Державний Університет Телекомунікацій

Інноваційний зміст навчання - Кафедра Маркетингу

Маркетолог - один з найважливіших спеціалістів у будь-якому сучасному бізнесі. Від його роботи залежить комерційний успіх підприємства, а значить ефективність роботи маркетолога - питання життя та смерті для будь-якої компанії.  В умовах інтеграції України у європейський економічний простір дуже важливим є питання підготовки фахівців - маркетологів, здатних відповідати реальним потребам не лише національної, а й світової економіки.

Відповідно до  реалій сьогодення ректором університету д.т.н., проф. В.Б. Толубком було запроваджено концептуально новий, інноваційний підхід до змісту навчання, спрямований на підвищення рівня якості освіти і набуття нашими випускниками конкурентних переваг на ринку праці за рахунок формування професійних компетентностей, знань, умінь та навичок,  відповідно до сучасних вимог роботодавців.


СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ

Однією з важливих складових інноваційного підходу до підготовки фахівців з маркетингу є підготовка по спеціальності «Маркетинг», яка починається не з третього, а вже з першого курсу.

 

Так, вже на першому курсі на кафедрі маркетингу у 1 семестрі доцент кафедри к.е.н. Плахотнікова Л.О. у курсі «Маркетинг» знайомить студентів з термінологією, понятійним апаратом маркетингу; надає студентам систему знань базових елементів комплексу маркетингу; у 2 семестрі вона продовжує розкриття соціально-етичних особливостей маркетингу у дисципліні «Маркетинг. Соціально-відповідальний маркетинг».

У 1 семестрі також запроваджено вивчення авторського курсу, розробленого завідувачем кафедри, д.е.н., проф.. Виноградовою О.В. - «Сучасні види маркетингу», який розкриває зміст сучасних маркетингових концепцій та можливостей використання нестандартних (нетрадиційних) підходів до маркетингової діяльності компаній на ринку. Навички, отримані під час вивчення цієї дисципліни, розвиваються у другому семестрі під час викладання курсу «Поведінка споживачів» під викладанням Виноградової О.В.

На першому курсі для студентів - маркетологів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», метою якої є надання навичок налаштування та експлуатації сучасних електронних пристроїв і гаджетів та у повній мірі використання можливостей сучасних інформаційних технологій у майбутній роботі та у повсякденному житті.

Важливість інформаційно-телекомунікаційного інструментарію для майбутніх фахівців з маркетингу підтверджує поширення Інтернет-маркетингу, а також те, що все більше компаній поєднують функціональні обов’язки працівників ІТ – відділів і маркетологів. Тож маркетологи всього світу прагнуть мати доступ до технологій, які дозволять автоматизувати задачі з пошуку, співставлення та поєднання даних.

Додатково викладаються дисципліни: на 1 курсі «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі – «Ділові комунікації», на 3 курсі – «Хмарні технології» та «Штучний інтелект», на 4 курсі – «Засади відкриття власного бізнесу», які спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, відкриття та успішне ведення власного бізнесу, знання перспектив розвитку інформаційних технологій, що дозволить майбутнім фахівцям йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Вивчення цих дисциплін спрямоване на підготовку комунікабельних, ініціативних спеціалістів з маркетингу, добрих організаторів, які вміють творчо вирішувати непрості завдання, структурно та аналітично мислити, переконувати, володіти глибокими знаннями перспектив розвитку інформаційних технологій, здатних максимізувати прибутки компанії, налагодити зв'язки з партнерами та споживачами.

Посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі — 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах − 20% занять за спеціальністю викладаються англійською мовою забезпечить можливість нашому студенту вільно володіти фаховою англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

Вивчаючи англійську, студенти-маркетологи опанують фахову маркетингову термінологію, розуміючи їх значення і походження. А напрацювавши професійний словниковий запас, студенти зможуть  отримувати свіжі матеріали в Інтернеті з першоджерел. Заняття з англійської мови допоможуть більш професійно проводити маркетингові дослідження, які не обмежуються українським ринком, але і бути в курсі світових тенденцій в цій сфері.  До того, знання професійної англійської є необхідним для ведення бізнесу з іноземними партнерами. І – як бонус – заробітна  плата маркетолога напряму залежить від рівня знання англійської мови.

Під час навчання більше половини усіх занять проводиться практично. З тем кожної дисципліни проводиться лекція (як теоретична підготовка), практичні заняття (практична складова навчання), передбачено зустрічі із практиками. З кожної теми занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для самостійного опрацювання студентами.

Завдання сучасного маркетингу зводиться не лише до реалізації вже вироблених послуг, а доповнюється впливом на споживача, на формування його потреб з урахуванням можливостей розширюваного виробництва зі створення нових послуг. Тому практична складова підготовки студентів складає більше 50% усього навчального часу та базується на сучасному програмному забезпеченні маркетингових досліджень і бізнес-аналітики. Під час практичних занять передбачено запрошення фахівців з маркетингу, імітації, ділові і освітні ігри, обговорення складних і дискусійних питань і проблем, позааудиторні методи навчання (соціальні проекти, змагання, екскурсії на провідні компанії, фільми, виставки тощо).

Самостійна робота студентів передбачає: підготовку до аудиторних занять; поглиблене вивчення літератури на задану тему й пошук додаткової інформації; переклад іноземних джерел установленої тематики; виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання з навчальної дисципліні протягом семестру; самостійна робота над окремими темами навчальних дисциплін; підготовка й оформлення схем, діаграм й інших завдань графічного характеру; обробка та підготовка есе; підготовка до всіх видів контрольних випробувань; робота в студентських наукових кружках, участь у семінарах  тощо.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі маркетингу створена сучасна навчальна лабораторія маркетингових досліджень на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

В дисципліні «Маркетингові комунікації» інформаційно-комунікаційні технології є інструментом комунікаційних зв’язків (Jira, Slack, Skype - інструменти комунікацій, Zoho Social, SMMplanner - сервіси створення графіку розміщення постів у соціальних мережах, Webinar, Join.me - сервіси проведення онлайн-конференцій).Так, під час викладання дисциплін  «Маркетинг», «Основи маркетингового менеджменту» використовуються інформаційно-комунікаційні технології Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends – для проведення та оцінки маркетингових досліджень, HohliBuilder, Сreately, Piktochart, GoogleCharts, Vizualize, як онлайн сервіси для створення інфографіки, Microsoft Power BI – для аналітики та візуалізації даних.

Під час викладання дисциплін «Інтернет-маркетинг», «Електронний бізнес» за допомогою: Google docs, Google analytics, Google Trends, проводиться оцінка маркетингових досліджень; через Asana, Wonderlist здійснюється планування робочого часу та виконання планів маркетингового відділу підприємства; використовуються інструменти комунікацій: Jira, Slack, Skype, створення шаблону сайту: Moqups, створення карт проектів та генерування інноваційних ідей: MindMap, Mindomo, Stormboard, Realtime Board, Mural, для створення комерційних сайтів: WordPress.

Навчальна лабораторія маркетингових досліджень застосовується і як засіб автоматизації контролю, корекції, результатів навчальної діяльності, тестування і психодіагностики. Програмне забезпечення Microsoft PowerPoint дає можливість візуалізації даних, а система Moodle є інструментом для дистанційного навчання і контролю. Також викладачами кафедри маркетингу використовуються у навчальному процесі електронні словники й енциклопедії, мультимедійні курси, включаючи аудіо та відеоматеріали, електронні видання книг, газет і журналів мовою оригіналу, освітні сайти, форуми.

При навчанні студентів-маркетологів розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку: 25% - дисципліни загальної підготовки і 75% - дисципліни професійної підготовки за спеціальністю «Маркетинг».

 

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом усього терміну підготовки бакалавра. Зміст дисциплін професійної підготовки враховує особливості маркетингової діяльності у сфері телекомунікацій.

Відповідно до навчального плану протягом 1-8 семестрів  за загальні компетентності фахівців - маркетологів, серед яких можна виділити «Загальнонаукові», «Інструментальні», «Соціально-особистісні та загальнокультурні» відповідають дисципліни циклу загальної підготовки (Філософія, Вища математика, Соціально-екологічна безпека життєдіяльності, Хмарні технології, Штучний інтелект тощо).

Формування професійних компетенцій, знань, умінь та навичок відповідно до запитів роботодавців та викликів сьогодення здатні забезпечити інноваційні зміни у змісті навчального процесу підготовки бакалаврів з маркетингу, запроваджені у Державному університеті телекомунікацій.

Серед цих компетенцій слід виділити:

  • здатність розробляти корпоративну та маркетингову стратегію, програми розвитку підприємства;
  • вміння використовувати в роботі програмне забезпечення (як загального профілю, так і спеціалізоване),  навички ведення електронної комерції  та електронного документообігу;
  • здатність використовувати сучасний маркетинговий інструментарій для вирішення стратегічних, поточних та оперативних завдань;
  • готовність до комунікації в усній та письмовій формах українською та англійською мовами для вирішення завдань професійної діяльності;
  • здатність управляти підрозділами, групами, командами, проектами та комунікативними мережами підприємств;
  • володіння інформацією про ринок, на якому працює компанія, і суміжні ринки, про цільову аудиторію і конкурентів проекту, вміння відстежувати інформаційні потоки з цих питань;
  • готовність до саморозвитку, самореалізації, використання творчого потенціалу.

Ключові вимоги роботодавців до компетентностей фахівців з маркетингу, закладені при побудові структурно-логічної схеми та навчального плану.

Проведення практик студентів передбачено в компаніях-партнерах кафедри маркетингу.

На забезпечення якісної практичної складової навчального процесу спрямоване тісне співробітництво кафедри маркетингу з провідними установами, організаціями в галузі маркетингу і телекомунікацій. Завдяки плідним відносинам кафедри маркетингу з компаніями-партнерами студенти мають можливість вдосконалити професійні компетенції, наблизитися до світових вимог у фаховій спеціалізації відповідно до запитів роботодавців та викликів сьогодення, бути обізнаними з інноваційними напрямами діяльності компаній. Компанії-партнери надають місця для проходження практики, стажування та є потенційними роботодавцями наших випускників. З іншого боку – це унікальна можливість за результатами успішно складеного сертифікаційного екзамену підтвердити знання та навички міжнародними сертифікатами. З метою формування професійної компетенції студентів-маркетологів особлива увага на профільній кафедрі приділяється підбору баз проходження виробничих практик.  Для проходження практики студентів  попередньо укладено договори із Веб-студією «UpWay», з якою укладено Меморандум та Угоду про співробітництво, з ТОВ UDS CONSULTING, ТОВ МЕДІАСАППОРТТОВ СТРІЧКА НОВИН, ТОВ ЕДПАРТНЕР, ТОВ «Альтіс-Гласс», ТОВ МЦ «Doctor Sam», ТОВ «Тайм Еко», ПАТ «Полтавагаз», ТОВ «Сота Альянс», ПрАТ «Брокбізнес», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Альфа-Банк», ТОВ «Жасмін»  та ін.

 

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 2 478
^