Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ В НАУКОВІЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції і спрямована на:

 • вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою сполучення теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;
 • організацію та здійснення на високому науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;
 • розробку і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;
 • керівництво самостійною навчально-дослідною та науково-дослідною роботою студентів;
 • організацію роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
 • керівництво дисертаційними дослідженнями, консультування, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах;
 • підготовку відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до Університету;
 • організацію взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;
 • надання пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента науково-педагогічним працівникам кафедри, а також з удосконалення навчально-матеріальної бази;
 • розробку відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності Університету;
 • підготовку, рецензування і видання навчальної, наукової, методичної літератури (підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, задач, словників, довідників, дослідницьких завдань, методичних розробок тощо) з та літератури загального користування на замовлення інших установ та організацій;

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

2. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД ТА НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАФЕДРИ.

Науково-педагогічний склад кафедри сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. Науковий потенціал кафедри складають 2 доктори економічних наук, 4 кандидати економічних наук, 1 кандидат педагогічних наук.

№ з/п

Посада

П.І.Б.

Рік народження

З якого часу працює

Науковий ступінь

Вчене звання

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Завідувач кафедри

Сотниченко Володимир Миколайович

1951

2014

к.пед.н.

доцент

2.

Професор кафедри

Гусєва Ольга Юріївна

1976

2014

д.е.н.

доцент

3.

Професор кафедри

Головніна Олена Германівна

1963

2012

к.е.н.

доцент

4.

Професор кафедри

Сьомкіна Тетяна Віталіївна

1963

2015

д.е.н.

професор

5.

Доцент кафедри

Легомінова Світлана Володимирівна

1971

2014

к.е.н.

-

5.

Доцент кафедри

Дименко Руслан Анатолійович

1978

2015

к.е.н.

-

6.

Ст.викладач

Капелюшна Тетяна Вікторівна

1984

2007

к.е.н.

-

8.

Ст.викладач

Лобань Ольга Олександрівна

1980

2002

здобувач

-

3. МІСЦЕ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПРАВА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_323_77204314.jpg

4. СПИСОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ДО ВИДАННЯ

№ з/п

Вид навчально-методичного забезпечення

Орієнтовний обсяг

1.

2.

3.

1.

Навчально-методичний посібник «Облік і аудит» (Гладкий Д.А., Хлівна І.В.)

460 сторінок

(вже видано)

2.

Навчально-методичний комплекс «Господарське право»

200 сторінок

3.

Навчально-методичний комплекс «Ринкова економіка»

204 сторінки

4.

Навчально-методичний комплекс «Економічна теорія»

160 сторінок

5.

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студента (слухача)

30 сторінок

(вже видано)

6.

Методичні рекомендації з оцінювання навчальних досягнень студентів (слухачів)

30 сторінок

(вже видано)

7.

Конспект лекцій з правознавства

120 сторінок

(вже видано)

8.

Навчально-методичний посібник з договірного права

190 сторінок

(вже видано)

9.

Навчально-методичний комплекс з правознавства

121 сторінка

10.

Посібник-практику з правознавства

143 сторінки

11.

Термінологічний словник-довідник з правознавства

90 сторінок

РАЗОМ

1748 сторінок

5. УЧАСТЬ У СИМПОЗІУМАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, КРУГЛИХ СТОЛАХ

 • VII Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології», 10-14 жовтня 2011 р., Крим, Ялта-Ливідія
 • V Міжнародний науково-технічний симпозіум «Нові технології в телекомунікаціях», 17-21 січня 2012 р., Карпати, Вишків
 • IX Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомінікацій», 27-28 квітня 2012, м. Киів;
 • VІІI Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті», 24-25 листопада 2011 року, м. Киів;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», жовтень 2014 р., м. Умань;
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми економіки та права: теорія та практика», травень 2015 р., Київ;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології», листопад 2015, Київ;
 • Науково-практична конференція «Інноваційні технології управління організаційними системами», грудень 2015, Київ

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_323_77856120.png

 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Новації законодавства в сфері фінансового моніторингу», листопад 2014, м.Київ

 http://www.dut.edu.ua/uploads/p_323_43485215.jpg

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_323_82074171.jpg

 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми економіки і права: теорія та практика», 22 травня 2015 року, Державна служба фінансового моніторингу України, м. Київ

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_323_13721378.jpg    http://www.dut.edu.ua/uploads/p_323_37853620.jpg

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_323_20787553.jpg    http://www.dut.edu.ua/uploads/p_323_22301991.jpg    http://www.dut.edu.ua/uploads/p_323_36999016.jpg

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_323_38573230.jpg

6. ГУРТКОВА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПРАВА

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_323_60288444.jpg

ПЛАН

роботи наукового гуртка студентів „Актуальні проблеми економіки”

кафедри економіки, підприємництва та права на 2015-2016 навчальний рік        

Головні завдання

 1. Забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного матеріалу та поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються на кафедрі.
 2. Оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції студентів.
 3. Здійснення заходів щодо розгортання НД та ДКР на кафедрі. Забезпечення ефективності використання наукового потенціалу, надаючи пріоритет дослідженням та роботам, які мають реальну перспективу впровадження в навчальний процес з широким залученням науково-дослідної роботи студентів університету.
 4. Забезпечення впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальний процес.
 5. Вивчення та узагальнення передової правозастосовної практики.
 6. Широке залучення студентів до створення наочних засобів навчання (слайдів, фільмів, мультимедійних презентацій, тощо).
 7. Участь у науково-дослідній роботі кафедри.
 8. Участь у організаційно-технічних заходах щодо розбудови та подальшого вдосконалення контенту web-сторінки кафедри із залученням творчого потенціалу студентів.

з/п

Заплановані заходи

Термін виконання

Виконавці

Відповідальні

1

2

3

4

5

1.1

Розробити та затвердити у встановленому порядку:

 • план роботи наукового гуртка „Актуальні проблеми економіки”;
 • графік засідань гуртка на 2015/2016 навчальний рік.

До 30 жовтня 2015р

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

Сотниченко В.М.

1.2

Розробити та затвердити тематику індивідуальних науково-дослідних завдань студентів

Жовтень

НПП кафедри

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

НПП кафедри

1.3

Підготовка та проведення засідань студентського наукового гуртка

За окремим графіком

НПП кафедри

Головніна О.Г.

1.4

Проведення зустрічей з провідними вченими та фахівцями за вибраним фахом.

За планом університету та інституту

НПП кафедри

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

1.5

Заслуховування звітів студентів за підсумками виконаних наукових досліджень

За окремим графіком

НПП кафедри

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

1.6

Виконання індивідуально визначених науково-дослідних завдань під час проходження практики

За планами практики

НПП кафедри

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

1.7

Вивчення і узагальнення передового досвіду науково-дослідної роботи гуртківців

Протягом навчального року

НПП кафедри

Головніна О.Г.,

наукові керівники

1.8

Підготовка і впровадження у навчальний процес наочних засобів навчання (слайдів, фільмів, мультимедійних презентацій) з використанням найбільш вдалих результатів науково-дослідної роботи студентів

Протягом навчального року

НПП кафедри

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

НПП кафедри

1.9

Проводити тематичні конкурси і „дискусійні майданчики”

Протягом року

НПП кафедри

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

НПП кафедри

1.10

Провести кафедральні конкурси наукових робіт студентів членів гуртка

Березень-квітень

НПП кафедри

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

1.11

Забезпечити участь у науково-практичній конференції студентів та науково-педагогічних працівників інституту

Квітень

НПП кафедри

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

2.1

Основні методи пізнання соціально-економічних процесів

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.2

Структура взаємозв’язків виробництва з природою і суспільством на сучасному етапі

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.3

Динаміка трансформації та розвитку складових (продуктивних) виробничих сил

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.4

Сутність економічних потреб та їх зв'язок з виробництвом на сучасному стані в Україні

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.5

Порівняльний аналіз сутності економічних потреб та їх зв'язок з виробництвом на сучасному стані в Україні та Світі

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.6

Економічні потреби та інтереси людей як рушійна сила соціально-економічного розвитку

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.7

Базові ознаки класифікації потреб в контексті: людина – суспільство - держава

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.8

Тенденції розвитку поняття власності у правовому аспекті на сучасному етапі

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.9

Економічна система як складова мегасистеми «виробництво»

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.10

Причинно-наслідкова залежність між розподілом праці та виробництвом товарів в умовах глобалізації

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.11

Основні сучасні напрямки і школи економічної теорії: сучасне кейнсіанство

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.12

Формування та діагностика бізнес-моделі підприємства

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.13

Управління змінами на підприємствах телекомунікацій за критеріями стратегічної стійкості

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.14

Управління антикризовою діяльністю підприємства

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.15

Економічна безпека бізнесу

За окремим планом

Члени гуртка

Наукові керівники

2.16

Гарантії громадян України щодо забезпечення прав у галузі охорони праці на сучасному підприємстві

За окремим планом

Члени гуртка

Керівники секцій

3.1

Забезпечити участь гуртківців у тематичних олімпіадах та конкурсах ДУТ та інших ВНЗ.

Протягом року

НПП кафедри

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

НПП кафедри

3.2

Ввести практику проведення тематичних конкурсів, «дискусійних майданчиків» тощо у позааудиторний час.

Протягом року

Сотниченко В.М.

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

НПП кафедри

3.4

Взяти участь у конкурсах наукових робіт студентів:

 • кафедральні;
 • інститутські;
 • університетські

В два етапи: березень-квітень;

квітень-травень

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

НПП кафедри

3.5

Забезпечити участь гуртківців у:

 • Всеукраїнському конкурсі студентських робіт;
 • Міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах.

 

За окремим графіком

Протягом року

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

НПП кафедри

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

НПП кафедри

3.6

Забезпечити участь гуртківців у науково-практичній конференції студентів та науково-педагогічних працівників інституту.

Квітень

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

НПП кафедри

3.7

Провести кафедральний конкурс наукових робіт студентів

Березень

НПП кафедри

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

НПП кафедри

3.8

Взяти участь у науково-практичній конференції студентів та науково-педагогічних працівників інституту

Квітень

НПП кафедри

Сотниченко В.М.

Головніна О.Г.

НПП кафедри

 

Керівник наукового гуртка студентів „Актуальні проблеми економіки” кандидат економічних наук, доцент           п/п                                                     О.Г. Головніна

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТИ КАФЕДРИ

На кафедрі економіки підприємництва та права за ініціативою науково-педагогічних працівників відкрито і зареєстровано в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації такі теми науково-дослідної роботи:

 • Тенденції розвитку ринку інфокомунікаційних послуг та їх вплив на еволюцію бізнес-моделей суб’єктів господарювання (науковий керівник Сотниченко В.М., завідувач кафедри);
 • Економіко-правові механізми управління стратегічними змінами на підприємствах інфокомунікаційної галузі (науковий керівник Гусєва О.Ю., професор кафедри).

Головне завдання першої теми, розпочатої на кафедрі науково-дослідної роботи полягає в тому, щоб на основі дослідження динаміки ринку інфокомунікаційних послуг,  визначити найбільш ефективні бізнес-моделі діяльності суб’єктів господарювання з метою впровадження отриманих результатів в систему підготовки та перепідготовки фахівців з організації підприємницької діяльності в сфері надання інфокомунікаційних послуг.

Метою дослідження за другою темою НДР є формування науково-методичних і практичних рекомендацій з удосконалення економіко-правових механізмів управління змінами на підприємствах

На даному етапі відбувається процес визначення найбільш важливих секторів та напрямів роботи, закріплення їх за відповідними фахівцями. Встановлюються зв’язки з практичними працівниками підприємств галузі. Розробляються найбільш оптимальні форми організації співпраці за визначеним напрямом науково-дослідної роботи.

Колектив кафедри є відкритим для всіх бажаючих взяти участь у цій роботі. І, в першу чергу, запрошуємо студентів та слухачів.

В контексті завдань розпочатої НДР, за одним з її напрямів, на кафедрі старшим викладачем Лобань Ольгою Олександрівною під керівництвом професора кафедри Головніної Олени Германівни розпочато дисертаційне дослідження за темою «Управління корпоративними правами на підприємствах у сфері телекомунікацій».  На кафедрі економіки, підприємництва та права відбувся науковий семінар, на якому обговорювалися тема, основні напрями, та план реалізації завдань дисертаційного дослідження старшого викладача кафедри Лобань Ольги Олександрівни. Дослідження присвячено питанням регулювання норм корпоративного права на підприємствах телекомунікаційної галузі в умовах євроінтеграції.

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_2428_98715690.jpg

  Старший викладач Лобань О.О. доповідає мету та завдання дослідження

В роботі семінару взяли участь співробітники кафедри: Сотниченко В.М., Гусєва О.Ю., Сьомкіна Т.В., Головніна О.Г. (науковий керівник), Легомінова С.В., Вертель В.В. В результати обговорення було зроблено ряд зауважень, порад, рекомендацій, які суттєво вплинули на наукові погляди здобувача щодо завдань і кінцевої мети дослідження.

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_2428_22504910.jpg

Колектив кафедри підтримав колегу і виявив готовність надати всебічну допомогу

Було уточнено і конкретизовано план організації та проведення дисертаційного дослідження. Колектив кафедри відкритий до співпраці і готовий прийняти до кола своїх наукових інтересів в галузі економіки телекомунікацій всіх зацікавлених, незалежно від місця роботи, проживання і навчання.

Переглядів: 6 254
^