XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Менеджменту та підприємництва

Наукова робота

Загальна інформація
Кафедри інституту
Працевлаштування
Самоврядування
Кураторство
Дирекція інституту
Контактна інформація
Новини та подіі
Запрошуємо до навчання

Наукова робота

Наукова діяльність Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва здійснюється за принципом інтеграції науки і освіти. Науковий потенціал професорсько-викладацького складу реалізується при виконанні ініціативних науково-дослідних робіт та госпрозрахункових договорів, при підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, організації науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів.

В Інституті склалися відповідні наукові школи, які очолюють відомі вчені, серед яких 12 докторів наук та 35 кандидатів наук.

Завідувач кафедри Менеджменту, доктор економічних наук, професор Гудзь Олена Євгенівна. Науковий доробок, що становить понад 360 наукових праць, засвідчує масштаби її творчих інтересів та наукових надбань і знаходить широке визнання та застосування у практиці, зокрема, ці наукові розробки використовуються Міністерством фінансів України, Міністерством аграрної політики України, Державною комісією з регулювання фінансових послуг України, Національним банком України, Лігою страхових організацій України, Національною асоціацією кредитних спілок України. Нагороджена Грамотою Верховної Ради України. Головний редактор наукового журналу Державного університету телекомунікацій «Економіка. Менеджмент. Бізнес». Голова спеціалізованої вченої ради            Д 26.861.03 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Завідувач кафедри Маркетингу, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, член Асоціації «Євразійський Клуб Учених» Виноградова Олена Володимирівна очолює наукову школу «ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ». Підготувала дев’ять кандидатів наук, чотирьох докторів наук. Автор понад  300 науково-методичних робіт в Україні та за кордоном,  серед яких 9 навчальних посібників (чотири - з грифом МОН України), 15 монографій. Член Експертної Ради з проблем секторального розвитку та підприємництва Департаменту атестації наукових кадрів МОН України. Була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Нагороджена Почесною грамотою ВАК України «За успіхи у підготовці наукових кадрів», Почесною грамотою МОН України «За особистий внесок у підготовку фахівців»,  нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти». Заступник головного редактора наукового журналу Державного університету телекомунікацій «Економіка. Менеджмент. Бізнес». Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Завідувач кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, кандидат економічних наук, доцент Гавриш Оксана Миколаївна є автором 1 монографії, понад 30 статей, у т. ч. у наукових фахових виданнях України, виданнях інших держав, виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних, Scopus та Web of Science, 25 тез наукових доповідей. Вільно володіє англійською мовою та має сертифікат В2. Пройшла практичне стажування в Brightstyle import LP (Шотландія) на посаді торговельного брокера. Сфера наукових інтересів – бізнес-планування на підприємствах телекомунікаційної галузі; торгівля та біржова діяльність; біржовий ринок; організація підприємницької діяльності; формування ефективних стратегій розвитку підприємництва; фінанси підприємств; санація та банкрутство торговельних підприємств; управління розвитком телекомунікаційних підприємств.

Завідувач кафедри Документознавства та інформаційної діяльності, кандидат філософських наук, доцент Петькун Світлана Михайлівна. Автор 2 навчальних посібників, 40 публікацій. Сфера наукових інтересів –глобальні виміри інформаційно- комунікативного простору, електронне урядування та розвиток інформаційного суспільства, управління інформаційними зв’язками, документаційно-інформаційні процеси в управлінні підприємством.

Інститут з питань наукової діяльності взаємодіє з українськими та зарубіжними спорідненими вищими навчальними закладами, установами Національної академії наук України, провідними операторами телекомунікаційного ринку України. Результати наукової діяльності співробітників Інституту на базі ІТ – технологій впроваджуються в навчальний процес, що дозволяє готувати фахівців інноваційного типу.

Основними напрямами наукових досліджень є:

 • методичні засади побудови інноваційного підприємства телекомунікацій;
 • впровадження та продаж на внутрішній та світовий ринок інноваційних продуктів;
 • організаційно-економічні основи формування інноваційного продукту, в тому числі у телекомунікаційній сфері;
 • організаційно-економічні аспекти провадження підприємницької діяльності;
 • формування репутації суб’єктів господарювання;
 • тенденції та перспективи розвитку біржової діяльності в Україні;
 • методичні засади побудови процесно-орієнтованого підприємства телекомунікацій;
 • оцінка якості управлінського персоналу підприємства;
 • формування економіко-правової платформи інноваційного підприємства;
 • методологічні підходи щодо формування та реалізації стратегії сталого розвитку галузі зв’язку, інформатизації та телекомунікацій;
 • обгрунтування пріоритетних цілей ефективності системи публічного управління в Україні та механізми їх досягнення;
 • тенденції розвитку ринку інфокомунікаційних послуг та їх вплив на еволюцію бізнес-моделей суб’єктів господарювання;
 • науково-методичні засади маркетингових досліджень ринку телекомунікаційних послуг;
 • розробка рекомендацій з надання консультаційних послуг з питань комерційної діяльності й керування;
 • економіко-правові механізми управління стратегічними змінами на підприємствах інфокомунікаційної галузі;
 • інформаційно-комунікативний простір: документознавчий та лінгвокультурологічний аспект;
 • інформаційно-комунікативна діяльність в умовах глобалізації;
 • соціологічне дослідження трансформацій світоглядних орієнтирів студентів технічного вишу у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін;
 • соціальний контекст демократичного транзиту України як запорука системних реформ в сучасних умовах.

З метою залучення студентів в процесі навчання до активної наукової роботи при кафедрах Інституту створені студентські наукові гуртки за наступними напрямами:

 1. Менеджмент ХХI століття (керівник – асистент Маковецька І.М.).
 2. Capital Management (керівник – доцент Парій Л.В.).
 3. ІТ – маркетолог (керівник – професор Євтушенко Н.О.).
 4. Економіко- правові рішення (керівник – професор Сьомкіна Т.В.).
 5. ІТ – підприємець (керівник – доцент Гужавіна І.В.).
 6. Business English (керівник – доцент Згурська О.М.).
 7. Студії з соціальних комунікацій (керівник – доцент Стороженко Л.Г.).
 8. Актуальні проблеми економіки (керівник – доцент Голобородько А.Ю.).
 9. Актуальні проблеми соціології (керівник – доцент Горпинич О.В.).

Результатами такої творчої роботи є підготовка наукових статей, участь в регулярних міжнародних науково-технічних конференціях студентства та молоді, які двічі на рік проводяться в Державному університеті телекомунікацій.

Після закінчення магістратури випускники, які бажають займатися науковою діяльністю, можуть вступати до аспірантури Університету, після успішного закінчення якої і захисту дисертаційної роботи в Спеціалізованій вченій раді Університету, отримати науковий ступінь доктора філософії.

Дирекція інституту

Гудзь Олена Євгенівна

Доктор економічних наук, професор

 

Заступник директора ННІМП

Ващенко Олександр Петрович
Доктор технічних наук, професор
Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Контактна інформація

Методист вищої категоріі 
Примак Валентина Василівна
тел. 249-29-04

Новини

Всі новини
Переглядів: 6 579