

ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ

Для детального і повного формування умінь і навичок володіння актуальною економічною інформацією, при наявності технічних можливостей, проводяться бінарні заняття, на яких студенти мають можливість при вивченні окремих дисциплін, використовуючи інформаційні технології, реально вирішувати професійні завдання. Вивчивши на навчальній практиці:

 • Бухгалтерські програми: 1С: Бухгалтерія, БЕСТ, Турбо-бухгалтер, Парус, Інфо-бухгалтер;
 • Системи автоматизації торгівлі: 1С: Торгівля, Парус, БЕСТ 4, Фоліо;
 • Інформаційно-довідкові системи: Гарант, Консультант Плюс, Кодекс;
 • Програми для бізнес-планування: Project Expert, Microsoft Project, Тріумф-аналітик;
 • Системи автоматизації складського обліку: 1С: Склад, Фоліо, БЕСТ, Парус;

Системи автоматизації документообігу: Справа, Lotus Notus, 1С: Документообіг.

Студенти при вирішенні ситуацій користуються не нормативним матеріалом на паперовому носії, а першоджерелом з Інтернету. Інтегровані уроки плануються та можуть використовуватися і при курсовому проектуванні, де студентам надається можливість знайти і правильно використовувати бібліографічний, науковий, навчальний та нормативний матеріал, звернувшись до електронних бібліотек Інтернет-ресурсів.

OFF-LAIN ТЕСТУВАННЯ

Вважаємо, що необхідно змінити і систему перевірки знань студентів. Сучасні методики вимірювання рівня підготовки студентів, орієнтовані на використання комп'ютерних технологій, надали принципово нові можливості.

Підсумковому контролю з боку викладача передує самоконтроль студента. Для цього надано можливість пройти навчальний тест, де студент бачить правильну відповідь і може порівняти свій з обраним комп'ютером. Дані завдання безумовно носять і навчальний характер, оскільки відразу можна побачити помилку, студент може скорегувати свої знання та вміння і в подальшому уникнути її.

Підсумковий тестовий контроль за темою дозволяє охопити великий обсяг матеріалу і тим самим отримати дійсно широке уявлення про знання тестованого студента. Таким чином , проміжне тестування фіксує перехід від однієї теми до іншої. У результаті здійснюється постійний зворотний зв'язок студента з викладачем, що дозволяє підвищити ефективність процесу засвоєння знань.

Колектив кафедри розуміє важливість методичної і дидактичної складової навчального процесу і постійно працює над вдосконаленням цього важливого потенціалу.

Переглядів: 5 670
^