Державний Університет Телекомунікацій

Інноваційний зміст навчання - Кафедра Маркетингу

Маркетолог - один з найважливіших спеціалістів у будь-якому сучасному бізнесі. Від його роботи залежить комерційний успіх підприємства, а значить ефективність роботи маркетолога - питання життя та смерті для будь-якої компанії. В умовах інтеграції України у європейський економічний простір дуже важливим є питання підготовки фахівців - маркетологів, здатних відповідати реальним потребам не лише національної, а й світової економіки.

Відповідно до реалій сьогодення ректором університету д.т.н., проф. В.Б. Толубком було запроваджено концептуально новий, інноваційний підхід до змісту навчання, спрямований на підвищення рівня якості освіти і набуття нашими випускниками конкурентних переваг на ринку праці за рахунок формування професійних компетентностей, знань, умінь та навичок, відповідно до сучасних вимог роботодавців.

Інноваційний зміст навчання у Державному університеті телекомунікацій передбачає, що студентів ми навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Інноваційний підхід до підготовки фахівців з маркетингу висуває на перший план формування практичних навичок і вмінь на базі сучасних теоретичних знань відповідно до вимог роботодавців, які дозволять нашим студентам вже з першого курсу відчувати переваги навчання у ДУТ та отримати впевненість у майбутньому працевлаштуванні.

Якісне навчання студентів відбувається не лише теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази кафедри маркетингу, створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

  •  Кафедра маркетингу уклала договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників-маркетологів.
  •  Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедри маркетингу.
  •  Теоретична і практична підготовка студентів-маркетологів відповідає вимогам щодо компетенцій від наших партнерів-роботодавців, з якими кафедра маркетингу уклала договори про співпрацю.
  •  В межах навчального процесу студенти-маркетологи мають можливість отримати сертифікати компаній-партнерів кафедри.

 

СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ:

 

1

підготовка по спеціальності «Маркетинг» починається не з третього, а вже з першого курсу;

2

на першому курсі для студентів - маркетологів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», метою якої є надання навичок налаштування та експлуатації сучасних електронних пристроїв і гаджетів та у повній мірі використання можливостей сучасних інформаційних технологій у майбутній роботі та у повсякденному житті;

3

додатково викладаються дисципліни: на 1 курсі «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі – «Ділові комунікації», на 3 курсі – «Хмарні технології» та «Штучний інтелект», на 4 курсі – «Засади відкриття власного бізнесу», які спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, відкриття та успішне ведення власного бізнесу, знання перспектив розвитку інформаційних технологій, що дозволить майбутнім фахівцям йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства;

4

посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі — 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах − 20% занять за спеціальністю викладаються англійською мовою, що забезпечить можливість нашому студенту вільно володіти фаховою англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2;

5

більше половини усіх занять проводиться практично;

6

з тем кожної дисципліни проводиться лекція (як теоретична підготовка), практичні заняття (практична складова навчання), передбачено зустрічі із практиками;

7

з кожної теми занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для питань для самостійного опрацювання студентами;

8

для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі маркетингу створена сучасна навчальна лабораторія маркетингових досліджень на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення;

9

при підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку: 25% - дисципліни загальної підготовки і 75% - дисципліни професійної підготовки за спеціальністю «Маркетинг»;

10

зміст дисциплін професійної підготовки  враховує особливості маркетингової діяльності у сфері телекомунікацій;

11

вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом усього терміну підготовки бакалавра;

12

проведення практик студентів передбачено в компаніях-партнерах кафедри маркетингу.

 

  

Інноваційний зміст теоретичної підготовки фахівців:

Діапазон економічних явищ, що впливають на маркетингову діяльність, змінюється залежно від розвитку ринку, виробництва послуг та потреб, і відповідно до цього з’являються нові елементи маркетингу, переглядаються напрями та зміст традиційних методів управління. Тож край актуальне врахування сучасних маркетингових концепцій у змісті відповідних дисциплін: «Інтернет-маркетинг», «Соціально-відповідальний маркетинг», «CRM-системи в маркетингу», «Сучасні види маркетингу» (Neuro-marketing, Social-media marketing, Event-marketing, Viral-marketing тощо).

Посилення практичної складової навчання:

Завдання сучасного маркетингу зводиться не лише до реалізації вже вироблених послуг, а доповнюється впливом на споживача, на формування його потреб з урахуванням можливостей розширюваного виробництва зі створення нових послуг. Тому практична складова підготовки студентів складає більше 50% усього навчального часу та базується на сучасному програмному забезпеченні маркетингових досліджень і бізнес-аналітики.

Система видачі сертифікатів:

Наявність сертифікату надає нашому випускнику переваги під час працевлаштування на роботу, отримання більш гідної та високооплачуваної посади. Для бакалаврів з маркетингу передбачено вивчення дисциплін курсової підготовки, за якими планується видача сертифікатів. Компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу» організовує курс MS Dynamics CRM Consultant Після успішного проходження курсів, студенти отримають Сертифікат «MS Dynamics CRM Consultant» як підтвердження отриманих знань та навичок роботи з MS Dynamics CRM. Студенти, які успішно прослухають курс «Електронний бізнес» отримають Сертифікат компанії «UpWay». У рамках курсу «Інтернет-маркетинг» вивчення дисципліни планується закріпити отриманням Сертифікату ТОВ МЕДІАСАППОРТ.

Посилена підготовка з англійської мови:

В нашому університеті запроваджено вивчення англійської мови за сучасними методиками підготовки на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі - 3 пари занять на тиждень, на 3-5 курсах – 2 пари занять на тиждень. Це забезпечить вивчення професійної англійської мови на рівні вільного володіння та можливість засвоєння її на рівні міжнародного стандарту В2.

Розвиток навичок користуватись інструментами і засобами телекомунікацій на побутовому рівні

На першому курсі започатковано викладання курсу «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Студенти набувають навички налаштування роботи комп’ютера та відповідних пристроїв, поглибленого вивчення функціональних можливостей планшетів, мобільних телефонів, смартфонів тощо.

Можливість навчитися основам пошуку інформації у пошукових системах та електронних бібліотеках

У сучасному суспільстві вільний доступ о будь-яких джерел інформації відіграє вирішальну роль, тому в ході проведення практичних занять буде надана можливість навчитися основам пошуку інформації у пошукових системах та електронних бібліотеках, застосування на налаштування технології WI-FI.

Розвиток комунікативних здібностей

Для уміння успішно працювати в команді компанії, створення власного іміджу, керування саморозвитком вже з першого курсу в навчальний процес впроваджено дисципліни «Ділові комунікації» та «Самоменеджмент». Додатково майбутні маркетологи вивчають дисципліну «Маркетингові комунікації».

Розвиток навичок підприємця

На 3-му курсі введено дисципліну «Засади відкриття власного бізнесу», яка надасть знання особливостей підприємницької діяльності в реальному бізнес-середовищі, що є вкрай необхідним для сучасних фахівців. Дисципліна «Електронний бізнес» надає компетенцій з ІТ-маркетингу.

 

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 2 311
^