Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Обирайте 

"Документознавство та інформаційна діяльність"

та "Iнформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю"

Подивитися презентацiю кафедри

Наукові та методичні публікації викладачів кафедри Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

2018 рік

 1. Дубовик Н.А. Формування позитивного іміджу організації засобами веб-сайту // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» Текст за редакцією І.В. Толока. – К. : ВІКНУ, 26 квітня 2018. – С.44-45.
 2. Орендарчук Г.О. Проблема уникнення конфліктів в епоху глобалізації // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Світові конфлікти у ХХІ столітті: філософська рефлексія соціальних, економічних, екологічних, політичних та релігійних аспектів» 25 жовтня 2018 р., м. Київ. – К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс». – С. 74-76.
 3. Орендарчук Г.О. На зламі століть: видатні філософи Таврійського університету // Матеріали педагогічних читань на тему: «Сторіччя Таврійського університету через призму особистостей». 24 жовтня 2018 р., м. Київ. – К.: ТНУ. – С. 13-16.
 4. Орендарчук Г.О. Філософія освіти Григорія Сковороди // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 жовтня 2018 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 194-195.
 5. Петров О.О., Петрова І.В. Діяльність Бессарабської обласної межової контори (1818-1891 рр.): законодавчі новації та повсякденна практика // Історичні та політологічні дослідження – 2018. - №1. – С. 33-55
 6. Петров О.О. Проблеми електронного документообігу та електронного врядування в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 травня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 4. – 59 с. – С. 47-48.
 7. Стороженко Л. Масова комунікація і масова культура в сучасному інформаційному просторі // Актуальні проблеми філологічної науки : сучасні наукові дискусії / матеріали Міжнар. наук-практ. конф., Одеса, 23–24 березня 2018 р. – Одеса, 2018. – С. 215–2017
 8. Стороженко Л.Г. Міжкультурна ділова комунікація: етичний аспект // Мова та культура у просторі новітніх технологій : проблеми сучасної комунікації / матеріали ІV Міжнар. наук. конф., Київ, 27 квітня 2018 р. – Київ, 2018
 9. Стороженко Л.Г. Соціально-комунікаційні технології як засіб управління у документно-інформаційній діяльності // Сучасні тенденції розвитку науки / матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф., Львів, 27–28 липня 2018 р. – Львів, 2018. – С. 70–72
 10. Storozhenko L. Kultura informacji: kwestia ewolucji [Текст] / L. Storozhenko // Молодий вчений. – 2018. – №7 (59). – Р. 218–223
 11. Storozhenko L. Social communications and culture: interaction in information society / L. Storozhenko // Theoretical and practical aspects of the development of modern science: the experience of countries of Europe and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2018. – Р. 353–371
 12. Storozhenko L. Interaction of social communications and culture in the modern society // First International Conference of European Academy of Science / Materials of the First International Conference, Bonn, Germany, Oktober 30-31, 2018. – Bonn, Germany, 2018
 13. Шеремета О.М. Аналіз феноменів соціокультури та соціальних комунікацій // Мова та культура у просторі новітніх технологій : проблеми сучасної комунікації / матеріали ІV Міжнар. наук. конф., Київ, 27 квітня 2018 р. – Київ, 2018
 14. Sheremeta O. Kultura informacji: kwestia ewolucji [Текст] / O. Sheremeta // Молодий вчений. – 2018. – №7 (59). – Р. 218–223
 15. Sheremeta O. Social communications and culture: interaction in information society / O. Sheremeta // Theoretical and practical aspects of the development of modern science: the experience of countries of Europe and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2018. – Р. 353–371

2017 рік

 1. Петькун С.М. “Комунікація” як інструмент управління//Матеріали до Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року). – К., 2017 - с. 64-67.
 2. Петькун С.М. Інформація як основна складова в управлінні підприємством// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 березня 2017 року). – Київ: ДУТ, 2017. – 257 с. – С. 246-248.
 3. Дубовик Н.А. Роль психоемоційного стану в економічній поведінці людини// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 березня 2017 року). – Київ: ДУТ, 2017. – 257 с. – С. 233-234.
 4. Дубовик Н.А. Віртуальні технології переговорів в інформаційному суспільстві// Матеріали до Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року). – К., 2017 - с. 20-22.
 5. Зозуля Н.Ю. Інформація в діяльності керівника організації// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 березня 2017 року). – Київ: ДУТ, 2017. – 257 с. – С. 236-237.
 6. Зозуля Н.Ю. Управління документацією, інформацією та знаннями в організації// Матеріали до Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року). – К., 2017 - с. 28-30.
 7. Качмала В.І. Інформаційно-комунікаційний чинник – каталізатор глобальної трансформації українського суспільства// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 березня 2017 року). – Київ: ДУТ, 2017. – 257 с. – С. 237-239.
 8. Качмала В.І. Особливості розвитку особистості в умовах інформаційного суспільства //Матеріали до Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року). – К., 2017 - с.36-38.
 9. Курас Д.І. До проблеми трансформації моделей аналітичного забезпечення управлінської діяльності в органах державної влади// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 березня 2017 року). – Київ: ДУТ, 2017. – 257 с. – С. 241-242.
 10. Курас Д.І. Інформаційно-аналітична діяльність в системі функціонування місцевих органів влади в Україні// Матеріали до Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року). – К., 2017 - с.45-48.
 11. Петров О.О. Електронний документообіг як елемент управління підприємством // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 березня 2017 року). – Київ: ДУТ, 2017. – 257 с. – С. 245-246.
 12. Петров О.О. Нові вектори інформаційного суспільства в економічній сфері // Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (м. Київ, 25 травня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. - Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2017. - 73 с. – С. 61-64.
 13. Петров О.О., Петрова І.В. Катеринославська губернія у стратегічних планах військового командування Російської імперії // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2017. - Вип.. 13. – С. 60-69.
 14. Петров О.О., Петрова І.В. Описи Київського (1869 р.), Одеського (1871 р.) та Харківського (1871 р.) військових округів: історія створення та джерельна основа документів // Історичні та політологічні дослідження – 2017. - №1. – С. 153-185.
 15. Сидоренко Т.М. Іміджева стаття як жанр PR-тексту//Матеріали до Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року). – К., 2017 - с.69-71.
 16. Стежко С.О. Державний класифікатор управлінської документації як складова організації документообігу на підприємстві// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 березня 2017 року). – Київ: ДУТ, 2017. – 257 с. – С. 249-251.
 17. Шатілова О.С. Суб’єкти авторизації в тексті ЗМК//Матеріали до Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року). – К., 2017 - с.74-76.
 18. Стороженко Л.Г. «За вікном шумить чи степ чи місто…»: антитезові мотиви у поезії Бориса Тенети // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; редкол. О.Є. Бондарєва, О.В. Єременко, С.О. Євтушенко, О.В. Кудряшова та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – № 9. – С. 157–161 ( 0,5 д.а.)
 19. Стороженко Л.Г. «Замаскована» україніка Бориса Тенети: кілька тез про віднайдений рукопис // Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 17–18 лют. 2017 р. – Запоріжжя, 2017. – С. 159–162 (0,2 д.а.)
 20. Стороженко Л.Г. Мовнокомунікативна компетентність фахівців авіаційної галузі: прагматичний аспект // «АВІА–2017» : матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-техн. конф., Київ, 19–21 квіт. 2017 р. – Київ, 2017. – С. 37.48–37.51 (0,4 д.а)
 21. Стороженко Л.Г. Естетична платформа літературного об’єднання «Ланка»–МАРС: європейський вектор // Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2017. – Т. 295. – (Філологія. Літературознавство ; вип. 283). – С. 98–103 (0,5 д.а.)
 22. Стороженко Л.Г. «Екзистенційне осмислення людини у творчості митців літеатурно-мистецької організації «Ланка»–МАРС» // International research and practice conference «Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine»: Conference Proceedings, April 28–29, 2017. – Р. 64–67 (0,5 д.а.)
 23. Стороженко Л. Дистанційне навчання як форма сучасної освітньої комунікації (використання системи MOODLE у підготовці документознавців)» // Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика / матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Тернопіль, 05 грудня 2017 р. – Тернопіль, 2017. – С. 40–43.
 24. Шеремета О. Сакралізація природних об’єктів у нематеріальній культурі українців // Науково-практична конференція «Культурна спадщина: стабільний розвиток і національна безпека» К., Національна історична бібліотека України. 20 квітня 2017.
 25. Шеремета О.  Микола Василько та українське питання в Галичині і Буковині. Історія українського парламентаризму //  ”Історія, яка нас об’єднує”. Збірник матеріалів наукової студентської конференції. Львівський національний аграрний університет. Екологічний коледж ЛНАУ. Львів, 7 грудня 2017. – С. 13–16.
 26. Шеремета О. Спільні долі: порівняльний аналіз депортації українців з Польщі у 1947 р. та кримських татар у 1944р. // Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowna. – т. 3. – 2017. – Stara Lesna. – S. 271-279.
 27. Костишин Е., Шеремета О. Політична співпраця та особисті взаємини Миколи Василька та Симона Петлюри // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. –  Запоріжжя: ЗНУ, 2017. Вип. 47.  – С. 103–107­­. Індексується у міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus.

2016 рік

 1. Аташкаде Р.В. Особливості інноваційного розвитку сучасного бізнесу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» (20 грудня 2016 року). – К., 2016.
 2. Дмитрук С. А. Роль особистості в організації краєзнавчого руху 20-х рр. ХХ ст. в Україні: Олександр Яната // Матеріали ХІV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності», присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського, 25 листопада 2016 р., Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К., 2016 (0,5 др. арк.).
 3. Саєнко А.О., Дубовик Н.А. Соціальні парадигми розробки та впровадження авіаційних технологій // Матеріалі міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток суспільства в умовах глобальної нестабільності» (13-14 травня 2016 р.). –Одеса: Громадська організація «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016. – 72-76с.
 4. Дубовик Н.А. Соціальні функції права // Актуальні питання розвитку сучасної юридичної науки: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 07 жовтня 2016 року) – Херсон: МУБіП, 2016. – С. 65-66.
 5. Дубовик Н.А. Соціальна природа правомірної поведінки // Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє” [Текст] / за заг. редакцією В.В. Балабіна. — К.: ВІКНУ, 2016. – С. 292.
 6. Дубовик Н.А. Особливості мультимедійної комунікаційної культури// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства”[Текст]. – К.: ДУТ, 2016 – С.117.
 7. Дубовик Н.А., Кожедуб О.В. Методи виховання як засіб соціалізації особистості вихованців // Актуальні проблеми філософії та соціології : наук.-практ. журн. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса: [б. в.], 2016. – Випуск 13. –С. 31-34. Фахове видання
 8. Зозуля Н. Ю. Інтернет як ефективний канал комунікації у структурі підприємства / Н.Ю. Зозуля // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 12–15.
 9. Зозуля Н. Засоби масової інформації у процесі організаційної комунікації / Н. Зозуля // Інформація, комунікація, суспільство 2016: Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2016. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 142-143.
 10. Зозуля Н. Ю. Удосконалення організаційної комунікації – основа ефективності управління / Н.Ю. Зозуля // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 26-27 травня 2016 р.) / упоряд. О.А. Бундак Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон, Н.В.Ляшук. – Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. – С. 89–92.
 11. Кирилюк Н.А. Реклама як історичне джерело сучасного інформаційного суспільства // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» (20 грудня 2016 року). – К.: ДУТ, 2016. – с.145-147
 12. Кирилюк Н.А. Абсентеїзм в політиці: причини та наслідки // Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» // Збірник наукових праць. – Переяслав – Хмельницький, 29 грудня 2016 р.
 13. Кирилюк Н.А. Проблеми і перешкоди при формуванні е-уряду в Україні» // Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі» (16-17 березня 2017 року). – К.: ДУТ, 2016. – с.239-241.
 14. Качмала В.І. Роль ЦДІАК України у вивчені історичної спадщини. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства». 19 – 20 травня 2016 р., м. Київ.- 45 – 47.
 15. Климова К.І. Юридичне документознавство: поняття, зміст, структура та межі// Термінологія документознавства та суміжних галузей знань. Збірник наукових праць. Вип. 9. К., 2016.  С. 75-86.
 16. Климова К.І. Українське повсякдення ранньомодерної доби: Збірник документів: Вип. І: Волинь ХVІ ст. [Рецензія]// Український історичний журнал. 2016. № 4. С. 189-197.
 17. Сидоренко Т. М. Лексико-граматичні й контекстні засоби вираження фази завершення дії в сучасній українській мові /Т. М. Сидоренко Сидоренко // Проблеми граматики і лексикології української мови [збірник наукових праць]. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип 11. – С. 151 – 156 (фахове видання).
 18. Сидоренко Т. М. Фразеологічні конструкції як засоби вираження фазових значень в мовленні українців / Т. М. Сидоренко // Материаллы VІІ Международной научной конференции [сб. науч. трудов]. – Гомель: ГГУ, 2016 (у друці).
 19. Cтежко С.О. Напруження між документальним фактом і філософським виміром часу документальній спадщині //Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції “Документ у збереженні індивідуальної – соціальної пам’яті” 03 грудня 2015 р., Тернопільський національно-економічний університет.: 2015р С.
 20. Стежко С. О. Етичні та психологічні особливості соціальних комунікацій / Стежко С. О. // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 97-100.
 21. Стежко С.О. Види психологічних впливів у сучасному інформаційному просторі / С.О. Стежко // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступ: матеріали доповідей учасників II Міжнародної науково-практичної конференції ( 26–27 травня 2016 року) / упоряд. О.І.Бундак, Т.Й. Жалко, Н.Г.Конон, Н.В. Ляшук.–Луцьк: ЛІРоЛ, 2016.–С.112-113.
 22. Стороженко Л.Г. Еволюція творчості Бориса Тенети: дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Л.Г. Стороженко; НаУКМА. – Київ, 2016. – 222 с. (14 д.а.)
 23. Стороженко Л.Г. Еволюція творчості Бориса Тенети : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Л.Г. Стороженко; НаУКМА – Київ, 2016. – 20 с. (0,9 д.а.)
 24. Стороженко Л.Г. Творчість Бориса Тенети у літературній критиці: прижиттєва рецепція // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2016. – № 25.–Т. 1. – С. 82–86 (0,5 д.а.)
 25. Стороженко Л.Г. Соцреалістичність повістевого доробку Бориса Тенети // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 11–12 лист. 2016 р. – Львів, 2016. – С. 100–103 (0,2 д.а.)
 26. Стороженко Л.Г. Рецепція творчості Бориса Тенети: «повідлиговий» період // Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 25–26 листоп. 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 11–15 (0,3 д.а)
 27. Стороженко Л.Г. Українська ділова мова: робоча програма навчальної дисципліни. – Київ : КНУКіМ, 2016. –  38 с. (2 д.а)
 28. Стороженко Л.Г. Сучасний літературний процес: робоча програма навчальної дисципліни. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 24 с. (1,2 д.а.)
 29. Стороженко Л.Г.Теорія і практика референтської діяльності: робоча програма навчальної дисципліни. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 28 с. (1,3 д.а.)
 30. Стороженко Л.Г. Лінгвістичні основи документознавства (у тому числі стилістика і редагування): робоча програма навчальної дисципліни. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 38 с. (2 д.а.)
 31. Петькун С.М. Комунікація у процесі управління підприємством// «ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, БІЗНЕС». – №3(17) – К.: ДУТ, 2016 – с.24-

2015 рік

 1. Петькун С.М., Інформаційно-комунікативна компетентність особистості в умовах глобалізації. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: Міжнародна науково-практична конференція, Національний авіаційний університет, 7-9 квітня 2015 р. – К., 2015. – С. 366-367
 2. Колодіна Л.С., Формування інформаційно-аналітичних компетенцій документознавця у ВНЗ (з досвіду роботи) Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 26-27 березня 2015 р.: тези доп. – Дрогобич, 2015. – С. 225-228.
 3. Колодіна Л.С., Лінгвістична компетентність як складова сучасної системи освітньої підготовки фахівців з документознавства Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: Міжнародна науково-практична конференція, Національний авіаційний університет, 7-9 квітня 2015 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 343-346.
 4. Стежко С.О. SPHERES OF CULTURE. Volume X. Темпоритм епохи в драматичних творах Івана Микитенка. Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Lublin 2015.-С 128-136.
 5. Стежко С.О. Художні моделі минулого в культурі та літературі доби Розстріляного Відродження.//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Історико-культурно спадщина: збереження, доступ, використання.”7-9 квітня 2015 р., К.: 2015р.- С.291-293.
 6. Стороженко Л.Г. Соцреалістична новелістика Бориса Тенети / Л. Стороженко // Волинь філологічна : текст і контекст. Українська література як художній феномен : зб. наук. пр. / упоряд. В. Г. Сірук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – Вип. 19. – С. 252–260 (0,5 д.а.)
 7. Стороженко Л.Г. Доля нарекла його українцем / Л. Стороженко // Тенета Б. Загибель Анагуака : роман / упоряд., передм. та прим. Ліни Стороженко. – Друкується вперше. – Київ : Четверта хвиля. – 2015. – 1С. 3–21 (1 д.а)
 8. Стороженко Л.Г. Тенета Б. Загибель Анагуака : роман / упоряд., передм. та прим. Ліни Стороженко. – Друк. вперше. – Київ : Четверта хвиля, 2015. – 280 с. (14 д.а.)
 9. Стороженко Л.Г.  Українська мова за професійним спрямуванням: робоча програма навчальної дисципліни. – К. : КНУКіМ, 2015. –  42 с. (1,8 д.а.)
 10. Стороженко Л.Г. Стилістика та редагування наукових текстів: робоча програма навчальної дисципліни. – Київ : КНУКіМ, 2015. – 56 с. (2,5 д.а.)

2014 рік

 1. Колодіна Л.С., Функції жаргонізмів у сучасній українській пресі. Мова і культура як форми людського буття і свідомості нації: науково-практичний семінар молодих науковців, Національний авіаційний університет, 5листопада 2014 р. – К., 2014.
 2. Стежко С.О. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 4.14 (111) Минуле vs Майбутнє: принципи конструювання нової ідентичності в українській літературі першої половини ХХ століття. Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2014.-С 157-162.
 3. Зубченко В. М. Інституційний розвиток українського мовознавства в 1920-х рр. / В. М. Зубченко // Українська мова та культура у загальнослов’янському контексті: здобутки та перспективи: тези доповідей Міжнарод. наук. конф. [Київ, 27–28 лют. 2014]. – К., 2014. – С. 181–183.
 4. Зубченко В. М. До правописних питань у працях Василя Сімовича / В. М. Зубченко // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 11 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін. – Кривий Ріг, 2014. – С. 62–70.
 5. Стежко С.О. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Топос Степу у драматургії С. Черкасенка. Запорізький національний університет, 2014.-№2.-С.231-241.

2013 рік

 • Стежко С. О. Творчество Спиридона Феодосиевича Черкасенка в контексте развития украинской литературы 20-30-х годов ХХ столетия // Материалы ХІІІ международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи». 25 июня 2013 р. – М.: Международный центр науки и и образования, 2013. – С. 99-103.
 • Петькун С. М. Формування нової галузі знання -- глобалістики/ Світлана Петькун // Наука, релігія, суспільство. – 2013. − № 1 (53)– С. 114.
 • Петькун С. М. Глобалізаційні впливи на український соціокультурний простір / Петькун С. М. // Зб. матеріалів круглого столу «Місія України в сучасному цивілізацйному процесі» . – К., 2013.
 • Петькун С. М. Мова як інтегратор соціокультурного простору в умовах глобалізації / Петькун С. М.// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 2 (64). – С.540 – 551.
 • Петькун С. М. Агатангел Кримський – феномен української науки та культури/ Світлана Петькун // Народознавчі зошити. – Л., 2013. --  № 4 (112) – С.705
 • Колодіна Л.С. Література факту у контексті постмодернізму (на прикладі памфлету Івана Багряного «Чому я не хочу вертатися до СРСР?» // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2013. – Вип.28. – С. 140-147. (У співавторстві з Ковалюк О.К.) У фаховому виданні.

2012 рік

 • Балюк Р. В. Традиція як комунікація у філософії постмодернізму // Матеріали ІХ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». 22-23 листопада 2012 р. – К.: ДУІКТ, 2012. – С. 18-19.
 • Аніщенко В. О., Гончаренко О. Г., Петькун С. М. До питання щодо вдосконалення фахової підготовки менеджерів у виші (психолого-педагогічний та філософський аспект) / В. Аніщенко, О. Гончаренко, С. Петькун // Вісник Чернігівського педагогічного університету. – Випуск 97., -- Чернігів, 2012. – С. 422.
 • Петькун С.М. Мова як складова  людської культури  в умовах світової глобалізації/ Світлана Петькун // Наука, релігія, суспільство. – 2012. − № 1– С. 97.
 • Качмала В. І. Демографічні особливості Лівобережного регіону напередодні Першої світової війни // Національна Академія Наук України Інститут історії України. Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. – 2012. – Вип. ХІХ. – С. 67-81.
 • Качмала В. І. Особливості проведення Першого Всезагального перепису населення (1897 р.) в Лівобережній Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2012. – № 1. – С. 120-131.
 • Качмала В. І. Проблема біженців під час Першої світової війни // Київська старовина. – 2012. – № 1. – С. 54-62.
 • Кочеткова Г. В. Контроль навчальної діяльності у ВНЗ, його види та функції // Матеріали ІХ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». 22-23 листопада 2012 р. – К.: ДУІКТ, 2012. – С. 130-132.
 • Стежко С. О. Матеріали ІХІ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». 22-23 листопада 2012 р. – К.: ДУІКТ, 2012. – 279 с. – укладач.

2011 рік

 • Балюк Р. В. Особливості масовизації традиції в сучасному суспільстві // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті: Матеріали VІІІ наукової конференції. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ДУІКТ, 2011. – С. 113-116.
 • Аніщенко В. О., Гончаренко О. Г., Петькун С. М., Сучасні підходи до побудови інноваційної університетської освіти / В. Аніщенко, О. Гончаренко, С. Петькун// Вісник Чернігівського педагогічного університету. – Випуск 90., -- Чернігів, 2011. – С. 398.
 • Петькун С.М. Мова як складова людської культури в умовах глобалізації / Петькун С.М.// Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток засобів комунікації як чинник трансформації сучасного релігійного життя». – Д., 2011. –С.62.
 • Качмала В. І. Системно- функціональний підхід до моделювання та прогнозування у галузі інформаційної безпеки // Матеріали VIII наукової конференції ДУІКТ «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». – 2011. – С. 236 – 239.
 • Колодіна Л.С. Культура мовлення як складова іміджу викладача // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». Національний університет «Острозька академія». – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». – Вип. 16. – 2010. – С.137-142. 11. Про порушення літературної норми при перекладі мовних конструкцій ділового стилю // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: філологічні науки. – Кіровоград, 2011. – С. 214-218.
 • Колодіна Л.С. Новітні технології викладання української мови як іноземної (на прикладі досвіду ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ) // Збірник наукових праць «Теорія і практика викладання української мови як іноземної». – Львів, 2011. – С. 356-361.
 • Кочеткова Г. В. Концептуальне моделювання дистанційно-активного навчання», логічний аспект. Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті // Матеріали VIII наукової конференції. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ДУІКТ, 2011. – С. 258-259.

2010 рік

 • Балюк Р. В. Антропологічна сутність традиції як філософський принцип // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2010». 21-22 квітня 2010 року. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Ч. II. – С. 116-118.
 • Балюк Р. В. Соціальна одночасність традицій та новаторства // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: 2010. – Вип. 6 (94). – С. 27-36.
 • Балюк Р. В. Традиції та перспективи сталого розвитку українського суспільства // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К., 2010. – № 16-17. – С. 59-65.
 • Бойко Н. І. Дидактичні засади створення електронного підручника з ділової української мови. – Науковий часопис НПУ ім.ні Михайла Драгоманова . – 2010. – Вип. 15
 • Бойко Н. І. Навчально-методичний посібник Ділова українська мова. – К.: Вид-во "Логос", 2010. – 72 с.
 • Бойко Н. І. Стан сформованості професійно-термінологічної компетентності бакалаврів при вивченні ділової української мови // Наукові записки: [збірник наукових статей]. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск LXХХVІIІ (88).
 • Бойко Н. І. Сучасні напрямки використання ділової української мови в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. – Наукові записки : [збірник наукових статей] – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск LXХХІХ (89).
 • Бойко Н. І. Тестові завдання з ділової української мови: модульний контроль. – К.: Вид-во ДУІКТ, 2010. – 33 с.
 • Бойко Н. І. Функції міжпредметних зв'язків ділової української мови з дисциплінами циклу професійної та практичної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова – 2010. – Вип. 2.
 • Качмала В. І. Рецепція культурно-освітніх ідей М.П.Драгоманова // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. – 2010 . – Вип.6. – С.77 – 83.
 • Кочеткова Г. В. Використання сучасних технічних засобів навчання для підвищення ефективності та інтенсифікації викладання філософії // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті: Матеріали VІІ наукової конференції. 25-26 листопада 2010 р. – К.: ДУІКТ, 2010. – С. 345-347.
 • Маньковська Р. В. Захисник національної спадщини // Краєзнавство. – 2010. – №1-2. – С. 11-16.
 • Стежко С. О. «Формування професійного мовлення у студентів» // Матеріали VІІ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». 25-26 листопада 2010 р. – К. : ДУІКТ, 2010. – С. 189-191.

2009 рік

 • Балюк Р. В. Співвідношення понять «традиційне» та «класичне»: філософський аспект // Людина. Світ. Суспільство: Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2009». 21-22 квітня 2009 року. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Ч. X. – С. 14-15.
 • Балюк Р. В. Співвідношення понять «традиція» та «новаторство» в контексті сучасної філософії // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К., 2009. – № 14-15. – С. 188-189.
 • Бойко Н. І. Використання засобів інформаційних технологій в офіційно-діловому мовленні // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова – 2009. – Вип. 19.
 • Бойко Н. І. Особливості професійної діяльності педагога у вищому навчальному закладі // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова – 2009. – Вип. 13.
 • Петькун С. М. Мова як складова частина людської культури / Світлана Петькун // Українознавство. – 2009. − № 4 – С. 203–205.
 • Петькун С. М. Мова – основна складова української освіти та культури / Петькун С. М. // Матерали третього мінародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі». – К., 2009. – С. 292
 • Качмала В. І. Економічні чинники трансформації соціального становища селянства Лівобережної України на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. – 2009. – Вип. ХVI. – С. 57-64.
 • Качмала В. І. Статистика – наука про відображення динаміки життя населення України // Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. Житомир, 2009. – С. 166 – 175.
 • Колодіна Л.С. Інновації у викладанні гуманітарних курсів (на прикладі дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням») // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету – Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». – 2009. – Вип. 17. – С.153-161.
 • Колодіна Л.С. Поетичний наголос і сучасна акцентна норма // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С.51-58.
 • Кочеткова Г. В. Специфіка та структура теоретичного пізнання як окрема тема навчального курсу «Філософія» // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції. 5-6 жовтня 2009 р. − К.: ДУІКТ, 2009. − С. 233-235.
 • Кочеткова Г. В. Сучасні молодіжні субкультури в Україні // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції. 5-6 жовтня 2009 р. − К.: ДУІКТ, 2009. − С. 90-92.

2008 рік

 • Бойко Н. І. Дистанційна освіта як одна з форм самостійної форми студентів // Зб. наук. статей Харківського педагогічного університету ім. Г. Сковороди. Вип. 34 – Х., 2007. – С. 144-146.
 • Качмала В. І. Зародження статистики в Україні // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С.162-169.
 • Качмала В. І. Інтенсифікація міграційних процесів селянства на початку ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2008. – № 2. – С. 130-136.
 • Качмала В. І. Соціально-економічна еволюція населення України на початку ХХ ст. // Київська старовина. – 2008. – № 4. – С. 20-27.
 • Петькун С. М. Внесок А. Кримського у феноменологію української мови / Петькун С. // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2008.
 • Петькун С. М. Українська мова як українознавчий чинник у становленні особистості А. Кримського (на матеріалі епістолярної спадщини) / Петькун С. М. // Зб. наук. праць ХНЕУ. – Х., 2008. – С. 145–148.
 • Петькун С. М. Модернізм у літературній творчості Агатангела Кримського під знаком орієнталізму / Петькун С. М. // Зб. наук. праць Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2008.
 • Петькун С. М. „Українство”, „націоналізм” та „національна ідея” у дискурсі спадщини А. Кримського / Петькун С. М. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип. 39. – С.99−110.
 • Петькун С.М. Мова як продук людської культури / Петькун С. М. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура України: цілісність у регіональній різноманітності». --  К., 2008. – С.152 – 156.
 • Маньковський Р. В. Центр культурологічних досліджень в Інституті історії України НАН України // Українському історичному журналі. – 2008. – №4.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 519
телефон: (044) 249-25-47
E-mail: di_addut@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 7 395
^