XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Загальна інформація

Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Викладацький склад
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Матеріальна база
Конференції та семінари
Методичні рекомендації
Освітньо-професійні програми
Отримати консультацію
Графік захисту дипломних робіт
Дистанційне навчання

Загальна інформація

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна діяльність супроводжує людство з найдавніших часів. Вона тісно пов’язана зі всіма сферами людської діяльності. Тож у Державному університеті телекомунікацій 2014 року було створено кафедру «Документознавства та інформаційної діяльності». У межах розширеної спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ліцензовано та акредитовано унікальні за своєю актуальністю та конкурентоспроможністю на сучасному ринку праці освітні програми (спеціалізації), за якими сьогодні навчаються наші студенти, і з кожним роком студентська когорта зростає, а це означає, що ми разом правильно визначили свої пріоритети!

У межах спеціальності кафедра

Документознавства та інформаційної діяльності

здійснює підготовку за першим (бакалаврським) та

другим (магістерським) рівнями вищої освіти

за інноваційними освітніми програмами:

Освітній ступінь БАКАЛАВР:

зі здобуттям освітньої кваліфікації бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи; професійної кваліфікації помічник керівника підприємства (установи, організації), референт, організатор діловодства.

зі здобуттям освітньої кваліфікації бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи; професійної кваліфікації помічник керівника підприємства (установи, організації), референт, фахівець з інтерв’ювання.

Освітній ступінь МАГІСТР:

зі здобуттям освітньої кваліфікації магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, професійної кваліфікації професіонал у галузі інформації та інформаційної аналітики, викладач закладів вищої освіти.

 
 
 

Сьогодні забезпечення потреб ринку праці у фахівцях з організації документаційних систем та інформаційної діяльності на підприємствах різних галузей набуло особливої актуальності, оскільки успішність професійної діяльності та розвиток суб’єктів господарювання залежить від володіння інформацією. Керування документаційними й інформаційними процесами стало одним із провідних видів діяльності, тому навчання за освітньою програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» перспективне й престижне для подальшого професійного росту.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності здійснює сучасну практичну підготовку фахівців із документознавства та інформаційної діяльності.

Дипломовані спеціалісти обіймають цікаві високооплачувані посади:

 • фахівець інформаційного, аналітичного, архівного, адміністративного, кадрового підрозділів;
 • спеціаліст служби діловодства організацій, установ, фірм різного профілю;
 • референт-перекладач;
 • коректор;
 • копірайтер зі знанням іноземної мови;
 • літературний редактор;
 • патентознавець;
 • корпоративний секретар.

Бакалавр із документознавства та інформаційної діяльності адаптується до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна й інші.

 
 
 

навчання за освітньою програмою
«ІНФОРМАЦІНА АНАЛІТИКА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ»

На основі сучасних європейських методик навчання кафедра документознавства та інформаційної діяльності забезпечує підготовку фахівців з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю.

Інформаційні аналітики та PR-менеджери відстежують нову інформацію, прогнозують появу тих чи інших даних у світі, аналізують отримані факти, подають інформацію так, як вигідно конкретній державі, організації; формують думку соціуму про імідж особи, установи чи країни в цілому, позиціонують її; установлюють закономірності та зв’язки між об’єктами та явищами, чим створюють підґрунтя для практичних дій.

Під час навчання бакалавр інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю досконало оволодіє фундаментальними знаннями та практичними навичками з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, політології, дизайну, технологій мас медіа.

Саме зараз, коли світовий простір перенасичений інформаційними потоками, що дозволяють маніпулювати суспільною свідомістю, впливати на неї, бакалаврам з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю запропоновано ряд престижних новітніх посад у переліку професій:

 • інформаційний аналітик;
 • прес-секретар громадської, політичної, комерційної або державної установи;
 • спічрайтер;
 • фахівець із внутрішніх комунікацій;
 • менеджер (управитель) у сфері надання інформації;
 • менеджер з навчання та розвитку персоналу;
 • фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою;
 • експерт із суспільно-політичних питань (партійних чи громадських організацій).
 

навчання за освітньою магістерською програмою
«УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

Магістерська програма кафедри документознавства та інформаційної діяльності здійснює підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні, неординарні завдання галузі інформаційної індустрії, надавати інформаційні послуги й створювати інформаційні продукти. Навчальний процес передбачає науково-дослідницьку діяльність за європейськими інноваційними проектами.

Головними об’єктами вивчення є: інституції та інфраструктура, що забезпечують створення, поширення, акумулювання, зберігання, доступ до інформації й даних у будь-яких форматах; теорії, процеси, технології та стандарти для створення інформаційних ресурсів; інформаційно-пошукові системи; просування інформаційного контенту в мережі Інтернет.

Окрім спеціальних і загальних компетентностей, магістри кафедри документознавства та інформаційної діяльності, опанувавши освітньо-професійну програму, зможуть розв’язувати складні завдання й практичні проблеми в інформаційній сфері.

Випускники-магістри обіймають престижні й без сумніву високооплачувані посади:

 • керівник підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю;
 • менеджер з реклами;
 • фахівець з інформаційно-аналітичної діяльності;
 • завідувач (начальник) секретаріату;
 • завідувач відділу прес-служби;
 • менеджер (управитель) у сфері надання інформації;
 • менеджер з питань взаємодії з центральними органами влади (GR-manager);
 • директор департаменту комунікацій;
 • начальник відділу кадрів;
 • менеджер (управитель) зі зв’язків з громадськістю.

Визначено коло цікавих магістерських тем, укладено договори з установами, на базі яких магістри здійснюватимуть свій аналіз, упроваджуватимуть результати своїх досліджень. Це не просто навчання, а цікавий науково-творчий процес співпраці магістра з науковим керівником та фахівцем-практиком.

 

Провідними компаніями-партнерами кафедри, на базі яких наші студенти здобувають практичні навички, проходять стажування, випускникам пропонують достойні високоплачувані робочі місця, є:

 • Міністерство регіонального розвитку.
 • Національне агентство України з питань державної служби.
 • Київська міська державна адміністрація.
 • Національний банк України (Департамент забезпечення діяльності Національного банку України).
 • Державна служба якості освіти.
 • Центральний державний архів вищих органів влади та управління. Національна суспільна телерадіокомпанія України.
 • Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс».
 • Компанія НетКом Текнолоджи.
 • ПАТ «Альфа – Банк»(Україна).
 • Центральний державний електронний архів України.
 • ТОВ «СК» «УКООПГАРАНТ».
 • Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства.
 • Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. Сухомлинського.
 
 
 

Загальні компетенції, якими оволодіє фахівець зі спеціальності:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • уміння застосовувати знання в практичних ситуаціях;
 • високий рівень володіння іноземною мовою (для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови на рівні міжнародного стандарту В2);
 • здатність використовувати інформаційні й комунікативні технології;
 • уміння працювати в команді.

Фахові компетенції, якими оволодіє випускник спеціальності:

 • здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, зберігання, розповсюдження та надання для користування інформації в будь-яких форматах;
 • навички використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань;
 • уміння аналізувати закономірності розвитку, документно-інформаційних потоків та масивів, як штучно створеної підсистеми соціальних комунікацій;
 • здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів;
 • уміння писати PR-тексти різних видів, здійснювати літературне редагування будь-якої документації;
 • здатність застосовувати різні комунікаційні технології - паблік рілейшнз, іміджеві, рекламні, «кризові» технології, міжнародні та інтеркультурні комунікації;
 • забезпечення інформаційно-аналітичної роботи установи;
 • практичні навички зі створення іміджу конкретної особи, організації, держави в цілому;
 • надання інформаційно-консультативних та консалтингових послуг.

Ці знання, уміння й сформовані навички стануть підгрунтям для успішного працевлаштування на омріяну посаду, подальшого кар’єрного росту й особистого самовдосконалення, досягнення економічної незалежності й впевненості в майбутньому.

Практична підготовка за спеціальністю
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Концепція інноваційного навчання, яка впровадження тільки в нашому Університеті передбачає посилену практичну підготовку студентів, осільки саме практичні навички - показник ефективності працівника. Практична складова підготовки студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності складає 67% усього навчального часу та базується на сучасному програмному забезпеченні. Таке відсоткове співвідношення зумовлене нагальною необхідністю вміти застосовувати сучасним фахівцем теоретичні знання на практиці, чого вимагає сучасний ринок праці. Практична підготовка студентів починається вже з першого курсу. На відміну від інших закладів, тільки в нас до навчального процесу, окрім викладачів, активно залучають фахівців-практиків, які сприяють формуванню необхідних професійних навичок. Тому студент уже з першого курсу усвідомлює, що він буде робити в майбутньому і як він це робитиме.

На кафедрі створена потужна матеріально-технічна база - комп’ютерна техніка останнього покоління, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, - якій немає аналогів в жодному виші України. Про це свідчить гран-прі в номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким Міністерство освіти і науки України та Президент Національної академії педагогічних наук України нагородили кафедру у 2019 р.

Так, для проведення практичних занять з електронного урядування та електронного документообігу на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності разом із партнерами кафедри - Центром комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» - було прийняте рішення про відкриття єдиної в Україні навчально-практичної лабораторії «Віртуальний офіс» та надання ліцензійного програмного забезпечення:

 • система електронного документообігу АСКОД. Програмне забезпечення «АСКОД Корпоративний»
 • система електронного документообігу АСКОД. Програмне забезпечення «АСКОД WEB»
 • система електронного документообігу АСКОД. Програмне забезпечення «АСКОД Мобільний»
 • автоматизовані робочі місця «АСКОД Корпоративний», «АСКОД WEB», «АСКОД Мобільний»
 
 
 

Сьогодні «віртуальна лабораторія» має ексклюзивне право на використання ліцензійного продукту Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», проведення авторизованих навчальних курсів системи електронного документообігу АСКОД з наданням ліцензійних сертифікатів студентам після успішного засвоєння програми.

 

Студенти кафедри отримують сертифікати Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» та Компанії «НетКом Текнолоджи», продукти яких (системи електронного документообігу) впроваджено на багатьох підприємствах, в установах, організаціях різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів (систему електронного документообігу «Аскод» запроваджено в Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Національному банку України, Міністерстві оборони України, Виконавчому органі Київської міської державної адміністрації). Сертифікати цієї компанії слугують вагомою перевагою в наданні робочого місця нашим випускникам у закладах, де впроваджено зазначений інформаційний продукт.

 

Згідно зі статистикою, 72 % випускників, які отримали сертифікати, працевлаштувалися з фаху на керівні посади.

Сьогодні наявність сертифіката - це показник для роботодавця сформованих ґрунтовних практичних умінь у претендента на посаду.

Компанії-партнери кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Кафедра підписала угоди про співпрацю з компаніями-партнерами, які виступають потенційними роботодавцями та забезпечують проведення стажування й практики наших вихованців. Адже саме практика та стажування студентів - важливий вид навчальної роботи та здійснюється з метою набуття фахових навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Така складова навчального процесу готує майбутніх фахівців до роботи з фаху, забезпечує належний рівень їхньої професійної підготовки. Мета стажування/практики полягає в поглибленні та закріпленні теоретичних знань, які студенти здобули в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін; ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, удосконалення професійних умінь і навичок зі спеціальності, а також добір та систематизація матеріалу для написання бакалаврської чи магістерської роботи.

 
 
 
 

Практика/стажування студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності проводиться на базі організацій, установ і підприємств, що відповідають вимогам обраного фаху: Міністерство регіонального розвитку, Національне агентство України з питань державної служби, Київська міська державна адміністрація, Національний банк України  (Департамент забезпечення діяльності), Державна служба якості освіти, Центральний державний архів вищих органів влади та управління, Національна суспільна телерадіокомпанія України, Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», Компанія НетКом Текнолоджи, ПАТ «Альфа – Банк»(Україна), Центральний державний електронний архів України, ТОВ «СК» «УКООПГАРАНТ», УНД інститут архівної справи та документознавства.

 

Викладацький колектив кафедри документознавства та інформаційної діяльності

 

Відповідно до вимог суспільства вдосконалюється й розширюється перелік навчальних дисциплін, які викладають науково-педагогічні працівники кафедри документознавства та інформаційної діяльності для підготовки майбутніх фахівців; урізноманітнюються теми наукових та науково-дослідницьких робіт, тому професорсько-викладацький склад кафедри прогнозовано зростає.

 

Для навчання студентів і магістрів керівництво Університету й кафедри запрошує науковців світового рівня й викладачів-практиків із досвідом роботи в установах, для яких готують спеціалістів.

Студенти кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Документування управлінської інформації об’єктивно виділяється у високооплачуваний вид професійної діяльності й вимагає значного обсягу знань. Добором інформації, обробленням і створенням документів сьогодні займається спеціально підготовлений фахівець – документознавець.

Суспільно-економічний розвиток держави неможливий без постійного впровадження інновацій. Ці питання в кожній організації вирішує інформаційний аналітик: моніторить профільний ринок, здійснює маркетингові дослідження, споживчий попит клієнтів, бере участь у розробленні бізнес-проектів компанії, моделює та прогнозує діяльність підприємства. Такі фахівці постійно затребувані на сучасному ринку праці.

 

Саме кафедра документознавства та інформаційної діяльності з 2015 року готує фахівців для роботи з документацією, менеджерів у сфері надання інформації, спеціалістів зі зв’язків з громадськістю, інформаційних аналітиків. Зацікавлення навчанням за освітніми програмами «Документознавство та інформаційна діяльність», «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю» постійно зростає, про що свідчить статистика вступників на перший курс денної форми навчання за освітнім ступенем БАКАЛАВР:

 

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!
Освітні програми: «Документознавство та інформаційна діяльність»,
«Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»,
«Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю»
за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
узгоджені зі світовими стандартами та вимогами.
Дипломи бакалавра й магістра визнають за кордоном.


Вступ на навчання за спеціальністю

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

спеціалізації:

Документознавство та інформаційна діяльність

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Вступ на навчання на ПЕРШИЙ курс для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Ліцензований обсяг

Нормативні терміни навчання

 

Можливість вступу для іноземців або осіб без громадянства

Денна форма навчання

Денна форма навчання

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

60

4

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

60

4

Сертифікати ЗНО з таких предметів:

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

Українська мова і література

Історія України

Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Вступ на навчання на ДРУГИЙ та ТРЕТІЙ курс для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Фахове випробування

Курс

Термін навчання

Кількість місць за кошти фізичних, юридичних осіб

Денна форма навчання

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

Іспит зі спеціальності, ЗНО з української мови і літератури та ЗНО з математики або історії України

2

3

58

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Документознавство та інформаційна діяльність

Іспит зі спеціальності, ЗНО з української мови і літератури та ЗНО з математики або історії України

3

2

54

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю

Іспит зі спеціальності та єдиний вступний іспит з іноземної мов

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість місць за кошти фізичних, юридичних осіб

Термін навчання

Термін навчання

60

1,5

2

 
Для вступу на навчання  необхідно подати такі документи:

 • оригінал атестату про повну загальну середню освіту  та додаток до нього (диплом молодшого спеціаліста та додаток до нього; диплом бакалавра/ спеціаліста/магістра та додатка до нього);
 • оригінали сертифікатів ЗНО із зазначених предметів;
 • копія паспорту;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія приписного свідоцтва (військового квитка);
 • 4 фотокартки 3х4 см.
 • копія пільгових документів.

Вартість підготовки фахівців

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Спеціалізація (освітня програма)

Вартість навчання за РІК, грн.

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Документознавство та інформаційна діяльність

13 500

10 100

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

13 500

10 100

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю

14 250

11 900


Документи необхідні для реєстрації на ЗНО з іноземної мови (для вступу в магістратуру):

 • паспорт (оригінал та копія);
 • довідка про навчання (довідку потрібно отримати в деканаті);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (копія);
 • фото 3х4.
   

Обирай навчання за спеціалізаціями:
«Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»,
«Документознавство та інформаційна діяльність»,
«Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю».

Інноваційний підхід до викладання дисциплін забезпечить тобі міцні знання, практичні навички, щоб відчувати себе професіоналом зі свого фаху.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
  Україна, 03680, м. Київ,
  вул. Соломянська, 7, каб. 519
  телефон: (044) 249-25-47
  E-mail: di_addut@ukr.net

Консультує:
завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності,
канд. філос. наук, доц. Світлана Михайлівна Петькун
тел. (044) 249-25-48, 066 668-50-23

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 519
телефон: (044) 249-25-47
E-mail: di_addut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 53 887