Державний Університет Телекомунікацій

Правила прийому - Аспірантура і докторантура

До Правил прийому до Державного університету телекомунікацій в 2018 році

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до аспірантури для здобуття наукового ступеня
доктора філософії
у Державному університеті телекомунікацій

 в 2018 році

 1. Вимоги до рівня освіти вступників

До аспірантури на очну (денну та вечірню) та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України (за державним замовленням) (тільки очна (денна та вечірня) форма навчання);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) (очна (денна та вечірня) та заочна форма навчання).

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів, укладених між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії подано у Додатку 1.

Аспіранти очної (денної) форми навчання:

 • отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

 

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 15.00 (обідня перерва – 12.30-13.15).

2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної та заочної форм навчання проводяться в такі строки (таблиця 1):

 
Таблиця 1
 

ТЕРМІНИ  ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Початок прийому заяв і документів

02 липня  2018 року

Закінчення прийому заяв і документів

31 серпня 2018 року  

Строки проведення вступних іспитів

4 – 7 вересня   2018 року

Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету,  за рахунок цільових державних кредитів та за кошти юридичних та фізичних осіб

з 14 вересня 2018 року

Початок навчання в аспірантурі

17 вересня 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Порядок прийому заяв і документів

 

1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

 

 1. заяву на ім’я ректора університету;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. 4 фотокартки 3x4;
 4. копія паспорту;
 5. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/у;
 6. автобіографію;
 7. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 8. копії опублікованих статей/тез (за наявності);
 9. дослідницьку пропозицію (реферат; рецензія на реферат від передбачуваного наукового керівника) з обраної спеціальності;
 10. засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу та додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 11. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 12. направлення від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта (за наявності);
 13. довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 14. міжнародний сертифікат з іноземної мови  (за наявності).реєстраційна інформація в форматі MS Excel (завантажити зразок) надсилається електронною поштою обов’язково  до подачі документів на адресу tansobol27@ukr.net

 

Документи подаються у пластиковій папці-швидкозшивачі білого кольору + 8 файлів.

2. Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто.

3. Дослідницька пропозиція (реферат) – це науковий текст обсягом до 5 стор., підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Вимоги до дослідницьких пропозицій (реферату) формують кафедри відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності.

Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням кафедри) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

4. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на очну (денну) форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в триденний термін після зарахування до аспірантури.

4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

1. Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної (англійської) мови;
 • додатковий іспит (для абітурієнті, що не мають освіти за обраною спеціальністю).

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додатковий іспит (в разі необхідності), іноземна мова, іспит зі спеціальності.

2. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав».

При цьому:

 • для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;
 • мінімальна позитивна оцінка складає 80 балів;
 • до протоколу вступного іспиту з іноземної мови вноситься оцінка                0 (нуль балів), якщо вступник до аспірантури набрав менше ніж 80 балів, або оцінка 80, якщо вступник набрав 80 або більше балів.

Вступник до аспірантури, який набрав на вступному іспиті з іноземної мови менше ніж 80 балів, не допускається до наступного вступного випробування та участі у конкурсі.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні В2 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів В2 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні В2 – С2, проводять відповідні кафедри іноземних мов до початку вступних випробувань.

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів В2 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури, подано у Додатку 2

3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні іспити.

Додаткові вступні іспити передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

4. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

5. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ВІМ +ДБ,

де:

 1. ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою);
 2. ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні В2 – С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);
 3. ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

 

6. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

7. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме екзаменаційна комісія по прийому вступного іспиту зі спеціальності. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 3.

8. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.

9. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши непрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних та юридичних осіб.

10. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

 5. Право на першочергове зарахування

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою Державного університету телекомунікацій;
 • які мають міжнародний сертифікат на рівні В2-С2 з іноземної мови.

 6. Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

Перелік галузей знань та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів В2 – С2,

 

 

Галузь знань

 

 

Спеціальність

 

 

Ліцензійний

 обсяг

Нормативний термін

 навчання

Вартість навчання **

 

Примітки

 

Форма навчання

 

Ліцензійний обсяг

 

 

Шифр

Назва

 

Код

 

Назва

 

Очна

  Заочна

 

Очна

   Заочна

 

Очна

     Заочна

 

    денна

  вечірня

  денна

  вечірня

 денна

  вечірня

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

20/5

10/2

10

4

4

4

 

 

 

Лицензія отримана,

Обсяг - 40

12

Інформаційні технології

 

 

20/3

5/1

5

4

4

4

 

 

 

Лицензія отримана,

Обсяг - 30

123

Комп’ютерна інженерія

125

Кібербезпека

10/2

5/1

5

4

4

4

 

 

 

Лицензія отримана,

Обсяг - 20

07

Економічні

073

Менеджмент

5/1

2/1

3

4

4

4

 

 

 

Лицензія отримана,

Обсяг - 10

05

Соціальні та поведінкові науки

054

Соціологія

3/1

1/1

1

4

4

4

 

 

 

Лицензія отримана,

Обсяг - 5

** - вартість навчання розміщена http://www.dut.edu.ua/ua/pages/430.

 

які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів В2–С2,

які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури

 

Іноземна мова

Екзамен

Бали,

що відповідають рівням

В2-С2

Англійська мова

IELTS

6.5-9

TOEFL iBT

TOEFL paper based

79-120

550-677

CPE

Grade A, B, C

CAE

Grade A, B, C

FCE

Grade A

Німецька мова

 

Test DaF

4-5

Goethe-Zertifikat

C1 - C2

Zentrale berstufenprufung

C2

Kleines Deutsches Sprachdiplom

C2

Французька мова

 

TCF C1 - TCF C2

C1 - C2

DALF C1 - DALF C2

C1 - C2

DSLCF

C1

DHEF

C2

Іспанська мова

DELE

C1 - C2

 
 
 

Назви груп рівнів

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ КОРИСТУВАЧ

НЕЗАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ

ДОСВІДЧЕНИЙ КОРИСТУВАЧ

Рівень

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Назва рівня

Інтродуктивний

Середній

Рубіжний

Просунутий

Автономний

Компетентний

Опис

 • Розуміє та використовує знайомі щоденні вирази та найбазовіші фрази, що спрямовані на задоволення конкретних потреб.
 • Може представити себе та інших та може задавати питання щодо особистих деталей та відповідати на них. Наприклад, про місце проживання, знайомих та про речі, що він/вона має.
 • Може взаємодіяти найпростішим способом, якщо інша людина говорить повільно та чітко і готова допомогти.
 • Розуміє речення та вирази, що часто використовуються в областях безпосереднього стосунку (наприклад, основну особисту та сімейну інформацію, покупки, місцева географія, працевлаштування).
 • Може спілкуватись у простих та рутинних ситуаціях, що вимагають простого і прямого обміну інформацією на знайомі чи побутові теми.
 • Може описати у простих словах питання свого походження, найближче середовище та пояснити безпосередні потреби.
 • Розуміє основні ідеї простих чітких даних зі знайомих областей, що регулярно зустрічаються на роботі, в школі, на відпочинку тощо.
 • Може спілкуватись в більшості ситуацій, що можуть виникнути під час подорожування в районі, де говорять на цій мові.
 • Може скласти зв'язне повідомлення на теми, які знайомі чи які відносяться до особистих інтересів.
 • Може описати враження, події, мрії, надії і прагнення, викласти і обґрунтувати свою думку та плани.
 • Розуміє основні ідеї складних текстів на абстрактні і конкретні теми, в тому числі технічні теми, що стосуються його/її спеціалізації.
 • Може взаємодіяти з певною мірою побіжності та безпосередньості, що робить регулярну взаємодію з носіями мови можливою без напруги для кожної зі сторін.
 • Вміє робити чіткі, детальні повідомлення по широкому колу питань і може викласти свій погляд на основну проблему, показати переваги та недоліки різних варіантів.
 • Розуміє широкий спектр складних і довгих текстів, розпізнає приховане значення.
 • Може висловлюватись вільно і безпосередньо, без особливих труднощів з підбором слів і виразів
 • Може використовувати мову гнучко та ефективно для соціальної, наукової і професійної діяльності.
 • Може створювати чіткий, добре структурований, детальний текст на складні теми, демонструючи володіння організаційними моделями, засобами зв'язку та об'єднанням елементів тексту.
 • Розуміє практично все, що чув або читав.
 • Може узагальнити інформацію з різних усних та письмових джерел, поєднувати аргументи та думки у пов'язаний текст.
 • Може висловлюватись безпосередньо, дуже вільно і точно, відрізняючи тонкі відтінки значень навіть в найскладніших ситуаціях.

 

 

Порядок нарахування додаткових балів

Навчальні та наукові досягнення

Код

Кількість балів

Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий

за останні два роки, що підтверджує рівні В2 – С2

 

ДБ1

В2- 5

C1 - 10

C2 - 15

Диплом переможця та призера міжнародної студентської

олімпіади з фаху*

ДБ2

40

Диплом переможця та призера всеукраїнської

студентської олімпіади МОН України з фаху*

ДБ3

перше місце - 20

друге місце  - 15

третє  місце - 10

Диплом переможця та призера конкурсу наукових

студентських робіт МОН України з фаху*

ДБ4

перше місце - 20

друге місце  - 15

третє  місце - 10

Диплом переможця та призера конкурсу наукових

студентських робіт НАН України з фаху*

ДБ5

перше місце - 20

друге місце  - 15

третє  місце - 10

Диплом лауреата премії НАН України для молодих

учених та студентів вищих навчальних закладів за

обраною спеціальністю*

 

ДБ6

10

Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку

наукових фахових видань України (за обраною

спеціальністю) **

 

ДБ7

15 ( Кожна стаття )

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних

наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernikus та інші) за обраною спеціальністю**

ДБ8

25 ( Кожна стаття )

Одноосібна монографія або розділ у колективній

монографії, яка рекомендована до друку вченою радою чи ВНЗ**

 

ДБ9

10

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю**

ДБ10

5 ( Кожна теза )

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови

опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю**

ДБ11

10 (Кожна теза)

Патент або авторське свідоцтво на винахід***

ДБ12

20

Рекомендація Вченої ради до аспірантури (за наявності)

 

ДБ13

5

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою

 

ДБ14

10

 

за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури

для здобуття наукового ступеня доктора філософії

 

*

диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;

**

за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як 60 балів за публікації та участь у конференціях);

***

за період не більше трьох років до моменту вступу.

Переглядів: 45 493
^