Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "051 - Економіка", "054 - Соціологія" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Шановні гості!

Вітаємо Вас на сторінці кафедри «Економіки підприємств та соціальних технологій»

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА>>>

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА>>>

 

 

    ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У 2019 РОЦІ
    подивитись>>>

Особливості інноваційного змісту навчання за спеціальностями «Економіка» та «Соціологія»

1.

Сучасна теоретична підготовка

Викладачі кафедри економіки підприємств та соціальних технологій навчають студентів за інтерактивними методиками та мають великий досвід роботи. Як теоретична підготовка за темою кожної дисципліни проводиться лекція, а для закріплення та відточування отриманих  навичок – практичне заняття.

2.

Якісна практична підготовка

На кафедрі для забезпечення якісного проведення практичних занять створена сучасна навчально-лабораторна база, а саме - «Лабораторія соціально-економічної діагностики». На основі обладнання останнього покоління від компанії-партнера кафедри Miratech Corporation cтуденти вивчають найпопулярніші програмні продукти з економіки (1С, Project expert) та соціології (SPSS-statistiсs, ОСА).

3.

Договори з компаніями

Кафедрою укладено договори та ведеться активна співпраця з такими компаніями:

 • “MiratechCorporation”
 • “І-Проджектс»
 • Навчально-тренувальний центр «SIONAS»
 • Компанія «GFK»

Означені компанії беруть участь у створенні навчально-матеріальної бази кафедри, надають можливість проходження практики студентами та забезпечують їх оплачувані стажування. Кращі студенти мають змогу працевлаштуватись.

4.

Перелік  головних компетенцій за спеціальностями


5.

Видача сертифікатів від компаній

Наші студенти мають чудову можливість отримати сертифікати за курсом «Технології прикладних соціологічних досліджень на базі програми ОСА for Windows» від  Бюро соціологічного аналізу.  Кваліфікованому користувачеві пакету комп’ютерних програм ОСА надається  можливість бути в пріоритеті при влаштуванні на роботу, у т.ч. в ІТ-компанії.

6.

Фахова підготовка за спеціальностями з першого курсу

Інтегрування до особливостей спеціальностей 051 «Економіка» і 054 «Соціологія» з першого курсу дозволяє студентам розширити можливості опанування професійно-профільованими знаннями й практичними навичками.  Вже з першого курсу студенти починають розумітися у складних питаннях майбутньої професії; дізнаються про проблемні зони  спеціальності. Це створює умови вже з перших кроків навчання накопичувати знання майбутнього спеціаліста.

Розуміння специфіки та основних спрямувань спеціальностей дозволяє застосовувати знання на практиці, окреслює напрями самонавчання та продовження  професійного розвитку, організовує ефективне управління часом.

    

7.

Про дисципліну «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів»

На першому курсі для студентів усіх спеціальностей викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Її метою є навчити студентів налаштовувати і експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети, а також повною мірою використовувати можливості сучасних інформаційних технологій у повсякденному житті. Також студенти спеціальності 051 «Економіка» та 054 «Соціологія» починають чітко розуміти особливості сфери телекомунікацій, її роль та значушість у підвищенні якості життя людини.

8.

Про дисципліни для всіх спеціальностей «Ділові комунікації», «Засади відкриття власного бізнесу», «Групова динаміка та комунікації», «Хмарні технології» й  «Штучний інтелект»

Для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 054 «Соціологія», на рівні з іншими спеціальностями університету, викладаються актуальні дисципліни, які дозволяють іти у ногу з життям та відповідати сучасним запитам сьогодення: на 1 курсі – «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі – «Ділові комунікації», на 4 курсі –«Хмарні технології» й  «Штучнийінтелект».

На усіх спеціальностях університету на 4- му курсі викладачами кафедри економіки підприємств та соціальних технологій викладається дисципліна «Засади відкриття власного бізнесу». Потреба в її вивченні викликана необхідністю в наявності у студентів усіх спеціальностей знань, вмінь та навичок щодо відкриття, організації, управління та обґрунтування основних показників економічної ефективності бізнесу.

Дисципліни «Групова динаміка та комунікації» (1 курс) та «Ділові комунікації» (2 курс) зорієнтовані на формування у студентів уміння ефективно співпрацювати в команді, створювати власний імідж, само організовуватися та забезпечувати власний особистісний розвиток, успішно запобігати виникненню стресових та конфліктних ситуацій тощо. Наявність таких компетенцій, за інших рівних умов, сприятиме отриманню додаткових конкурентних переваг на ринку праці.

На останньому курсі підготовки за програмою ОКР «Бакалавр» на всіх спеціальностях університету передбачається викладання 2-х сучасних дисциплін «Хмарні технології» та «Штучний інтелект», головна мета яких полягає у розширенні усвідомлення студентами інформаційної та технологічної динамічності сучасного світу та утворює передумови розуміння засад й особливостей користування можливостями сучасних технологій.

9.

Поглиблене вивчення англійської мови

Поглиблене вивчення англійської мови є обов’язковим для усіх студентів з першого курс.  Це  спрямовано на практичне оволодіння англійською мовою та засвоєння теоретичних засад її використання. Звичайно, вільне володіння англійською мовою підвищує рівень комунікаційних здібностей, а також розширює коло спілкування. А найголовніше – забезпечує обмін фаховим інформаційним  контентом. Для студентів, які займаються науковою діяльністю професійне володіння англійською мовою є обов’язковою  вимогою.

10.

Обсяг практичних занять не менше 50%

Практична підготовка сприяє формуванню вмінь та навичок та інтегруванню до практичної діяльності на більш високому рівні сучасного розвитку.  Тому, для більш якісної підготовки майбутніх спеціалістів в сфері економіки та соціології половина занять є практичними. Для цього використовується сучасна навчально-лабораторна база, яка оснащена сучасними комп’ютерами та ліцензійними програмними комплексами, а саме: «1С: управління невеликою фірмою» та «ОСА for Windows».

11.

Стажування, практики, працевлаштування

Викладачі кафедри з метою забезпечення якості та інноваційного змісту освіти постійно підвищують свій професійний рівень, проходячи колективні та індивідуальні стажування, а також тренінги. Сформовані професійні компетенції викладачів дозволяють організовувати стажування студентів в межах навчального процесу та поза його межами.  Вдале завершення означених стажувань підтверджується видачею відповідних сертифікатів від провідних компаній.

Проходження ознайомчої, виробничої та переддипломної практики студентів нашої кафедри відбувається відповідно до договорів співпраці з компаніями – партнерами: “MiratechCorporation” та «І-Проджектс», а також за підтримки компаній GFK, SІONAS.

Це суттєво покращує можливості подальшого працевлаштування наших випускників.

12.

Розподіл навчальних годин: 25% (загальні дисципліни) + 75% (дисципліни професійного спрямування за спеціальністю); вивчення дисциплін загальної підготовки 1-8 семестр

При підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану за спеціальностями «Економіка» та «Соціологія» здійснюється з розрахунку - 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю. Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра.


 

    

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ 
            (051 Економіка)
           

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
(054 Соціология)

 

На сьогодні кафедра пропонує спектр освітянських послуг відповідно до галузевих стандартів вищої освіти України як випускова кафедра в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»:

 • спеціальності за освітнім ступенем «бакалавр» 051 «Економіка» (бакалаврська програма «Економіка підприємства» з поглибленим вивченням економіки підприємств ІТ-бізнесу) з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 50 осіб денної форми навчання і 10 осіб заочної форми навчання;
 • спеціальності за освітнім ступенем «бакалавр» 054 «Соціологія» з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 30 осіб денної форми навчання і 30 осіб заочної форми навчання;
 • спеціалізації за освітнім ступенем «магістр» 054 «Соціологія» з ліцензованим обсягом прийому студентів у кількості 30 осіб денної форми навчання і 30 осіб заочної форми навчання.

Практична місія підготовки за спеціальністю 051 «Економіка» - випуск фахівців, зданих на стратегічному та оперативному рівнях керувати фінансово-економічними процесами на підприємствах, який працюють у найбільш прибуткових і динамічних сферах, у першу чергу  - в сфері ІТ. Унікальною компетенцією фахівців з економіки нашого ВНЗ є фундаментальна економічна підготовка та професійне володіння сучасними програмними продуктами для проведення економічної діагностики та бізнес-планування. Окрім цього, такі фахівці отримають вміння чітко поставити завдання ІТ-спеціалістам щодо розробки та адаптації прикладного програмного продукту (Project-expert, 1C, BAS ERP, Parus тощо) під конкурентну та економічну специфіку підприємства будь якої сфери, у т.ч. сфери ІТ.

Зміст навчання за спеціальністю «Економіка» формує у студентів 4  найважливіші здібності (подивитись):

1. Здатність здійснювати гнучке фінансово-економічне планування  на підприємствах в умовах динамічного бізнес-середовища. Сфера ІТ, яка є головним профілем Університету, дає змогу створити зручне програмне забезпечення для здійснення швидких економічних розрахунків на підприємствах будь-якої сфери.

2. Володіння інструментами та методами ведення бізнесу на міжнародному рівні. Як відомо, провідні компанії  сфери ІТ є зарубіжними. Отже, фахівці з економіки ІТ-підприємств володіють світовими стандартами ведення бізнесу та можуть впевнено працювати у транснаціональних корпораціях та іноземних фірмах.

3. Здатність керувати  бізнес-процесами  на підприємствах найбільш сфери ІТ, яка є найбільш  динамічною, прибутковою і інноваційною сферою. Отже, фахівці, якій здатні керувати ІТ-підприємствами, мають прогресивне стратегічне мислення та  швидку управлінську реакцію. Це дає їм змогу організовувати бізнес-процеси в усіх галузях.

4. Широкий світогляд та мультикульурна толерантність. Студенти поглиблено вивчають іноземну мову та глобальні виклики, які існують у світі. Це дає їм змогу швидко пристосовуватись до особливостей роботи у будь-якій країні світу та з повагою ставитись до її національних особливостей.

Практична місія підготовки за спеціальністю 054 «Соціологія» - випуск фахівців, зданих проводити актуальні соціологічні дослідження та організовувати соціальні проекти у бізнесі в умовах динамічного конкурентного середовища. Об’єктивна та професійна оцінка вимог та очікувань споживачів є головним підґрунтям успішної стратегії компанії. Зміст навчання за спеціальністю «Соцологія» дозволяє студентам опанувати 4-ма найважливішими здібностями (подивитись):

1. Володіння провідними технологіями та  інструментами соціальних досліджень (на основі програмних продуктів OCA, SPSS).

2. Володіння  актуальними соціологічними аспектами  економіки, політики та права.

3. Здатність проводити соціально-психологічну діагностику компаній.

4. Широкий світогляд та мультикультурна толерантність.  Тому соціологи користуються попитом у таких сферах: режисура соціальних ігор, надання консалтингових послуг суспільного та соціально-поведінкового характеру;  організація та проведення виборчих кампаній (президентські, парламентські, місцеві вибори тощо); - підбір та розвиток персоналу та корпоративної культури; - формування конкурентного іміджу підприємства; - налагодження переговорних технологій;- дослідження ринків товарів та послуг та виявлення найбільш привабливих з них; керівництво аналітичними центрами.

3. В процесі навчання на базі кафедри студенти опановують сучасні програмні продукти з фінансового- та бізнес-планування та узагальнення соціальних опитувань.

4. Проведення наукових досліджень є невід’ємною складовою високого рейтингу університету. В рамках кафедри щорічно  проводиться актуальна науково-практична конференція «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі». Для обміну думками та створення майбутніх старт-апів функціонують 2 студентські гуртки: «Актуальні проблеми економіки підприємств»; «Сучасні технології соціологічних досліджень».

Випускники-соціологи Державного університету телекомунікацій працюють у багатьох сферах (подивитись):

Соціолог – це фахівець, який займається дослідженням, аналізом та інтерпретуванням соціальних явищ у будь-якій сфері діяльності суспільства (економіці, політиці, праві, науці, культурі тощо).

Завдання соціолога – зібрати якомога більше інформації у досліджуваній сфері. Соціолог:

 • визначає сферу дослідження;
 • вивчає результати попередніх досліджень із даної проблематики;
 • готує роздатковий матеріал для опитування та інтерв’ю;
 • збирає інформацію, обробляє та аналізує отримані дані;
 • поширює результати.

Тобто, незалежно від середовища, метою фахівця-соціолога є:

 • зрозуміти механізми, які регулюють діяльність людини (внутрішній світ, міжособистісні відносини тощо);
 • проаналізувати, описати, оцінити проблеми, факти та явища, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах.

Соціолог – це професія переважно розумової праці, яка пов’язана з отриманням та переробкою інформації.

У ширшому значенні, соціолог – це вчений, який, вдаючись до математичних методів обробки даних, отриманих при опитуванні, з’ясовує детальну картину розвитку суспільства, виявляє та досліджує соціальні явища.

Соціолог може побудувати свою кар’єру як у галузі науково-дослідницької роботи, так і в управлінській сфері.

Випускники готові до професійної діяльності як соціологи у державних підприємствах і установах, соціологічних і аналітичних службах, комерційних фірмах, науково-дослідних установах, у сфері освіти. Наші випускники успішно працюють у соціологічних і маркетингових фірмах, у сфері політичного менеджменту. Отримавши професію соціолога, ви зможете кваліфіковано працювати:

 • у сфері державного, муніципального та корпоративного управління;
 • фахівцями кадрового менеджменту;
 • у підрозділах соціологічних служб міністерств і відомств, виробничих підприємств і корпорацій;
 • у пресі, на телебаченні, у рекламних агентствах, у галузі зв’язків із громадськістю (PR);
 • фахівцями-аналітиками із дослідження ринку послуг зв’язку: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Телесистеми України», ЗАТ «Телесвіт», ЗАТ «Телекомінвест-Київ», компанія «ВОЛЯ», компанія «Інтертелеком», ТОВ «Інфоком», ЗАТ «МЕДІА ІНВЕСТ», ТОВ «Оптіма-телеком» та ін.
 
 
 
 
 

Висококваліфікований науково-педагогічний склад кафедри складається з 11 фахівців, а саме: 4 докторів наук, 6 кандидатів наук і 1 старшого викладача.

 • ГУСЄВА Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри;
 • МАЛКОВА Тетяна Миколаївна, доктор психологічних наук, с.н.с;
 • РОМАНЕНКО Юрій Вікторович, доктор соціологічних наук, доцент;
 • ЯТЧЕНКО Володимир Феодосійович, доктор філософських наук, професор;
 • ЛЕГОМІНОВА Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ВОСКОБОЄВА Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • РОМАЩЕНКО Ольга Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ХЛЕВИЦЬКА Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ГОРПИНИЧ Ольга Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент;
 • МОСКАЛЕНКО Лариса Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент;
 • ТРУШ Марія Сергіївна, старший викладач.

Також кафедрою до навчального процесу залучаються фахівці-практики компаній-партнерів, а саме:

 1. Куфтерін Сергій Петрович, директор з продажу міжнародної ІТ-компанії «Miratech»;
 2. Олексій-Нестор Науменко, журналіст і телережисер Першого каналу (Україна), член Спілки кінематографістів України;
 3. Марутян Рена Рубенівна, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ при Президентові України
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра на високому рівні забезпечує здійснення навчального процесу для усіх спеціальностей в університеті з актуальних дисциплін економічного та гуманітарного циклів.


Завжди раді спілкуванню з Вами,
з повагою, викладачі кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 33 776
^