Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Наукова діяльність кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій планується, організовується та здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття» і Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті та є невід’ємною складовою навчального процесу, її науковим підґрунтям. Планування та організація наукової роботи здійснюється з урахуванням персональних наукових інтересів викладачів кафедри, потреб університету та вимог бізнесу.

Наукова робота кафедри пов’язана з прикладними дослідженнями в галузі телекомунікацій та інших сфер економіки України.

Сучасними перспективними напрямами наукових досліджень студентів та викладачів кафедри визначено:

 • розвиток управлінських умінь та формування корпоративних цінностей як запорука організаційного розвитку в умовах ринкових трансформацій;
 • парадигма сучасної теорії лідерства;
 • розроблення, впровадження та просування на світові ринки наскрізних інноваційних продуктів;
 • організаційно-економічні основи менеджменту інноваційно-технологічної модернізації потенціалу підприємств України, зокрема галузі телекомунікацій;
 • менеджмент просування інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках;
 • місце і роль галузевих об’єднань на сучасному етапі розвитку економіки України;
 • формування репутації суб’єктів господарювання.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції і спрямована на:

 • вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою сполучення теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;
 • організацію та здійснення на високому науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;
 • розробку і впровадження новітніх форм, методів та технологій навчання;
 • організацію роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
 • керівництво дисертаційними дослідженнями, консультування, рецензування та обговорення представлених досліджень;
 • підготовку відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до Університету;
 • організацію взаємодії з іншими навчальними закладами;
 • надання пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента науково-педагогічним працівникам кафедри, а також з удосконалення навчально-матеріальної бази;
 • розробку відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності Університету.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

Науково-дослідна робота кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності спрямована на реалізацію таких основних завдань:

 • надання посильної інтелектуальної й матеріальної допомоги молодій Українській державі у формуванні реалістичної, прагматичної та ефективної політики у сфері наукової, науково-технічної та освітньої діяльності;
 • досягнення європейського та світового рівнів фундаментальних і прикладних досліджень, у тому числі у сфері освіти;
 • розробка наукових концепцій, оцінок і прогнозів соціально-економічного розвитку держави;
 • сприяння подальшій інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науково-технічний і соціально-культурний простір.

Науково-дослідні результати знаходять висвітлення в монографіях, публікаціях у фахових національних і міжнародних виданнях, доповідаються на міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах, семінарах, а головне – використовуються для розвитку і посилення конкурентних переваг підприємствами та організаціями з якими співпрацює випускова кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Співробітники кафедри беруть участь у виконанні держбюджетних та госпрозрахункових тем, працюють над написанням кандидатських і докторських дисертацій, займаються видавничою діяльністю.

У 2018 році кафедрою здійснюється робота над двома науковими темами «Формування економіко-правової платформи інноваційного підприємства» (щодо обґрунтування теоретико-методологічних підходів і розробки практичних рекомендацій функціонування інноваційних, зокрема, телекомунікаційних, підприємств в сучасних ринкових умовах) та «Інфраструктурне забезпечення освітнього процесу» (щодо інноваційного змісту навчання в Державному університеті телекомунікацій). За останньою науковою роботою фахівці кафедри взяли участь у двох наукових конференціях «Лідерство і менеджмент змін у реформі освіти» та «STEM-освіта стан впровадження та перспективи розвитку».

Крім того у 2018 році на базі кафедри було проведено І Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Економіко-правова платформа інноваційного підприємства», щодо інноваційних підходів до організації підприємницької діяльності, маркетингової політики на підприємстві та до управління суб’єктами господарювання в ринкових умовах, актуальних питань розвитку підприємництва та його роль у забезпеченні економічної стабільності держави, у якій, окрім науковців, взяли участь представники Національної служби посередництва та примирення, дорадчого органу при Президентові України та фахівці Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Науково-педагогічний склад кафедри у 2017 році був істотно оновлений молодими високоосвіченими фахівцями, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. Науковий потенціал кафедри складають доктори економічних наук (академік), 4 кандидати економічних наук, 1 кандидат історичних наук.

У 2018 році викладачі кафедри проводять два дисертаційні дослідження щодо управління корпоративними правами та технологій блокчейн (цифрові фінанси).

Особливе місце серед науково-методичної роботи кафедри посідають наукові семінари за участю студентів. Щомісячно викладачами кафедри проводяться засідання наукового гуртка із залученням студентської молоді за тематикою дисциплін, передбачених навчальними планами підготовки фахівців економічного спрямування

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 304, 
тел. (044) 249-25-91,
067-246-49-41

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 7 653
^