Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Наукова діяльність кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій планується, організовується та здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття» і Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті та є невід’ємною складовою навчального процесу, її науковим підґрунтям. Планування та організація наукової роботи здійснюється з урахуванням персональних наукових інтересів викладачів кафедри, потреб університету та вимог бізнесу.

Наукова робота кафедри пов’язана з прикладними дослідженнями в галузі телекомунікацій та інших сфер економіки України.

Сучасними перспективними напрямами наукових досліджень студентів та викладачів кафедри визначено:

 • розвиток управлінських умінь та формування корпоративних цінностей як запорука організаційного розвитку в умовах ринкових трансформацій;
 • парадигма сучасної теорії лідерства;
 • розроблення, впровадження та просування на світові ринки наскрізних інноваційних продуктів;
 • організаційно-економічні основи менеджменту інноваційно-технологічної модернізації потенціалу підприємств України, зокрема галузі телекомунікацій;
 • менеджмент просування інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках;
 • місце і роль галузевих об’єднань на сучасному етапі розвитку економіки України;
 • формування репутації суб’єктів господарювання.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції і спрямована на:

 • вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою сполучення теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;
 • організацію та здійснення на високому науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;
 • розробку і впровадження новітніх форм, методів та технологій навчання;
 • організацію роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
 • керівництво дисертаційними дослідженнями, консультування, рецензування та обговорення представлених досліджень;
 • підготовку відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до Університету;
 • організацію взаємодії з іншими навчальними закладами;
 • надання пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента науково-педагогічним працівникам кафедри, а також з удосконалення навчально-матеріальної бази;
 • розробку відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності Університету.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

Науково-дослідна робота кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності спрямована на реалізацію таких основних завдань:

 • надання посильної інтелектуальної й матеріальної допомоги молодій Українській державі у формуванні реалістичної, прагматичної та ефективної політики у сфері наукової, науково-технічної та освітньої діяльності;
 • досягнення європейського та світового рівнів фундаментальних і прикладних досліджень, у тому числі у сфері освіти;
 • розробка наукових концепцій, оцінок і прогнозів соціально-економічного розвитку держави;
 • сприяння подальшій інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науково-технічний і соціально-культурний простір.

Науково-дослідні результати знаходять висвітлення в монографіях, публікаціях у фахових національних і міжнародних виданнях, доповідаються на міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах, семінарах, а головне – використовуються для розвитку і посилення конкурентних переваг підприємствами та організаціями з якими співпрацює випускова кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Співробітники кафедри беруть участь у виконанні держбюджетних та госпрозрахункових тем, працюють над написанням кандидатських і докторських дисертацій, займаються видавничою діяльністю. (link на сторінку «Видавнича діяльність»)

Науково-педагогічний склад кафедри (link на сторінку «Викладацький склад») у 2017 році був істотно оновлений молодими високоосвіченими фахівцями, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. Науковий потенціал кафедри складають доктори економічних наук (академік), 4 кандидати економічних наук, 1 кандидат історичних наук.

Особливе місце серед науково-методичної роботи кафедри посідають наукові семінари за участю студентів. Щомісячно викладачами кафедри проводяться засідання наукового гуртка (link на сторінку «Робота зі студентами») із залученням студентської молоді за тематикою дисциплін, передбачених навчальними планами підготовки фахівців економічного спрямування.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 304, 
тел. (044) 249-25-91,
067-246-49-41

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 7 303
^