Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Іноземних мов


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ІНОЗЕМНИХ МОВ


ENGLISH OPENS THE WORLD!

 

Кафедра іноземних мов (далі – кафедра ІМ) є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту Гуманітарних та природничих дисциплін Державного університету телекомунікацій, який призначений для:

 • організації і проведення навчання іноземним мовам студентів, аспірантів і науково-педагогічних працівників університету;
 • організації і проведення мовного тестування;
 • проведення наукової роботи та здійснення наукового супроводження процесу навчання іноземних мов;
 • здійснення науково-методичного супроводження процесу самонавчання іноземних мов.

На підставі існуючої нормативно-правової бази та відповідних міжнародних рекомендацій кафедра ІМ здійснює навчання, а також перевірку та оцінювання рівня мовних знань та сформованості вмінь мовленнєвої діяльності з англійської мови.

Кафедра ІМ здійснює навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях “Бакалавр”, “Магістр”, “Доктор філософії” за спеціальностями та спеціалізаціями технічного та гуманітарного напрямів.

Основними завданнями кафедри ІМ є організація і проведення навчально-виховного процесу для:

 • засвоєння студентами/аспірантами основної та спеціальної іноземної професійної/наукової термінології;
 • формування/удосконалення мовленнєвих компетенцій (з аудіювання, говоріння, читання та письма) в межах мовного рівня В2.

Зміст навчання визначається як відповідними сучасними міжнародними рівневими мовними стандартами/нормами, так і кращими передовими мультимедійними рівневими підручниками з англійської мови, підготовленими в Великій Британії фахівцями з Оксфордського, Кембріджського університетів, а також з Міжнародного освітнього Центру “Пірсон”.

В навчанні активно використовуються автентичні англомовні матеріали.

Якість навчання забезпечується використанням в навчально-виховному процесі:

 • діяльнісно-орієнтовного та системного підходів;
 • комунікативного методу навчання;
 • ефективних прийомів навчання;
 • чіткої системи поточного, рубіжного та підсумкового контролю оцінювання та сертифікації;
 • ефективної системи мовного самонавчання.

При цьому, для підвищення якості навчання, вкрай важливим є використання передових технологій в навчально-виховному процесі.

В 2017 році на кафедрі іноземних мов створено сучасну мультимедійну мовну лабораторію, яка відповідає світовим стандартам і є однією з найкращих в Україні.

Передове обладнання дозволяє ефективно виконувати інформаційні, в тому числі інтерактивні технології в навчанні технічної англійської мови в межах мовного рівня В2.

Використання автентичних мультимедійних матеріалів на сучасних електронних носіях доповнюється використанням навчального програмного забезпечення (відпрацьовується 4 основні вміння мовленнєвої діяльності та удосконалюються знання англійської фонетики, лексики, граматики).

Застосування можливостей всесвітньої мережі Інтернет дозволяє в режимі реального часу, “шляхом занурення” в англомовне середовище, працювати з потрібним контентом (матеріали ITU; інші фахові відомості; періодичні видання в електронній версії; інтерактивне телебачення як з навчальними програмами з англійської мови, так і з автентичними передачами фахового змісту і різноманітної тематики; електронні словники; електронні граматичні довідники; матеріали з мовного тестування тощо).

Зручне розміщення робочих місць, досвід науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників кафедри ІМ та новітні технології мультимедійної лабораторії створюють умови для ефективного формування у студента/аспіранта всіх 4-х основних вмінь мовленнєвої діяльності, а саме: аудіювання, мовлення, читання, письмо.

Принципово важливим є питання забезпечення безперервності мовного самонавчання. Саме реалізація цього принципу дозволяє не тільки підтримувати мовні знання і вміння мовленнєвої діяльності на належному рівні, а і впевнено, цілеспрямовано і ефективно підвищувати рівень мовної підготовленості.

Кафедра ІМ активно співпрацює з:

 • випусковими кафедрами ДУТ;
 • роботодавцями студентів;
 • колегами з інших навчальних закладів;
 • міжнародними навчально-науковими установами: Британська Рада; Пірсон центр; Американський ресурсний центр та ін.

Колектив кафедри ІМ має певні позитивні результати навчально-виховного процесу.

Кафедрою іноземних мов організовано співпрацю з Міжнародним навчально-науковим  центром Pearson-Dinternal для видачі міжнародних сертифікатів встановленим порядком.

За підсумками навчального року планується здійснювати сертифікацію студентів (перевірку, оцінювання і видачу сертифікатів університетського зразка) за умов успішного виконання програмних вимог.

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ І АСПІРАНТИ!

Бажаємо вам успіхів і удачі в складній справі навчання іноземної мови!

Переглядів: 16 362
^