Державний Університет Телекомунікацій

Інноваційний зміст навчання - Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Інноваційні зміни навчання кафедри МВТ

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій навчає студентів тому, що потрібно і так як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і техніки в галузі телекомунікацій, та, безперечно, орієнтовані на компетенції наших компаній-партнерів.

Але запорука успіху не тільки в якісній теоретичній підготовці, а і в практичній складовій навчання. Всі практичні заняття на кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій проходять з використанням навчально-матеріальної бази єдиного в Україні центру інфокомунікаційних технологій на базі обладнання компаній Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin останнього покоління.

Наша кафедра тісно співпрацює з вітчизняними операторами мобільного зв’язку Київстар, Vodafone і lifecell, які є потенційними замовниками наших випускників зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізація «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»).

В межах навчального процесу по всіх курсах підготовки студентів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» студентам видаються сертифікати компаній-партнерів lifecell, Giraffe і Radwin.

Тільки в Державному університеті телекомунікацій ректором університету розроблена концептуально нова освітня модель «12 кроків до якісної освіти», яка забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

Концептуально нова освітня модель «12 кроків до якісної освіти»

1

Підготовка по спеціальності починаючи з першого курсу

Вже з першого курсу наші студенти отримують «дорожню карту» по спеціальності 172 – “Телекомунікації та радіотехніка” – свого подальшого навчання та перспектив працевлаштування як за фахом, так і в суміжних галузях. Наша кафедра визначила цей крок одним із найважливіших етапів адаптації процесу навчання до концептуально нової освітньої моделі, що забезпечить нашим випускникам незаперечні конкурентні переваги на ринку праці, привабливість їх для фірм та пріоритетність серед випускників інших навчальних закладів за спорідненою спеціальністю.

Як результат, починаючи вже з першого (а не з третього, як в інших вузах) курсу наші студенти вміють налаштовувати роботу персонального та планшетного комп’ютера, встановлювати операційні системи та підключати різні девайси користувача, налаштовувати до роботи SMART-TV та конфігурувати комплект супутникового телебачення, організовувати та створювати домашню локальну комп’ютерну мережу за допомогою Wi-Fi та Ethernet-мережі.

2

Дисципліна «Бездротові телекомунікаційні мережі»

На першому курсі тільки на кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій для студентів спеціалізації викладається дисципліна «Бездротові телекомунікаційні мережі» і є однією з фундаментальних дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна знайомить з основами побудови сучасних радіотелекомунікаційних систем та основними тенденціями їх розвитку. Особливу увагу приділено вивченню умов функціонування радіосистем, методам оцінки ефективності радіоліній при різноманітних способах ведення радіозв'язку, аналізу завадостійкості радіосистем, шляхам підвищення ефективності радіотехнічних систем передачі інформації за рахунок адаптації до умов ведення радіозв'язку, структурам систем адаптивного управління, методам та пристроям контролю якості радіозв'язку, загальним питанням проектування систем та комплексів радіозв'язку. Студенти набувають навиків проводити аналіз архітектури сучасних радіотелекомунікаційних мереж, окремих технічних рішень мереж радіозв'язку; обґрунтовувати технічні характеристики засобів та комплексів радіозв'язку та проводити вибір раціональних шляхів підвищення їх ефективності.

В результаті вивчення дисципліни в нашого студента сформуються уміння налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті. Також, студент чітко усвідомить яке місце займає наша спеціальність на ринку праці у галузі телекомунікацій, та стане на крок ближчі до розуміння де і ким він зможете працювати.

3

Для всіх спеціальностей обов’язково викладаються наступні дисципліни:

На 1 та 2 курсах«Ділові комунікації» та, відповідно, «Групова динаміка і комунікації», які формують у студента уміння ефективно працювати у групі та команді, створювати власний імідж, керувати саморозвитком, самовдосконалюватися, успішно долати стрес, запобігати створенню конфліктних ситуацій та отримати додаткові конкурентні переваги на ринку праці, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Для сучасного фахівця вкрай необхідним є знання особливостей підприємницької діяльності в реальному бізнес-середовищі. Тому на 4 курсі для студентів усіх спеціальностей введено дисципліну «Засади відкриття власного бізнесу». Дисципліна охоплює три практико-орієнтовані блоки:

 1. Організаційно-правові аспекти відкриття власної бізнес-структури.
 2. Вивчення ключових економічних показників, які необхідно обґрунтувати, щоб власний бізнес був прибутковим.
 3. Провідний сучасний інструментарій ведення бізнесу, у т.ч. принципи електронної комерції та електронного діловодства.

При цьому студенти опановують сучасні рекламні та PR-технології. Наприкінці вивчення курсу студенти мають на руках складений власноруч бізнес-план для реалізації власної бізнес-ідеї.

На 4-му курсі «Хмарні технології», «Штучний інтелект», по закінченню яких студент вмітиме та знатиме: основні поняття і термінологію технологій хмарних обчислень; сфери застосування хмарних технологій; інфраструктуру хмарних обчислень; питання безпеки, масштабування, розгортання, резервного копіювання в контексті хмарної інфраструктури; вибирати оптимальну стратегію переходу на хмарні технології; сучасні напрями і задачі штучного інтелекту; засади нечіткої логіки, застосування нечіткої логіки до задач керування; напрями еволюційного моделювання, генетичні алгоритми, Swarm алгоритми; моделі штучних нейронів, навчання штучних нейронних мереж; штучні нейронні мережі для задач класифікації; теорія розпізнавання образів.

4

Поглиблене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання

На 1–2 курсі – 3 пари занять на тиждень, на 3-5 курсах – по 2 пари на тиждень. По всім дисциплінам, які викладаються кафедрами, 20% занять проводяться англійською мовою. Це забезпечує можливість нашому студенту володіти технічною англійською мовою на рівні міжнародного стандарту В2.

Вивчення англійської мови дозволяє підготувати студентів до сучасних вимог потенційних роботодавців. Така підготовка підвищує вірогідність працевлаштування випускників нашого університету, адже, як відомо, навіть іноземні компанії, що працюють на теренах України при прийомі фахівця на посаду практично без виключень проводять співбесіду англійською мовою.

Компанії партнери Київстар, Vodafone, lifecell, Giraffe і Radwin за умови знання англійської мови студентами на рівні міжнародного стандарту В2 приймають випускників кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій поза конкурсом.

5

Обсяг практичних занять складає не менше 50%

З метою задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації, які не лише володіють теоретичними знаннями, але й мають практичні навички ефективно їх застосовувати в процесі експлуатації сучасного обладнання, на кафедрі телекомунікаційних систем створена та постійно оновлюється лабораторна база, що інтегрована до загальної лабораторної мережі Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації. Зазначимо, що половина занять проводяться практично.

Цьому сприяє обладнання наших лабораторій, оновлені лекції, практичні заняття та методичні матеріали, спрямовані на вивчення особливостей побудови та функціонування мережевих технологій цифрових стільникових систем стандартів GSM і CDMA, систем UMTS та систем LTE Advanced Pro, принципів організації радіомереж та основні технічні характеристики радіоінтерфейсів і обладнання систем цифрового радіозв’язку нового покоління, перспективних технологій і особливостей реалізації цифрових систем радіозв’язку наступного покоління: нові алгоритми формування та обробки сигналів в системах радіозв'язку, принципи обробки сигналів у системах MIMO, принципи цифрового діаграмоутворення, системи та мережі цифрового радіозв'язку з ортогональними несучими, з просторово-часовим кодуванням та стандарту 4-го покоління LTE, фемтостільники в мережах мобільного зв'язку нового покоління, сенсорні мережі зв'язку, технічні аспекти побудови мобільних мереж цифрового мультимедійного інтерактивного мовлення. Студенти набувають навиків проводити аналіз архітектури сучасних мережевих технологій мобільного зв'язку, окремих технічних рішень мереж сучасних систем стільникового зв'язку, вибору раціональних варіантів при впровадженні нових мережевих рішень в сучасних та перспективних системах мобільного наземного та супутникового зв'язку.

6

Сучасна теоретична підготовка

Кафедрою Мобільних та відеоінформаційних технологій викладаються основні дисципліни, які дозволяють студентам опанувати стандарти мобільного зв’язку у розрізі поколінь від третього до п’ятого. Особливий акцент робиться на причинно-наслідкового зв’язку переходу від однієї генерації надання послуги до іншої. Детально розглядається за рахунок яких технічних рішень забезпечується зростання якості та пропускної спроможності систем зв’язку. Опанування дисципліною нерозривно пов’язано з практичними питаннями застосування студентами усього спектру мобільних послуг. По темам кожної дисципліни обов'язково проводяться лекції - як теоретична підготовка і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття - як практична складова навчання.

По кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції.

7

Договори з провідними телекомунікаційними компаніями

Результатом праці колективу кафедри стало укладання угод з наступними компаніями: Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin, Київстар, Vodafone, lifecell і Giraffe. Це дозволило розробити ряд лабораторних робіт для дисциплін професійної підготовки за спеціалізацією «Мобільні та відеоінформаційні технології», а також організувати курси підвищення кваліфікації фахівцям в галузі телекомунікацій.

8

Якісна практична підготовка

Чудово розуміючи, що перспективи працевлаштування та розмір заробітної платні випускників Університету будуть залежати від отриманого досвіду практичного використання обладнання, яке реально використовується в галузі телекомунікацій та сфері інформатизації, для навчання студентів на кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin та з використанням програмного комплексу АТОЛ. Який складає засоби формування геоінформаційних систем та засоби розрахунку параметрів мережі мобільного зв’язку, що розташовані на заданій території. В результаті застосування засобів формування геоінформаційних систем отримаємо електронну географічну карту території для розміщення мережі мобільного зв'язку, що надає можливість проведення розрахунків параметрів географічних об’єктів, які обумовлюють специфічні особливості поширення сигналів мережі. Засоби розрахунку параметрів мережі мобільного зв'язку програмного комплексу дозволяють сформувати та розрахувати мережу, що відповідає встановленим вимогам якості.

9

Удосконалення розподілу навчальних годин, вивчення дисциплін загальної підготовки протягом всіх семестрів

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій є провідною випусковою кафедрою Університету, яка відповідає за формування програм навчання, зміст усіх навчальних дисциплін та якість підготовки найбільш багато чисельної категорії фахівців за напрямом Телекомунікації та радіотехніка.

При підготовці бакалаврів зі спеціальності Телекомунікації та радіотехніка розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку — 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.

На кафедрах, які проводять підготовку за спеціалізацією — 25% на дисципліни загальної підготовки. Дисципліни професійної підготовки розподіляються 37,5% за спеціальністю, і 37,5% за спеціалізацією.

10

Унікальна система підготовки з виданням сертифікатів

Державний університет телекомунікацій став першим навчальним закладом міста Києва, що має в своєму єдиний в Україні центр інфокомунікаційних технологій на базі обладнання компаній Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin, де можна пройти підготовку і отримати сертифікат-підтвердження володіння дисципліною, обладнанням чи спеціалізацією від міжнародних виробників телекомунікаційного обладнання.

Ми продовжуємо активну роботу щодо підтвердження міжнародними сертифікатами практичних навичок наших випускників в експлуатації сучасного телекомунікаційного обладнання та використанні останніх версій спеціалізованого програмного забезпечення.

11

Відповідність навчальної програми компетенціям роботодавців

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами наступними професійними знаннями:

 • Участь у визначенні тестових специфікацій LTE обладнання;
 • Участь у тестовому виконанні та звітуванні про помилки виявлені під час тестування;
 • Участь у аналізі та діагностиці регулярних системних регресійних тестів;
 • Участь у аналізі, пошуку і усуненні несправностей складного програмного забезпечення / систем керування;
 • Розробка та створення нових сценаріїв автоматизації тестувань;
 • Прийняття участі у вдосконаленні стратегії автоматизації тестування та внутрішніх засобів автоматизації.
 • Інтеграція LTE рішень на різних платформах;
 • Участь у інтеграції коду та перегляду коду інтеграції LTE рішень;
 • Участь у виборі специфікацій та критеріїв приймання інтеграції LTE рішень;
 • Аналізувати та вирішувати будь-які можливі проблеми в рамках комплексного рішення впровадження LTE.
 • Покращення продуктивності мережі шляхом зміни параметрів мережі (частоти, коди скремблювання, списки сусідніх стільників, коди зон покриття, нахили антен, азимути, потужність);
 • Визначення не працюючих стільників;
 • Визначення стільників де якість обслуговування клієнтів є незадовільною;
 • Брати участь у номінальному плануванні мережі, визначенні пріоритетів при плануванні мережі, визначенні прибутковості мережі;
 • Виконання управління ємністю мережі;
 • Впровадження та оцінка нових функцій радіо в мережі;
 • Аналіз тест-драйвів радіо обладнання.

Встановлене в лабораторіях кафедри обладнання, що відповідає критеріям мереж п’ятого покоління, і актуальність котрого перекриватиме майбутні вимоги роботодавців в галузі телекомунікацій щонайменше 5 років, дозволить студентам отримати практичні навички роботи з телекомунікаційним обладнанням, та підвищить їх конкурентоздатність на ринку праці нашої галузі.

12

Стажування, практики, працевлаштування

Проведення практик студентів організовано та проводиться в компаніях-партнерах кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій (lifecell, Giraffe і Radwin).

На кафедрі проводиться активна робота з метою розширення кола партнерства з телеком-компаніями, що дозволить створити нові напрямки для стажування та подальшого працевлаштування наших студентів.

 

В результаті здійснення інноваційного змісту навчання випускник кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій володіє теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і практичними уміннями і навиками їх здійснення.

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможним фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 136
тел. (044) 249-25-04

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 858
^