Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

ITU

Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку. Наші студенти і випускники зможуть долучитися до вдосконалення та раціонального використання інформаційно-комунікаційної інфраструктури, а також долання «цифрового розриву» в телекомунікаційних технологіях на національному та міжнародному рівнях.

Обирайте "Документознавство та інформаційна діяльність"
та "Iнформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю"

p_333_32915445Подивитися презентацiю кафедри

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності створена у 2014 році на базі Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює підготовку:

 • фахівців з «документознавства та інформаційної діяльності» (детальніше)

Випускники отримують кваліфікацію менеджер у сфері надання інформації, документознавець

 • фахівців з «інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю» (детальніше)

Випускники отримують кваліфікацію аналітик консолідованої інформації, менеджер із зв’язків з громадськістю за освітнім ступенем бакалавр в межах «Інформаційної, бібліотечної та архівної справи».

images (2)У сучасному інформаційному суспільстві практичні навички та компетентності, знання інформаційних технологій, іноземних мов, управління документною інформацією, вміння здійснювати інформаційно-аналітичне прогнозування стають рушійною силою соціального та економічного прогресу.

n_1268_37584492Фахівці з документознавства та інформаційної діяльності, інформаційної аналітики та зі зв’язків з громадськістю заповнюють відчутну прогалину в державних та бізнесових структурах нашої держави, що відкриває один з ресурсів для подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин, та поліпшення рівня управління виробництвом.

Оформлення різних видів інформаційних повідомлень у суспільстві з розвиненими виробничими технологіями вимагає використання відповідних сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Перелік конкурсних предметів

у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти при вступі у 2018 році на спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

за спеціалізаціями:

 1. «Документознавство та інформаційна діяльність»
 2. «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

 

 1. Українська мова
 2. Історія України
 3. Математика або іноземна мова

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

Традиційно навчальний процес зорієнтований на отримання, в кращому випадку, на творче засвоєння знань. При цьому освіта формує майбутніх фахівців як «репродуктологів» готових знань. Відтак молоді спеціалісти, у своїй більшості, не вміють працювати творчо і самостійно, особливо в умовах сучасного ринку праці, коли знання потребують швидкого оновлення.

Іншим є підхід до навчання в Державному університеті телекомунікацій. За дорученням ректора Університету – заслуженого працівника освіти, доктора технічних наук, професора В.Б. Толубка було розроблено інноваційний зміст навчання у вузі, покликаний надавати студентам теоретичні знання та практичні вміння і навики, актуальні та необхідні для сучасного ринку праці.

Так, на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній – партнерів кафедри:

 • Національне агентство України з питань державної служби
 • КП «Вечірній Київ»
 • Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»
 • Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 • Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
 • ТДВ страхова компанія «УКООПГАРАНТ»
 • ПАТ «Альфа-Банк» Україна та ін.

Якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а й практично, з використанням навчально-матеріальної бази, створеної на обладнанні останнього покоління; сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів та програмного забезпечення.

Теоретична і практична підготовка студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності проводиться на підставі компетенцій партнерів-роботодавців, потенційних замовників випускників за спеціальністю (спеціалізацією) кафедри, з якими укладені угоди про співпрацю та видаються сертифікати.

Крім того, пріоритетною діяльністю кафедри документознавства та інформаційної діяльності є:

 • підготовка студентів зі спеціальності (спеціалізації) з 1-го курсу, а не з 3-го, як у більшості вишів;
 • на 1-му курсі викладаються дисципліни, метою яких є навчання студентів у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій протягом життя («Групова динаміка та комунікації» та «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів»);
 • на 2-му курсі викладаються «Ділові комунікації»; на 4 курсі – «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології» та «Штучний інтелект», спрямовані на вміння працювати в команді та з командою; уміти відкрити та вести власний бізнес; знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашим студентам відповідати сучасним ринковим вимогам та запитам розвитку суспільства;
 • студенти кафедри документознавства та інформаційної діяльності посилено вивчають англійську мову протягом усіх років навчання (на 1–2-му курсі – три заняття на тиждень; на 3–5-му курсах – з усіх дисциплін, що викладаються кафедрами 20% занять проводяться англійською мовою. Це забезпечує можливість нашим студентам вільно володіти англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2;
 • 52% занять навчального процесу студентів нашої кафедри складають практичні заняття;
 • з тем кожної дисципліни обов’язково проводиться лекція (теоретична складова), практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття (практична складова навчання);
 • з кожної теми занять лектор обов’язково у кінці лекції надає перелік питань для самостійного опрацювання;
 • для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній – партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення (Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» (система електронного документообігу «АСКОД») – ауд. 518;
 • при підготовці бакалаврів розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку: 25% – дисципліни загальної підготовки, дисципліни професійної підготовки: 37,5% – за спеціальністю, 37,5% – за спеціалізацією;
 • вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра;
 • кафедра забезпечує викладання дисциплін загальної підготовки для студентів усіх спеціальностей (спеціалізацій): «Ділові комунікації» та «Філософія»;
 • практика студентів кафедри організована в компаніях – партнерах кафедри.

У результаті здійснення інноваційного змісту навчання випускники кафедри документознавства та інформаційної діяльності володіють теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і практичними уміннями та навиками щодо їх здійснення.

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців з документознавства та інформаційної діяльності та інформаційних аналітиків, фахівців зі зв’язків з громадськістю, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці!

Сертифікація (детальніше

Перелік компаній – партнерів, потенційних роботодавців, що забезпечують проведення практики студентами кафедри документознавства та інформаційної і з якими укладено угоди щодо співпраці:

 • Національне агентство України з питань державної служби
 • КП «Вечірній Київ»
 • Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»
 • Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 • Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
 • ТДВ страхова компанія «УКООПГАРАНТ»
 • ПАТ «Альфа-Банк» Україна та ін.

Основні навчальні блоки фахової підготовки та профільні дисципліни (детальніше)

Дисципліни спеціальності, що викладаються на 1 курсі

спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність»

 • Системи управління базами даних
 • Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів
 • Документознавство (загальне, управлінське, юридичне, дипломатичне)
 • Теорії інформаційного суспільства
 • Інформаційний менеджмент
 • Теорія і практика комунікацій
 • Інформаційна культура
 • Практикум зі стилістики та культури офісної документації

 

Дисципліни загальної підготовки, що викладаються на 1 курсі

спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність»

 • Економічна теорія
 • Іноземна мова
 • Групова динаміка та комунікації
 • Соціально-екологічна безпека життєдіяльності
 • Правознавство(адмістративне, інформаційне, господарське та трудове право)

 

Дисципліни загальної підготовки, що викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри документознавства та інформаційної діяльності для всіх спеціальностей (спеціалізацій) університету

 • Ділові комунікації
 • Філософія
Первинні посади, які можна обіймати після закінчення навчання (детальніше)
Основні місця, де можна працювати після закінчення навчання (детальніше)
Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому (детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій

Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська 7, каб. 517
телефон: (044) 249-25-47
E-mail: di_addut@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 25 765
^