Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Інноваційний зміст навчання - Кафедра Маркетингу

Маркетолог - один з найважливіших спеціалістів у будь-якому сучасному бізнесі. Від його роботи залежить комерційний успіх підприємства, а значить ефективність роботи маркетолога - питання життя та смерті для будь-якої компанії.  В умовах інтеграції України у європейський економічний простір дуже важливим є питання підготовки фахівців - маркетологів, здатних відповідати реальним потребам не лише національної, а й світової економіки.

Відповідно до  реалій сьогодення ректором університету д.т.н., проф. В.Б. Толубком було запроваджено концептуально новий, інноваційний підхід до змісту навчання, спрямований на підвищення рівня якості освіти і набуття нашими випускниками конкурентних переваг на ринку праці за рахунок формування професійних компетентностей, знань, умінь та навичок,  відповідно до сучасних вимог роботодавців.


СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ

Однією з важливих складових інноваційного підходу до підготовки фахівців з маркетингу є підготовка по спеціальності «Маркетинг», яка починається не з третього, а вже з першого курсу.

 

Так, вже на першому курсі на кафедрі маркетингу у 1 семестрі доцент кафедри к.е.н. Плахотнікова Л.О. у курсі «Маркетинг» знайомить студентів з термінологією, понятійним апаратом маркетингу; надає студентам систему знань базових елементів комплексу маркетингу; у 2 семестрі вона продовжує розкриття соціально-етичних особливостей маркетингу у дисципліні «Маркетинг. Соціально-відповідальний маркетинг».

У 1 семестрі також запроваджено вивчення авторського курсу, розробленого завідувачем кафедри, д.е.н., проф.. Виноградовою О.В. - «Сучасні види маркетингу», який розкриває зміст сучасних маркетингових концепцій та можливостей використання нестандартних (нетрадиційних) підходів до маркетингової діяльності компаній на ринку. Навички, отримані під час вивчення цієї дисципліни, розвиваються у другому семестрі під час викладання курсу «Поведінка споживачів» під викладанням Виноградової О.В.

На першому курсі для студентів - маркетологів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», метою якої є надання навичок налаштування та експлуатації сучасних електронних пристроїв і гаджетів та у повній мірі використання можливостей сучасних інформаційних технологій у майбутній роботі та у повсякденному житті.

Важливість інформаційно-телекомунікаційного інструментарію для майбутніх фахівців з маркетингу підтверджує поширення Інтернет-маркетингу, а також те, що все більше компаній поєднують функціональні обов’язки працівників ІТ – відділів і маркетологів. Тож маркетологи всього світу прагнуть мати доступ до технологій, які дозволять автоматизувати задачі з пошуку, співставлення та поєднання даних.

Додатково викладаються дисципліни: на 1 курсі «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі – «Ділові комунікації», на 3 курсі – «Хмарні технології» та «Штучний інтелект», на 4 курсі – «Засади відкриття власного бізнесу», які спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, відкриття та успішне ведення власного бізнесу, знання перспектив розвитку інформаційних технологій, що дозволить майбутнім фахівцям йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Вивчення цих дисциплін спрямоване на підготовку комунікабельних, ініціативних спеціалістів з маркетингу, добрих організаторів, які вміють творчо вирішувати непрості завдання, структурно та аналітично мислити, переконувати, володіти глибокими знаннями перспектив розвитку інформаційних технологій, здатних максимізувати прибутки компанії, налагодити зв'язки з партнерами та споживачами.

Посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі — 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах − 20% занять за спеціальністю викладаються англійською мовою забезпечить можливість нашому студенту вільно володіти фаховою англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

Вивчаючи англійську, студенти-маркетологи опанують фахову маркетингову термінологію, розуміючи їх значення і походження. А напрацювавши професійний словниковий запас, студенти зможуть  отримувати свіжі матеріали в Інтернеті з першоджерел. Заняття з англійської мови допоможуть більш професійно проводити маркетингові дослідження, які не обмежуються українським ринком, але і бути в курсі світових тенденцій в цій сфері.  До того, знання професійної англійської є необхідним для ведення бізнесу з іноземними партнерами. І – як бонус – заробітна  плата маркетолога напряму залежить від рівня знання англійської мови.

Під час навчання більше половини усіх занять проводиться практично. З тем кожної дисципліни проводиться лекція (як теоретична підготовка), практичні заняття (практична складова навчання), передбачено зустрічі із практиками. З кожної теми занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для самостійного опрацювання студентами.

Завдання сучасного маркетингу зводиться не лише до реалізації вже вироблених послуг, а доповнюється впливом на споживача, на формування його потреб з урахуванням можливостей розширюваного виробництва зі створення нових послуг. Тому практична складова підготовки студентів складає більше 50% усього навчального часу та базується на сучасному програмному забезпеченні маркетингових досліджень і бізнес-аналітики. Під час практичних занять передбачено запрошення фахівців з маркетингу, імітації, ділові і освітні ігри, обговорення складних і дискусійних питань і проблем, позааудиторні методи навчання (соціальні проекти, змагання, екскурсії на провідні компанії, фільми, виставки тощо).

Самостійна робота студентів передбачає: підготовку до аудиторних занять; поглиблене вивчення літератури на задану тему й пошук додаткової інформації; переклад іноземних джерел установленої тематики; виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання з навчальної дисципліні протягом семестру; самостійна робота над окремими темами навчальних дисциплін; підготовка й оформлення схем, діаграм й інших завдань графічного характеру; обробка та підготовка есе; підготовка до всіх видів контрольних випробувань; робота в студентських наукових кружках, участь у семінарах  тощо.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі маркетингу створена сучасна навчальна лабораторія маркетингових досліджень на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

В дисципліні «Маркетингові комунікації» інформаційно-комунікаційні технології є інструментом комунікаційних зв’язків (Jira, Slack, Skype - інструменти комунікацій, Zoho Social, SMMplanner - сервіси створення графіку розміщення постів у соціальних мережах, Webinar, Join.me - сервіси проведення онлайн-конференцій).Так, під час викладання дисциплін  «Маркетинг», «Основи маркетингового менеджменту» використовуються інформаційно-комунікаційні технології Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends – для проведення та оцінки маркетингових досліджень, HohliBuilder, Сreately, Piktochart, GoogleCharts, Vizualize, як онлайн сервіси для створення інфографіки, Microsoft Power BI – для аналітики та візуалізації даних.

Під час викладання дисциплін «Інтернет-маркетинг», «Електронний бізнес» за допомогою: Google docs, Google analytics, Google Trends, проводиться оцінка маркетингових досліджень; через Asana, Wonderlist здійснюється планування робочого часу та виконання планів маркетингового відділу підприємства; використовуються інструменти комунікацій: Jira, Slack, Skype, створення шаблону сайту: Moqups, створення карт проектів та генерування інноваційних ідей: MindMap, Mindomo, Stormboard, Realtime Board, Mural, для створення комерційних сайтів: WordPress.

Навчальна лабораторія маркетингових досліджень застосовується і як засіб автоматизації контролю, корекції, результатів навчальної діяльності, тестування і психодіагностики. Програмне забезпечення Microsoft PowerPoint дає можливість візуалізації даних, а система Moodle є інструментом для дистанційного навчання і контролю. Також викладачами кафедри маркетингу використовуються у навчальному процесі електронні словники й енциклопедії, мультимедійні курси, включаючи аудіо та відеоматеріали, електронні видання книг, газет і журналів мовою оригіналу, освітні сайти, форуми.

При навчанні студентів-маркетологів розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку: 25% - дисципліни загальної підготовки і 75% - дисципліни професійної підготовки за спеціальністю «Маркетинг».

 

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом усього терміну підготовки бакалавра. Зміст дисциплін професійної підготовки враховує особливості маркетингової діяльності у сфері телекомунікацій.

Відповідно до навчального плану протягом 1-8 семестрів  за загальні компетентності фахівців - маркетологів, серед яких можна виділити «Загальнонаукові», «Інструментальні», «Соціально-особистісні та загальнокультурні» відповідають дисципліни циклу загальної підготовки (Філософія, Вища математика, Соціально-екологічна безпека життєдіяльності, Хмарні технології, Штучний інтелект тощо).

Формування професійних компетенцій, знань, умінь та навичок відповідно до запитів роботодавців та викликів сьогодення здатні забезпечити інноваційні зміни у змісті навчального процесу підготовки бакалаврів з маркетингу, запроваджені у Державному університеті телекомунікацій.

Серед цих компетенцій слід виділити:

  • здатність розробляти корпоративну та маркетингову стратегію, програми розвитку підприємства;
  • вміння використовувати в роботі програмне забезпечення (як загального профілю, так і спеціалізоване),  навички ведення електронної комерції  та електронного документообігу;
  • здатність використовувати сучасний маркетинговий інструментарій для вирішення стратегічних, поточних та оперативних завдань;
  • готовність до комунікації в усній та письмовій формах українською та англійською мовами для вирішення завдань професійної діяльності;
  • здатність управляти підрозділами, групами, командами, проектами та комунікативними мережами підприємств;
  • володіння інформацією про ринок, на якому працює компанія, і суміжні ринки, про цільову аудиторію і конкурентів проекту, вміння відстежувати інформаційні потоки з цих питань;
  • готовність до саморозвитку, самореалізації, використання творчого потенціалу.

Ключові вимоги роботодавців до компетентностей фахівців з маркетингу, закладені при побудові структурно-логічної схеми та навчального плану.

Проведення практик студентів передбачено в компаніях-партнерах кафедри маркетингу.

На забезпечення якісної практичної складової навчального процесу спрямоване тісне співробітництво кафедри маркетингу з провідними установами, організаціями в галузі маркетингу і телекомунікацій. Завдяки плідним відносинам кафедри маркетингу з компаніями-партнерами студенти мають можливість вдосконалити професійні компетенції, наблизитися до світових вимог у фаховій спеціалізації відповідно до запитів роботодавців та викликів сьогодення, бути обізнаними з інноваційними напрямами діяльності компаній. Компанії-партнери надають місця для проходження практики, стажування та є потенційними роботодавцями наших випускників. З іншого боку – це унікальна можливість за результатами успішно складеного сертифікаційного екзамену підтвердити знання та навички міжнародними сертифікатами. З метою формування професійної компетенції студентів-маркетологів особлива увага на профільній кафедрі приділяється підбору баз проходження виробничих практик.  Для проходження практики студентів  попередньо укладено договори із Веб-студією «UpWay», з якою укладено Меморандум та Угоду про співробітництво, з ТОВ UDS CONSULTING, ТОВ МЕДІАСАППОРТТОВ СТРІЧКА НОВИН, ТОВ ЕДПАРТНЕР, ТОВ «Альтіс-Гласс», ТОВ МЦ «Doctor Sam», ТОВ «Тайм Еко», ПАТ «Полтавагаз», ТОВ «Сота Альянс», ПрАТ «Брокбізнес», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Альфа-Банк», ТОВ «Жасмін»  та ін.

 
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 2 652