Державний Університет Телекомунікацій

Післядипломна освіта - Навчальний процес

Навчально-науковий інститут Післядипломної освіти

Післядипломна освіта – вдосконалення освіти та професій­ної підготовки шляхом поглиблення, розширення і оновлення її профе­сійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності та про­фесії на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду.

Післядипломна освіта сприяє задоволенню інтересів громадян у постійному підвищенні професійно-кваліфікаційного рівня, запобігає втратам продуктивних сил шляхом системного оновлення і корекції професійної підготовленості фахівців до змінюваних умов духовно-інтелектуального потенціалу та матеріального виробництва, кон’юнктури ринку праці; виступає одним із засобів їх соціального захисту та забез­печує потреби суспільства і держави у конкурентоспроможних фахівцях.

Структура післядипломної освіти включає:

  • перепідготовку кадрів – отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практич­ного досвіду;
  • розширення профілю (підвищення кваліфікації) – набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в ме­жах спеціальності;
  • спеціалізацію – набуття особою здатностей виконувати окремі завдання і обов’язки, що мають певні особливості, в межах спеціальності;
  • стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків з певної спеціальності.

Основними видами післядипломної освіти в університеті є перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації та стажування.

Реалізація видів післядипломної освіти в університеті здійсню­ється навчально-науковим інститутом післядипломної освіти.

Зміст післядипломної освіти визначається вимогами сус­пільства до кадрового забезпечення галузей господарства з урахуван­ням перспективи їх розвитку, сучасними вимогами до засобів, форм і методів професійної діяльності на основі освітньо-професійних прог­рам відповідного напряму підготовки.

Зміст післядипломної освіти формується з урахуванням галузевої специфіки за такими напрямами:

  • менеджмент організацій і адміністрування;
  • телекомунікаційні системи та мережі;
  • безпека інформаційних та комунікаційних систем.

Підвищення кваліфікації і професійна перепідготовка фа­хівців здійснюється: з відривом від роботи; з частковим відривом від роботи; за індивідуальними формами навчання.

У навчальному процесі застосовуються денна (очна), заочна та дистанційна форми навчання. Форми навчання можуть бути поєднані.

Основними формами організації навчального процесу та видами навчальної діяльності є: аудиторні навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка і контрольні заходи.

У навчальному процесі використовуються такі основні види навчальних занять: лекції; практичні; лабораторні; семінарські заняття як з використанням класичних технологій, так і ділових, організаційно-діяльнісних, імітаційних ігор, аналізу конкретних виробничих ситуа­цій; консультацій тощо.

Поточний та підсумковий контроль результатів навчаль­ного процесу здійснюється у формах, передбачених навчальними пла­нами.

Терміни, періодичність навчання в системі післядиплом­ної освіти встановлюються згідно з відповідними нормативними докумен­тами та державними стандартами освіти в залежності від форм навчання, а також порядку і періодичності атестації фахівців.

Особа, яка пройшла повний курс перепідготовки і дер­жавну атестацію, отримує документ про вищу освіту.

Особа, яка ус­пішно пройшла стажування або спеціалізацію чи розширила профіль (підвищила кваліфікацію), отримує відповідний документ про після­дипломну освіту.

Переглядів: 34 712
^