XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Методичні рекомендації

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА МЕТОДИКУ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ, ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ, ВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬНИХ ВІДВІДУВАНЬ В УНІВЕРСИТЕТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного університету телекомунікацій

від 11.06.2014 № 275

зі змінами та доповненнями

від 17.11.2014 № 517

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОЗРОБЦІ ТА ЗАСТОСУВАННЮ РЕЙТИНГОВИХ СИСТЕМ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Ухвалено

Вченою   радою   Державного університету телекомунікацій

Протокол № 13 від 2014 р.

Київ 2014

Зміст

 

Стр.

1. Вступ

3

2. Глосарій

4

3. Принципи побудови рейтингової системи оцінювання з дисципліни та її функціонування

5

4. Застосування рейтингової системи оцінювання з дисципліни на кафедрах

10

Додатки

12

ВСТУП

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі КМСОНП) є основою Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS).  Впровадження системи ECTS – один з ключових напрямків інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору.

Ключовими елементами  КМСОНП  є  залікові кредити як міра трудомісткості та якості навчальної роботи студента і стимулююча рейтингова система оцінювання (РСО).

В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання.

Метою рейтингової системи оцінювання є:

 • інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців;

– підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за результати навчальної діяльності;

– встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та своєчасне коригування його навчальної діяльності;

– забезпечення змагальності та здорової конкуренції у навчанні;

– підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки студентів;

– зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період екзаменаційних сесій.

2. ГЛОСАРІЙ

Європейська система залікових кредитів (ECTS – European Credit Transfer System) – це системний спосіб опису освітніх програм шляхом присвоєння кредитних одиниць її компонентам (кредитним модулям). Система ECTS базується на врахуванні загальної трудомісткості   роботи  студента  при засвоєнні певного кредитного модуля програми підготовки та результатів цієї роботи.

Кредитний модуль (модуль ECTS) –  навчальна дисципліна (частина багатосеместрової дисципліни), яка вивчається у певному семестрі. Кредитний модуль має певний обсяг у кредитах ECTS, а рівень його засвоєння має бути визначено у системі оцінювання ECTS.

Кредит ECTS – кредит  Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.

Залікові кредити – характеристика обсягу, трудомісткості певної частини програми підготовки та якості її засвоєння студентом.  Залікові кредити отримують студенти тільки після засвоєння певного кредитного модуля та позитивного оцінювання досягнутих результатів навчання.

Рейтингова система оцінювання – система, в основу якої покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студента з певного кредитного модуля.  

Навчальний (змістовий) модуль – логічно завершена частина навчального матеріалу (розділ навчальної програми) окремого кредитного модуля, що передбачає оволодіння певними знаннями та уміннями. 

Рейтингові бали (rk) – кількісна оцінка у балах  результатів  певної навчальної діяльності студента з урахуванням її вагомості  та  якості.

Рейтингова оцінка з кредитного модуля (RD) –  кількісна оцінка за багатобальною шкалою рівня засвоєння студентом певного кредитного модуля з урахуванням  якості  навчальної діяльності протягом семестру.

Система оцінювання ECTS європейська система оцінювання успішності засвоєння студентом кредитних модулів. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.

3. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ РСО З ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Положення про РСО з дисциплін кафедри, які встановлюють особливості рейтингу з кредитних модулів, мето­дику його розрахунку та принципи використання, обговорюється й ухвалюється на засіданні кафедри, надається у деканати відповідних інститутів і факультетів, на початку нав­чального року доводиться до студентів і протягом навчального року залишається незмінним.

Положення про РСО є додатком до робочої навчальної програми дисципліни.

Підґрунтям для розробки РСО з кредитних модулів є розподіл аудиторного часу на певні види навчальних занять, які заплановані в  робочих навчальних планах, модульні контрольні роботи (МКР), індивідуальні завдання (розрахунково-графічні, розрахункові роботи та реферати). Якщо навчальний матеріал кредитного модуля містить окремі навчальні (змістовні) модулі, це необхідно врахувати при розробці РСО.

Для  побудови РСО передусім має бути визначено систему контрольних заходів з кожного кредитного модуля (за наявності навчальних модулів – окремо з кожного з них): певне  індивідуальне семестрове  завдання, модульні контрольні роботи, що передбачені у  робочому навчальному плані,  колоквіуми, звіти та захист лабораторних робіт, поточний контроль на практичних і семінарських заняттях, а також присутність студента на навчальних заняттях тощо.  

Після побудови системи контрольних заходів визначаються максимальні бали з кожного контрольного заходу  ( – вагові бали)  з урахуванням  важливості, трудомісткості та обсягу певної навчальної діяльності студента.

Сума вагових балів визначає розмір (R) шкали РСО з певного кредитного модуля,  семестрова атестація з якого  передбачена у вигляді заліку.

                                                                                              

Розмір (R) шкали РСО з кредитного модуля,  семестрова атестація з якого  передбачена  у  вигляді екзамену,  фор­мується  як  сума  вагових  балів  контрольних заходів протягом семестру  та вагового  балу з  екзамену RE.

                                                R = RC  + RE

Складова екзаменаційного контролю  має бути не менше 40-30%.

Враховуючи обсяг кожного кредитного модуля та його особливості, розмір R-шкали  може бути  різним, стандартною має бути система переведення  рейтингової оцінки в ECTS та традиційні оцінки.

Система оцінювання якості навчання студента (зарахування залікових кредитів) має бути стандартизованою та формалізованою.  Для цього, виходячи зі значення вагових балів  (),  розробляються критерії оцінювання в системі “якість  –  рейтингові бали  ”  для кожного контрольного заходу з визначенням певних рівнів засвоєння навчального матеріалу та сформованості вмінь. Так само, виходячи з розміру шкали RE, розробляються критерії екзаменаційного оцінювання (“якість – бали rE”).

Результат  контрольного заходу в семестрі для студента, який не з’явився на нього, оцінюється нульовим (або штрафним, зі знаком “мінус”) балом. Штрафні () бали можуть бути передбачені за несвоєчасне виконання індивідуального семестрового завдання або захист лабораторних робіт, за відсутність без поважних причин на практичних і семінарських заняттях тощо.

За виконання творчих робіт з дисципліни (наприклад, участь у факультетських та інститутських олімпіадах з дисципліни, участь у конкурсах робіт, підготовка рефератів та оглядів наукових праць, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни тощо) студентам можуть нараховуватися додаткові, заохочувальні () бали. Сума як штрафних, так і заохочувальних балів не має перевищувати 0,1 RC.

Рейтингова оцінка (RD) з кредитного модуля,  семестрова атестація з якого передбачена у вигляді заліку (диференційованого заліку),  фор­мується як сума всіх вагових балів кожного контрольного заходу  , а також заохочувальних/штрафних балів .

                                                    (1)

Схему функціонування такої РСО надано на рис.1.

Рис.1. Схема функціонування  РСО –1.

Умовами допуску студента до екзамену (заліку) з певної дисципліни є:

–зарахування семестрового індивідуального завдання;

 • відсутність заборгованостей з лабораторних робіт;

–не менш ніж одна позитивна атестація з дисципліни.

При розробці РСО  кафедри можуть встановити додаткові умови:

 • попередня рейтингова оцінка з кредитного модуля має бути не менше     0,4 R;
 • сума поточних рейтингових балів з кожного навчального модуля (якщо програма кредитного модуля передбачає такий поділ) має бути не менше 40 %  від максимально можливого значення.

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше 0,6 R, зобов'язані здавати залік.

Студенти,    які    набрали   протягом     семестру    необхідну   кількість  балів (RD ≥ 0,6 R), мають можливості:

–отримати залікову оцінку (залік) так званим “автоматом” відповідно до набраного рейтингу;

–виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення  оцінки;

–у разі отримання оцінки, більшої ніж “автоматом” з рейтингу, студент отримує оцінку за її результатами;

–у разі отримання оцінки меншої,  ніж “автоматом” з рейтингу, кафедра може застосувати у РСО один з двох варіантів:

а) жорстка РСО   попередній рейтинг студента з дисципліни скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами заліку. Цей варіант формує відповідальне ставлення студента до прийняття рішення про здачу заліку, змушує його критично оцінити рівень своєї підготовки  та ретельно готуватися до заліку;

б) м’яка РСО за студентом зберігається оцінка, отримана “автоматом”. Слід врахувати, що м’який варіант може спровокувати масовий вихід студентів на залік без належної підготовки.

Рейтингова оцінка (RD) з кредитного модуля, семестрова атестація з якого передбачена у вигляді екзамену, фор­мується як сума балів поточної успішності навчання стартового рейтингу  та екзаменаційних балів rЕ.

 

                                            (2)

 

Схему функціонування цієї РСО подано на рис.2

Умови допуску студента до екзамену з певного кредитного модуля такі самі, як у РСО –1, за винятком того, що попередня рейтингова оцінка з кредитного модуля має бути не менше 0,4 RC.

Рис.2. Схема функціонування  РСО – 2.

У разі, коли стартовий рейтинг студента не менш ніж 0,9 від максимально можливого (RC), екзаменатор має право без додаткового опитування виставити (за згодою студента) оцінку «добре» («В» або «С» у системі ECTS).

Приклад розробки та оформлення “Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів” надано в додатку A.

Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки для виставлення їх до екзаменаційної (залікової) відомості та залікової книжки  здійснюється  відповідно до таблиці:

 

Значення рейтингу
з кредитного

модуля

Оцінка ECTS
та визначення

Традиційна
екзаменац.
(диф. зал.)
оцінка

Традиційна
залікова
оцінка

0,9 R ≤ RD

A – Відмінно

Відмінно

Зараховано

0,82 R ≤ RD 0,89 R

B – Дуже добре

Добре

0,75 R ≤ RD 0,81 R

C – Добре

0,64 R ≤ RD 0,74 R

D – Задовільно

Задовільно

0,6 R ≤ RD 0,63  R

E – Достатньо
(задовольняє мінімальні критерії)

0,35 R ≤ RD  0,59 R

Fx – Незадовільно

Незадовільно

Незараховано

RD 0,34 R 

F – Незадовільно
(потрібна додаткова робота)

Не допущено

Курсові проекти (роботи) є окремими кредитними модулями, тому для оцінювання роботи студентів розробляються окремі РСО. Рейтингова оцінка з курсового проектування матиме дві складові. Перша характеризує якість пояснювальної записки та графічного матеріалу (сучасність прийнятих рішень, глибину обґрунтування та розрахунків,  якість оформлення, виконання вимог нормативних документів тощо), а також якість виконання графіку роботи над проектом. Друга складова характеризує якість захисту (ступінь володіння матеріалом, аргументованість рішень, вміння захищати свою думку тощо). 

4. ЗАСТОСУВАННЯ РСО З ДИСЦИПЛІНИ НА КАФЕДРАХ

Сутність РСО з дисципліни, права та обов’язки студентів, тобто всі правила застосування РСО, доводяться до студентів на першому занятті з дисципліни.

Як правило, рейтинг з дисципліни ведеться під керівництвом лектора викладачем, який прово­дить практичні заняття в навчальній групі з певної дисципліни. Якщо в РСО з дисципліни передбачено проведення експрес-контролів на лекційних заняттях, то їх результати йому передає лектор.

Студенти своєчасно інформуються про всі отримані рейтингові бали.

Значення поточних рейтингів студентів з дисципліни періодично доводяться до студентів і деканатів  та використовуються для коригування навчального процесу й управління навчальною діяльністю кожного студента.

Бажано забезпечити гласність результатів РСО шляхом систематичного роздрукування та розміщення рейтинг-листів на інформаційних дошках.

Підсумкова рейтингова оцінка з кредитного модуля (RD), семестрова атестація з якого  передбачена у вигляді заліку (диференційованого заліку),  доводиться до студентів на передостанньому занятті.  Студенти, які виконали всі умови допуску до семестрової атестації з дисципліни та мають рейтингову оцінку RD ≥ 0,6R,  отримують відповідну позитивну оцінку. Студенти, які були не допущеними до семестрової атестації з дисципліни, мають усунути причини, що призвели до цього.  Необхідно забезпечити студентові можливість усунути ці причини та підвищити свій рейтинг з кредитного (навчального) модуля.

На останньому за розкладом занятті викладач проводить семестрову атестацію у вигляді заліку зі студентами,  які не змогли отримати за рейтингом позитивну оцінку, а також з тими, хто бажає підвищити свою позитивну оцінку.  Після цього викладач виставляє оцінки  у  залікову відомість (Додаток Б). 

Попередня рейтингова оцінка з кредитного модуля, семестрова атестація з якого  передбачена у вигляді екзамену,  доводиться до студентів на останньому занятті. Напередодні екзамену викладач виставляє її в екзаменаційну відомість (Додаток Б).  Після оцінювання відповіді студента на екзамені викладач записує цей результат (rE) до екзаменаційної відомості, підраховує загальний результат (RD),  переводить його згідно з відповідною таблицею «Положення про РСО» в ECTS та традиційну оцінку та вносить їх в екзаменаційну відомість.

Результати семестрового контролю (оцінку ECTS та через риску традиційну оцінку) вносяться викладачем у залікову книжку  студента, а працівниками деканату – в журнал обліку успішності студентів та навчальну картку студента. 

Перескладання заліків та екзаменів проводиться за тією ж технологією поза екзаменаційною сесією. Бланки додаткових залікових та екзаменаційних відомостей наведені у Додатку В.

                                                        Додаток A

Приклад складання

Положення

про рейтингову систему оцінки успішності  студентів

з кредитного модуля (дисципліни)_______________________________________________

(код та назва)

для спеціальності:______________________________________________________________

(шифр та назва)

факультету _______________

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом.

Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

 

кредити

 

акад. год.

Лекц.

Прак-

тичні

Лаб.

раб.

СРС +

Екз.

МКР

РР

Семестр атест.

4

6

216

36

36

18

126

2

1

екз.

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1)      три відповіді (кожного студента в середньому) на практичних заняттях (за умови, що на одному занятті опитуються 5 студентів при максимальній чисельності групи 30 осіб  –  );

 1. виконання та захист 9 лабораторних робіт;
 2. чотири контрольні роботи (кожна МКР поділяється на дві контрольні роботи  тривалістю по одній акад. годині);
 3. одну розрахункову роботу;
 4. відповідь на екзамені.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1.Робота на практичних заняттях

Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює  2бали х 3 = 6 балів.

Далі розкриваються критерії оцінювання з визначенням трьох рівнів (відповідно до балів (2, 1, 0).

2. Лабораторні роботи

Ваговий бал – 7. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи  дорівнює  7балів х 9 = 63 бали.

Далі розкриваються критерії оцінювання з визначенням двох-трьох рівнів за кожний етап (підготовка до роботи,  виконання лабораторної роботи, якість захисту роботи).

3.Модульний контроль

Ваговий  бал –  6.  Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи  дорівнює  6 балів х 4 = 24 бали.

Далі розкриваються критерії оцінювання контрольних робіт з визначенням 3-5  рівнів.

4.Розрахункова робота

Ваговий бал –  15.

Далі розкриваються критерії оцінювання розрахункової роботи з визначенням 3-5  рівнів.

Штрафні та заохочувальні бали за:

 • недопуск до лабораторних робіт у зв’язку з незадовільним вхідним контролем       –1 бал;
 • відсутність на лабораторному занятті без поважної причини...................... –2 бали;
 • несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання РР........................................ –5 балів;
 • участь у факультетській олімпіаді з дисципліни, модернізації лабораторних робіт, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни надається від 5 до 10 заохочувальних балів.

Розрахунок шкали (R)  рейтингу:

Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру  складає:

RС = 6 + 63 + 24 + 15 = 108 балів.

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 30 %  від  R, а саме:  

.

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає  R = RС + RЕ = 154 бали.

Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування розрахункової роботи та всіх лабораторних робіт, а також стартовий рейтинг (rC) не менше 40 % від RС, тобто 43 балів.

Виходячи з розміру шкали RЕ = 46 балів, складаються критерії екзаменаційного оцінювання з визначенням 4-5  рівнів.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS  та традиційних) його рейтингова оцінка   RD переводиться згідно з таблицею:

RD = rC   +  rE

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

138...154

А

відмінно

126...137

В

добре

113...124

С

98...112

D

задовільно

 

92...97

Е

RD ≤ 91

Fx

незадовільно

rC  < 43 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

не допущений

 

                                                 Склав:          ____________________________

 (посада викладача, прізвище та ініціали, підпис)

 

Ухвалено на засіданні кафедри

Протокол № _____  від ___________

Завідувач кафедри _______________

 

                                                     Додаток Б

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

 

Факультет (інститут)___________________________________________________________

20___/20___ навчальний рік                                                Група___________Курс_________

 

Залікова відомість № ___________

з_____________________________________________________________

(назва  кредитного модуля)

за ___ семестр              Залік   (диф. злік)                                              Дата_________   

                                                                                                                       

Екзаменатор__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Викладачі, які ведуть практичні, семінарські і лабораторні заняття____________________

_____________________________________________________________________________

 

№ з/п

Прізвище, ініціали студентів


залікової книжки

Результат заліку

Підпис викладача

Оцінка ECTS

Традиційна
оцінка

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Студентів у групі________________

 

 

 

Декан (директор)

__________  ____________________

        (підпис)                 (прізвище, ініціали)

Не допущено (F)  _______

Не зв’явилося  _______

З’явилося  ______

з них  отримали:

оцінки ECTS:

A ______

традиційні оцінки:

Відмінно  _____

B ______

C ______

Добре ______

D ______

E ______

Задов. (Зарахов) _____

FX  ____

Незадов. (Незарахов.)_______

 

Усунено_____

 

 

Екзаменатор __________________

                                                  (підпис)

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

 

Факультет (інститут)___________________________________________________________

20___/20___ навчальний рік                                                Група___________Курс_________

 

екзаменаційна відомість № ___________

з_____________________________________________________________

(назва  кредитного модуля)

за ___ семестр            Дата_________     Рейтингова шкала   R =_______( RС= _____)

                                                                                                                       

Екзаменатор__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Викладачі, які ведуть практичні, семінарські і лабораторні заняття____________________

_____________________________________________________________________________

 

№ з/п

Прізвище, ініціали

студентів


заліков. книжки

Рейтингові  бали

Результат

Підпис виклад.

Стартові

Екзаме-

наційні

Всього

Оцінка

ECTS

Традиц.

оцінка

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентів у групі ________

 

 

 

Декан (директор)

__________  ____________________

        (підпис)                 (прізвище, ініціали)

Не допущено (F)  ______

Не зв’явилося  _______

З’явилося  _______

з них  отримали:

оцінки ECTS:

A _____

традиційні оцінки:

Відмінно _______

B _____

C _____

Добре _______

D _____

E  _____

Задовільно ______

FX _____

Незадовільно ______

 

Усунено ____

 

 

Екзаменатор __________________

                                                  (підпис)

 

                                                         Додаток В

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

 

Факультет (інститут)___________________________________________________________

20___/20___ навчальний рік                                                Група___________Курс_________

 

ДОДАТКОВА Залікова відомість № ___________

з_____________________________________________________________

(назва  кредитного модуля)

за ____ семестр.                               Дата першого перескладання _____________    

                                                           Дата другого перескладання   _____________   

 

Екзаменатор__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Члени комісії _________________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ініціали)

з/п

Прізвище, ініціали

студентів

№ залік. книжки

Результат
першого перескл.

ECTS/традиц.

Підпис екзаме­на­тора

Результат
другого перескл.

ECTS/традиц.

Підпис екзамена­тора (чл.комісії)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

І перескладання:

Мають заборгованість_______

Не допущено  ______

з них отримали:

оцінки ECTS:

A____

традиційні оцінки:

Відмінно_____

B____

C____

Добре_____

D____

E____

Задовільно____

FX____

Незадовільно____

 Усунено ________

 

 

ІІ перескладання:

Мають заборгованість_______

Не допущено  ______

з них отримали:

оцінки ECTS:

A____

традиційні оцінки:

Відмінно_____

B____

C____

Добре_____

D____

E____

Задов. (Зарах) _____

FX____

Незадов. (Незарах) ____

 Усунено ________

 

 

Екзаменатор_______________

                                                (підпис)

Екзаменатор_______________

Члени комісії_______________________

 

 

                 

 

Декан (директор)

________ _______________

       (підпис)            (прізвище, ініціали)

Дата здачі відомості І перескладання “__”_____ 20__ р.

 

Дата здачі відомості ІІ перескладання “__”_____ 20__ р.

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

 

Факультет (інститут)___________________________________________________________

20___/20___ навчальний рік                                                Група___________Курс_________

 

ДОДАТКОВА екзаменаційна відомість № ___________

з_____________________________________________________________

(назва  кредитного модуля)

за ___ семестр                                           Рейтингова шкала   R =_______( RС= _____)

Перше (Друге)  перескладання    Дата _____________

Екзаменатор__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Члени комісії__________________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ініціали)

№ з/п

Прізвище, ініціали

студентів


заліков. книжки

Рейтингові  бали

Результат

Підпис виклад.

Стартові

Екзаме-

наційні

Всього

Оцінка

ECTS

Традиц.

оцінка

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мають заборгованість_________

 

 

Декан (директор)

__________  ____________________

        (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

Дата здачі

відомості “__”________ 20___ р.

 

Не допущено (F) ________

Не зв’явилося  ________

З’явилося  _______

з них  отримали:

оцінки ECTS:

A ______

традиційні оцінки:

Відмінно ________

B  ______

C  ______

Добре ______

D _____

E  _____

Задовільно _______

FX _____

Незадовільно _______

 

Усунено __________

 

 

Екзаменатор __________________

                                                  (підпис)

                                                 

 

Переглядів: 10 822