Наукова діяльність - Кафедра Іноземних мов

Наукова робота є важливим шляхом забезпечення покращення як змісту іноземних мов, так і якості навчання.

Наукова діяльність організується і проводиться на виконання вимог існуючої нормативно-правової бази з врахуванням міжнародних стандартів.

Напрями наукової роботи:

 • Виконання науково-дослідних робіт.
 • Підготовка навчальних посібників та підручників.
 • Публікація наукових статей у фахових виданнях.
 • Виступи на наукових конференціях і публікація тез доповідей.
 • Підготовка студентів до участі в студентських конференціях, олімпіадах.
 • Публікація на сайті університету (на сторінці кафедри іноземних мов) науково-методичних повідомлень з актуальних питань удосконалення навчання іноземних мов та ін.

ВИТЯГ зі списків науково-методичних праць НПП кафедри ІМ

Семенов Ю.М.

 1. Миротворча діяльність Збройних сил України: Навчальний посібник (з грифом МОіНУ), (розділ – “мовна підготовка”/ Остах Ю.П., Ротарь К.М., Семенов Ю.М., Шигинда А.І. та ін.). – К.: НУОУ, 2011, с. 145-149.
 2. Методика проведення рубіжного контролю у системі мовної підготовки у Збройних силах України: Навчальний посібник (затверджений начальником Генерального штабу ЗСУ 30.05.2013 р.)/ Семенов Ю.М. (редан.), Абросімов А.Г., Мазниченко В.М., Невгад С.П. та ін. – К.: НУОУ, 2013. – 62 с.
 3. Особенности улучшения организации обучения офицеров Внутренних сил Украины иностранным языком//Тезис доклада на Международной научно-практической конференции “Вооруженные силы на защите национальных интересов”/ - Минск: Военная академия Республики Беларусь”, 2010. – 5 с.

Всього 47 публікацій.

Крилова-Грек Ю.М.

 1. Крилова-Грек Ю.М. «Психолінгвістичні особливості трансформації понять з інших мов», збірник матеріалів і тез першої міжнародної конференції «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі». К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. с.122-127.
 2. Крилова-Грек Ю.М. Психолінгвістичні аспекти впливу символічних образів у медіапросторі// Психолінгвістика: Зб. наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2016. – Вип. 14. – с.41-47.
 3. Krylova-Grek Y.M. The psycholinguistic aspects of influence of the symbol used in media. Theses of the 11 International Scientific conference “psycholinguistics in a modern world”, October 20-21. 2016,с. 67-69.

Кузьмич С.І.

 1. Environmental Education. – К., IATEFL Ukraine Newsletter, - 2004, № 26, с. 2.
 2. The Role of Mind Maps in Teaching English. Збірник виступів на 42 Міжнародній конференції, Нью-Йорк, 2008.
 3. Роль інформаційних технологій у навчанні англійської мови фахівців із телекомунікацій. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л.Українки. Філологічні науки, 2008, № 5, с. 519 – 521 (фахове видання).
 4. Неособові форми англійського дієслова. Навчально-методична розробка для студентів ІІІ курсу факультету романо-германської філології. Навчальний посібник з грифом МОН України. Луцьк: ред..-вид. відд. “Вежа” Волин.Держ.університету імені Лесі Українки, 2005. – 118 с. Співавтори: Гороть Є.І., Єфремова Н.В.

Янченко І.О.

 1. Yanchenko Inna (2015) Motivational strategies in teaching foreign languages to adult learners / Inna Yanchenko // Industrial Technologies and Engineering / M.Auezov South Kazakhstan State University, 2015, pp. 503–506. (SCOPUS).
 2. Міжнародна наукова конференція «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури (Бердянськ, 24-25 вересня 2015 р.).
 3. International Conference of Industrial Technologies and Engineering (ICITE 2015) (Shymkent, Kazakhstan, October 30-31, 2015).

Романюк Ж.Г.

 1. До питання використання мультимедійних технологій у викладанні англійської мови. К., Новітня освіта: Зб.н. праць. – 2014, № 1, с. 66 – 75 «фахове видання».
 2. Обучение деловой речи с применением жанровой специфики монолога – сообщения. Матеріали IX Міжнародної науково – практичної конференції «Перспективные вопросы мировой науки – 2013». С., Філологічні науки: «Бял Град – БГ» ООД. – 2013, №26, с. 44 - 48 «видання із наукометричною БД».
 3. Componential analysis of semasiological study. Матеріали X Міжнародної науково –практичної конференції «Дні науки – 2014 ». П., Філологічні науки. « Dny Vĕdy». – 2014, №17, с. 3 - 6 «видання із наукометричною БД».

Ткаченко С.І.

 1. English for technical university teachers. Навчальний посібник для викладачів вищих технічних навчальних закладів. – К.: НАУ, 2005. – 252 с. Співавтори: Акмалдінова О.М., Бугайов Є.О., Карпенко М.В.
 2. Professional English. International and National Economy. Навчальний посібник. Manual. – К.: Publishing house, NAU, 2012. – 396 c. (гриф МОН України. Лист № 1/11 – 1316 від 01.02.2012 р.). Співавтори: Акмалдінова О.М., Акопян Т.В., Панасенко Г.Б.
 3. English for International Business Communication. Навчальний посібник. – К., НАУ, 2016. – 160 с. Співавтори: Акмалдінова О.М., Сорокун Г.В., Юрченко С.О.

Москаленко С.М.

 1. Західний вплив на систему вищої освіти України в межах Болонського процесу. Вища освіта України – Додаток 4, том І (19) – 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» - 576 с. С. 307 – 313.
 2. Стандарти болонського процесу: впровадження та доцільність кредитно-модульної системи оцінювання. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського союзу» 2011,  с. 562, с. 326 – 329.
 3. Контроль у дистанційному навчанні. Форми контролю. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання» НТУУ «КПІ» 2011, с.152, с. 78-80.
 4. Інноваційні технології як сучасний підхід викладання іноземних мов у вищій школі. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-діяльнісний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ» НТУУ «КПІ» 2011, с.178, с. 111-112.
 5. Шляхи формування мотивації за допомогою емоційного компонента у вивченні іноземних мов. ІІІ Всеукраїнська науково-практична  конференція, "Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування  у вищій школі” НТУУ «КПІ» 2011, с. 273, с. 169 – 171.
 6. Дистанційна освіта як інноваційний підхід до викладання іноземних мов у вищій школі. ІІ міжнародна  науково-методична конференція «Формула компетентності викладача» ” НТУУ «КПІ» 2011, с. 254, с. 157 – 159.
 7. Розвиток особистості майбутнього вчителя. ІІІ Міжнародна науково-практична конфе­ренція «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу» Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2011, с. 204, с. 80 – 82.
 8. Невербальна комунікація у вивченні іноземної мови. Second  International Conference “Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects” (Nov. 18-19, 2011, L’viv). Program and Abstracts. – L’viv: Publishing  Center of the Ivan Franko National University of L’viv, 2011. – 200 p. Р. 102 – 103.
 9. Метод інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов. Друга іноземна мова в європейській системі освіти: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні тенденції викладання другої іноземної мови в школах і вищих навчальних закладах»], (Горлівка, 18 листоп. 2011 р.) / відп. ред. С. П. Грушко. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 220 с. С. 129 – 131.
 10. Формування комунікативних навичок за допомогою застосування методики ситуативного викладання іноземної мови. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. 13 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 248 с. . С. 136 – 138.
 11. Інноваційні педагогічні технології як засіб викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах. Формула компетентності викладача: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції 21 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ». - 290 с. С. 116 – 117.
 12. Використання інноваційних технологій як сучасний підхід до викладання іноземних мов у ВНЗ. Читання пам’яті Михайла Матусовського : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Лінгвістика. Комунікація. Освіта» (Луганськ, 1 – 2 берез. 2012 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2012. – 228 с. С. 162 – 164.
 13. История развития дистанционного обучения. Материали за 9-амеждународна научна практична конференция, «Бъдещитеизследвания», - 2013. Том 11. Педагогически науки. София. «БялГРАД-БГ» ООД.
 14. Вживання апострофа в англійській мові для утворення присвійного відмінка. Материали за 9-амеждународна научна практична конференция, «Бъдещитеизследвания», - 2013. Том 11. Педагогически науки. София. «БялГРАД-БГ» ООД.
 15. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Економіко-правові та соціально-психологічні аспекти розвитку приватної вищої освіти країн Центральної та Східної Європи» від 15-16 квітня 2013р. / гол. ред. О. М. Наумець. – Кіровоград: ПВНЗ «КІРУЕ», 2013. 315с. – С. 127 – 133.
Переглядів: 7 137
^