Державний Університет Телекомунікацій

Правила прийому 2014: 18. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Державному університеті телекомунікацій

18.1.Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №  136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.».

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення

18.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

18.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

18.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств.

18.5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до Державного університету телекомунікацій не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

18.6. Іноземці та особи без громадянства, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр подають наступні документи:
1) оригінал документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
2) документ про ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, оформлений в Україні;
3) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;
4) копію документа про народження;
5) копію паспорта;
6) 12 фотокарточок розміром 3,5х4,5 см.;
7) копія квитку про прибуття.

18.7. Зазначені документи у пунктах 1), 3), 5) повинні бути перекладені на українську мову та засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

18.8. Зарахування проходить за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору. Рівень знань оцінюється за шкалою: достатньо та недостатньо.

Прийом документів та вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра проводяться в терміни вказані в пункті 4.4 та додатко з 01 по 10 липня 2014 року.

18.9. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

Переглядів: 1 221
^