Трудове право


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ТРУДОВОГО ПРАВА (для студентів денної форми навчання)
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Трудове право» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, індивіду..
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Трудове право» (для студентів денної форми навчання)
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Трудове право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр“ напряму підготовки 6.030601- Менеджмент орган..
Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до до семінарських занять з дисципліни «Трудове право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр“ напряму підготовки 6.030601- Менеджмент о..
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК З ПРАВОЗНАВСТВА (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Вимоги до змісту вищої професійної освіти, обумовлені Законом України «Про вищу освіту», державні стандарти, чинна нормативно-правова база вимагають всебічного розвитку випускника вищого н..
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство» у компактній формі відображає матеріал курсу, допомагає сформувати загальне уявлення про предмет вивчення, правильно зорієнтуватися ..
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Предлагаемое учебное пособие способствует более эффективному усвоению материала курса истории экономических учений, поскольку основное внимание в данной работе уделено раскрытию концептуальных положен..
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Полный курс обшей экономической теории по программе экономических вузов и факультетов. В учебнике излагаются закономерности и факторы экономического роста на микро-, макро- и мегауровнях в условиях пр..

Переглядів: 1 007
^