Укр.   Рус.   Eng.

Загальна інформація - Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Шановні абітурієнти! Увага!
Прийом документів для вступу в університет завершується о 18:00 22 липня 2019 року!
Після 22 липня 2019 року подати заяву на вступ в будь-який університет в Україні буде неможливо.
Не втратьте свій шанс вступити до університету - отримати престижну IT освіту та забезпечити успіх в майбутньому!
Не зволікайте - подавайте заяву на вступ!

Шановні випускники!

Кафедра запрошує Вас на навчання для здобуття ступеня бакалавра!

 • На 1 курс приймаються випускники шкіл, гімназій та ліцеїв.
 • На 2 курс приймаються випускники коледжів та технікумів, які отримали диплом молодшого спеціаліста за будь-якою спеціальністю.
 • На 3 курс приймаються випускники коледжів та технікумів, які отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки нашої кафедри.

Лише у нас Ви отримаєте престижну та якісну освіту, сучасні теоретичні знання та практичні уміння і навики за спеціальністю та гарантовано отримаєте перше високооплачуване робоче місце по закінченню навчання.

Для цього на кафедрі реалізовано інноваційний зміст навчання студентів.

Інноваційний зміст навчання кафедри

Інноваційний зміст навчання кафедри забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенції компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця.

докладніше

ITU

Державний університет телекомунікацій є членом Міжнародного союзу електрозв’язку. Наші студенти і випускники долучаються до вдосконалення та раціонального використання інформаційно-комунікаційної інфраструктури, а також долання «цифрового розриву» в телекомунікаційних технологіях на національному та міжнародному рівнях.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Обирайте освітні програми:
"Документознавство та інформаційна діяльність"
та "Iнформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю"

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності створена у 2014 році у структурі Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва.

Кафедрою здійснюється сучасна підготовка фахівців за освітніми програмами:

 • Документознавство та інформаційна діяльність (детальніше)
 • Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю (детальніше).

Випускники кафедри за спеціалізацією «Документознавство та інформаційна діяльність» підготовлені до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах; службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності; в органах державного управління усіх рівнів. Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна тощо.

Випускники кафедри за спеціалізацією «Інформаційна аналітика і зв’язки з громадськістю» можуть працювати у таких установах і організаціях: PR-агенції; інформаційно-аналітичні центри; друковані та електронні ЗМІ; видавництва і друкарні; PR-відділи будь-яких державних і комерційних установ; прес-служби підприємств, політичних партій, громадських організацій. Бакалаври з інформаційної аналітики здатні здійснювати фахову діяльність інформаційного аналітика; прес-секретаря громадської, політичної, комерційної або державної установи; спічрайтера; менеджера (керівника) у сфері надання інформації; фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою; експерта/консультанта із суспільно-політичних питань тощо.

Партнерами кафедри та провідними кампаніями для працевлашування є:

 • Національний банк України;
 • Національне агентство України з питань державної служби;
 • Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • КП «Вечірній Київ»;
 • Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»;
 • Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

та інші державні та приватні підприємства та організації, в яких здійснюється документообіг (зокрема і електронний), проводиться інформаційний аналіз, відбувається спілкування з громадськістю. Заробітна плата від 10000 до 30000 грн. 

 
 

Кроки досягнення результатів навчання

Освітня характеристика підготовки бакалаврів з «Документознавства та інформаційної діяльності» передбачає, що майбутні фахівці у змозі обґрунтувати головні тенденції розвитку документаційних та інформаційних процесів інфраструктури управління та здатні:

 • організувати системи діловодства та документообігу як на предметно-змістовому, так і на технологічному рівні;
 • виконувати спеціальні функції, пов’язані з розробкою і впровадженням процесів документування;
 • здійснювати процеси інформаційно-аналітичної роботи засобами комп’ютерних технологій та сервісів Інтернету;
 • вільно володіти усною та писемною українською мовою, а також іноземними (англійською, польською та ін.) мовами.

Основою підготовки фахівців з «Інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю» є професійні компетенції з таких питань: організація, принципи та види роботи в галузі інформаційно-аналітичної діяльності та зв’язків з громадськістю; сучасні технології позиціонування й іміджу; комунікативна діяльність, що передбачає досконале володіння державною та іноземними мовами. На практиці фахівці у галузі інформаційної аналітики і зв’язків з громадськістю здатні виконувати такі функції:

 • брати участь в організації РR-кампаній;
 • здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність;
 • надавати інформаційно-консультативні та консалтингові послуги;
 • визначати концептуальні основи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності чи зв’язків з громадськістю на підприємстві;
 • працювати над оптимізацією технологій інформаційної справи;
 • здійснювати інформаційно-комп’ютерне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності чи зв’язків з громадськістю;
 • здійснювати пошук інформації з використанням глобальних інформаційних мереж, пошук інформації з використанням автоматизованих інформаційно-пошукових та довідникових систем;
 • аналізувати й узагальнювати вітчизняні теорії та практики ринкового господарювання для формування розвитку інформаційно-аналітичної діяльності, зв’язків з громадськістю.

Пріоритетною діяльністю кафедри документознавства та інформаційної діяльності є фахова підготовка студентів освітньо-професійних програм «Документознавство та інформаційна діяльність» й «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю» з 1-го курсу, а не з 3-го, як у більшості вітчизняних вишів. Це дає змогу студентам кафедри всебічно й ґрунтовно вивчати фахові дисципліни та розширювати кругозір. Відтак уже на 3-му курсі студенти володіють більшістю практичних навичок, необхідних для подальшої вдалої професійної діяльності.

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра. При підготовці бакалаврів розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку: 25% – дисципліни загальної підготовки, дисципліни професійної підготовки: 37,5% – за спеціальністю, 37,5% – за спеціалізацією. З тем кожної дисципліни обов’язково проводиться лекція (теоретична складова навчання), практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття (практична складова). З кожної теми занять лектор обов’язково у кінці лекції надає перелік питань для самостійного опрацювання.

52% занять навчального процесу студентів кафедри складають практичні заняття. Таке відсоткове співвідношення зумовлене нагальною необхідністю уміти застосовувати сучасним фахівцем теоретичні знання на практиці. І саме практичні заняття як вид навчальної роботи, під час якої викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до сформульованих завдань, сприяють виконанню цих завдань. Адже основна дидактична мета практичного заняття – практичне застосування сформованих раніше вмінь та навичок, узагальнення та систематизація теоретичних знань, засвоєння елементарних методів дослідницької роботи, застосування отриманих знань на практиці, що так необхідно для сучасного ринку праці.

Завдання практичного заняття передбачають: набуття вмінь застосування теоретичних знань на практиці; підготовку студентів до майбутньої практичної діяльності; залучення студентів до експериментального підтвердження теоретичних положень; прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та висловлювання власних думок тощо.

Практичні заняття є найважливішим засобом розвитку у майбутніх спеціалістів досвіду самостійної діяльності. Це досягається шляхом виконання відповідних умов: продумане планування навчального матеріалу (встановлення логічного зв’язку з матеріалами, вивченими раніше, використання знань, отриманих на лекціях на професійній і міжпредметній основі); озброєння студентів методикою читання і конспектування, складання планів і тез виступу, вирішення задач, виконання практичного завдання та написання звітів, що так необхідно для майбутніх фахівців документаційно-інформаційної сфери діяльності.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності створено сучасну навчально-лабораторну базу (лабораторія «Віртуальний офіс», ауд. 518). Лабораторія працює на основі обладнання останнього покоління компаній – партнерів кафедри та сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення: Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» (система електронного документообігу «АСКОД») та Компанії «НетКом Технолоджи» (система електронного документообігу «Діло»).

У лабораторії «Віртуальний офіс» студенти здобувають практичні вміння та навики з електронного урядування та електронного документообігу з видачею сертифікатів Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» та Компанії «НетКом Текнолоджи».

Якісний склад кафедри:

Кількість викладачів кафедри

Науковий ступень кандидата наук мають

% від загальної кількості викладачів

Наукове звання доцента мають

% від загальної кількості викладачів

11

11

100%

7

64%

 

Студенти кафедри отримують сертифікати Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» та Компанії «НетКом Текнолоджи», продукти яких (системи електронного документообігу) впроваджено в багатьох підприємствах/установах/організаціях різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів, що дає широкі вектори працевлаштування для випускників кафедри.

 

На окрему увагу заслуговує співпраця кафедри документознавства та інформаційної діяльності з Центром комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», який є лідером в наданні інформаційних продуктів в царині електронного документообігу (систему електронного документообігу «Аскод» запроваджено, зокрема, в Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Національному банку України, Міністерстві оборони України, Виконавчому органі Київської міської державної адміністрації тощо). Сертифікати цієї компанії дають переваги студентам при отриманні посади у закладах, в яких впроваджено зазначений інформаційний продукт.

Кафедрою підписані угоди про співпрацю з компаніями-партнерами, які є потенційними роботодавцями та забезпечують проведення стажування та практики студентами кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Адже саме практика та стажування студентів є важливими видами навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. Метою стажування/практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відточування професійних вмінь і навичок зі спеціальності, а також збір матеріалу для виконання випускової роботи. Практика/стажування студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності проводиться на базі організацій, установ і підприємств, що відповідають вимогам обраного фаху:

 • Національний банк України;
 • Національне агентство України з питань державної служби;
 • Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • КП «Вечірній Київ»;
 • Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»;
 • Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
 • ТДВ страхова компанія «УКООПГАРАНТ»;
 • ПАТ «Альфа-Банк» Україна та ін.

Зазначені установи та організації надають студентам кафедри не лише можливість практичного застосування набутих навичок, а й працевлаштування у майбутньому (за наявності вакансій).

 
 

Знання англійської мови в сьогодні є своєрідним вікном у світ. Володіючи цією мовою міжнародного спілкування, сучасний фахівець спроможний досягти поставлених цілей за допомогою нових можливостей. По-перше, це додаткові знання, по-друге, фахівця, який володіє іноземною мовою роботодавці охоче беруть на службу. Саме тому студенти кафедри документознавства та інформаційної діяльності посилено вивчають англійську мову протягом усіх років навчання (на 1–2-му курсі – три заняття на тиждень; на 3–5-му курсах – з усіх дисциплін, що викладаються кафедрами, 20% занять проводяться англійською мовою). Це забезпечує можливість нашим студентам вільно володіти англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2, що дає шанс випускникам кафедри бути конкурентоспроможними не лише на вітчизняному ринку праці, але й на професійній арені країн Європейського Союзу.

Крім того, на 1-му курсі викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», покликана навчити студентів використовувати можливості сучасних інформаційних технологій протягом життя, зокрема, студенти опановують мережеві та телекомунікаційні технології, що дозволяє ефективно застосовувати у фаховій діяльності та особистому житті нові досягнення науки та техніки.

Для студентів кафедри, як і для студентів решти спеціальностей Державного університету телекомунікацій, розроблено та впроваджено у навчальний процес інноваційні дисципліни, покликані адаптувати молодого фахівця до вимог сучасного соціуму та викликів сучасного ринку праці:

 • на 1-му курсі викладається дисципліна, метою якої є навчання студентів досконало здійснювати комунікаційний процес – «Групова динаміка та комунікації»;
 • на 2-му курсі викладається дисципліна «Ділові комунікації» (викладання забезпечує кафедра документознавства та інформаційної діяльності), яка спрямована на формування у студентів необхідних теоретичних знань щодо особливостей усної та письмової ділової комунікації; визначення видів і форм комунікації з метою застосування та ефективної взаємодії у фаховій діяльності; вироблення умінь та навичок правильно висловлювати свої думки під час усної/писемної ділової комунікації з метою досягнення оптимального результату; презентувати себе як фахівця; працювати з різними джерелами інформації та службовою документацією різних груп;
 • на 4-му курсі студенти мають змогу прослухати курс з дисциплін «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології» та «Штучний інтелект», спрямовані на вміння працювати в команді та з командою; уміти відкрити та вести власний бізнес; знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашим студентам відповідати сучасним ринковим вимогам та запитам розвитку суспільства.

 

Перелік конкурсних предметів

При вступі на І курс у 2019 році на спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за освітніми програмами:

 • «Документознавство та інформаційна діяльність»
 • «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»

Вам необхідно скласти ЗНО з таких предметів:

 • Українська мова
 • Історія України
 • Математика або іноземна мова

Вартість навчання

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Студентам, які будуть зараховані у 2019–2020 навчальному році

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

12200

7900

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

12200

7900

 


Шановні випускники  КОЛЕДЖІВ!

Державний університет телекомунікацій

кафедра документознавства та інформаційної діяльності

ЗАПРОШУЄ

 на навчання на ІІ та ІІІ курс за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за освтніми програмами:

«Документознавство та інформаційна діяльність»

«Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»

 

Курс

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Кількість вільних ліцензійних місць

Вартість навчання за рік

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

ІІ

спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність»

28

 

 

12 200 грн.

 

7 900 грн.

спеціалізація «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»

28

 

ІІІ

спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність»

28

15

12 200 грн.

7 900 грн.

спеціалізація «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»

28

15

 

УМОВИ ВСТУПУ:

На ІІ курс денної форми навчання та ІІІ курс заочної форми навчання:

На ІІ курс денної форми навчання або ІІІ курс заочної форми навчання (термін навчання 3 роки) необхідно:

 1. Мати  диплом молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності та додаток до нього.
 2. Копію паспорта та ідентифікаційного коду.
 3. 4 фотокартки 3х4.
 4. Для юнаків: Копію приписного свідоцтва або військового квитка.
 5. Зателефонувати за телефоном 066-668-50-23 (Світлана Михайлівна) та з’ясувати питання, які у Вас виникли.
 6. Завітати до Університету за адресою м. Київ, вул. Солом’янська 7.

УВАГА! ЗНО з української мови на дану спеціальність для вступника з дипломом молодшого спеціаліста не потрібне!

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності запрошує випускників коледжів на навчання. 

Останній день подачі документів – 22.07.2019 року 18.00

 

На ІІІ курс денної форми навчання та ІІІ курс заочної форми навчання

На ІІІ курс денної форми навчання (термін навчання 2 роки) або ІІІ курс заочної форми навчання (термін навчання 3 роки) необхідно:

 1. Мати  диплом молодшого спеціаліста зі спорідненої (або однойменної спеціальності) у межах галузі  та додаток до нього.
 2. Копію паспорта та ідентифікаційного коду.
 3. 4 фотокартки 3х4.
 4. Для юнаків: Копію приписного свідоцтва або військового квитка.
 5. Зателефонувати за телефоном 066-668-50-23 (Світлана Михайлівна) та з’ясувати питання, які у Вас виникли.
 6. Завітати до Університету за адресою м. Київ, вул.Солом’янська 7.

УВАГА! ЗНО з української мови на дану спеціальність для вступника з дипломом молодшого спеціаліста не потрібне!

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності запрошує випускників коледжів на навчання. 

Останній день подачі документів – 22.07.2019 року 18.00

 

На ІІ курс денної форми навчання: Випускники коледжів (технікумів) з дипломом молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності.  Складають вступний іспит з фаху.

На ІІІ курс денної форми навчання: Випускники коледжів (технікумів) з дипломом молодшого спеціаліста зі спорідненої спеціальності (у межах однієї галузі). Складають вступний іспит з фаху.

На ІІІ курс заочної форми навчання: Випускники коледжів (технікумів) з дипломом молодшого спеціаліста з усіх спеціальностей. Складають вступний іспит з фаху.


 

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій

Україна, 03680, м. Київ,

вул. Соломянська, 7, каб. 519

телефон: (044) 249-25-47

E-mail: di_addut@ukr.net

 

Консультує:
завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності,
канд. філос. наук, доц. Світлана Михайлівна Петькун
тел. (044) 249-25-48, 066 668-50-23

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 519
телефон: (044) 249-25-47
E-mail: di_addut@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 33 160
^