Методична робота - Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Методична робота кафедри економіки підприємств та соціальних технологій проводиться на основі сучасних вимог Міністерства освіти і науки України та Державного університету телекомунікацій. Вона спрямовується на подальше удосконалення методики проведення усіх видів аудиторних занять і самостійної роботи студентів з активним використанням інноваційних технологій і методів навчання.

Науково-педагогічні працівники кафедри активно працюють за новими освітніми технологіями навчально-виховного процесу. Викладачі кафедри активно впроваджують в навчально-виховний процес нові технології, форми та методи навчання. Так, під час лекційних і практичних занять з дисциплін, що викладаються на кафедрі застосовуються активні методи навчання, які представляють собою сукупність прийомів і способів психолого-педагогічного впливу на студентів, які у порівняні з традиційними методами навчання, в першу чергу спрямовані на розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію навчально-пізнавальної діяльності, формування незвичних навичок та вмінь нестандартного розв’язання професійних проблем і вдосконалення навичок професійного спілкування. Основними факторами, які сприяють такому ставленню студентів до навчання і його результатів, є: професійний інтерес; творчий характер навчально-пізнавальної діяльності; змагальність; ігровий характер занять; емоційність; проблемність.

Прикладом застосування викладачами кафедри новітніх технологій навчання є використання ними системи електронного забезпечення навчання Moodle. Постійно ведеться робота з розробки електронних курсів дисциплін, що викладаються на кафедрі. Такі електронні курси включають такі елементи як електронні лекції, методичні рекомендації для підготовки до семінарів і виконання практичних і лабораторних робіт, пакети тестових завдань, питання самоконтролю, тематику наукових ессе, питання модульного контролю (тестування).

Для зручності студентам надано можливість зберігати результати виконання практичних робіт у системі Moodle, а викладачам перевіряти результати виконання практичних і лабораторних робіт у дистанційному режимі. Володіння викладачами кафедри навичками роботи в програмі Moodle сприяє якісній дистанційні освіті студентів.

Основну увагу науково-педагогічні працівники кафедри зосереджують на активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів із використанням інноваційних і традиційних методів навчання.

Реалізуючи дидактичний принцип міцності знань, науково-педагогічні працівники кафедри впроваджують в навчальний процес метод кейсів (метод навчання, який сприяє формуванню у студентів навичок практичного вирішення складних професійних завдань).

У системі поточного контролю знань студентів важливим напрямом є розробка й реалізація принципів гуманізації, індивідуального та диференційованого підходів до навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Викладацький склад кафедри постійно працює над вдосконаленням методики організації та проведення самоконтролю знань студентів. Для цього використовуються реферати, індивідуальні завдання, консультації, ігрові ситуації, презентації та інші методи

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять роботу з удосконалення форм та методів контролю знань студентів. Так, в навчальному процесі активно використовуються усні та письмові, індивідуальні та фронтальні, практичні, тестові та комбіновані форми контролю знань.

Значну роль в удосконаленні методики навчально-методичної роботи виконує постійно діючий методичний семінар науково-педагогічних працівників кафедри, на якому обговорюються важливі проблеми навчально-методичної роботи з урахуванням досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних ВНЗ. На кафедрі систематично проводяться методичні заняття, метою яких є обмін досвідом навчально-виховної діяльності. Усі викладачі кафедри відвідують лекції та практичні заняття своїх колег. Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свою наукову та педагогічну кваліфікацію у профільних установах та навчальних закладах держави.

Кафедра спрямовує методичну роботу не тільки на підвищення ефективності засвоєння теорії, методології та практики навчальних дисциплін, а й на вдосконалення методів формування професійних якостей майбутніх соціологів та економістів.

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у профорієнтаційній роботі серед випускників загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти для залучення до навчання в Державному університеті телекомунікацій, доводиться інформація про напрями підготовки та спеціальності, за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою, можливості майбутнього працевлаштування випускників університету, перспективи наукової діяльності, підписуються договори про співпрацю.

Переглядів: 3 262
^