Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Основною метою наукової діяльності кафедри є отримання наукових знань шляхом проведення наукових досліджень, які спрямовані на створення і впровадження нових конкурентоздатних технологій для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

Наукова робота по кафедрі економіки підприємств і соціальних технологій проводиться по таких напрямах:

 • наукові дослідження під час написання кандидатських і докторських дисертацій;
 • публікація результатів досліджень в індексованих, професійних і науково-популярних виданнях України і зарубіжжя;
 • наукові дискусії під час проведення науково-практичних конференцій, наукових семінарів, круглих столів;
 • наукова робота студентів(кафедральні тематичні конференції, участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт Всеукраїнській олімпіаді, друк наукових статей);
 • підписання договорів партнерства з промисловими підприємствами України як на рівні апробації і впровадження результатів наукових розробок, дисертаційних досліджень, так і виконання на замовлення конкретних підприємств дипломних робіт студентів;
 • соціологічні дослідження для підвищення ефективності управлінських рішень на підприємствах;
 • соціологічні дослідження, спрямовані на оптимізацію діяльності персоналу підприємства.

1. Коротка довідка

Кафедра економіки підприємств і соціальних технологій (ЕПСТ) організована 1 грудня 2016 року, структурно підлеглий Навчально-науковому інституту менеджменту і підприємництва Державного університету телекомунікацій.

2. Науково-педагогічний і науковий колектив кафедри

Науковий потенціал (кількість докторів і кандидатів наук).

Висококваліфікований науково-педагогічний склад кафедри складається з 8 фахівців, а саме: 3 докторів наук, 4 кандидатів наук і 1 старшого викладача.

 • ГУСЄВА Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою;
 • МАЛКОВА Тетяна Миколаївна, доктор психологічних наук, с.н.с;
 • РОМАНЕНКО Юрій Вікторович, доктор соціологічних наук, доцент;
 • ЯТЧЕНКО Володимир Феодосійович, доктор філософських наук, професор;
 • МОСТИПАН Олександр Миколайович, кандидат політичних наук;
 • ЛЕГОМІНОВА Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ГОРПИНИЧ Ольга Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент;
 • ВОСКОБОЄВА Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • РОМАЩЕНКО Ольга Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент;
 • ТРУШ Марія Сергіївна, старший викладач;
 • АРХИПОВА Антоніна Олександрівна, асистент

3. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації

На кафедрі організована робота студентських наукових  студій за різними напрямами наукової діяльності, зокрема:

 • "Актуальні проблеми економіки підприємства" - науковий керівник: професор, доктор економічних наук Гусєва О.Ю.; доцент, кандидат економічних наук Легоминова С.В.
 • "Методи і методологія соціологічного дослідження" - науковий керівник: доцент, кандидат соціологічних наук Е.В.Кожедуб., доцент, Горпинич О.В.

На старших курсах студенти притягуються до виконання науково-дослідницької тематики кафедри, спілкуються з ученими, знайомляться з сучасними напрямами науки, а різноманітні конференції, конкурси і олімпіади, як в університеті, так і за його межами підводять підсумки такої творчої роботи. На всеукраїнських і регіональних конкурсах студентських наукових робіт, а також олімпіадах творча і наукова робота студентів щорічно оцінюється на високому рівні.

Для розвитку студентської науки кафедрою щорічно проводиться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної галузі України».

25 травня 2018 року була проведена третя конференція, на якій було обговорено актуальні питання розвитку компаній та суспільства в умовах цифрової економіки. У роботі конференції взяли активну участь студенти університету, підготовкою яких до засідання займалися співробітники кафедри економіки підприємств і соціальних технологій. Подивитись фотозвіт>>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження

4.1. Науково-дослідні роботи

На сьогодні співробітниками кафедри ведеться активна науково-дослідна робота за такими напрямами:

 • «Економіко-правові механізми управління стратегічними змінами на підприємствах інфокомунікаційної галузі». Керівник теми доктор економічних наук, професор Гусєва О.Ю. Мета виконання науково-дослідної роботи являється формування науково-методичних і практичних розробок по вдосконаленню економіко-правових механізмів управління змінами на підприємства інфокомунікаційної галузі.
 • «Соціологічне дослідження трансформацій світоглядних орієнтирів студентів технічного внз в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін».

4.2. Реалізація і впровадження наукових результатів

Результати науково-дослідної роботи кафедри економіки підприємств і соціальних технологій обговорюються на регіональних, республіканських, міжнародних науково-практичних конференціях. За підсумками наукових досліджень опубліковані монографії, наукові і навчально-методичні роботи.

5. Науково-інформаційне забезпечення діяльності кафедри

За останні три роки співробітниками кафедри підготовлено та видано: 8 монографій,  39 публікацій в фахових виданнях України, 10 публікацій в індексованих виданнях та за кордоном и 57 тез доповідей.

Наукова діяльність кафедри Економіки підприємств і соціальних технологій є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, учбовій і виробничій діяльності, вона забезпечується участю науково-педагогічних працівників в науковій роботі, організацію наукових, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, проведення наукових досліджень. Кафедрою проводяться і плануються дослідження системних і специфічних питань розвитку суспільства, враховується передовий світовий досвід, сприяє розробці доцільних організаційних і інноваційних рішень.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 9 853
^