Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Наукова робота - Навчально-науковий інститут Менеджменту та підприємництва

Наукова діяльність Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва здійснюється за принципом інтеграції науки і освіти. Науковий потенціал професорсько-викладацького складу реалізується при виконанні ініціативних науково-дослідних робіт та госпрозрахункових договорів, при підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, організації науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів.

В Інституті склалися відповідні наукові школи, які очолюють відомі вчені, серед яких 12 докторів наук та 35 кандидатів наук.

Завідувач кафедри Менеджменту, доктор економічних наук, професор Гудзь Олена Євгенівна. Науковий доробок, що становить понад 290 наукових праць, засвідчує масштаби творчих інтересів та наукових надбань і знаходить широке визнання та застосування у практиці, зокрема, ці наукові розробки використовуються Міністерством фінансів України, Міністерством аграрної політики України, Державною комісією з регулювання фінансових послуг України, Національним банком України, Лігою страхових організацій України, Національною асоціацією кредитних спілок України. Нагороджена Грамотою Верховної Ради України. Головний редактор наукового журналу ДУТ «Економіка. Менеджмент. Бізнес». Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Завідувач кафедри Маркетингу, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, член Асоціації «Євразійський Клуб Учених» Виноградова Олена Володимирівна очолює наукову школу з маркетингового менеджменту. Підготувала дев’ять кандидатів наук, трьох докторів наук. Автор понад  300 науково-методичних робіт в Україні та за кордоном,  серед яких 8 навчальних посібників (чотири - з грифом МОН України), 15 монографій, 18 статей у  індексованих та закордонних виданнях, 70 статей у фахових виданнях України. Член Експертної Ради з проблем секторального розвитку та підприємництва Департаменту атестації наукових кадрів МОН України. Була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Нагороджена Почесною грамотою ВАК України «За успіхи у підготовці наукових кадрів», Почесною грамотою МОН України «За особистий внесок у підготовку фахівців»,  нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти». Заступник головного редактора наукового журналу ДУТ «Економіка. Менеджмент. Бізнес».

Завідувач кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій, доктор економічних наук, професор Гусєва Ольга Юріївна. Коло наукових інтересів – управління стратегічними змінами на підприємствах; імперативи стратегічного управління підприємствами в умовах турбо-середовища; управління потенціалом підприємства в аспекті глобалізаційних нерівномірностей; управління розвитком підприємств телекомунікаційної сфери. Автор понад 100 публікацій в сфері управління стратегічними змінами та економіки підприємства, серед яких два навчальних посібники з грифом МОН України, 4 монографії.

Завідувач кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, кандидат економічних наук, доцент Дименко Руслан Анатолійович є автором понад 30 наукових публікацій, зокрема 2 монографій. Сфера наукових інтересів – бізнес-стратегії, інноваційні підприємства, конкурентні стратегії розвитку.

Завідувач кафедри Документознавства та інформаційної діяльності, кандидат філософських наук, доцент Петькун Світлана Михайлівна. Автор 2 навчальних посібників, 40 публікацій. Сфера наукових інтересів –глобальні виміри інформаційно- комунікативного простору, електронне урядування та розвиток інформаційного суспільства, управління інформаційними зв’язками, документаційно-інформаційні процеси в управлінні підприємством.

Завідувач кафедри Публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент Михальська Владислава Валеріївна. Автор понад 80 науково-методичних праць. Наукові інтереси – публічне управління в галузі вищої освіти та його вплив на формування професіоналізму майбутнього фахівця; ефективність інтелектуальної праці; оцінка інтелектуального потенціалу фірм.

Інститут з питань наукової діяльності взаємодіє з українськими та зарубіжними спорідненими вищими навчальними закладами, установами Національної академії наук України, провідними операторами телекомунікаційного ринку України. Результати наукової діяльності співробітників Інституту на базі ІТ – технологій впроваджуються в навчальний процес, що дозволяє готувати фахівців інноваційного типу.

Основними напрямами наукових досліджень є:

 •    методичні засади побудови процесно-орієнтованого підприємства телекомунікацій;
 •    оцінка якості управлінського персоналу підприємства;
 •    формування економіко-правової платформи інноваційного підприємства;
 •    методологічні підходи щодо формування та реалізації стратегії сталого розвитку галузі зв’язку, інформатизації та телекомунікацій;
 •    обгрунтування пріоритетних цілей ефективності системи публічного управління в Україні та механізми їх досягнення;
 •    тенденції розвитку ринку інфокомунікаційних послуг та їх вплив на еволюцію бізнес-моделей суб’єктів господарювання;
 •    науково-методичні засади маркетингових досліджень ринку телекомунікаційних послуг;
 •    розробка рекомендацій з надання консультаційних послуг з питань комерційної діяльності й керування;
 •    економіко-правові механізми управління стратегічними змінами на підприємствах інфокомунікаційної галузі;
 •    інформаційно-комунікативний простір: документознавчий та лінгвокультурологічний аспект;
 •    інформаційно-комунікативна діяльність в умовах глобалізації;
 •    соціологічне дослідження трансформацій світоглядних орієнтирів студентів технічного вишу у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін;
 •    соціальний контекст демократичного транзиту України як запорука системних реформ в сучасних умовах.

З метою залучення студентів в процесі навчання до активної наукової роботи при кафедрах Інституту створені студентські наукові гуртки за наступними напрямами:

1. Capital Management (керівник – доцент Шморгун Ю.В.);

2. Менеджмент ХХІ ст.  (керівник –професор Лазоренко Л.В.);

3. ІТ- маркетолог  (керівники – доцент Євтушенко Н.О., ст. викладач Крижко О.В.);

4. Економіко-правові рішення (керівники –професор Сьомкіна Т.В., ст. викладач Лобань О.О.);

5. Філософія і молодість  (керівник – доцент Аташкаде Р.В.);

6. Школа молодіжного лідерства  (керівник – доцент Дубовик Н.А.);

7. Студії соціальних комунікацій (керівники – доцент Стороженко Л.Г., доцент Сидоренко Т.М.);

8. Сучасні проблеми економіки підприємства (керівник – професор Легомінова С.В.)

9. Соціологічні виклики суспільства (керівник – доцент Горпинич О.В.)

10. Гурток молодого управління (керівник -  доцент Михальська В.В.).

Результатами такої творчої роботи є підготовка наукових статей, участь в регулярних міжнародних науково-технічних конференціях студентства та молоді, які двічі на рік проводяться в Державному університеті телекомунікацій.

Після закінчення магістратури випускники, які бажають займатися науковою діяльністю, можуть вступати до аспірантури Університету, після успішного закінчення якої і захисту дисертаційної роботи в Спеціалізованій вченій раді Університету, отримати науковий ступінь доктора філософії.

Дирекція інституту

Директор ННІМП

Федюнін Сергій Анатолійович
Кандидат технічних наук

 

Заступник директора ННІМП

Ващенко Олександр Петрович
Доктор технічних наук, професор
Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Контактна інформація

Директор інституту
Федюнін Сергій Анатолійович
044-248-85-73

Методист вищої категоріі 
Примак Валентина Василівна
тел. 249-29-04

Переглядів: 4 911
^