XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Видавнича діяльність

На кафедрі Економіки підприємств та соціальних технологій працює досвідчений і перспективний науково-педагогічний колектив, який активно займається науковою роботою, результатом якої є видання навчальних і навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, наукових монографій, брошур, статей. Серед основних видань можна виокремити наступні:

2019

2018

Також на кафедрі функціонує сучасна економіко-гуманітарна бібліотека, яка постійно поповнюваєтся рідкіснми та цінними виданнями.

2017

Монографію присвячено дослідженню механізмів символічної взаємодії в різних сферах соціальної життєдіяльності в контексті співвідношення візуальної аналітики та соціології візуального символізму. Видання призначене для фахівців гуманітарного профілю: соціологів, психологів, фахівців в галузі міжнародної аналітики, журналістів, юристів, кадрового менеджменту та ін. галузей знання, в яких доводиться мати справу із візуальним символізмом.

 • Малкова Т. М. Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України): монографія / Т. М. Малкова. – К., 2012. – 395 с.
 • Малкова Т. М. Психологія вищої школи: Текст лекцій. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 188 с.
 • Романенко Ю. В. Роль засобів масової інформації в соціальній адаптації. Монографія. – К.: ДУІКТ, 2010. – 262 с.
 • Огаренко В. М., Романенко Ю. В., Скідін О. Л., Согорін А. А. Теоретичні засади соціологічної рефлексії адаптаційних процесів у засобах масової комунікації. Монографія. – Енергодар–Запоріжжя, В-во КПУ, 2010. – 225 с.
 • Огаренко Т. О., Романенко Ю. В., Яковенко А. К. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму в міжкультурних комунікаціях: прикладний аспект: монографія / Класич. приват. ун-т (Запоріжжя). – К.: ДУІКТ, 2009. – 275 c.
 • Романенко Ю. В., Яковенко А. К. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму: [монографія] / Класичний приватний ун-т (м. Запоріжжя). – К.: ДУІКТ, 2008. – 320 с.
 • Романенко Ю. В. Сучасні психотехнології: навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.: ДУІКТ, 2008. – 74 c.
 • Романенко Ю. В. Соціалізація особи: метапрограмний та психотехнологічний аспекти. Монографія. – К.: Вид-во ДУІКТ, 2007.
 • Романенко Ю. В. Смислопродукування в соціальних системах. – К.: «Е та Є», 2005. – 276 с.
 • Романенко Ю. В. Смислопродукування в масовій відеопродукції (бойовики, жахи, еротика, порнографія). Монографія. – К.: Вид-во «Знання», 2004. – 224 с.
 • Романенко Ю. В. Аналіз соціальних систем (психофрактальний аспект). – К.: Інститут міжнародних відносин, 2003.
 • Романенко Ю. В. Проблеми соціально-психологічного впливу американізму на українську психокультуру : Навч. посіб. / Ін-т післядиплом. освіти Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 127 c.
 • Донченко О. А., Романенко Ю. В. Архетипи соціального життя і політика. – К.: Либідь, 2001. – 374 с.
 • Історія чехів в Україні / Наук. керів. Я. Вацулик; С. Дмитрук, С. Коваленко, П. Калета та ін. – К., 2013. – 600 с.
 • Крымское культурно-просветительское общество чехов «Влтава» – 20 лет (1993–2013) / Vltava; [авт.-сост. С. Дмитрук, канд. ист. наук; Л. Савина]. – Симферополь, 2013. – 20 с.
 • Чехи в Крыму 150 лет: Александровка (1862-2012) Vltava; [авт.-сост. С. Дмитрук, канд. ист. наук]. – Симферополь, 2012. – 18 с.
 • 150 лет Крымской Богемке / Vltava; [авт.-сост. С. Дмитрук, канд. ист. наук]. – Симферополь: АнтіквА, 2011. – 14 с.
 • Волкова (Дмитрук) С. А. Чехи на півдні України (друга половина XIX – перша третина ХХ століття). – Сімферополь: АнтіквА, 2006. – 160 с. – (Біобібліографія кримознавства; Вип. 6).
 • Ковальчук Л. С., Дубовик Н. А. Політологія. Навчальний посібник. –К.: PVM-PRINT, 2013. –119 с.
 • Ковальчук Л. С., Дубовик Н. А. Соціологія: Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни. – К.: PVM-PRINT, 2013. –73 с.
 • Дубовик Н. А., Саєнко А. О., Ситник С. В. Політологія. Навчально-методичний посібник. – К., 2008. – 120 с.
 • Остроухов В. В., Ситник С. В., Дубовик Н. А. Конфліктологія: Навчальний посібник. – К: ДУІКТ, 2008. – 215 с.
 • Політологія: Практикум для студентів ІЗДН / Гурицька М. С., Новікова Н. Є., Куліченко В. В., Тімкін І.Ф. – К., 2015. – 52 с.

Опубліковані наукові статті, розділи в монографіях у 2012–2015 рр.

2015

 • Аташкаде Р. В. Традиція та новаторство в умовах техногенної цивілізації // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції НАУ. – К., 2015. – С. 18-19.
 • Аташкаде Р. В. Синкретизм традицій та новаторства в постмодерному суспільстві. // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції з соціології “Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі” Київ, 3-4 червня 2015 р. – К.: КПІ, 2015.
 • Горпинич О. В. Комунікативний вплив в умовах кризових ситуацій // «Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у ХХІ столітті». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 27–28 лютого 2015 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 99–102.
 • Горпинич О. В. Громадянська непокора і громадянське суспільство // Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація українського суспільства у світі угоди про асоціацію з ЄС», м. Київ, 2–3 квітня 2015 р. – АПСВТ ФПУ.
 • Дмитрук С. А. Традиційно-побутова культура чехів в Україні // Актуальні проблеми розвитку науки і техніки: Матеріали Першої міжнародної науково-технічної конференції. Збірник тез. – К.: ДУТ, 2015. – С. 247–250.
 • Дмитрук С. А. Київ у житті та діяльності Олександра Янати // Краєзнавство. – 2015. – №3/4. – С. 145–151.
 • Кожедуб О. В. Основні ідеї розуміючої соціології Альфреда Шюца // Проблеми і перспективи реалізації досліджень / Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 27-28 лютого 2015 р. – Т. 3. – Київ: Науково-видавничий центр “Лабораторія думки”, 2015. – С. 25-26.
 • Кожедуб О. В. Політична влада в Україні та система її реформування // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції з соціології “Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі” Київ, 3-4 червня 2015 р. – Київ: КПІ, 2015.

2014

 • Малкова Т. Н. Роль эмоций в мотивации труда и профессиональном самоопределении будущих сотрудников ОВД  /  Т. Н. Малкова  //  Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2014. – №1 (56). – С. 14-20.
 • Горпинич О. В. Сетевой поход к межфирменным организационным отношениям // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми управління економічним потенціалом регіонів» м. Запоріжжя, 2014. – С. 202–204.
 • Горпинич О. В. Соціальна інженерія у сфері публічного адміністрування // Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914–2014». м. Київ, 2014 р. – С. 273–274.
 • Дмитрук С. А. Помощь Чехословацкой Республики чехам Юга Украины в начале 20-х годов ХХ века: по материалам Национального архива Чешской Республики в г. Праге // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – Симферополь, 2014. – Т. 27 (66). – № 2. – С. 17–23.
 • Дмитрук С. А. Чешские поселения в Крыму: история и современность // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – Симферополь, 2014. – Т. 27 (66). – № 3. – С. 20–31.
 • Дубовик Н. А. Роль консенсусу політичних еліт у подоланні кризового стану // Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. – Вип. 49. – К.: НАУ, 2014. – С. 51–57.

2013

 • Малкова Т. М. Професійне становлення особистості у світлі синергетичного підходу / Т. М. Малкова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / гол. ред. дійсний член НАПН України С. Д. Максименко. – Т. XII. – Вип. 16. – К.: «Фенікс», 2013. – С. 231–239.
 • Малкова Т. М. Сприйняття та оцінка навчально-виховного процесу та формування професійних намірів курсантів-першокурсників (на прикладі вишу системи міністерства внутрішніх справ)  /  Т. М. Малкова  //  Юридична психологія та педагогіка. – 2013. – № 1 (13). – С. 70-80.
 • Малкова Т. М. Уявлення майбутніх співробітників органів внутрішніх справ про професійну діяльність працівників міліції у світлі теорії мотивації трудової діяльності К. Альдерфера  /  Т. М. Малкова  //  Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 20. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 362-374.
 • Malkova T. Professional development of the police officer personality  //  T. Malkova  //  Intellectual Archive. – Toronto, 2013. – September. – Volume 2. – Number 5. – p. 53-57.
 • Малкова Т. Н. Образ сотрудника ОВД как детерминанта профессионального становления будущих специалистов  /  Т. Н. Малкова  //  Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2013. – №4 (55). – С. 93-97.
 • Малкова Т. Н. Особенности мотивации профессиональной деятельности сотрудников милиции  /  Т. Н. Малкова  //  Вестник Инновационного Евразийского университета. – 2013. – № 2 (50). – С. 74-78.
 • Малкова Т. Н. Особенности мотивации профессиональной деятельности сотрудников милиции  //  Materiály IX mezinárodni védecko-practicá conference “Védecký pokrok na prélomu tysychalety” – 2013. – Díl 3. Ekonomické védy. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 59-65 stran.
 • Романенко Ю. В. Маніпулювання макроідентичністю в масових комунікаціях: до постановки проблеми // Грані. – 2013. – № 8. – С. 89–95.
 • Донченко Е., Романенко Ю. Архетипы социальной жизни и политика // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология: международный научно-практический журнал. – К., 2013. – № 10 (130). – С. 38–45.
 • Донченко Е., Романенко Ю. Целостные архетипы социальной жизни // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология: международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – К., 2013. – № 11 (131). – С. 41–48.
 • Горпинич О. Модернізація профспілкової освіти // Міжнародна науково-практична конференція з питань розвитку сучасної профспілкової освіти. 24–25 січня 2013 р., м. Чернігів. – С. 34–37.
 • Горпинич О. В. Сталий розвиток як парадигма суспільного зростання ХХІ ст. // Міжнародна наукова конференція «Проблеми сталого розвитку суспільства за умов глобальних трансформацій». АПСВ ФПУ, 20–21 лютого 2013 р., м. Київ. – С. 126–128.
 • Горпинич О. Гуманістичні виміри сучасного українського суспільства // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євро інтеграції». 21–22 березня 2013 р. м. Запоріжжя. – С. 205–207.
 • Горпинич О. Метод «Форсайт» та його роль в управлінні // ІІІ Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього України». 29 березня 2013 р., м. Запоріжжя. –С. 116–118.
 • Горпинич О. В. Формування іміджу та професійне управління репутацією організації // Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми управління економічним потенціалом регіонів". м. Запоріжжя, 2013 р. – С. 249–250.
 • Горпинич О. В. Современные социальные изменения: проектирование и прогнозирование // Міжнародна наукова конференція "Соціальне прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів". м. Запоріжжя, 2013 р. – С. 22–25.
 • Горпинич О. Інновація як фактор соціальної самоорганізації суспільства // Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. м. Суми, 2013 р. – С. 202–203.
 • Дубовик Н. А. Масова свідомість та електоральний вибір // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів», 28–29 листопада 2013 року. –К.: Талком, 2013. – С. 185–187.
 • Ковальчук Л. С., Дубовик Н. А. Ліберальна демократія в історичній ретроспективі українського суспільства та сучасні реалії // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Вип. 6(1). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2013. – С. 80–83.
 • Качмала В. І. Особливості проведення Першого всеросійського перепису населення 1897 р. на Чернігівщині // Література та культура Полісся. Збірник наукових праць. Серія «Історія та культура: загальноукраїнський та провінційний вимір». – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2013. – Вип. 72. – С. 115–124.
 • Мельничук Л.В. Директивні розпорядження керівництва Третього Рейху, Райхсміністрерства східних окупованих територій та Райхскомісаріату „Україна” щодо створення органів місцевого управління (1941–1944 рр.) / Л.В. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. У двох частинах. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 50–55.
 • Мельничук Л.В. Особливості реалізації управлінських моделей у практиці місцевих владних інституцій Райхскомісаріату „Україна” (1941–1944 рр.) / Л.В. Мельничук // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Вип. 10. – К., 2013. – С. 325–333.
 • Мельничук Л.В. Особливості реалізації службових субординарій між німецькими та місцевими органами влади Райхскомісаріату „Україна” (1941–1944 рр.) / Л.В. Мельничук // Мандрівець. – Тернопіль, 2013. – № 3 (105). – Травень–червень. – С. 41–44.
 • Мельничук Л.В. Особливості створення та функціонування структурно-організованих форм органів місцевого управління Райхскомісаріату „Україна” (1941–1944 рр.) / Л.В. Мельничук // Література та культура Полісся. – Вип. 72: Історія та культура: загальноукраїнський та провінційний вимір / відп. ред. і упоряд. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. – С. 193–201.
 • Мельничук Л.В. Служебная кометенция структурных подразделений районных и городских управ Рейскомиссариата „Украина” (1941–1944 рр.) / Л.В. Мельничук // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва, 2013. – № 112 (59). Ч. 1. – С. 181–185.
 • Труш М. С. Вплив інтернет-технологій на процеси інтеграції та ідентифікації в сучасному суспільстві // Матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». – Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р. – C. 34–37.
 • Труш М. С. Україна в інтеграційних процесах: етнонаціональний вимір // Матеріали Всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю. – Одеса, 25 жовтня 2013 р. – C. 56–61.

2012

 • Романенко Ю. В., Чижик К. Г. Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин у багатополярному світі. Перспективи та можливості для України // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2012. – № 20. – С. 4–8.
 • Балюк Р. В. Традиція як комунікація у філософії постмодернізму // Матеріали ІХ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». 22–23 листопада 2012 р. – К.: ДУІКТ, 2012. – С. 18–19.
 • Горпинич О. В. Середній клас у сучасному українському суспільстві: специфіка соціальних трансформацій / О. В. Горпинич, Г. В. Філь // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науковий збірник / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – К.: Сталь, 2012. – № 1(61)'2012. – С. 13–17.
 • Горпинич О. В. Основні теорії інформаційних катастроф // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Новітні інформаційні та комп’ютерні технології в навчанні та науці». Жовтень 1-5, 2012 р. – С. 194–195.
 • Горпинич О. В. Механізм комунікативного впливу в умовах кризової ситуації // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми управління економічним потенціалом регіонів». 25 жовтня 2012 р. м. Запоріжжя. – С. 87–89.
 • Горпинич О. В. Соціологія державотворення та політична антропологія В’ячеслава Липинського // Міжнародна науково-практична конференція «Ідеолог української державності – В’ячеслав Липинський: постать на тлі історії». 24 квітня 2012 р. Електронній ресурс: http://www.memory.gov.ua:8080/en/news/detail/488.htm
 • Дмитрук С. А. Допомога Чехословацької Республіки за часів Т. Масарика чехам півдня України на початку 20-х років ХХ ст. (за архівними матеріалами SUAP, м. Прага) // Перший чехословацький президент Томаш Гарріг Масарик і Україна: матеріали ІІІ Чесько-української наук.-практ. конф. «Шляхи розвитку культури чехів України», м. Київ, 17 березня 2012 р., НАУ / Посольство Чес. Республіки в Україні, Нац. авіац. ун-т, Укр.-чес. культур.-освіт. т-во «Вишеград», Каф. історії та культурології НАУ; [редкол.: Л. Ф. Мухіна, І. І. Тюрменко, О. А. Радзивілл]. – К.: НАУ, 2012. – С. 55–57.
 • Дмитрук С. А. Чехи в Крыму – 150 лет: Богемка и Александровка (малая история) // Этнография Крыма ХІХ–ХХІ вв. и современные этнокультурные процессы: Материалы и исследования. – Вып. 3 / Отв. ред. М. А. Араджиони, Л. А. Науменко. – Симферополь: СГГ, 2012. – С. 161–170.
 • Дмитрук С. А. Чехи Крыма в 20–30-е гг. ХХ в. // Этнография Крыма ХІХ–ХХІ вв. и современные этнокультурные процессы: Материалы и исследования. – Вып. 2 / Отв. ред. М. А. Араджиони, Ю. Н. Лаптев. – Симферополь, 2012. – С. 187–194.
 • Дубовик Н. А. Особливості формування еліт в Україні та їх вплив на розвиток суспільства // Вісник Дніпропетровського університету, 2012. –№9/2. – Том. 20. – С. 238–242.
 • Ковальчук Л. С., Дубовик Н. А. Основні складові іміджу політичної партії та методи психологічного впливу на електорат // Вісник Дніпропетровського університету, 2012. – №9/2. – Том. 20. – С. 285–290.
 • Саєнко А. О., Дубовик Н. А. Соціальна відповідальність підприємництва як фактор інтеграції соціальної політики в Україні // Матеріали VII Міжнародна науково-практична конференції «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика», 16–17 травня 2012. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 159–161.
 • Мельничук Л.В. Основні тенденції висвітлення проблем функціонування органів місцевого управління Райхскомісаріату „Україна” у радянській історіографії / Л.В. Мельничук // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 31 (Спецвипуск). – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 189–194.
 • Мельничук Л.В. Проблеми функціонування органів місцевого управління Райхскомісаріату „Україна” у сучасній вітчизняній історіографії / Л.В. Мельничук // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 32 (Спецвипуск). – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 271–276.
 • Мельничук Л.В. Адміністративно-правові відносини у практиці повсякденної роботи органів місцевого самоуправління Райхскомісаріату „Україна” (1941–1944 рр.) / Л.В. Мельничук // „Історія повсякденності: теорія і практика”: матеріали Всеукр. наук. Конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 5–6 жовт. 2012 р. / [упоряд.: О.М. Лукашевич, Т.Ю. Нагайко, В.В. Коцур]. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 105–109.
 • Труш М. С. Україна на шляху до інформаційного соціуму // Матеріали ІХ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». – К: ДУІКТ, 22–23 листопада 2012 р. – C. 23–31.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 8 304