Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Обирайте 

"Документознавство та інформаційна діяльність"

та "Iнформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю"

Подивитися презентацiю кафедри

Наукові та методичні публікації викладачів кафедри Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

2016 рік

 1.  Аташкаде Р.В. Особливості інноваційного розвитку сучасного бізнесу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» (20 грудня 2016 року). – К., 2016.
 2. Дмитрук С. А. Роль особистості в організації краєзнавчого руху 20-х рр. ХХ ст. в Україні: Олександр Яната // Матеріали ХІV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності», присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського, 25 листопада 2016 р., Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К., 2016 (0,5 др. арк.).
 3. Саєнко А.О., Дубовик Н.А. Соціальні парадигми розробки та впровадження авіаційних технологій // Матеріалі міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток суспільства в умовах глобальної нестабільності» (13-14 травня 2016 р.). –Одеса: Громадська організація «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016. – 72-76с.
 4. Дубовик Н.А. Соціальні функції права // Актуальні питання розвитку сучасної юридичної науки: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 07 жовтня 2016 року) – Херсон: МУБіП, 2016. – С. 65-66.
 5. Дубовик Н.А. Соціальна природа правомірної поведінки // Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє” [Текст] / за заг. редакцією В.В. Балабіна. — К.: ВІКНУ, 2016. – С. 292.
 6. Дубовик Н.А. Особливості мультимедійної комунікаційної культури// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства”[Текст]. – К.: ДУТ, 2016 – С.117.
 7. Дубовик Н.А., Кожедуб О.В. Методи виховання як засіб соціалізації особистості вихованців // Актуальні проблеми філософії та соціології : наук.-практ. журн. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса: [б. в.], 2016. – Випуск 13. –С. 31-34. Фахове видання
 8. Зозуля Н. Ю.  Інтернет як ефективний канал комунікації у структурі підприємства / Н.Ю. Зозуля // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 12–15.
 9. Зозуля Н. Засоби масової інформації у процесі організаційної комунікації / Н. Зозуля // Інформація, комунікація, суспільство 2016: Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2016. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 142-143.
 10. Зозуля Н. Ю. Удосконалення організаційної комунікації – основа ефективності управління / Н.Ю. Зозуля // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 26-27 травня 2016 р.) / упоряд. О.А. Бундак Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон, Н.В.Ляшук. – Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. – С. 89–92.
 11. Політична комунікація як форма інформаційної взаємодії // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» //Збірник наукових праць. – Переяслав – Хмельницький, 30-31 березня 2016 р. – С. 114 -116.
 12. Трансформація інституту сім'ї та сімейних цінностей // Матеріали Міжнародної конференції «Глобальні проблеми сучасності у контексті історико – філософського знання»: 15 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ, 2016 – с. 25-27.
 13. Реклама як історичнеджерело сучасного інформаційного суспільства // Матеріали III Науково-технічної конференції студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій». – К.: ДУТ, 2016 (0,2 др. арк.).
 14. Качмала В.І. Роль ЦДІАК України у вивчені історичної спадщини. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства». 19 – 20 травня 2016 р., м. Київ.- 45 – 47.
 15. Сидоренко Т. М. Лексико-граматичні й контекстні засоби вираження фази завершення дії в сучасній українській мові /Т. М. Сидоренко Сидоренко // Проблеми граматики і лексикології української мови [збірник наукових праць]. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип 11. – С. 151 – 156 (фахове видання).
 16. Сидоренко Т. М. Фразеологічні конструкції як засоби вираження фазових значень в мовленні українців / Т. М. Сидоренко // Материаллы VІІ Международной научной конференции [сб. науч. трудов]. – Гомель: ГГУ, 2016 (у друці).
 17. Cтежко С.О. Напруження між документальним фактом і філософським виміром часу документальній спадщині //Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції “Документ у збереженні індивідуальної – соціальної пам’яті” 03 грудня 2015 р., Тернопільський національно-економічний університет.: 2015р С.
 18. Стежко С. О. Етичні та психологічні особливості соціальних комунікацій / Стежко С. О. // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 97-100.
 19. Стежко С.О. Види психологічних впливів у сучасному інформаційному просторі / С.О. Стежко // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті  євроінтеграційного поступ:  матеріали доповідей учасників II Міжнародної науково-практичної конференції ( 26–27 травня 2016 року) / упоряд. О.І.Бундак, Т.Й. Жалко, Н.Г.Конон, Н.В. Ляшук.–Луцьк: ЛІРоЛ, 2016.–С.112-113.

2015 рік

 1. Петькун С.М., Інформаційно-комунікативна компетентність особистості в умовах глобалізації. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: Міжнародна науково-практична конференція, Національний авіаційний університет, 7-9 квітня 2015 р. – К., 2015. – С. 366-367
 2. Колодіна Л.С., Формування інформаційно-аналітичних компетенцій документознавця у ВНЗ (з досвіду роботи) Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція,  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 26-27 березня 2015 р.: тези доп. – Дрогобич, 2015. – С. 225-228.
 3. Колодіна Л.С., Лінгвістична компетентність як складова сучасної системи освітньої підготовки фахівців з документознавства Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: Міжнародна науково-практична конференція, Національний авіаційний університет, 7-9 квітня 2015 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 343-346.
 4. Стежко С.О. SPHERES OF CULTURE. Volume X. Темпоритм епохи в драматичних творах Івана Микитенка. Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Lublin 2015.-С 128-136.
 5. Стежко С.О. Художні моделі минулого в культурі та літературі доби Розстріляного Відродження.//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Історико-культурно спадщина: збереження, доступ, використання.”7-9 квітня 2015 р., К.: 2015р.- С.291-293.

2014 рік

 1. Колодіна Л.С., Функції жаргонізмів у сучасній українській пресі. Мова і культура як форми людського буття і свідомості нації: науково-практичний семінар молодих науковців, Національний авіаційний університет, 5листопада 2014 р. – К., 2014.
 2. Стежко С.О. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 4.14 (111) Минуле vs Майбутнє: принципи конструювання нової ідентичності в українській літературі першої половини ХХ століття. Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2014.-С 157-162.
 3. Зубченко В. М. Інституційний розвиток українського мовознавства в 1920-х рр. / В. М. Зубченко // Українська мова та культура у загальнослов’янському контексті: здобутки та перспективи: тези доповідей Міжнарод. наук. конф. [Київ, 27–28 лют. 2014]. – К., 2014. – С. 181–183.
 4. Зубченко В. М. До правописних питань у працях Василя Сімовича / В. М. Зубченко // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 11 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін. – Кривий Ріг, 2014. – С. 62–70.
 5. Стежко С.О. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Топос Степу у драматургії С. Черкасенка. Запорізький національний університет, 2014.-№2.-С.231-241.

2013 рік

 • Стежко С. О. Творчество Спиридона Феодосиевича Черкасенка в контексте развития украинской литературы 20-30-х годов ХХ столетия // Материалы ХІІІ международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи». 25 июня 2013 р. – М.: Международный центр науки и и образования, 2013. – С. 99-103.
 • Петькун С. М. Формування нової галузі знання -- глобалістики/ Світлана Петькун // Наука, релігія, суспільство. – 2013. − № 1 (53)– С. 114.
 • Петькун С. М. Глобалізаційні впливи на український соціокультурний простір / Петькун С. М. // Зб. матеріалів круглого столу «Місія України в сучасному цивілізацйному процесі» . – К., 2013.
 • Петькун С. М. Мова як інтегратор соціокультурного простору в умовах глобалізації / Петькун С. М.// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 2 (64). – С.540 – 551.
 • Петькун С. М. Агатангел Кримський – феномен української науки та культури/ Світлана Петькун // Народознавчі зошити. – Л., 2013. --  № 4 (112) – С.705
 • Колодіна Л.С. Література факту у контексті постмодернізму (на прикладі памфлету Івана Багряного «Чому я не хочу вертатися до СРСР?» // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2013. – Вип.28. – С. 140-147. (У співавторстві з Ковалюк О.К.) У фаховому виданні.

2012 рік

 • Балюк Р. В. Традиція як комунікація у філософії постмодернізму // Матеріали ІХ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». 22-23 листопада 2012 р. – К.: ДУІКТ, 2012. – С. 18-19.
 • Аніщенко В. О., Гончаренко О. Г., Петькун С. М. До питання щодо вдосконалення фахової підготовки менеджерів у виші (психолого-педагогічний та філософський аспект) / В. Аніщенко, О. Гончаренко, С. Петькун // Вісник Чернігівського педагогічного університету. – Випуск 97., -- Чернігів, 2012. – С. 422.
 • Петькун С.М. Мова як складова  людської культури  в умовах світової глобалізації/ Світлана Петькун // Наука, релігія, суспільство. – 2012. − № 1– С. 97.
 • Качмала В. І. Демографічні особливості Лівобережного регіону напередодні Першої світової війни // Національна Академія Наук України Інститут історії України. Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. – 2012. – Вип. ХІХ. – С. 67-81.
 • Качмала В. І. Особливості проведення Першого Всезагального перепису населення (1897 р.) в Лівобережній Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2012. – № 1. – С. 120-131.
 • Качмала В. І. Проблема біженців під час Першої світової війни // Київська старовина. – 2012. – № 1. – С. 54-62.
 • Кочеткова Г. В. Контроль навчальної діяльності у ВНЗ, його види та функції // Матеріали ІХ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». 22-23 листопада 2012 р. – К.: ДУІКТ, 2012. – С. 130-132.
 • Стежко С. О. Матеріали ІХІ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». 22-23 листопада 2012 р. – К.: ДУІКТ, 2012. – 279 с. – укладач.

2011 рік

 • Балюк Р. В. Особливості масовизації традиції в сучасному суспільстві // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті: Матеріали VІІІ наукової конференції. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ДУІКТ, 2011. – С. 113-116.
 • Аніщенко В. О., Гончаренко О. Г., Петькун С. М., Сучасні підходи до побудови інноваційної університетської освіти / В. Аніщенко, О. Гончаренко, С. Петькун// Вісник Чернігівського педагогічного університету. – Випуск 90., -- Чернігів, 2011. – С. 398.
 • Петькун С.М. Мова як складова людської культури в умовах глобалізації / Петькун С.М.// Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток засобів комунікації як чинник трансформації сучасного релігійного життя». – Д., 2011. –С.62.
 • Качмала В. І. Системно- функціональний підхід до моделювання та прогнозування у галузі інформаційної безпеки // Матеріали VIII наукової конференції ДУІКТ «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». – 2011. – С. 236 – 239.
 • Колодіна Л.С. Культура мовлення як складова іміджу викладача // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». Національний університет «Острозька академія». – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». – Вип. 16. – 2010. – С.137-142. 11. Про порушення літературної норми при перекладі мовних конструкцій ділового стилю // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: філологічні науки. – Кіровоград, 2011. – С. 214-218.
 • Колодіна Л.С. Новітні технології викладання української мови як іноземної (на прикладі досвіду ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ) // Збірник наукових праць «Теорія і практика викладання української мови як іноземної». – Львів, 2011. – С. 356-361.
 • Кочеткова Г. В. Концептуальне моделювання дистанційно-активного навчання», логічний аспект. Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті // Матеріали VIII наукової конференції. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ДУІКТ, 2011. – С. 258-259.

2010 рік

 • Балюк Р. В. Антропологічна сутність традиції як філософський принцип // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2010». 21-22 квітня 2010 року. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Ч. II. – С. 116-118.
 • Балюк Р. В. Соціальна одночасність традицій та новаторства // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: 2010. – Вип. 6 (94). – С. 27-36.
 • Балюк Р. В. Традиції та перспективи сталого розвитку українського суспільства // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К., 2010. – № 16-17. – С. 59-65.
 • Бойко Н. І. Дидактичні засади створення електронного підручника з ділової української мови. – Науковий часопис НПУ ім.ні Михайла Драгоманова . – 2010. – Вип. 15
 • Бойко Н. І. Навчально-методичний посібник Ділова українська мова. – К.: Вид-во "Логос", 2010. – 72 с.
 • Бойко Н. І. Стан сформованості професійно-термінологічної компетентності бакалаврів при вивченні ділової української мови // Наукові записки: [збірник наукових статей]. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск LXХХVІIІ (88).
 • Бойко Н. І. Сучасні напрямки використання ділової української мови в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. – Наукові записки : [збірник наукових статей] – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск LXХХІХ (89).
 • Бойко Н. І. Тестові завдання з ділової української мови: модульний контроль. – К.: Вид-во ДУІКТ, 2010. – 33 с.
 • Бойко Н. І. Функції міжпредметних зв'язків ділової української мови з дисциплінами циклу професійної та практичної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова – 2010. – Вип. 2.
 • Качмала В. І. Рецепція культурно-освітніх ідей М.П.Драгоманова // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. – 2010 . – Вип.6. – С.77 – 83.
 • Кочеткова Г. В. Використання сучасних технічних засобів навчання для підвищення ефективності та інтенсифікації викладання філософії // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті: Матеріали VІІ наукової конференції. 25-26 листопада 2010 р. – К.: ДУІКТ, 2010. – С. 345-347.
 • Маньковська Р. В. Захисник національної спадщини // Краєзнавство. – 2010. – №1-2. – С. 11-16.
 • Стежко С. О. «Формування професійного мовлення у студентів» // Матеріали VІІ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». 25-26 листопада 2010 р. – К. : ДУІКТ, 2010. – С. 189-191.

2009 рік

 • Балюк Р. В. Співвідношення понять «традиційне» та «класичне»: філософський аспект // Людина. Світ. Суспільство: Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2009». 21-22 квітня 2009 року. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Ч. X. – С. 14-15.
 • Балюк Р. В. Співвідношення понять «традиція» та «новаторство» в контексті сучасної філософії // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К., 2009. – № 14-15. – С. 188-189.
 • Бойко Н. І. Використання засобів інформаційних технологій в офіційно-діловому мовленні // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова – 2009. – Вип. 19.
 • Бойко Н. І. Особливості професійної діяльності педагога у вищому навчальному закладі // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова – 2009. – Вип. 13.
 • Петькун С. М. Мова як складова частина людської культури / Світлана Петькун // Українознавство. – 2009. − № 4 – С. 203–205.
 • Петькун С. М. Мова – основна складова української освіти та культури / Петькун С. М. // Матерали третього мінародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі». – К., 2009. – С. 292
 • Качмала В. І. Економічні чинники трансформації соціального становища селянства Лівобережної України на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. – 2009. – Вип. ХVI. – С. 57-64.
 • Качмала В. І. Статистика – наука про відображення динаміки життя населення України // Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. Житомир, 2009. – С. 166 – 175.
 • Колодіна Л.С. Інновації у викладанні гуманітарних курсів (на прикладі дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням») // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету – Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». – 2009. – Вип. 17. – С.153-161.
 • Колодіна Л.С. Поетичний наголос і сучасна акцентна норма // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С.51-58.
 • Кочеткова Г. В. Специфіка та структура теоретичного пізнання як окрема тема навчального курсу «Філософія» // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції. 5-6 жовтня 2009 р. − К.: ДУІКТ, 2009. − С. 233-235.
 • Кочеткова Г. В. Сучасні молодіжні субкультури в Україні // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції. 5-6 жовтня 2009 р. − К.: ДУІКТ, 2009. − С. 90-92.

2008 рік

 • Бойко Н. І. Дистанційна освіта як одна з форм самостійної форми студентів // Зб. наук. статей Харківського педагогічного університету ім. Г. Сковороди. Вип. 34 – Х., 2007. – С. 144-146.
 • Качмала В. І. Зародження статистики в Україні // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С.162-169.
 • Качмала В. І. Інтенсифікація міграційних процесів селянства на початку ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2008. – № 2. – С. 130-136.
 • Качмала В. І. Соціально-економічна еволюція населення України на початку ХХ ст. // Київська старовина. – 2008. – № 4. – С. 20-27.
 • Петькун С. М. Внесок А. Кримського у феноменологію української мови / Петькун С. // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2008.
 • Петькун С. М. Українська мова як українознавчий чинник у становленні особистості А. Кримського (на матеріалі епістолярної спадщини) / Петькун С. М. // Зб. наук. праць ХНЕУ. – Х., 2008. – С. 145–148.
 • Петькун С. М. Модернізм у літературній творчості Агатангела Кримського під знаком орієнталізму / Петькун С. М. // Зб. наук. праць Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2008.
 • Петькун С. М. „Українство”, „націоналізм” та „національна ідея” у дискурсі спадщини А. Кримського / Петькун С. М. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип. 39. – С.99−110.
 • Петькун С.М. Мова як продук людської культури / Петькун С. М. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура України: цілісність у регіональній різноманітності». --  К., 2008. – С.152 – 156.
 • Маньковський Р. В. Центр культурологічних досліджень в Інституті історії України НАН України // Українському історичному журналі. – 2008. – №4.

Презентація кафедри

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій

Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська 7, каб. 517
телефон: (044) 249-25-47
E-mail: di_addut@ukr.net

Переглядів: 5 401
^