XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Аспірантура і докторантура

Правила прийому

Нормативно-правова база
Вступні іспити
Термін навчання
Кандидатські іспити
Контактна інформація
Перелік платних послуг
Програми вступних іспитів
Новини та подіі
Навчальні плани
Розклад вступних випробовувань
Вартість навчання в аспірантурі

Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії
у Державному університеті телекомунікацій
 в 2021 році
 

 1. Вимоги до рівня освіти вступників

До аспірантури на очну (денну та вечірню) та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України (за державним замовленням) (тільки очна (денна та вечірня) форма навчання);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) (очна (денна та вечірня) та заочна форми навчання).

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів, укладених між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії подано у Додатку 1.

Аспіранти очної (денної) форми навчання:

 • отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.
 

2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 15.00 (обідня перерва – 12.30-13.15).

2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної та заочної форм навчання проводяться в такі строки (таблиця 1):

Таблиця 1

ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Початок прийому заяв і документів

12 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв і документів

31 серпня 2021 року

Строки проведення вступних іспитів

2–9 вересня 2021 року

Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету,  за рахунок цільових державних кредитів та за кошти юридичних та фізичних осіб

з 15 вересня 2021 року

Початок навчання в аспірантурі

20 вересня 2021 року

 

 

3. Порядок прийому заяв і документів

1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заява на ім’я ректора університету;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • 4 фотокартки 3x4;
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • автобіографія;
 • засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу та додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • список та копії опублікованих наукових праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю; у разі відсутності наукових праць і патентів – дослідницьку пропозицію (реферат) з обраної спеціальності;
 • рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника, з оцінкою наукових праць/реферату з обраної спеціальності, погоджений із завідувачем кафедри та директором профільного інституту;
 • рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • направлення від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта (за наявності);
 • довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності).

Документи подаються у пластиковій папці-швидкозшивачі + 8 файлів.

2. Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто.

3. Дослідницька пропозиція (реферат) – це науковий текст обсягом до 5 стор., підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Вимоги до дослідницьких пропозицій (реферату) формують кафедри відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності.

Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням кафедри) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

4. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на очну (денну) форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в триденний термін після зарахування до аспірантури.
 

4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

1. Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної (англійської) мови: http://www.dut.edu.ua/ua/metodichni-rekomendacii;
 • додатковий іспит (для абітурієнтів, що не мають освіти за обраною спеціальністю).

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додатковий іспит (в разі необхідності), іноземна мова, іспит зі спеціальності.

2. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав».

При цьому:

 • для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;
 • мінімальна позитивна оцінка складає 80 балів;
 • до протоколу вступного іспиту з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль балів), якщо вступник до аспірантури набрав менше ніж 80 балів, або оцінка 80, якщо вступник набрав 80 або більше балів.

Вступник до аспірантури, який набрав на вступному іспиті з іноземної мови менше ніж 80 балів, не допускається до наступного вступного випробування та участі у конкурсі.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні В2 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів   В2 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні В2 – С2, проводять відповідні кафедри іноземних мов до початку вступних випробувань.

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів В2 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури, подано у Додатку 2

3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні іспити.

Додаткові вступні іспити передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

4. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

5. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ВІМ +ДБ,

де:

 • ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою);
 • ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні В2 – С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);
 • ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

6. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

7. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме екзаменаційна комісія по прийому вступного іспиту зі спеціальності. 

8. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.

9. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши непрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних та юридичних осіб.

10. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.
 

5. Право на першочергове зарахування

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою Державного університету телекомунікацій;
 • які мають міжнародний сертифікат на рівні В2-С2 з іноземної мови.
   

6. Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

Перелік галузей знань та спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань

 

Спеціальність

Ліцензійний

 обсяг

Нормативний термін навчання

Примітки

Форма навчання

Ліцензійний обсяг

Шифр

Назва

Код

Назва

Очна

Заочна

Очна

Заочна

денна

вечірня

денна

вечірня

17

Електроніка та
телекомунікації

172

Телекомунікації
та радіотехніка

20/4

10/2

10

4

4

4

Лицензія отримана,

Обсяг - 40

12

Інформаційні
технології

123

Комп’ютерна
інженерія

20/3

5/2

5

4

4

4

Лицензія отримана,

Обсяг - 30

125

Кібербезпека

10/2

5/1

5

4

4

4

Лицензія отримана,

Обсяг - 20

07

Економічні

073

Менеджмент

5/1

2/1

3

4

4

4

Лицензія отримана,

Обсяг - 10

05

Соціальні та
поведінкові науки

054

Соціологія

3/0

0/0

1

4

4

4

Лицензія отримана,

Обсяг - 5

 

** - вартість навчання розміщена http://www.dut.edu.ua/ua/pages/430

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів В2–С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури

Іноземна мова

Екзамен

Бали, що відповідають рівням В2-С2

Англійська мова

IELTS

6.5-9

TOEFL iBT

TOEFL paper based

79-120

550-677

CPE

Grade A, B, C

CAE

Grade A, B, C

FCE

Grade A

Німецька мова

Test DaF

4-5

Goethe-Zertifikat

C1 - C2

Zentrale berstufenprufung

C2

Kleines Deutsches Sprachdiplom

C2

Французька мова

TCF C1 - TCF C2

C1 - C2

DALF C1 - DALF C2

C1 - C2

DSLCF

C1

DHEF

C2

Іспанська мова

DELE

C1 - C2

Переглядів: 71 653