Державний Університет Телекомунікацій

Науково-методична робота - Кафедра Фізичної культури та охорони праці

Науково-методична робота на кафедрі спрямована на удосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. На кафедрі проводиться робота щодо розробки навчально-методичних посібників, в навчальний процес впроваджуються сучасні комп'ютерні технології. Здійснюється розробка навчально-методичної інформації в електронному вигляді.

На кафедрі Фізичної культури та охорони праці проводиться робота щодо розробки, оновлення та удосконалення нових навчально-методичних матеріалів для покращення рівня вивчення дисциплін. Особлива увага приділяється застосуванню сучасних комп’ютерних технологій в навчальному процесі.

1. Коротка довідка

Кафедра Фізичної культури та охорони праці є базовим структурним підрозділом Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій, що проводить навчально-виховну та методичну діяльність.

Кафедра створена наказом ректора Університету відповідно до рішення Вченої ради Університету у 2014 році. Завідувачем кафедри обрано кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Наконечного В.С. У серпні 2015 року завідувачем кафедри призначено кандидата педагогічних наук, доцента Оленєва Д.Г.

Кафедра проводить навчання студентів з дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Соціальна та екологічна безпека», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист», «Екологія» та «Захист професійної діяльності в галузі».

Одними з головних завдань кафедри є: організація і здійснення навчальної та науково-технічної роботи, наукових досліджень за профілем кафедри; проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими напрямами науково-дослідної роботи Університету.

2. Науково-педагогічний та науковий колектив кафедри

Науковий потенціал (кількість докторів і кандидатів наук).

Співробітники кафедри мають багатий багаторічний педагогічний досвід у викладанні відповідних дисциплін кафедри, володіють сучасною методикою їх викладання із застосуванням інтерактивних комп’ютерних технологій, своєчасно з періодичністю 1 раз на три роки проходять курси підвищення кваліфікації та відповідну перевірку рівня знань у ННДІОП м. Києва.

На кафедрі працюють 1 доктор наук та 4 кандидати наук, з них 5 – доценти.

Питома вага з висновком про відповідність вимогам законодавства щодо структурного підрозділу.

Кафедра Фізичної культури та охорони праці діє згідно законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про телекомунікації» та згідно постанов та розпоряджень КМУ.

3. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації

Наконечний В.С. 25 червня 2015 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук.

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу кафедри.

На кафедрі працює науковий гурток «Екологія», керівником якого є старший викладач кафедри Глєбова О.І. У складі наукового гуртка працюють студенти університету, які не тільки розробляють обрані теми досліджень, а і активно приймають участь у науково-технічних конференціях студентів та молоді.

4. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження

4.1. Наукові дослідження

4.1.1. Напрями фундаментальних та прикладних наукових дослідження

Науково-методична робота на кафедрі спрямована на вдосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.

Науково-педагогічні працівники кафедри залучені до проведення наукової роботи щодо розробки суб’єктивного підходу з аналізу кризових та екстремальних ситуацій, при яких проблема безпеки життєдіяльності розглядається не з позиції протистояння людини і середовища, а з точки зору пошуку місця і ролі сучасної людини у створених нею умовах життя.

4.1.2. Науково-дослідні роботи

На кафедрі виконуються 3 науково-дослідні роботи:

1. «Аналіз методів радіолокаційного виявлення людей під завалами при надзвичайних ситуаціях».

Основними завданнями проекту є проведення аналізу методів радіолокаційного виявлення місця знаходження живих людей під завалами при надзвичайних ситуаціях, методами математичного моделювання, порівняльного аналізу ефективності адаптивних алгоритмів цифрового спектрального аналізу для розпізнавання серцебиття людей, які знаходяться під завалами в умовах обмеженого часу.

2. «Екологічні аспекти електромагнітного випромінювання та його вплив на людину і навколишнє середовище».

Основними завданнями роботи є розробка методу оцінки впливу електромагнітного випромінювання на людину та навколишнє середовище.

3. «Вплив здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання на зміцнення здоров’я та підвищення розумової працездатності студентів Державного університету телекомунікацій».

Основними завданнями роботи є:

 • Проведення системного теоретико-методологічного аналізу проблеми фізичного виховання студентів Державного університету телекомунікацій.
 • Виявлення впливу здоров’язбережувальних технологій на фізичне здоров’я, морфофункціональний стан, біологічний вік та розумову працездатність студентів Державного університету телекомунікацій.
 • Дослідження загальних закономірностей, що об’єктивно визначають планування окремих компонентів здоров’язбережувкальних технологій в різних видах засобів активного відпочинку студентів Державного університету телекомунікацій.
 • Обґрунтування ефективності використання компонентів здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні студентів 1 курсу навчальних груп, які вивчають англійську мову в умовах тривалого педагогічного експерименту і розроблення практичних рекомендацій.
 • Обґрунтування системи педагогічного контролю за станом здоров’я, розумовою працездатністю та фізичною підготовленістю студентів в процесі фізичного виховання.
 • Розроблення змістовних та організаційно-методичних рекомендацій щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчальний процес теоретичних дисциплін студентів Державного університету телекомунікацій.

4.2. Реалізація та впровадження наукових результатів

Створення нових програмних продуктів дозволять проводити аналіз алгоритмів цифрового спектрального аналізу для виявлення і розпізнавання серцебиття людини, яка знаходиться під завалами.

Виконання основних завдань проекту дозволить зменшити час пошуку людей, які знаходяться під завалами приблизно на 10-15%.

Запропонований науково-методологічний апарат може бути використаний при проектуванні новітніх радіоелектронних систем (комплексів) з підвищеною вірогідністю виявлення та ідентифікації серцебиття людини, яка знаходиться під завалами.

5. Науково-інформаційне забезпечення діяльності кафедри

5.1. Участь членів кафедри в наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо

Науково-педагогічні працівники кафедри Фізичної культури та охорони праці беруть участь у щорічних конференціях серед яких варто відмітити наступні:

 • Науково-технічна конференція «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави»;
 • І Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми розвитку науки і техніки»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногеннонебезпечних об’єктах»;
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Якість і безпека харчових продуктів»;
 • VIІ Міжнародна науково-методична конференція «Безпека людини у сучасних умовах»;
 • ХІV Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Технології навчання управлінню ризиками виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій»;
 • Proceeding of the International Scientific and Practical Conference «Scientific and Practical Results in 2014. December 22-24, 2014, Dubai, UAE»;
 • «European Conference on Innovation in Technical and Natural Sciences». Proceedings of the 5th Internationals scientific conference. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna;
 • ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Экология. Человек. Общество».

5.2.1. Публікація тез доповідей членів кафедри.

Викладачі кафедри приймають активну участь у публікації наукових робіт в друкованих та електронних видах.

З моменту заснування кафедри НПП кафедри опубліковано 76 тез доповідей.

5.3. Кількість наукових публікацій у фахових виданнях України та закордоном.

Опубліковано навчальних посібників – 4.

Кількість публікацій (статей) – 56.

5.4. Кількість підготовлених до видання монографій.

Опубліковано монографій – 4.

Переглядів: 2 742
^