Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Видавнича діяльність науково-педагогічних працівників кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у 2017 році

МОНОГРАФІЇ

«Синергетичний ефект використання методу багатометричного моделювання діяльності підприємств»

Р.А.Дименко (ст.180)

Анотація:

Сучасний етап розвитку економіки в Україні вимагає від підприємств активних дій з підвищення ефективності та конкурентоспроможності їх діяльності. Використання методів багатопараметричного моделювання та, в особливості, синергетичного підходу в цьому питанні може дати змогу менеджерам підприємств більш ефективно приймати стратегічні та тактичні рішення стосовно розвитку всіх ланок бізнес-процесів на підприємстві.

Ключові слова: інновації, інноваційна економіка, моделювання економічних систем, бізнес-процес, конкурентоспроможність.

Джерело для посилання: «Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти»: монографія Вип. 2 – Херсон: Грінь, 2017.– 906с.

Електронний ресурс

Наукові статті

 • СУТНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Виноградова О. В., Литвинова О. В., Пілігрім К. І.

Анотація:

У статті розглянуто сутність та особливості використання інструментів зі сфери поведінкової економіки, а саме «геймифікацію» в системі мотивації персоналу на рівні окремого підприємства. Визначено сутність прихованого управління персонало, конструктивного маніпулювання, геймифікації. Розглянуто позитивний досвід з використання інструментів гейміфікації в системі мотивації персоналу на підприємствах різних галузей.

Ключові слова: приховане управління персоналом, система мотивації персоналу, інструменти поведінкової економіки, геймифікація, маніпуляція персоналом.

Джерело для посилання: Виноградова О. В., Литвинова О. В., Пілігрім К. І. «Сутність інструментів гейміфікації в системі мотивації персоналу» / Виноградова О. В., Литвинова О. В., Пілігрім К. І.// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.19-25

Електронний ресурс
 

 • ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Згурська О. М.

Анотація:

У статті розглянуто сутність, основні підходи та завдання ефективного інформаційно-комунікаційного забезпечення підприємств фармацевтичної галузі. Виділено та охарактеризовано основні технічні характеристики ефективного інформаційного забезпечення підприємства. Відмічено основні напрями і пріоритети ефективного розвитку фармацевтичної галузі України Виділено основні чинники гальмування економічного зростання господарської діяльності підприємств фармацевтичної галузі та пріоритетні напрями і програмні завдання щодо удосконалення єдиного інформаційного середовища фармацевтичної галузі. Наголошено на важливих умовах сталого розвитку та динамічного зростання українського фармацевтичного ринку. Розглянуто методи та інструменти формування ефективного інформаційно-комунікаційного забезпечення підприємств фармацевтичної галузі. Визначено пріоритетність завдань для досягнення цілей підприємства з підвищення ефективності інформаційно-комунікаційного забезпечення, черговість і послідовність їх вирішення. Наголошено на визначенні на державному рівні механізму встановлення політичних та соціально-економічних пріоритетів інформаційно- комунікативного забезпечення з урахуванням як національних особливостей розвитку, так і міжнародних норм регулювання фармацевтичного ринку в цілому

Ключові слова: інформаційно-комунікаційне забезпечення, підприємство фармацевтичної галузі, конкурентні переваги, управління, механізм, інформаційне середовище, метод, інструмент.

Джерело для посилання: Згурська О. М. «Інформаційно-комунікаційне забезпечення підприємств фармацевтичної галузі» / Згурська О. М.// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.132-139

Електронний ресурс
 

 • ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

Лобань О.О.

Анотація:

Стаття розглядає особливості формування державного регулювання корпоративних відносин з точки зору історичного підходу до створення механізмів нормативного регулювання організаційних засад функціонування підприємств корпоративної форми власності в умовах ринкових відносин.

Ключові слова: корпоративні відносини, корпоративне управління, державне регулювання, механізм.

Джерело для посилання: Лобань О.О. «Державне регулювання корпоративних відносин в Україні (історичний аспект)» / Лобань О.О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.153-159

Електронний ресурс
 

 • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОН’ЮНКТУРИ У СФЕРІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

Дименко Р.А., Стєкольщиков В.В.

Анотація:

У статті розглянуті принципи і методи успішної трансформації процесів, які виходять за рамки звичайних стратегічних потоків спрямованих на інтеграцію виробництва в платформу. Процес трансформування виступає як один з основних інструментів для безперервного процесу вдосконалення багаторівневих переваг, що допомагає скоротити витрати і розширити кон'юнктуру ринку.

Ключові слова: бізнес-платформи, платформи, модель, створення вартості екосистемам, доступ і управління, мережеві ефекти, якість відповідності, трансформація, перетворення, додаткова вартість, нові тенденції, стратегічний дизайн, інтернет- економіка, максимізація цінності процесу, інформаційні технології, провайдери, збільшення кон'юнктури.

Джерело для посилання: Дименко Р.А., Стєкольщиков В.В. «Тенденції розвитку кон’юнктури у сфері інфокомунікацій» / Дименко Р.А., Стєкольщиков В.В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.126-131

Електронний ресурс

 • ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТТЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Литвинова О.В., Пілігрім К.І.

Анотація:

У статті розглянуто сутність та виявлено інсуючі наукові проблеми щодо особливостей формування системи мотивації персоналу на телекомунікаційних підприємствах. Надано визначення поняттям «система мотивації персоналу», «інструменти стимулювання», «інструменти конструктивного маніпулювання». Запропоновано класифікацію базових інструментів в системі мотивації персоналу телекомунікаційного підприємства.

Ключові слова: пряме управління персоналом, скрите управління персоналом, система мотивації персоналу, інструменти стимулювання, інструменти конструктивної маніпуляції, інструменти мотивації

Джерело для посилання: Литвинова О.В., Пілігрім К.І. «Теоретичне підгрунття формування системи мотивації персоналу на телекомунікаційних підприємствах» / Литвинова О.В., Пілігрім К.І. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – №3 (21). – С.109-114

Електронний ресурс

 

 • ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Т.В. Сьомкіна

Анотація:

Стаття присвячена проблемам визначення напрямів аналізу особливостей функціонування суб’єктів підприємницької діяльності в сучасних умовах трансформації економічних відносин з урахуванням їх ролі як елементарної економічної одиниці в межах соціально-економічної системи.

Ключові слова: суб’єкт підприємницької діяльності, соціально-економічна система, спроможність до ризику.

Електронний ресурс
​​​​​​​

 • ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

В.В. Стєкольщиков, Р.А. Дименко

Анотація:

В статті розглянуто принципи та методи успішного управління працею, яке виходить за рамки планових посадових інструкцій робітника. Процес її реалізації виступає як один з основних інструментів для безперервного процесу вдосконалення багаторівневих переваг, що допомагає скоротити витрати та підвищити коефіцієнт ефективності.

Ключові слова: моделювання, бізнес процес, виробіток, чисельність персоналу, оптимізація, стимулювання, трудові показники, фонд оплати праці, операційний процес, топологія бізнес-процесу.

Джерело для посилання: Дименко Р.А. «Еволюція систем управління трудовими ресурсами» / Дименко Р.А., Стєкольщиков В.В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 2. – С.61-67

Електронний ресурс

 

 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СУЧАСНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ

Т.В. Сьомкіна

Анотація:

У статті розглянуті сучасні тенденції реалізації конкурентних переваг окремими структурними підрозділами і підприємствами сучасної корпорації, які дають можливість корпорації розвиватися в межах сучасного економічного середовища, що сформувалося в умовах інформатизації економічних ресурсів.

Ключові слова: конкурентні переваги, корпоративна структура, глобальне лідерство.

Джерело для посилання: Сьомкіна Т.В. Концептуальні основи формування конкурентних переваг сучасної корпоративної структури [Електронний ресурс] / Т. В. Сьомкіна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 1. – С. 32 -36.

Електронний ресурс
 


Гусєва О.Ю. Управління стратегічними змінами: теорія і прикладні аспекти : Монографія / О. Ю. Гусєва. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2014. – 395 сhttp://www.dut.edu.ua/uploads/p_324_21345992.png.

 • Мармуль Л.О. Національна економіка : навч.-метод. посібник [Гриф МОН України 06.12.2011 №1/11 – 11449] / Л.О. Мармуль, Л.В. Транченко. – К.: В-во Європ. ун-ту, 2011. – 120 с.
 • Мармуль Л.О. Національна економіка: підручник [Гриф МОН України 06.12.2011 1/11 – 11449] / Л.О. Мармуль, Л.В. Транченко. – К.: В-во Європ. ун-ту, 2011. – 453 с.
 • Антонова О.М., Жебка В.В., Кривуца А.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник[Гриф МОН України 27.02.2012 № 1/11-2547] – К.: Видавництво «Логос», 2012. – 316 с.
 • Гилка У.Л., Клочко Ю.О. Посібник з вибору методів фінансово-економічного аналізу підприємств: Науково-методичне видання. – Київ: ДУІКТ, 2009.-58с.
 • Головніна О.Г. Основи соціальної економіки [Гриф МОН України 22.12.2010 1/11 – 11794]/ Головніна О.Г./ Нав. Посібник. – Київ, Центр учбової літератури, 2013 – 648с.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_324_61871797.pngМОНОГРАФІЇ

 

Мармуль Л.О., Ігнатенко М.М. Принципи та механізми державного регулювання зайнятості сільського населення// Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: колективна монографія. – Умань: ПВЦ «Візаві», 2013. – С.305-309.

Мармуль Л.О. Інноваційно-інвестиційний розвиток переробних підприємств: монографія / Київ, ННЦ ІАЕ НААУ, 2011. – 225 с.

 

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_324_52236217.pngМармуль Л.О. Інфраструктурне забезпечення збуту продукції аграрних підприємств: монографія / Херсон: Айлант, 2011. – 168 с

Новикова І.В. Управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств: теорія, методологія, практика: монографія/І.В. Новикова. – Миколаїв: ФОП Швець В.Д., 2013. – 296 с.

Новикова І.В., Худолій Л.М., Денисенко М.П., Домрачев В.М. та інші. Управління фінансовими ресурсами банківської установи. Монографія. – К., Видавництво Європейського Ун-ту, 2009, 271с.

 

 

 

ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ТА НАУКОМЕТРИЧНИХ ВИДАННЯХ

2016 рік

 1. Ващенко О.О. Формування демократичних політичних цінностей в умовах суспільно-політичних та економічних перетворень / О. Ващенко //Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. – К: Державний університет телекомунікацій. – №2 (16). – 2016. – С. 96–104.
 2. Лобань О.О. Особливості корпоративної власності // Зб. наук. Праць Економіка. Менеджмент. Бізнес. – К: Державний університет телекомунікацій, 2016, №3(17), С.88-92.
 3. Лобань О.О. Інформаційна складова корпоративних прав // Зб. наук. Праць Економіка. Менеджмент. Бізнес. – К: Державний університет телекомунікацій, 2016, №2(16), С.104-109.
 4. Лобань О.О. Деякі аспекти корпоративних прав в трансформаційній економіці //Зб. наук. праць Економіка. Менеджмент. Бізнес. – К: Державний університет телекомунікацій, 2016, №1(15), С.68-74.
 5. Легомінова С.В. Особливості корпоративної власності // Зб. наук. праць Економіка. Менеджмент. Бізнес. – К: Державний університет телекомунікацій, 2016, №3(17), С.88-92.
 6. Легомінова С.В. Інформаційна складова корпоративних прав // Зб. наук. праць
 7. Економіка. Менеджмент. Бізнес. – К: Державний університет телекомунікацій, 2016, №2(16), С.104-109.
 8. Легомінова С.В. Деякі аспекти корпоративних прав в трансформаційній економіці // Зб. наук. праць Економіка. Менеджмент. Бізнес. – К: Державний університет телекомунікацій, 2016, №1(15), С.68-74.
 9. Дименко Р.А. Оцінка ефективності конкурентних стратегій // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку – Львів: Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – № 820 – С. 39–51.
 10. Дименко Р.А. Формування ефективної антикризової монетарної політики України // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2016.– Вип. 51.– 218 с.– (Економічні науки). с.39-45.

2015 рік

 1. Сьомкіна Т.В. Методологічні підходи до аналізу складових ринкового середовища підприємств телекомунікаційної сфери / Т. В. Сьомкіна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2015. – № 2. – С. 27-32.
 2. Сьомкіна Т.В. Процеси соціалізації умов підприємницької діяльності сучасного суспільства (історичний аспект) / Т. В. Сьомкіна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № – С. 30-34.
 3. Легомінова С. В. Теоретичні засади інформаційної безпеки підприємства / С. В. Легомінова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2015. – № 3. – С. 87-92.
 4. Легомінова С. В. Шляхи вдосконалення ринку праці і маркетинг / С. В. Легомінова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2015. – № 1. – С. 177-182.
 5. Легомінова С. В. Сучасний ринок праці України: проблеми та тенденції / С. В. Легомінова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 39-43.
 6. Гусєва О.Ю. Перспективи розвитку телекомунікаційної галузі на основі типологізації сучасної економіки / О. Ю. Гусєва // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2015. – № 3. – С. 16-21.
 7. Гусєва О.Ю. Концептуальний підхід до визначення впливу інформаційно-телекомунікаційної галузі на економічний розвиток країн / О. Ю. Гусєва // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4. – С. 5-12.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ У ТОМУ ЧИСЛІ З ГРИФОМ МОН

 • Мармуль Л.О. Національна економіка : навч.-метод. посібник [Гриф МОН України 06.12.2011 №1/11 – 11449] / Л.О. Мармуль, Л.В. Транченко. – К.: В-во Європ. ун-ту, 2011. – 120 с.
 • Мармуль Л.О. Національна економіка: підручник [Гриф МОН України 06.12.2011 1/11 – 11449] / Л.О. Мармуль, Л.В. Транченко. – К.: В-во Європ. ун-ту, 2011. – 453 с.
 • Антонова О.М., Жебка В.В., Кривуца А.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник[Гриф МОН України 27.02.2012 № 1/11-2547] – К.: Видавництво «Логос», 2012. - 316 с. 
 • Гилка У.Л., Клочко Ю.О. Посібник з вибору методів фінансово-економічного аналізу підприємств: Науково-методичне видання. – Київ: ДУІКТ, 2009.-58с.
 • Головніна О.Г. Основи соціальної економіки [Гриф МОН України 22.12.2010 1/11 – 11794]/ Головніна О.Г./ Нав. Посібник. – Київ, Центр учбової літератури, 2013 – 648с.

МОНОГРАФІЇ

Мармуль Л.О., Ігнатенко М.М. Принципи та механізми державного регулювання зайнятості сільського населення// Менеджмент ХХІ століття:проблеми і перспективи: колективна монографія. – Умань: ПВЦ «Візаві», 2013. – С.305-309.

Мармуль Л.О. Інноваційно-інвестиційний розвиток переробних підприємств: монографія /  Київ, ННЦ ІАЕ НААУ, 2011. – 225 с.

Мармуль Л.О. Інфраструктурне забезпечення збуту продукції аграрних підприємств: монографія / Херсон: Айлант, 2011. – 168 с

Новикова І.В. Управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств: теорія, методологія, практика: монографія/І.В. Новикова. – Миколаїв: ФОП Швець В.Д., 2013. – 296 с.

Новикова І.В., Худолій Л.М., Денисенко М.П., Домрачев В.М. та інші. Управління фінансовими ресурсами банківської установи. Монографія. - К., Видавництво Європейського Ун-ту, 2009, 271с.

ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ТА НАУКОМЕТРИЧНИХ ВИДАННЯХ

2014 рік 

 1. Мармуль Л.О. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та тенденції розвитку їх в Україні/Л.О. Мармуль, Є.М. Комарова Black Sea, Tbilisi, Georgia, scientific jornal of academic research, лютий 2014.
 2. Антонова О.М. Стабілізація і розвиток кадрового потенціалу ВНЗ як найважливіша умова забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу/ Антонова О.М., Жебка В.В.// Black Sea, Tbilisi, Georgia, scientific jornal of academic research, лютий 2014.
 3. Капелюшна Т.В. Економіко-математична модель забезпечення стійкої роботи та сталого розвитку телекомунікаційних підприємств / Т.В. Капелюшна.// Black Sea, Tbilisi, Georgia, scientific jornal of academic research, лютий 2014.
 4. Новикова І.В. Управління ризиками сучасних телекомунікаційних підприємств The Caucasus. Tbilisi, Georgia, international journal (economical and social analysis journal of southern caucasus), № 01/02/2014, с. 4-7.
 5. Новикова І.В., Черненко С. Організація інтегрованих маркетингових комунікацій / «Економіка. Менеджмент. Бізнес» №. – К.; ДУТ, 2014.
 6. Новикова І.В. Моделювання процесів управління інвестиціями підприємств Black Sea, Tbilisi, Georgia, scientific jornal of academic research, січень 2014, с 4-7
 7. Новикова І.В. Інформаційне забезпечення діяльності підприємств телекомунікацій з метою підвищення їх конкурентоспроможності та активізації інвестиційної політики підприємств/ Інвестиції: практика та досвід, № 3 лютий, 2014, с. 32-35.
 8. Новикова І.В., Мармуль Л.О. Впровадження механізму інформаційного забезпечення підприємств телекомунікацій в рамках управління їх конкурентоспроможності/ Науковий журнал Вісник Хмельницького національного університету, № 1, 2014, с 25-30.
 9. Новикова І.В., Жебка В.В. Методичні засади типологизації підприємств телекомунікацій в Україні Black Sea, Tbilisi, Georgia, scientific jornal of academic research, березень 2014.
 10. Новикова І.В. Механізм державної підтримки конкурентоспроможності підприємств телекомунікацій та в сучасних умовах /Вісник Національного Університету водного господарства та природокористування, збірник наукових праць, 2014, № 3
 11. Новикова І.В. Державне регулювання та підтримка конкурентоспорможності підприємств телекомунікацій /«Проблеми економіки», № 3, м.Харків. 2014.
 12. Новикова І.В. Оцінка та управління ризиками телекомунікаційних підприємств України в сучасних умовах/ «Бізнес-інформ», № 2, м.Харків. 2014
 13. Новикова І.В. Маркетингове забезпечення діяльності підприємств телекомунікацій «Економіка та держава» № 3, березень 2014 р.

2013 рік

 1. Мармуль Л.О., Коваль С.В., Рунчева Н.В., Подаков Є.С. Інноваційні засади розвитку бухгалтерського обліку в Україні// Таврійський наук.вісник: наук. журнал. – Вип.85.- Херсон: Грінь Д.С., 2013. – С. 265-270.
 2. Антонова О.М. Оцінка фінансової стабільності діяльності вищого навчального закладу //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, серія 18, Економіка і право: зб. наукових праць. – Вип. 21. – К., 2013р. С. 88-96.
 3. Антонова О.М. Резервування і управління тимчасово-вільними коштами вищого навчального закладу/Водний транспорт: зб. наукових праць. – Вип. 1(16). – К.; КДАВТ ім. гетьмана Петра Канашевича-Сагайдачного, 2013р. С. 47-55.
 4. Антонова О.М. Вимірювальний механізм економічної безпеки діяльності вищого навчального закладу/ «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 1(7)/2013. Т.1. – К.; ДУІКТ, 2013. с. 86-94.
 5. Антонова О.М. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства/ «Економіка. Менеджмент. Бізнес» №. – К.; ДУТ, 2013.
 6. Капелюшна Т.В. Аналіз динаміки та основних тенденцій розвитку телекомунікаційної сфери в Україні / Т.В. Капелюшна // Проблеми системного підходу в економіці, збірник наукових праць: Випуск 45. - К.: НАУ, 2013. – С.25-30.
 7. Капелюшна Т.В. Аналіз стану, вияв тенденцій та перспективи розвитку послуг фіксованого зв’язку в Україні/ Т.В. Капелюшна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2013.
 8. Капелюшна Т.В. Аналіз діяльності та факторів розвитку послуг фіксованої телефонії в Україні / Т.В. Капелюшна, В.В. Жебка // Проблеми економіки. - №4/2013. С.76-82.
 9. Накемпій В.Г. Перспективи застосування Казначейських векселів в Україні / «Економіка. Менеджмент. Бізнес» №. – К.; ДУТ, 2013.
 10. Новикова І.В. Процеси забезпечення конкурентоспроможності підприємств телекомунікацій/ Black Sea, Tbilisi, Georgia, scientific jornal of academic research, грудень 2013, с 50-55
 11. Новикова І.В., Жебка В.В. Впровадження моніторингу та вдосконалення інформаційної системи оцінки конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств / «Економіка. Менеджмент. Бізнес» №. – К.; ДУТ, 2013.
 12. Новикова І.В. Внедрение маркетинга в деятельность телекоммуникационных компаний с целью повышения их конкурентоспособности/ Информационные телекоммуникационные сети (профессиональный журнал о телекоммуникациях), Казахская академия инфокоммуникаций, № 11-12 (87-88), 2013, с.18-21

2012 рік 

 1. Мармуль Л.О. Шляхи підвищення банківської стабільності за рахунок обслуговування VIP-клієнтів / Л.О. Мармуль // Бізнес-навігатор: наук.-вир. жур. - № 28. – 2012. – С. 145-149.
 2. Мармуль Л.О. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської конкуренції / Л.О. Мармуль // Бізнес-навігатор: наук.-вир. жур. - № 27. – 2012. – С.149-154.
 3. Мармуль Л.О. Відсоткова політика: ролі і місце у стратегії банків / Л.О. Мармуль // Бізнес-навігатор: наук.-вир. жур. - № 28. – 2012. – С. 132-137.
 4. Мармуль Л.О. Державне регулювання ринку праці та засоби його вдосконалення / Л.О. Мармуль, С.В. Стефанюк // Таврійський науковий вісник: наук. жур. - Вип. 79. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – С. 338-340.
 5. Антонова О.М. Оцінка економічної ефективності діяльності вищого навчального закладу/ «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 1(5). Т.1. – К.; ДУІКТ, 2012. С. 89-96.
 6. Антонова О.М. Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підприємства / «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 2(6)/2012. Т.1. – К.; ДУІКТ, 2012. с. 71-82.
 7. Капелюшна Т.В. Потенціал інформаційно-комунікаційних технологій в реалізації інтересів сталого розвитку / Т.В. Капелюшна // «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 1(5). Т.1. – К.; ДУІКТ, 2012. С..48-53.
 8. Капелюшна Т.В. Пріоритетність широкосмугового доступу серед телекомунікаційних послуг в умовах сучасності / Т.В. Капелюшна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2012. - № 2(6). Т.2 – С.24-30.
 9. Новикова І.В., Кравчук В.І., Тенденції розвитку підприємств поштового зв’язку на території України/ Вісник Національного Університету водного господарства та природокористування, збірник наукових праць, Рівне, випуск 1 (57), 2012, с. 206-211.
 10. Новикова І.В. Методи підвищення конкурентоспроможності підприємств сфери інфокомунікацій / «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 4, К.; ДУІКТ 2012, т.1., с. 24-33
 11. Новикова І.В., Кравчук В.І., Аналіз моделей взаємодії та функціональної діяльності основних учасників ринку інфокомунікаційних послуг/ «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 4, 2012, т.2, с . 20-24
 12. Новикова І.В. Організаційно-економічні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств  зв’язку / «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 1(5). Т.1. – К.; ДУІКТ, 2012. С. 25-30
 13. Новикова І.В., Кравчук В.І., Модель організації внутрішнього контролю на підприємстві «Укрпошта» / «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 1(5). Т.1. – К.; ДУІКТ, 2012. С. 59-63.

2011 рік 

 1. Мармуль Л.О. Механізм реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин / Л.О. Мармуль // Економіка та менеджмент культури. – № 2. – НАКККіМ, 2011. – С. 24-28.
 2. Антонова О.М. Економічна безпека підприємства: методологічні питання. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, серія 18, Економіка і право: зб. наукових праць. – Вип.13. – К., 2011р., с. 38-42.
 3. Антонова О.М. Економічна безпека як категорія управління. //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, серія 18, Економіка і право: зб. наукових праць. – Вип. 15. – К., 2011р. С. 47-59.
 4. Антонова О.М. Основні види ризиків та їх вплив на економічну безпеку підприємства. //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, серія 18, Економіка і право: Зб. наукових праць. – Випуск 14. – 2011р., с. 46-50.
 5. Антонова О.М. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства: проблемні аспекти [Текст]/ Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр., №36. – К.; НАУ, 2011. с.139-144.
 6. Антонова О.М. Підхід до побудови моделі систем менеджменту інформаційної безпеки/ «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 1-2/2011. – К.; ДУІКТ, 2011. с. 39-45.
 7. Антонова О.М. Ресурсне обґрунтування економічної безпеки підприємства [Текст] / Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр., № 38. – К.; НАУ, 2011. с. 78-83.
 8. Капелюшна Т.В. Перспективи інформаційно-комунікаційних технологій в умовах сталого розвитку/  Т.В. Капелюшна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2011. - № 1-2. – С. 13-19.
 9. Новикова І.В. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі зв’язку //Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Журнал «Економіка, менеджмент, бізнес», № 4, 2011.
 10. Новикова І.В., Кривуца А.В. Моделі управління інвестиціями підприємства [Текст] / Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр., № 38. – К.; НАУ, 2011. с.202-207.

2010 рік 

 1. Мармуль Л.О. Сутність репутації підприємства як нематеріального активу / Л.О. Мармуль // Наук. жур. [Інтелект ХХІ ст.]. - № 3/4 (7/8). – Донецьк, 2010. – С. 84-91.
 2. Мармуль Л. О. Методи оцінки ділової репутації як нематеріального активу підприємства / Л.О. Мармуль // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства.- Харків: ХНТУСГ, 2010.- Вип.98: Економічні науки.- С. 19-25.
 3. Мармуль Л. О. Логістичне забезпечення організації збутової діяльності / Л.О. Мармуль, А.Ж. Сакун // Таврійський науковий вісник: наук. ж-л.- Херсон: Айлант, 2010.- Вип.73.- C. 173-177.
 4. Новикова І.В. Розробка стратегії банків з урахуванням попиту на банківські послуги промислових підприємств // Державний університет Інформаційно-Комунікаційних Технологій. Журнал «Економіка, менеджмент, бізнес» № 1, 2010, с 129-137.

2009 рік

 1. Клочко Ю.О. Це дивовижне життя//Наука та наукознавство.- 2009.- №1.
 2. Клочко Ю.О., Гилка У.Л., Посібник з вибору методів фінансово-економічного аналізу підприємств: Науково-методичне видання.- К.: ДУІКТ, 2009.- 58 с.

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Антонова О.М. Математичні моделі оцінки якості освіти: матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції [Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» COMINFO-2010], (Крим. Ялта. 4-8 жовтня 2010 р.)/ ДУІКТ. – К.: 2010. С. 229-230. 
 2. Антонова О.М. Обґрунтування вибору методу для прогнозування значень компетенцій залежно від якості організації діяльності у ВНЗ: матеріали VII наукової конференції ДУІКТ [Сучасні тенденції розвитку технологій і інфокомунікаціях та освіті], (Харків, 25-26 листопада 2010 р.)/ ДУІКТ. – К.: 2010. С. 45-49. 
 3. Антонова О.М. Підходи до трактування економічної безпеки підприємства: матеріали VIII міжнародної науково-технічної конференції студентів та молоді [Світ інформації та телекомунікації], (Київ, 27-28 квітня 2011 р.)/ ДУІКТ. – К:, 2011. С. 131-132. 
 4. Антонова О.М. Методи і підходи до оцінювання рівня економічної безпеки підприємств телекомунікаційної сфери: матеріали VIІ Міжнародної науково-технічної конференції [Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» COMINFO-2011], (Крим. Ялта. 10-14 жовтня 2011 р)/ ДУІКТ. – К:, 2011. С. 231-232. 
 5. Антонова О.М. Економічна безпека підприємства телекомунікаційної сфери у функціональному аспекті його інноваційного розвитку: матеріали VIII наукової конференції ДУІКТ [Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті] (Київ, 24-25 листопада 2011 р.)/ ДУІКТ. – К:, 2010. С. 84-86. 
 6. Антонова О.М. Функціонально-цільова модель системи керування економічною безпекою вищим навчальним закладом: матеріали V Міжнародного науково-технічного симпозіуму [Нові технології в телекомунікаціях] (Карпати. Вишків 17-21 січня 2012 р)/ ДУІКТ. – К:, 2012. С. 203-205. 
 7. Антонова О.М. Перспективні напрямки підвищення рівня економічної безпеки підприємства в сучасних умовах: матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції студентства і молоді [Світ інформації та телекомунікацій-2012] (Київ, 17-18 травня 2012 р.) / ДУІКТ. – К:, 2012. С. 141-142. 
 8. Антонова О.М. Загальна концепція економічної безпеки вищого навчального закладу: матеріали VIІI Міжнародної науково-технічної конференції [Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» COMINFO-2012], (Крим. Ялта. 01-15 жовтня 2012 р)/ ДУІКТ. – К:, 2012. С. 251-253. 
 9. Антонова О.М. Шляхи забезпечення економічної безпеки підприємства: матеріали IX наукової конференції ДУІКТ [Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті] (Київ, 22-23 листопада 2012 р.), ДУІКТ. – К:, 2012. С. 12-13. 
 10. Антонова О.М. Основи формування фінансової складової економічної безпеки підприємства в умовах кризи української економіки: матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції студентства і молоді [Світ інформації та телекомунікацій-2013] (Київ. 25-26 квітня 2013 р.) )/ ДУІКТ. – К:, 2013. С. 123-124. 
 11. Антонова О.М. Забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів у сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Актуальні проблеми економічного розвитку] (Харків 17 лютого 2014 р)/ - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014. С 5-8. 
 12. Капелюшна Т.В. Сталий економічний розвиток послуг телекомунікаційних підприємств в умовах сучасності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Актуальні проблеми економічного розвитку] (Харків 17 лютого 2014 р)/ - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014. С. 35-37. 
 13. Капелюшна Т.В. Сталий розвиток телекомунікаційної сфери як пріоритетний напрямок покращення конкурентоспроможності країни / Т.В. Капелюшна  // Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством», 15 березня 2012 р. – К. - С.265-271. 
 14. Капелюшна Т.В. Перехід до моделі сталого розвитку в умовах техноглобалізму/ Т.В. Капелюшна // матеріали VIII наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті», м.Київ, 24-25 листопада 2011 року. - С.235-236. 
 15. Капелюшна Т.В. Сталий розвиток та його ефективність в телекомунікаційній галузі/ Т.В. Капелюшна // матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» /СОМINFО'2011/, Крим, Лівадія. - С.237-238. 
 16. Капелюшна Т.В. Забезпечення сталого економічного зростання на основі інформаційно-комунікаційних технологій / Т.В. Капелюшна // Збірник тез загальноукраїнської  науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економічної теорії і економічної політики», 14 березня 2012 року. - С.44-46. 
 17. Капелюшна Т.В. Сучасний стан розвитку галузі зв’язку в Україні / Т.В. Капелюшна // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Світ інформації та телекомунікацій - 2013». - Київ, 2013. - C.150. 
 18. Новикова І.В. Лояльність споживачів, як засіб підвищення конкурентоспроможності українських GSM-операторів/ Збірник тез V міжнародної наукова-технічної конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» COMINFO'2009 
 19. Новикова І.В. Сучасні освітні технології та їх використання в навчальному процесі Збірник тез науково-практичної конференціх «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті», 2009.
 20. Новикова І.В. Ефективність реклами українських GSM-операторів Збірник матеріалів V міжнародної наукова-технічної конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» COMINFO'2010
 21. Новикова І.В. Оцінка домінантного положення підприємств на ринку телекомунікаційних послуг в Україні / Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференція «Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом» (2010 р.)
 22. Новикова І.В. Методологические аспекты оценки доминирующего положения предприятия на рынке телекоммуникаций / Збірник матеріалів ІІІ Міжнародного науково-технічного симпозіуму «Нові технології в телекомунікаціях», 2010.
 23. Новикова І.В. Особливості управління конкурентоспроможністю підприємств сфери комунікацій: матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції [Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» COMINFO-2010], (Крим. Ялта. 4-8 жовтня 2010 р.)/ ДУІКТ. – К.: 2010. С
 24. Новикова І.В. Особливості управління підприємствами зв’язку: матеріали VIII міжнародної науково-технічної конференції студентів та молоді [Світ інформації та телекомунікації], (Київ, 27-28 квітня 2011 р.)/ ДУІКТ. – К:, 2011. С.
 25. Новикова І.В. Аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств зв’язку: матеріали VIІ Міжнародної науково-технічної конференції [Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» COMINFO-2011], (Крим. Ялта. 10-14 жовтня 2011 р)/ ДУІКТ. – К:, 2011. С.
 26. Новикова І.В. Система управління конкурентоспроможністю підприємств галузі зв’язку: матеріали 4 Міжнародного науково-технічного симпозіуму «Нові технології в телекомунікаціях», 2011.
 

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 304, 
тел. (044) 249-25-91,
067-246-49-41

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 7 842
^