Загальна інформація - Навчально-науковий інститут Менеджменту та підприємництва

 


Положення про Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 


 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва є структурним підрозділом Державного університету телекомунікацій, який діє на основі Статуту Університету та Положення про Інститут, об’єднує відповідні кафедри, та здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями, які наведено у таблиці:

Спеціальності

Спеціалізації за освітніми рівнями

Бакалавр

Магістр

Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент організацій та адміністрування

Управління інноваційною діяльністю

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Соціологія

Соціологія

Соціологія

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

 

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

 

Маркетинг

Маркетинг

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльнсть

Підприємництво, торгівля та біржова діяльнсть

 

Економіка

Економіка підприємств IT- бізнесу

Економічна кібернетика

 

У складі Інституту є наступні кафедри:

Сьогодення – час для повного розкриття особистості відносно до її покликання, обдарованості, здібності.

Відомі науково-педагогічні школи, висококваліфіковані викладацькі кадри (9 професорів, докторів наук та 25 кандидатів наук, в тому числі 14 доцентів), широке використання новітніх інформаційних технологій дають можливість готувати високоякісних фахівців з менеджменту, публічного управління та адміністрування, документознавства та інформаційної діяльності, соціології, які затребувані на ринку праці й не лише в Україні.

Студенти Інституту залучаються до наукової роботи і приймають активну участь в регулярних міжнародних науково-технічних конференціях студентства та молоді, які двічі на рік проводяться в Державному університеті телекомунікацій.

Кафедра менеджменту здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Менеджмент». В процесі підготовки особлива увага приділяється бізнес-інформатиці та бізнес-інжинірингу, що є новим практично орієнтованим напрямом підготовки в системі вищої освіти, який поєднує знання економіки та менеджменту з практичними вміннями та навичками у сфері інформаційних систем та технологій.

Студенти кафедри мають можливість:

 • одержати фундаментальну підготовку в галузі управління підприємством і управління інноваційною діяльністю в різних сферах;
 • пройти курси профільної підготовки роботи із сучасними обліковими ERP - системами класу 1С, Парус, Галактика;
 • оволодіти сучасними бізнес-інформаційними технологіями у менеджменті;
 • взяти участь в олімпіадах, конкурсах грантів і програм, у проведенні фундаментальних та прикладних наукових досліджень тощо.

Для цього введений в дію комп’ютеризований бізнес-центр «Навчально-тренувальна фірма» з відповідними програмами та методиками.

Кафедра також веде підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Кафедра готує нове покоління управлінців, адаптованих до роботи в публічних установах та організаціях (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об’єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), які мають глибокі знання, уміють системно та інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, та забезпечать європейський рівень надання адміністративних послуг на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Місією магістерської програми підготовки фахівців за спеціалізацією «Управління інноваційною діяльністю» є підготовка професіоналів-управлінців в галузі інноваційної діяльності, які володіють креативним мисленням, компетентні в питаннях системного аналізу і фінансової оцінки підприємства, можуть прогнозувати та оцінювати інноваційні ризики.

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій здійснює підготовку кваліфікованих фахівців за спеціальностями «Соціологія» та "Економіка" (спеціалізації: "Економіка підприємств IT - бізнесу", "Економічна кібернетика").

Соціолог – це фахівець, який займається аналізом, описом і оцінкою проблем, фактів і явищ, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах.

Перспективна професія соціолога спрямована на детальне вивчення суспільства за допомогою спеціальних методів дослідження.

Унікальність професії ґрунтується на вмінні співробітника розкривати причини різноманітних соціальних явищ, аналізувати отримані результати і швидко реагувати на можливі зміни в соціальній структурі суспільства.

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій постійно співпрацює з потенційними роботодавцями, тому теоретична та практична складові навчання ґрунтуються на тих вимогах до фахівців-соціологів, які формуються в сучасному суспільстві.

У структурі кафедри функціонує ЛАБОРАТОРІЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, в якій студенти отримують не лише теоретичні знання, а й практичні навички проведення емпіричних досліджень з наступним запровадженням їх результатів, проведення моніторингів якості процесу викладання та навчання студентів в університеті, працюють з сучасним комп’ютерними технологіями статистичного аналізу даних (ОСА, SPSS).

При підготовці фахівців зі спеціальності «Соціологія» студенти мають всі можливості для оволодіння сучасними методиками фундаментальних та наукових соціологічних досліджень з актуальних проблем сучасного українського суспільства, проведення моніторингів соціальної політики, вивчення та аналізу інтересів різних соціальних груп, проведення різнопланових маркетингових досліджень.

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності в межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» здійснює підготовку за спеціалізаціями:

 • Документознавство та інформаційна діяльність;
 • Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю.

Підготовка студентів спрямована на здобуття знань та практичних навичок, необхідних для висококваліфікованого інформаційного, аналітико-прогнозтичного, документаційного забезпечення всіх сфер життєдіяльності суспільства.

При кафедрі створено Лабораторію «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС», яку обладнано сучасною офісною технікою та програмним забезпеченням. У лабораторії  студенти здобувають практичні вміння та навики з електронного урядування та електронного документообігу з видачею сертифікатів Центру комп’ютерних технологій InfoPlus та Компанії НетКом Текнолоджи.

Випускники кафедри можуть вирішувати такі основні завдання як:

 • здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення структур будь-якого рівня;
 • проводити інформаційно-аналітичні дослідження;
 • керувати документно-інформаційними потоками організації;
 • організовувати та проводити рекламні та PR-кампанії;
 • організовувати ефективний документообіг на основі новітніх інформаційних технологій;
 • застосовувати передові інтелектуальні технології для отримання, аналізу, обробки інформації.

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністью «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Майбутні випускники, бакалаври, зможуть професіонально працювати в різних галузях на посадах економістів, торговельних інспекторів, брокерів, дилерів, комерційних і торговельних агентів, успішно займатися біржовій діяльністю, малим та середнім бізнесом.

Для забезпечення якісного та ефективного навчання в Університеті є наукові лабораторії із сучасним обладнанням і програмним забезпеченням, висококваліфіковані викладачі, просторі та світлі аудиторії.

Крім того, навчаючись за вказаною спеціальністю, студент матиме можливість пройти підготовку за спеціальними сертифікованими курсами в галузі телекомунікацій, що значною мірою сприятиме йому у подальшому працевлаштуванні та отриманні гідної заробітної платні, яка, у порівнянні з іншими галузями, є найвищою.

Кафедра маркетингу здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністью  «Маркетинг», які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу підприємств різних рівнів, обирати оптимальні підходи щодо формування товарної, цінової та збутової політики, розробки системи маркетингових комунікацій, організації маркетингової діяльності.

Маркетолог – це фахівець, який має глибокі знання в сфері маркетингу, менеджменту та цифрових комунікацій, уміє  системно, інноваційно та креативно мислити, приймати ефективні   рішення. здатний максимізувати прибутки компанії, вдосконалити асортиментний ряд продукції, налагодити зв'язки з партнерами та споживачами, організувати рекламну компанію та вийти на нові ринки.

Процес навчання побудовано на основі провідних вітчизняних та іноземних теорій, таких як: «Маркетинг взаємовідносин», «Система “business to business”», «Цифровий маркетинг», «Бренд менеджмент», «Інтернет-маркетинг», «Поведінка споживача»,  «Проектний маркетинг», «CRM системи в маркетингу», «PR та імеджелогія»  та інших для формування практичних навичок в сфері управління торговими марками та ринками.

Під час навчання в Інституті ви можете стати учасником міжнародного проекту Tacis, метою якого є впровадження інноваційних методів та технологій професійно-орієнтованих систем управління вітчизняними підприємствами та фірмами в рамках Європейської кредитно-трансферної системи. Проект передбачає також реалізацію низки міждержавних освітніх ініціатив, включаючи навчання студентів за моделлю подвійного (українського та європейського) диплома та в рамках спільних освітніх програм.

Інститут на базі сучасного навчально-лабораторного обладнання із застосуванням інновацій та сучасних ІТ-технологій надає глибокі теоретичні знання, практичні уміння і навики, які підтверджуються відповідними сертифікатами і визнані роботодавцями, щодо державного та публічного управління,  успішного ведення малого і середнього бізнесу та створює умови для гарантованого працевлаштування випускників на високооплачувані посади.

Випускники Інституту затребувані роботодавцями на посадах спеціалістів/керівників:

 • органів державного, муніципального і корпоративного управління;
 • фінансових, економічних та адміністративних підрозділів підприємств;
 • соціологічних служб міністерств та відомств;
 • у пресі, на телебаченні, у рекламних агентствах;
 • в галузі зв’язків із громадськістю (PR).

Конкурсні предмети ЗНО:

 1. Українська мова та література;
 2. Історія України;
 3. Математика або іноземна мова, географія або іноземна мова (тількі для спеціальності "Публичне управління та адміністрування" )

Термін навчання на денній формі:

 • бакалавр – 4 роки;
 • магістр – 1,5 роки.

Фінансування:

 • за державним замовленням;
 • за рахунок фізичних та юридичних осіб.

Шановні друзі!

Ми не зупиняємось на досягнутому і маємо амбітні плани щодо подальшого розвитку нашого Інституту з метою активного входження в Європейський освітній простір завдяки постійному оновленню як освітньо-професійних, освітньо-наукових програм, так й науково-технічної бази. Постійне поліпшення якості вищої освіти виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості.

За час свого існування Інститутом підготовлено сотні висококваліфікованих фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) з управління бізнесом та підприємництвом, соціології, інформаційно-аналітичної діяльності.

Серед випускників - керівники та працівники державних органів влади, успішні підприємці та бізнесмени, менеджери та фахівці різноманітних інститутів, підприємств, організацій та соціальних служб.

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва чекає на Вас.

Дирекція інституту

Директор ННІМП

Федюнін Сергій Анатолійович
Кандидат технічних наук

 

Заступник директора ННІМП

Ващенко Олександр Петрович
Доктор технічних наук, професор
Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Контактна інформація

Директор інституту
Федюнін Сергій Анатолійович
044-248-85-73

Методист вищої категоріі Примак Валентина Василівна
тел. 249-29-04

Переглядів: 33 996
^