Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій

Видавнича діяльність кафедри Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій здійснюється у двох напрямах:

 • видання наукових праць;
 • видання навчально-методичної літератури.

Викладачі кафедри регулярно публікують статті у передових періодичних виданнях, а також приймають активну участь у науково – методичних та Міжнародних конференціях, серед яких варто відмітити наступні:

 • Міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації»;
 • Науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій».

На кафедрі КСКСТ значна увага приділяється методичному забезпеченню навчального процесу. Викладачі кафедри здійснюють розробку складових стандартів вищої освіти; робочих програм навчальних дисциплін; комплекту матеріалів для електронного навчання, підготовку нових лабораторних робіт; матеріалів для наповнення веб-ресурсів університету; розробку і впровадження нових форм методів і технологій навчання та методичного забезпечення інтерактивних методів навчання.

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над виданням посібників, методичних розробок для лабораторних, практичних та семінарських занять з дисциплін кафедри, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів; розробкою засобів оцінювання результатів навчальних досягнень студентів. Усі розробки подаються в електронну бібліотеку університету для покращення рівня самостійного навчання студентів.

За час існування кафедри Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій (з жовтня 2014 року) створені фонди навчально-методичних матеріалів дисциплін кафедри, вживаються заходи щодо їх ефективного використання видано навчально-методичні матеріали.

Список праць викладачів кафедри:

 1. Власенко Г.М. Перелік термінів та абревіатур з навчальної дисципліни «Розподілені сервісні системи» для студентів, аспірантів, викладачів, К.: ДУТ, 2015.- 65 с.
 2. Кирпач Л.А., Срібна І.М. Методичний посібник для виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування цифрових систем зв’язку». К.: ДУТ, 2014 р. – 40 с.
 3. Срібна І.М., Кирпач Л.А. Дослідження оптимальних параметрів систем з заданою структурою при детермінованих та випадкових величинах //Системи управління навігації та зв’язку. [зб. наук. праць]. – Полтава: Центр. НДІ навігації та управління, 2014. - Вип. 3 (31). – С. 81 – 83.
 4. Кирпач Л.А., Сторчак К.П., Срібна І.М. Питання забезпечення надійності сучасних телекомунікаційних мереж // Матер. II Междунар. наук.-технич. конф. [«Проблемы информатизации»]. (Киев, 12-13 апр. 2014 г.) К.: ГУТ, 2014. - С.25 -26.
 5. Кирпач Л.А., Срібна І.М., Сторчак К.П. Синхронізація супутникових систем зв’язку // Проблеми інформатизації / тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 11-13 грудня 2014 р.: ДУТ  – Київ, 2014. – С. 64.
 6. Власенко Г.М., Коваль І.С., Жукова О.Р. Дослідження протоколів LDP та RSVP-TE при побудові віртуальної приватної мережі в середовищі IP/MPLS. Тези доповідей. Збірник матеріалів четвертої міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми інформатизації”, 09-10.04.2015 р.– К.: Державний університет телекомунікацій, 2015. – С. 36-37.
 7. Махонін Є.І., Власенко Г.М. Сучасний стан і перспективи розвитку навігаційного забезпечення України. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології”, том 1 “Пленарні засідання”, 17-20 листопада 2015 року. – К.: Державний університет телекомунікацій, 2015. – С. 53-54.
 8. Махонин Е.И., Власенко Г.Н. Современное состояние и перспективы развития навигационного обеспечения Украины. Материалы международной научно-технической конференции “Современные информационно-телекоммуникационные технологии”, том 3 “Развитие информационных технологий” 17-20.11.2015 г. – К.: Государственный университет телекоммуникации, 2015. – С. 35-37.
 9. Махонін Є.І., Власенко Г.М. Стан та перспективи розвитку навігаційного забезпечення України. тези доповіді Збірник матеріалів другої міжнародної науково-технічної конференції “Актуальні проблеми розвитку науки і техніки”, 20.12.2015 р.– К.: Державний університет телекомунікацій, 2015. – С. 8.
 10. Махонин Е.И., Козелкова Е.С., Власенко Г.Н. Современное состояние и перспективы развития навигационного обеспечения Украины. Зв'язок. – Київ: ДУТ. – 2015. – Вип. 6 (118). – С. 23-24.
 11. Власенко Г.Н., Махонин Е.И., Мордвинов И.С. Пути дальнейшего развития системы космического навигационного обеспечения Украины. Системи управління, навігації та зв’язку.        – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – Вип. 3 (35). – С. 3-7.
 12. Срибная И.Н. Радиорелейные и спутниковые системы передачи. Методические указания к выполнению курсового проекта на тему: «Проектирование и расчет трасс РРЛ». К.: ДУТ, 2015 р.
 13. Срібна І.М. Методичні розробки практичних занять з дисципліни «Супутникові та радіорелейні системи передач». К.: ДУТ, 2015.
 14. Срібна І.М. Методичні розробки лабораторних занять з дисципліни «Супутникові та радіорелейні системи передач». К.: ДУТ, 2015.
 15. Кирпач Л.А. Методичні розробки практичних занять з дисципліни «Супутникові інформаційні технології». К.: ДУТ, 2015.
 16. Л.А. Кирпач, І.М. Срібна, К.П. Сторчак, Г.І. Гайдур. Планування телекомунікаційних мереж // Зв’язок. - 2014. -  № 4.- с. 12-15.
 17. Гайдур Г.І., Сторчак К.П., Срібна І.М., Кирпач Л.А. Використання методу експертних оцінок для вибору стандарту безпроводової корпоративної мережі доступу// Зв’язок. - 2014. -  № 5. – с. 9-15.
 18. Сторчак К.П., Срібна І.М., Кирпач Л.А. Дослідження ефективності одноланкового просторово-часового комутаційного блоку// Зв’язок. - 2015. -  № 1. – с. 21-25.
 19. Кирпач Л.А., Сторчак К.П., Срібна І.М. Дослідження комбінованих систем фазової синхронізації // Зв’язок. - 2015. -  № 2. с. – 14-18.
 20. Срібна І.М., Кирпач Л.А., Сторчак К.П. Використання фемтостільників у приміщеннях // Проблеми інформатизації / тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції, 9-10 квітня 2015 р.: ДУТ  – Київ, 2015. – С. 38-39.
 21. Срібна І.М., Кирпач Л.А. Використання технології Wi-Fi в новому форматі // Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології»/ тези доповідей, 17-20 листопада 2015 р.: ДУТ – Київ, 2015. – с.90.
 22. Срібна І.М., Кирпач Л.А., Борисенков Є.А. До питання проектування мережі супутникового зв’язку //Проблеми інформатизації / тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції, грудень 2015 р.: ДУТ  – Київ.
 23. Кирпач Л.А., Срібна І.М. Впровадження питань супутникових систем зв’язку в навчальний процес //Проблеми інформатизації / тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції, грудень 2015 р.: ДУТ  – Київ.
 24. Кірільєвнін О.М. Визначення амплітудно- і фазочастотної, перехідною і імпульсної характеристик. Методична розробка практичного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015 р.
 25. Кірільєвнін О.М. Дослідження стійкості лінійних систем автоматичного управління. Методична розробка практичного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015.
 26. Кірільєвнін О.М. Радіоуправління системами автоматичного регулювання. Методична розробка практичного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015.
 27. Кірільєвнін О.М. Оптимальна обробка сигналів при радіоуправлінні системами автоматичного регулювання. Методична розробка практичного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015.
 28. Кірільєвнін О.М. Воздействие помех на системы автоматического управления. Методична розробка практичного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015.
 29. Кірільєвнін О.М. Вплив на системи автоматичного управління зовнішньої і внутрішньої детермінованою і випадкової стаціонарної перешкод. Методична розробка практичного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015.
 30. Кірільєвнін О.М. Розкладання в ряд Фур’є періодичної функції, побудова ліній частого спектру та розрахунки його спектральних складових. Методична розробка лабораторного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015.
 31. Кірільєвнін О.М. Розрахунок амплітуди косинусної, синусної і комплексної складових та фазовий кут у ряд Фур’є періодичної послідовності імпульсів в середовищі Маthсаd. Методична розробка лабораторного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015.
 32. Кірільєвнін О.М. Тема: «Визначення амплітудно - і фазочастотної, перехідною і імпульсної характеристик в середовищі Маthсаd. Методична розробка лабораторного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К., ДУТ, 2015 р.
 33. Кірільєвнін О.М. Дослідження стійкості лінійних систем автоматичного управління в середовищі Маthсаd. Методична розробка лабораторного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К., ДУТ, 2015 р.
 34. Кірільєвнін О.М. Визначення амплітудно - і фазочастотної, перехідною і імпульсної характеристик диференціюючих і інтегруючих ланок систем автоматичного управління. Методична розробка лабораторного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К., ДУТ, 2015 р.
 35. Махонін Є.І., Власенко Г.М., Гілашвілі В.К. Аналіз розвитку навігаційного забезпечення України через призму сталого економічного розвитку. Тези доповідей. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони”, 7.04.2016 р.– К.: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2016. – С. 163.
 36. Махонін Є.І., Власенко Г.М., Гілашвілі В.К., Панкратова О.С. Перспективи розвитку національної системи спеціального контролю. Тези доповідей. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони”, 7.04.2016 р. – К.: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2016. – С. 164-165.
 37. Махонін Є.І.,  Власенко Г.М., Панкратова О.С. Аналіз впливу космічних технологій на рівень економіки України. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони”, 7.04.2016 р.– К.: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2016. – С. 166-169.
 38. Махонін Є.І., Власенко Г.М. Концепція розвитку космічної програми україни на 2017-2021 р. Тези доповідей. Збірник матеріалів шостої міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми інформатизації”, 11-12.04.2016 р. – К.: Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 36.
 39. Кирпач Л.А. Методичні розробки практичних занять з дисципліни «Телекомунікаційні технології гібридної передачі інформації». К.:ДУТ, 2016.
 40. Срібна І.М., Кирпач Л.А. Оптимізація космічних систем за допомогою методу робочих характеристик //Проблеми інформатизації / тези доповідей VІ Міжнародної науково-технічної конференції, квітень 2016 р.: ДУТ  – Київ.
 41. Кірільєвнін О.М., Кирпач Л.А.,Срібна І.М. Дослідження інформаційної ентропії адаптивної  радіотехнічної системи при внутрішньосистемній невизначеності// тези доповіді ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку конвергентних мереж: рішення пост - NGN, 4G та 5G» 17-18 листопада 2016 р.
 42. Махонін Є.І., Власенко Г.М., Гілашвілі В.К. Аналіз перспектив євроінтеграції України в космічній сфері. Тези доповідей. Збірник матеріалів восьмої міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми інформатизації”, 11-12.04.2017 р.– К.: Державний університет телекомунікацій, 2017. – С. 47.
 43. Махонін Є.І., Власенко Г.М., Гілашвілі В.К. Концепція Державної науково-технічної космічної Програми України на 2018-2022 рр. Тези доповідей. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони”, 5.04.2017 р.– К.: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2017. – С. 16-19.
 44. Махонін Є.І., Власенко Г.М., Гілашвілі В.К. Концепція Державної науково-технічної космічної програми України на 2018-2022 р.р. Зв'язок. – Київ: ДУТ. – 2017. – Вип. 3 (126). – С. 23-30.
 45. Кирпач Л.А., Срібна І.М. Перспективне рішення для ринку інформаційних технологій. Тези доповідей. Збірник матеріалів восьмої міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми інформатизації”, 11-12.04.2017 р.– К.: Державний університет телекомунікацій, 2017. – С. 44.
 46. С.В. Козелков, В.Ф. Фролов, Л.А. Кірпач. Аналіз впліву космічної погоди та космічного сміття на якість роботи телекомунікаційніх систем. «Зв'язок» №5, ДРП, Київ 2017.
 47. В.Ф. Фролов, І.М. Срібна, Г.М. Власенко. Вплив іоносфері на якість роботи супутникових навігаційніх систем. «Зв'язок» №6, ДРП, Київ 2017

Презентація кафедри

Завантажити буклет

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ, вул. Солом’янська 7
Тел. (044) 249-25-97, 5-97
E-mail: frolov47@ukr.net

Переглядів: 2 515
^