Державний Університет Телекомунікацій

Присяжнюк Станіслав Іванович

Присяжнюк Станіслав Іванович – доктор педагогічних наук, кандидат наук с фізичного виховання та спорту, професор кафедри фізичного виховання Державного університету телекомунікацій, Почеcний працівник фізичної культури і спорту України, Doktor of Sciences.  

Науковий секретар підкомісії фізичного виховання вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Науково-методичної комісії з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Міністерства освіти і науки України.

Академік Академії інженерних наук України та Української Академії єкономічної кібернетики.

Автор 307 наукових праць, з яких 3 монографії, 9 навчальних і навчально-методичних посібників, 4 навчальних програм с прикладної валеології та фізичного виховання та 28 методичних рекомендацій.

Нагороджений дипломом I ступеня Міжнародного наукового симпозіуму „Фізичне виховання та спортивне удосконалення студентів: сучасні інноваційні технології” в номінації „Кращий навчальний посібник 2008 року”.

Основні друковані праці

Наукові монографії

1. Присяжнюк С.І. Біологічний вік та здоров’я студентської молоді [монографія] / С. І. Присяжнюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 294 с.

2. Присяжнюк С.І. Використання здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні студентів спеціального медичного відділення. Теорія та практика [монографія] / С. І. Присяжнюк. – К.: ЦП „КОМПРИНТ”, 2012. – 464 с.

3. Присяжнюк С.І. Особливості методики розвитку фізичних якостей учнів початкових класів загальноосвітньої школи [монографія]                         / С. І. Присяжнюк. – К. Видавничий центр НУБіП України, 2014. – 340 с.

         Навчальні посібники з грифом МОН України

4. Грибан Г.П. Зміцнення здоров’я і фізичної підготовленості студентів в умовах малих доз радіаційного забруднення: навч. посіб. / Г.П. Грибан, В.П. Краснов, С.І. Присяжнюк, Ф.Г. Опанасюк. – К.: Аграрна освіта, 2005. – 113 с.

5. Присяжнюк С.І. Фізичне виховання. Теоретичний розділ: навч. посіб. / С. І. Присяжнюк, В. П. Краснов, М. О. Третьяков, Р. Т. Раєвський,               В. Й. Кійко, В. Ф. Панченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

6. Присяжнюк С.І. Фізичне виховання: навч. посіб. / С. І. Присяжнюк. -  К.: Центр учбової літератури, 2008. – 504 с.

7. Бабенкова С.А. Використання здоров’язбережувальних технологій адаптивного фізичного виховання в спеціальних медичних групах навчальних закладів: навч. посіб. / С. А. Бабенкова, О. О. Приймаков,           С. І. Присяжнюк, М. Ф. Хорошуха. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – 178 с.

         Навчально-методичні та методичні посібники

8. Присяжнюк С.І. Легка атлетика / С. І. Присяжнюк, П. О. Чирва,       С. І. Нечваль. – Ніжин: Міланік, 2008. – 87 с.

9. Присяжнюк С.І. Організація та проведення змагань з міні-футболу / С. І. Присяжнюк, О. С. Сиротін, М. М. Слободянюк, М. І. Лазарєв. – Ніжин: Міланік, 2009. – 103 с.

10. Присяжнюк С.І. Організація та проведення практичних занять з фізичного виховання із студентами спеціальних медичних груп                        / С. І. Присяжнюк, В. П. Краснов, О. М. Лакіза, В. В. Кузьмін. – Ніжин: Міланік, 2009. – 183 с.

11. Присяжнюк С.І. Техніка безпеки під час занять з фізичного виховання і спорту / С. І. Присяжнюк, В. П. Краснов, С. М. Канішевський,   О. М. Лакіза. – Ніжин: П.П. Лисенко М.М., 2009. – 123 с.

12. Присяжнюк С.І. Міні-футбол для студентів-початківців аграрних вищих навчальних закладів / С. І. Присяжнюк, В. П. Краснов,                        М. М. Слободянюк. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 169 с.

13. Присяжнюк С.І. Стимулювання студентів спеціальної медичної групи до самостійних занять фізичними вправами / С. І. Присяжнюк,            О. М. Лакіза. – Ніжин: Міланік, 2011. – 980 с.

14. Присяжнюк С.І. Фізична культура фахівця / С. І. Присяжнюк,         В. П. Краснов, С. О. Вербицький, С. Г. Лисенко. – Ніжин: Міланік, 2012. – 50 с.

15. Присяжнюк С.И. Инновационные технологи в использовании средств физического воспитания по повышению физической подготовленности студенческой молодежи / С. И. Присяжнюк,                       А. А. Приймаков, В. П. Краснов, С. Г. Лысенко. – Нежин: ЧП Лысенко, 2012. – 48 с.

16. Краснов В.П. Теоретична підготовка з фізичного виховання студентів 1 курсу / В. П. Краснов, С. І. Присяжнюк, С. О. Вербицький,        С. Г. Лисенко, 2012. – 50 с.

17. Присяжнюк С.І. Організація і проведення практичних занять з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення в умовах природного середовища / С. І. Присяжнюк, О. В. Довгич,                   А. В. Домашенко, Н. І. Міцкевич. – К.: НУХТ, 2005. – 49 я.

18. Краснов В.П. Основи оздоровчого тренування / В. П. Краснов,        С. І. Присяжнюк, Р. Т. Раєвський. – К.: Аграрна освіта, 2005. – 56 с.

19. Присяжнюк С.І. Організація та проведення навчально-тренувальних занять з футболу / С. І. Присяжнюк, В. Й. Кійко, М. М. Слободянюк, Ю. І. Тупіца. – К.: Видавничий центр НАУ, 2006. – 74 с.

         Популярна фізкультурно-оздоровча література

20. Присяжнюк С.И. От тропы здоров’я – к значку ГТО / С. И. Присяжнюк. – К. Здоров’я, 1985. – 64 с.

21. Присяжнюк С.И. Комплекс ГТО в физкультурно-оздоровительных группах / С.И. Присяжнюк, 1990. – 93 с.

Список наукових та навчально–методичних праць виданих друком впродовж  2014  року д.п.н., професором кафедри фізичного виховання

Присяжнюком Станіславом Івановичем

п\п

Назва

Хара-ктер робо-ти

Вихідні дані

Обсяг

( у.д.а.)

Прізвища співавторів

1.

Дослідження зміни показни-ків фізичної підготовленості студентів  першого курсу НУБіП УКРАЇНИ за період із 1986 до 2012 року

друк. стаття

Наук. часоп. НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 15 „На– уково–педагогічні  проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгома– нова, 2013. – Вип. 3 (31) 13. – С. 109–114.  

0,5

 

2.

Вплив здоров’язбережуваль-них технологій на здоров’я студентів спеціальної медич-ної групи

друк. стаття

Наук. часоп. НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 15 „Нау- ково-педагогічні  проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгома- нова, 2014. – Вип. 3 (46) 14. – С. 72–77.  

0,5

 

3.

Підвищення резервних мож-ливостей системи керування рухами різної координаційої структури у студенток спеціальної медичної групи          

друк. стаття

Наук. часоп. НПУ імені             М.П. Драгоманова. Сер. 15 „Науково-педагогічні  проб-леми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. 3 (44) 14. – С. 59-64.  

0,5

Приймаков О.О.

Доценко О.М.

4.

Наукове обґрунтування ме-тодики розвитку силових якостей у школярів початко-вих класів загальноосвітньої школи

друк. стаття

Наук. часоп. НПУ імені             М.П. Драгоманова. Сер. 15 „Науково-педагогічні  проб-леми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. 3 (47) 14. – С. 139-145.

0,5

 

5.

Фізичне виховання для основного навчального відділення аграрних вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації усіх спе-ціальностей

Навч. прог-рама

К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – 66 с.

3,96

Краснов В.П. Бринзак С.С.

6.

Особливості методики розвит-ку фізичних якостей учнів по-чаткових класів загальноосвіт-ньої школи

Наук.моно-графія

К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. –  с.

10,72

 

7.

Cучасний досвід реалізації здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп

друк. cтаття

Наук. Часоп. НПУ імені             М.П. Драгоманова. Сер. 15 „Науково-педагогічні  проб-леми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. 5 (48) 14. – С. 109-114.

0,67

 

8.

Обгрунтування структурно-функціональної моделі фізич-ного виховання студентів спе-ціального медичного відділен-ня із використанням  здоров’я-збережувальних технологій

друк. cтаття

Наук. Часоп. НПУ імені             М.П. Драгоманова. Сер. 15 „Науково-педагогічні  проб-леми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. 6 (49) 14. – С. 127-135.

0,62

 

9.

Динаміка біологічного віку студентів спеціальної медич-ної групи в річному циклі фізичного виховання

друк. cтаття

SCIENCE AND EDUCATION – НАУКА И ОБРАЗОВА-НИЕ. – № 8 /CXXV, серпень, 2014. – ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА. – С. 166-171.

0,5

Приймаков О.О.     Омельчук О.В.

10.

Вплив засобів фізичної куль- тури на підвищення розумової діяльності учнів початкових класів

друк. cтаття

Наук. Часоп. НПУ імені             М.П. Драгоманова. Сер. 15 „Науково-педагогічні  проб-леми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. 9 (50) 14. – С. 119-122.

0,5

 

11.

Вплив самостійних занять фізичними вправами на фор-мування здорового способу життя студентської молоді

друк. cтаття

Фізичне виховання в кон-тексті сучасної освіти: проб-леми та перспективи. Мате-ріали Міжнародної електрон-ної науково-методичної кон-ференції 16-17 жовтня 2014 р., м. Київ. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – С. 168-188.

0,75

 

12.

Вплив засобів професійно-прикладної фізичної підготов-ки на формування майбутньо-го фахівця

друк. cтаття

Фізичне виховання в кон-тексті сучасної освіти: проб-леми та перспективи. Мате-ріали Міжнародної електрон-ної науково-методичної кон-ференції 16-17 жовтня 2014 р., м. Київ. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – С. 213-224.

0,52

 

13.

Розвиток загальної витривало-сті у студентів спеціального медичного відділення як клю-чової професійної компетент-ності

друк. cтаття

Фізичне виховання в кон-тексті сучасної освіти: проб-леми та перспективи. Мате-ріали Міжнародної електрон-ної науково-методичної кон-ференції 16-17 жовтня 2014 р., м. Київ. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – С. 256-268.

0,53

 

14.

Педагогічна майстерність та її значення у формуванні осо-бистості сучасного студента

друк. cтаття

Фізичне виховання в кон-тексті сучасної освіти: проб-леми та перспективи. Мате-ріали Міжнародної електрон-ної науково-методичної кон-ференції 16-17 жовтня 2014 р., м. Київ. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – С. 353-363.

0,5

Приймаков О.О.

15.

Вплив рухової діяльності на підвищення розумової праце-здатності школярів

друк. cтаття

Фізичне виховання в кон-тексті сучасної освіти: проб-леми та перспективи. Мате-ріали Міжнародної електрон-ної науково-методичної кон-ференції 16-17 жовтня 2014 р., м. Київ. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – С. 377-391.

0,57

Максимкін В.В.

16.

Використання здоров’язбе-режувальних технологій в процесі фізичного виховання студентів спеціальної медич-ної групи з елементами „Хортингу”

друк. cтаття

Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць. Вип. 2. – К.: Поливода А.В., 2014. С. 223-235.

0,59

 

Переглядів: 2 188
^