XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація

 


Положення про Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 


 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва є структурним підрозділом Державного університету телекомунікацій, який діє на основі Статуту Університету та Положення про Інститут, об’єднує відповідні кафедри, та здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями, які наведено у таблиці:

Спеціальності

Спеціалізації за освітніми рівнями

Бакалавр

Магістр

Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент організацій та адміністрування

Управління інноваційною діяльністю

Соціологія

Соціологія

Соціологія

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю

Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та фінанси

Економіка

Економіка підприємств IT- бізнесу

 

У складі Інституту є наступні кафедри:

Сьогодення – час для повного розкриття особистості відносно до її покликання, обдарованості, здібності.

Відомі науково-педагогічні школи, висококваліфіковані викладацькі кадри (17 докторів наук, 35 кандидатів наук), широке використання інформаційних технологій і новітній освітній моделі підготовки сучасного фахівця, розробленої в Державному університеті телекомунікацій, дозволяють готувати високоякісних менеджерів, економістів, підприємців, маркетологів, брокерів, дилерів, соціологів, інформаційних аналітиків і документознавців.

В Університеті вивчення професійно спрямованих дисциплін починається з першого курсу, що дає можливість студентам вже з початку навчання здобувати необхідні знання, уміння та навики, які вимагають роботодавці, та розуміти, які компетенції відповідно до обраної професії вони мають опанувати.

Особлива увага в Університеті приділяється посиленню практичної складової навчання (в межах кожної навчальної дисципліни не менше 50 %  часу відведено на практичні заняття) та поглибленій підготовці з англійської мови, яка забезпечує володіння нею на рівні міжнародного стандарту В2.

В процесі навчання за результатами опанування телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення запроваджена система отримання студентами відповідних сертифікатів, у тому числі й міжнародних, наявність яких під час працевлаштування надає переваги щодо отримання більш гідної  та високооплачуваємої посади.

Студенти мають можливість за власним бажанням в межах розкладу навчальних занять навчатися в Національному університеті оборони України за програмою підготовки офіцерів запасу і отримати офіцерське звання молодшого лейтенанта запасу.

В 9 наукових гуртках Інституту студенти залучаються до наукової роботи і регулярно беруть  участь у міжнародних науково-технічних конференціях студентства та молоді, які двічі на рік проводяться у Державному університеті телекомунікацій.

Кафедра менеджменту здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Менеджмент». В процесі підготовки особлива увага приділяється бізнес-інформатиці та бізнес-інжинірингу, що є новим практично орієнтованим напрямом підготовки в системі вищої освіти, який поєднує знання економіки та менеджменту з практичними вміннями та навичками у сфері інформаційних систем та технологій.

Студенти кафедри мають можливість:

 • одержати фундаментальну підготовку в галузі управління підприємством і управління інноваційною діяльністю в різних сферах;
 • пройти курси профільної підготовки роботи із сучасними обліковими ERP - системами класу 1С, Парус, Галактика;
 • оволодіти сучасними бізнес-інформаційними технологіями у менеджменті;
 • взяти участь в олімпіадах, конкурсах грантів і програм, у проведенні фундаментальних та прикладних наукових досліджень тощо.

Для цього введений в дію комп’ютеризований бізнес-центр «Навчально-тренувальна фірма» з відповідними програмами та методиками.

Місією магістерської програми за спеціалізацією «Управління інноваційною діяльністю» є підготовка професіоналів-управлінців в галузі інноваційної діяльності, які володіють креативним мисленням, компетентні в питаннях системного аналізу і фінансової оцінки підприємства, можуть прогнозувати та оцінювати інноваційні ризики.

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій здійснює підготовку кваліфікованих фахівців за спеціальностями «Соціологія» та "Економіка" (спеціалізація "Економіка підприємств IT - бізнесу").

Соціолог – це фахівець, який займається аналізом, описом і оцінкою проблем, фактів і явищ, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах. Випускники-соціологи знаходять себе не тільки як аналітики суспільних процесів, а й вдало працюють у сфері психології, журналістики, управління персоналом, організації виборчих кампаній.

Унікальність професії ґрунтується на вмінні співробітника розкривати причини різноманітних соціальних явищ, аналізувати отримані результати і швидко реагувати на можливі зміни в соціальній структурі суспільства.

Економіст – це фахівець, який на стратегічному та операційному рівнях керує фінансово-економічними процесами на підприємстві та забезпечує його стабільну прибутковість. Унікальною компетенцією фахівців з економіки нашого університету є фундаментальна економічна підготовка та професійне володіння сучасними програмними продуктами для проведення економічної діагностики підприємства та бізнес-планування. Випускники-економісти вміють чітко поставити завдання ІТ-спеціалістам щодо розробки та адаптації прикладних програмних продуктів під конкурентну та економічну специфіку підприємства будь якої сфери, у т.ч. сфери ІТ.

Кафедра економіки підприємств та соціальних технологій постійно співпрацює з потенційними роботодавцями, тому теоретична та практична складові навчання ґрунтуються на вимогах провідних компаній. Головним партнером кафедри є всесвітньо відома міжнародна ІТ-корпорація «Miratech corporation», яка забезпечує стажування і подальше працевлаштування студентів.

У структурі кафедри функціонує «Лабораторія соціально-економічних досліджень», в якій студенти отримують не лише теоретичні знання, а й практичні навички проведення емпіричних досліджень з соціології та економіки. В лабораторії встановлене сучасне та найбільш популярне програмне забезпечення для проведення соціологічних досліджень (ОСА, SPSS-statistics) та економічної діагностики, планування (Project-expert, 1C, Parus, Comfar, Альт-Інвест).

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності в межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» здійснює підготовку за спеціалізаціями:

 • Документознавство та інформаційна діяльність;
 • Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю.

Підготовка студентів спрямована на здобуття знань та практичних навичок, необхідних для висококваліфікованого інформаційного, аналітико-прогностичного, документаційного забезпечення всіх сфер життєдіяльності суспільства.

При кафедрі створено Лабораторію «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС», яку обладнано сучасною офісною технікою та програмним забезпеченням. У лабораторії  студенти здобувають практичні вміння та навики з електронного урядування та електронного документообігу з видачою сертифікатів Центру комп’ютерних технологій InfoPlus та Компанії НетКом Текнолоджи.

Випускники кафедри можуть вирішувати такі основні завдання як:

 • здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення структур будь-якого рівня;
 • проводити інформаційно-аналітичні дослідження;
 • керувати документно-інформаційними потоками організації;
 • організовувати та проводити рекламні та PR-кампанії;
 • організовувати ефективний документообіг на основі новітніх інформаційних технологій;
 • застосовувати передові інтелектуальні технології для отримання, аналізу, обробки інформації.

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здійснює підготовку майбутніх спеціалістів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з метою задоволення потреб ринку у спеціалістах у сфері організаційно-управлінської, комерційної та аналітичної діяльності в умовах вільної конкуренції для  підприємств різних форм власності та господарювання.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це діяльність, спрямована на досягненням успіху в сфері бізнесу, шляхом поєднання спеціальних знань та вмінь для удосконалення процесів реалізації товарів і послуг, підвищення конкуренції з метою отримання найбільшого прибутку.

Підприємець – самодостатня ринкова одиниця, спроможна заснувати та компетентно розвивати власний бізнес, реалізовувати загальні функції управління підприємством, приймати управлінські рішення та оперативно керувати первинними підрозділами. Кожен підприємець за своєю суттю є менеджером. Проте, не кожен менеджер є підприємцем.

Кожен підприємець у свої діяльності займається торгівлею. Тому наступний крок підготовки нашого студента – надання теоретичних знать та практичних навичок у галузі торгівлі. Сучасну торгівлю не можливо відокремити від ІТ-сфери: вироблення товару, його просування, збут та, не менш важливо, захист,– скрізь використовують засоби телекомунікації.

Біржова справа є найвищим щаблем розвитку галузі торгівлі. Товарна біржа є первинною ланкою для розуміння глибинних процесів між продавцем та покупцем на національному рівні. Проте купувати та продавати можна не лише товари, об'єктом купівлі/продажу можуть виступати і самі підприємства. Розуміння процесів, які відбуваються на фондовому ринку, формує потребу в цілій низці спеціалістів – спеціаліст з економічних ризиків підприємства, спеціаліст з оцінювання вартості підприємств та його майна, спеціаліст з економічної безпеки підприємства. Останнім рівнем біржової справи і торгових відносин є валютний ринок. На якому об'єктом купівлі-продажу є товарний продукт цілої держави – національна грошова одиниця. У сучасному світі набирає не аби якої популярності валюта, початком якої став розвиток телекомунікаційної галузі – кріптовалюта.

Набуття під час навчання теоретичних знань з функціонування різних бірж та практичних навичок роботи з цінними паперами сформує з нашого випускника затребуваного фахівця спеціаліста з біржової діяльності.

Наші випускники мають найширші можливості на ринку праці.  Вони можуть запропонувати свої знання та вміння, як наймані працівники у сфері управління підприємством, торгівлі та біржової діяльності, як самостійні суб'єкти підприємницької діяльності, як державні службовці у органах, що здійснюють регулювання та контроль у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Майбутні  випускники, зможуть професійно працювати за будь яким напрямом спеціальності: StartUp’er, організатор з реалізації продукції, фахівець з ліцензування, краудфаундер, комісіонер, консігнатор, адміністратор торгового залу, брокер, митний брокер, агент депозитарію, IPO-агент, фінансовий посередник, BlockChain’er.

Для забезпечення якісного та ефективного навчання в Університеті створені всі належні умови – сучасні лабораторії із сучасним обладнанням та програмним забезпеченням, просторі інтерактивні аудиторії, висококваліфіковані викладачі.

Навчаючись за вказаною спеціальністю, студент має можливість пройти підготовку за спеціальними сертифікованими курсами в галузі економіки та телекомунікацій, що значною мірою сприятиме його подальшому працевлаштуванню та отриманні гідної винагороди за свою працю.

Кафедра маркетингу  здійснює підготовку фахівців в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за освітніми рівнями бакалавр та магістр зі спеціальності 075 - «Маркетинг», які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу підприємств різних рівнів, обирати оптимальні підходи щодо формування товарної, цінової та збутової політики, розробки системи маркетингових комунікацій, організації маркетингової діяльності.

Привабливість спеціальності полягає у тому, що маркетолог - один з найважливіших фахівців у будь-якому сучасному бізнесі. Від його роботи залежить комерційний успіх підприємства, тож ефективність роботи маркетолога - питання життя і смерті для будь-якої компанії. Маркетолог відповідає за ключові напрямки розвитку компанії: вивчення ринку і споживачів, виявлення незайнятих ринкових ніш, розробка нових продуктів, виведення товарів на ринок, управління життєвим циклом товарів. Всезнаюча статистика говорить, що в розвинених країнах на посадах, пов'язаних з маркетингом, трудяться від 25 до 30% всіх працівників сектора економіки.

Освітня програма з маркетингу спрямована на підготовку фахівців, спроможних обрати роботу залежно від власних уподобань: для аналітиків – робота в дослідницькій фірмі чи стратегічному відділі компанії; для комунікабельних – успішна кар’єра в сфері комунікативної політики; для творчих особистостей – втілення креативного потенціалу у рекламній агенції чи PR відділі.

За даними Work.ua станом на 2019 р. для  67.9% відкритих вакансій з маркетингу по Україні, роботодавці вказали заробітну плату в розмірі до 42 000 грн. 26.5% оголошень з зарплатою 42 000 - 82 300 грн, і 2.7% з зарплатою 82 300 - 122 600 грн.

Перспективи працевлаштування та розмір заробітної плати випускників Університету будуть залежати від отриманого досвіду практичного застосування маркетингових програм.  Наші студенти отримують глибокі знання найновітніших маркетингових концепцій: CRM- marketing,  Neuro-marketing, Social-media marketing, Event-marketing, Viral-marketing тощо; практичні навички сучасних маркетингових технологій: Система «business to business», Big data, iBeacon, Call tracking, Eye Tracking  тощо. В освітню програму підготовки бакалаврів-маркетологів включено фахові дисципліни, які базуються на застосуванні спеціальних програмних продуктів маркетингового спрямування. Це «CRM системи в маркетингу», «Маркетингові дослідження та бізнес-аналітика», «Цифровий маркетинг», «Маркетингові проекти в галузі телекомунікацій»,  «Маркетингова товарна політика» тощо.

На кафедрі маркетингу створено Лабораторію інноваційних технологій маркетингової діяльності, маркетингових досліджень, інтернет-маркетингу та бізнес-аналітики на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Asana, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI та отримання сертифікатів партнерів кафедри маркетингу - компанії UDS Consulting - партнера Microsoft, веб-студії Upway, компанії МЕДІАСАППОРТ.

Ми впевнені, що наші випускники-маркетологи отримають найсучасніші знання, вміння та навички застосування маркетингового інструментарію в практичній діяльності відповідно до вимог роботодавців та реальних потреб ринку!

Таким чином, Інститут на базі концептуально нової освітньої моделі, сучасного навчально-лабораторного обладнання та новітнього програмного забезпечення за всіма спеціальностями готує конкурентноспроможних фахівців, які мають як глибокі теоретичні знання, так й практичні уміння і навики, що повною мірою відповідає потребам сучасного ринку праці.

Випускники Інституту затребувані роботодавцями на посадах спеціалістів/керівників:

 • органів державного, муніципального і корпоративного управління;
 • фінансових, економічних та адміністративних підрозділів підприємств;
 • соціологічних служб міністерств та відомств;
 • у пресі, на телебаченні, у рекламних агентствах;
 • в галузі зв’язків із громадськістю (PR).

Конкурсні предмети ЗНО:

Термін навчання на денній формі:

 • бакалавр – 4 роки;
 • магістр – 1,5 роки.

Фінансування:

 • за державним замовленням;
 • за рахунок фізичних та юридичних осіб.

Шановні друзі!

Ми не зупиняємось на досягнутому і маємо амбітні плани щодо подальшого розвитку нашого Інституту з метою активного входження в Європейський освітній простір завдяки постійному оновленню як навчальних програм, так й навчально-лабораторних баз кафедр. Постійне поліпшення змісту і якості підготовки студентів виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості.

За час свого існування Інститутом підготовлено сотні висококваліфікованих фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) з управління бізнесом та підприємництвом, соціології, інформаційно-аналітичної діяльності.

Серед випускників - керівники та працівники державних органів влади, успішні підприємці та бізнесмени, менеджери та фахівці різноманітних інститутів, підприємств, організацій та соціальних служб.

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва чекає на Вас.

Дирекція інституту

Директор ННІМП

Федюнін Сергій Анатолійович
Кандидат технічних наук

 

Заступник директора ННІМП

Ващенко Олександр Петрович
Доктор технічних наук, професор
Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Контактна інформація

Директор інституту
Федюнін Сергій Анатолійович
044-248-85-73

Методист вищої категоріі 
Примак Валентина Василівна
тел. 249-29-04

Новини

Всі новини
Переглядів: 46 144