Наукова діяльність - Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

1.Коротка довідка

Кафедра соціології та гуманітарних дисциплін організована 1 жовтня 2014 року, структурно підпорядкована Навчально-науковому інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

2.Науково-педагогічний та науковий колектив кафедри.

Науковий потенціал (кількість докторів і кандидатів наук).

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 13 фахівців: доктори наук – 3 (23%), кандидати наук – 9 (69%).

Наукова діяльність кафедри соціології та гуманітарних дисциплін є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності, вона забезпечується через участь науково-педагогічних працівників в науковій роботі, організацію наукових, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, проведення наукових досліджень. Кафедрою проводяться і плануються дослідження системних і специфічних питань розвитку суспільства, враховується передовий світовий досвід, що сприяє розробці найдоцільніших організаційних та інноваційних рішень.

Наукова робота кафедри соціології та гуманітарних дисциплін спрямована на проведення наукових досліджень, упровадження в навчальний процес результатів досліджень і створення на їхній базі сучасних освітніх технологій, забезпечення системних зв’язків при вивченні навчальних дисциплін різних освітніх рівнів.

3. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

Основною метою наукової діяльності кафедри є здобуття наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і їхнє спрямування на створення та впровадження нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

Основними напрямами досліджень є:

 • соціологічні дослідження для підвищення ефективності управлінських рішень на підприємствах;
 • соціальні зміни українського суспільства як етична та естетична проблема;
 • роль соціологічних досліджень щодо оптимізації діяльності персоналу підприємства.

Початковою школою наукового зростання майбутнього фахівця є прищеплення інтересу до наукової роботи. Тому на кафедрі працюють студентські наукові гуртки з різних напрямів наукової діяльності, зокрема:

 • «Філософія та молодь» – науковий керівник: доцент, кандидат філософських наук Р.В.Аташкаде;
 • «Українська історична наука: методологія досліджень» – науковий керівник: доцент, кандидат історичних наук С.А.Дмитрук;
 • «Світ політики: історія, теорія, практика» – науковий керівник: доцент, кандидат політичних наук Н.А.Дубовик;
 • «Методи та методологія соціологічного дослідження» – науковий керівник: доцент, кандидат соціологічних наук О.В.Кожедуб.

На старших курсах студенти залучаються до виконання наукової тематики кафедри, спілкуються з науковцями, знайомляться із сучасними напрямами науки, а різноманітні конференції, конкурси та олімпіади, як в університеті, так і за його межами підбивають підсумки такої творчої роботи. На всеукраїнських і регіональних конкурсах студентських наукових робіт, а також олімпіадах творча та наукова робота студентів щорічно оцінюється на високому рівні.

Зокрема, протягом останніх років результати наукових досліджень студенти презентували на X Міжнародній науково-технічній конференції студентства та молоді, яка відбулася 25–26 квітня 2013 року в Державному університеті телекомунікацій, та Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки філософського факультету – 2013» на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 16–17 квітня 2013 р.

Викладачі кафедри займалися підготовкою студентів до участі у круглому столі «Українська лінгвокультурологія у загальнослов’янському контексті» в ДУТ, який проведено 10 листопада 2014 р. з нагоди відзначення в Україні Дня української писемності та мови.

9 грудня 2014 р., в рамках Студентської наукової конференції «Соціальні та економічні проблеми розвитку інформаційного суспільства», організованої Навчально-науковим інститутом менеджменту та підприємництва, відбулося засідання секції «Розвиток соціальних технологій в інформаційному суспільстві». У роботі секції взяли активну участь студенти університету, підготовкою яких до засідання займалися співробітники кафедри соціології та гуманітарних дисциплін: кандидат політичних наук, доцент Н.А.Дубовик, старші викладачі О.В.Демченко, М.С.Труш, І.І. Орєхова.

16 квітня 2015 р. відбувся відкритий навчально-науковий семінар "Філософія і мова", в якому взяли участь іноземні студенти ДУТ завдяки зусиллям викладачів Стежко С.О. та Аташкаде Р.В., а також студентів групи ТСД-24.

26 листопада 2015 р. в Державному університеті телекомунікацій відбулася І Науково-теоретична конференція «Філософія, що єднає». В конференції взяли участь студенти всіх спеціальностей ДУТу. Захід відбувся завдяки доцентам кафедри соціології та гуманітарних дисциплін: кандидату історичних наук Качмалі В.І. та кандидату філософських наук Аташкаде Р.В.

26–27 листопада 2015 р. викладачі кафедри соціології та гуманітарних дисциплін Державного університету телекомунікацій доц. Дубовик Н.А. та ст.викл. Труш М.С. взяли активну участь у Міжнародній науково-практичній конференції з соціології "Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну", яка відбулася в Національному технічному університеті "КПІ", залучивши до роботи студентів групи СТД-31.

На кафедрі старший викладач М.С.Труш працює над дисертаційним дослідженням.

4.Фундаментальні та прикладні дослідження.

4.1. Науково-дослідні роботи.

На кафедрі соціології та гуманітарних дисциплін проводяться науково-дослідні роботи за наступними темами:

 • «Соціологічні дослідження трансформацій світоглядних орієнтирів студентів технічного вишу в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін».
 • «Соціальний контекст демократичного транзиту України як запорука системних реформ у сучасних умовах».

4.2. Реалізація та впровадження наукових результатів.

Результати дозволять окреслити коло соціальних проблем сучасності та змоделювати шляхи виходу з кризового стану українського суспільства.

5.Науково-інформаційне забезпечення діяльності кафедри.

Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами навчальних і навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, наукових монографій, брошур, статей (див. у розділі «Видавнича діяльність»).

Також беруть активну участь у роботі та організації наукових міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських і університетських конференцій, семінарів, круглих столів.

Серед основних протягом 2014–2015 рр. можна виокремити наступні:

 • Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», яка відбулася 15–16 квітня 2014 р. на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Полисаєв О.П., доповідь «Соціальна міфотворчість як невід’ємний компонент політичного і духовного життя суспільства»);
 • Кафедральний навчально-методичний семінар «Архівні фонди України та стан їх збереження по темі Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.», який проведено 29 квітня 2014 р. (Аташкаде Р.В., Качмала В.І.);
 • ХІІІ Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Краєзнавча Шевченкіана України», присвячена 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка, яка відбулася 24–25 жовтня 2014 року в Шевченківському національному заповіднику в Каневі (Дмитрук С.А., доповідь «Поема Тараса Шевченка «Єретик» як твір-присвята чеському народові»);
 • ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки», яка відбулася 25–26 жовтня 2014 року в м. Чернівці (Дубовик Н.А., доповідь «Комунікації як важлива складова реформування на стабілізації суспільства»);
 • ІV Чесько-українська науково-практична конференція «Шляхи розвитку культури чехів України» на тему: «Чехи Київщини: історія і сучасність», яка відбулася 13 грудня 2014 року в Києві в Українсько-чеському культурно-освітньому товаристві «Вишеград» (Дмитрук С.А., доповідь «Київський період життя та діяльності Олександра Янати»);
 • ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення та перспективи сучасної науки», яка відбулася 27–28 грудня 2014 року в м. Чернівці (Дубовик Н.А., доповідь «Політико-психологічні аспекти формування іміджу партії (Г. Лебон)»);
 • ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення науки та практики», яка відбулася 24–25 січня 2015 року в м. Чернівці (Дубовик Н.А., доповідь «Політична еліта в Україні: історико-теоретичний аспект»);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у ХХІ столітті», яка відбулася 27–28 лютого 2015 р. в м. Херсон (Горпинич О.В., доповідь «Комунікативний вплив в умовах кризових ситуацій»);
 • ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень», яка відбулася 27–28 лютого 2015 року в м. Чернівці (Дубовик Н.А., доповідь «До питання «життєвого світу» в роботах Е. Гуссерля», Кожедуб О.В., доповідь «Основні ідеї розуміючої соціології Альфреда Шюца);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС», яка відбулася 2–3 квітня 2015 р. (Горпинич О.В., доповідь «Громадянська непокора і громадянське суспільство»);
 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління в освіті», яка відбулася 16–18 квітня 2015 р. (Дубовик Н.А., доповідь «Політична соціалізація та роль комунікації в процесі навчання»);
 • Всеукраїнська наукова конференція «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть», яка відбулася 22 травня 2015 р. на історичному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка (Качмала В.І.);
 • Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Науковий діалог «Схід-Захід», яка відбулася 25 травня 2015 р. в м. Кам’янці-Подільському (Дубовик Н.А., доповідь «Культурні та політичні цінності в роботах Ю.Хабермаса», Кожедуб О.В., доповідь «Політичні цінності та їх виховний потенціал»);
 • IV Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі», яка відбулася 3–4 червня 2015 року в НТУУ «КПІ» на базі факультету соціології і права НТУУ «КПІ» (Кожедуб О.В., доповідь «Політична влада в Україні та система її реформування», Аташкаде Р.В., доповідь «Синкретизм традицій та новаторства в постмодерному суспільстві»);
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і сучасні технології», яка відбулася 29–30 вересня 2015 р. (Дубовик Н.А., доповідь «Ліберальна демократія чи «корпоративний анклав»?»);
 • Міжнародна науково-теоретична конференція «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності», яка відбулася 1–2 жовтня 2015 р. в м. Житомир (Полисаєв О.П., доповідь «Політичне лідерство у контексті становлення інформаційного суспільства»);
 • ІV Всеукраїнський історико-культурологічний форум «Сікорські читання», який відбувся 13 жовтня 2015 р. в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Дмитрук С.А.);
 • I Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми розвитку науки і техніки», яка проводилася 22 жовтня 2015 р. в Державному університеті телекомунікацій (Дмитрук С.А., доповідь «Традиційно-побутова культура чехів в Україні»);
 • Всеукраїнська наукова конференція «Особистість в українській історії: погляд крізь віки (до 100-річчя з дня народження академіка НАН України П. Т. Тронька)», яка відбулася 6 листопада 2015 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Дмитрук С.А., доповідь «Диригент і композитор Йосип Прибік у культурному середовищі України»);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України» в рамках ІІІ Краєзнавчих читань пам’яті Петра Тронька, яка відбулася 12 листопада 2015 р. в Національній історичній бібліотеці України (Дмитрук С.А., доповідь «Чеські поселення Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття: краєзнавча бібліографія»);
 • 19 листопада 2015 р. в рамках роботи Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології», організатором якої виступив Державний університет телекомунікацій, відбулося засідання секції кафедри соціології та гуманітарних дисциплін «Соціогуманітарні аспекти інформаційних технологій». Модератори секції: доктор філософських наук, професор, зав. кафедри соціології та гуманітарних дисциплін О.П.Полисаєв, доктор соціологічних наук, професор Ю.В.Романенко;
 • 17 грудня 2015 р. на кафедрі соціології та гуманітарних дисциплін Державного університету телекомунікацій відбувся науково-практичний семінар «Сучасні тенденції розвитку освіти». Із доповідями виступили доктор психологічних наук, професор кафедри Т.М. Малкова «Сучасні світові тенденції в розвитку освіти», кандидати історичних наук, доценти кафедри С.А.Дмитрук «Правове забезпечення реформи освіти в Україні: за матеріалами парламентських слухань» та В.І.Качмала «Результати опитування студентів-соціологів Державного університету телекомунікацій щодо розвитку освіти». В обговоренні доповідей взяли участь доктор філософських наук, завідувач кафедри О.П.Полисаєв, доктор соціологічних наук, професор кафедри Ю.В.Романенко та доценти кафедри: кандидат філософських наук Р.В.Аташкаде, кандидат політичних наук Н.А. Дубовик, кандидат філософських наук О.В. Горпинич, кандидат історичних наук І.Ф. Тімкін, кандидат соціологічних наук О.В. Кожедуб.
Переглядів: 6 836
^