Державний Університет Телекомунікацій

Наукова робота - Навчально-науковий інститут Менеджменту та підприємництва

Наукова діяльність Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва здійснюється за принципом інтеграції науки і освіти. Науковий потенціал професорсько-викладацького складу реалізується при виконанні ініціативних науково-дослідних робіт, підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, організації науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів.

В Інституті склалися відповідні наукові школи, які очолюють відомі вчені, серед яких 10 докторів наук та 27 кандидатів наук, в тому числі 7 професорів та 17 доцентів.

Завідувач кафедри Менеджменту, доктор економічних наук, професор Гудзь Олена Євгенівна. Науковий доробок, що становить понад 260 наукових праць, засвідчує масштаби творчих інтересів та наукових надбань і знаходить широке визнання та застосування у практиці, зокрема, ці наукові розробки використовуються Міністерством фінансів України, Міністерством аграрної політики України, Державною комісією з регулювання фінансових послуг України, Національним банком України, Лігою страхових організацій України, Національною асоціацією кредитних спілок України.

Завідувач кафедри Маркетингу, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, член Асоціації «Євразійський Клуб Учених»  Виноградова Олена Володимирівна очолює наукову школу з маркетингового менеджменту. Член Експертної Ради з проблем секторального розвитку та підприємництва Департаменту  атестації наукових кадрів МОН України. Науковий доробок становить понад 300 науково-методичних робіт.

Завідувач кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій, доктор економічних наук, професор Гусєва Ольга Юріївна.  Коло наукових інтересів – управління стратегічними змінами на підприємствах; імперативи стратегічного управління підприємствами в умовах турбо-середовища; управління потенціалом підприємства в аспекті глобалізаційних нерівномірностей; управління розвитком підприємств телекомунікаційної сфери. Автор понад 100 публікацій в сфері  управління стратегічними змінами та економіки підприємства, серед яких два навчальних посібники з грифом МОН України, 4 монографії.

Завідувач кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент Сотниченко Володимир Миколайович. Сфера наукових інтересів – теорія та методика вищої  професійної освіти, дидактика вищої школи. Має понад 100 наукових публікацій в Україні та за кордоном, 3 посібника, в т.ч. і з грифом МОН України. Захоплюється гірським туризмом, пройшов всі двохтисячники українських Карпат.

Завідувач кафедри Документознавства та інформаційної діяльності, кандидат філософських наук, доцент Петькун Світлана Михайлівна. Автор 2 навчальних посібників, 30 публікацій. Сфера наукових інтересів – соціальна філософія, глобальні виміри інформаційно- комунікативного простору, електронне урядування т а розвиток інформаційного суспільства, управління інформаційними зв’язками.

Інститут з питань наукової діяльності взаємодіє з українськими та зарубіжними спорідненими вищими навчальними закладами, установами Національної академії наук України, провідними операторами телекомунікаційного ринку України. Результати наукової діяльності співробітників Інституту на базі ІТ – технологій впроваджуються в навчальний процес, що дозволяє готувати фахівців інноваційного типу.

Основними напрямами наукових досліджень є:

  • методичні засади побудови процесно-орієнтованого підприємства телекомунікацій;
  • оцінка якості управлінського персоналу підприємства;
  • методологічні підходи щодо формування та реалізації стратегії сталого розвитку  галузі зв’язку, інформатизації та телекомунікацій;
  • науково-методичне забезпечення реалізації стратегії сталого розвитку;
  • тенденції розвитку ринку інфокомунікаційних послуг та їх вплив на еволюцію бізнес-моделей суб’єктів господарювання;
  • економіко-правові механізми управління стратегічними змінами на підприємствах інфокомунікаційної галузі; 
  • інформаційно-комунікативний простір: документознавчий та лінгвокультурологічний аспект;
  • інформаційно-комунікативна діяльність в умовах глобалізації;
  • соціологічне дослідження трансформацій світоглядних орієнтирів студентів технічного вишу у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін;
  • соціальний контекст демократичного транзиту України як запорука системних реформ в сучасних умовах.     

З метою залучення студентів до активної наукової роботи в процесі навчання  при кафедрах Інституту створені  студентські наукові гуртки за наступними напрямами: 

1. Ораторське мистецтво та практикум комп’ютерних презентацій

    (керівник – ст. викладач Крижко О.В.)

2. Управління маркетинговою діяльністю підприємств

    (керівник  – доцент Ковшова І.О)

3. StartUp – Leader     (керівник  – доцент Глушенкова А.А.)

     4. Актуальні проблеми економіки (керівник –професор кафедри Головніна О.Г.)

5. Citius, altius, fortius ! (Прагни, розвивайся, досягай)

    (керівник – доцент Колодіна Л.С.)

6  Українська історична наука:  методологія досліджень

    (керівник  – доцент Дмитрук С.А.)

7. Світ політики: історія, теорія, практика

    (керівник  – доцент Дубовик Н.А.)

8. Методологія та методи соціологічних досліджень

    (керівники – доценти Кожедуб О.В. і Горпинич О.В.)

9. Філософія і молодість (керівник – доцент Аташкаде Р.В.)

Студенти Інституту активно залучаються до наукової роботи, причому на старших курсах – до виконання наукових тем кафедр. Результатами такої творчої роботи є підготовка наукових статей, участь в регулярних міжнародних науково-технічних конференціях студентства та молоді, які двічі на рік проводяться в Державному університеті телекомунікацій.

Після закінчення магістратури випускники, які бажають займатися науковою діяльністю, можуть вступати до аспірантури Університету, після успішного закінчення якої і захисту дисертаційної роботи в Спеціалізованій Вченій раді Університету, отримати науковий ступінь доктора філософії.

Дирекція інституту

Директор ННІМП

Федюнін Сергій Анатолійович
Кандидат технічних наук

 

Заступник директора ННІМП

Ващенко Олександр Петрович
Доктор технічних наук, професор
Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Контактна інформація

Директор інституту
Федюнін Сергій Анатолійович
044-248-85-73

Методист вищої категоріі 
Примак Валентина Василівна
тел. 249-29-04

Переглядів: 3 567
^