Державний Університет Телекомунікацій

Трудове право

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ТРУДОВОГО ПРАВА (для студентів денної форми навчання)
Автор:
Лобань О.О
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
159 Кб
Тип документу:
Книга
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Трудове право» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, індивідуальної та самостійної роботи студентів у відповідності до навчального плану. В даній публікації наведено орієнтовний перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (залік або екзамен) з дисципліни «Трудове право».Підсумковий контроль проводиться у формі заліку або екзамену, усно або письмово у відповідності до рішення кафедри. Студенти, які сумлінно працювали протягом семестру, відпрацювали всі семінари та мають високі показники у навчанні, можуть бути звільнені, за рішенням кафедри, від складання підсумкового контролю. Для отримання більш докладної інформації з питань вивчення названої дисципліни та підготовки до заліку (екзамену) звертатися у кабінети 304, 319.
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Трудове право» (для студентів денної форми навчання)
Автор:
Лобань О.О
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
244 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Трудове право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр“ напряму підготовки 6.030601- Менеджмент організації та адміністрування
Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Трудове право»
Автор:
Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
286 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації до до семінарських занять з дисципліни «Трудове право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр“ напряму підготовки 6.030601- Менеджмент організації та адміністрування.
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК З ПРАВОЗНАВСТВА (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.08 Мб
Тип документу:
Книга
Вимоги до змісту вищої професійної освіти, обумовлені Законом України «Про вищу освіту», державні стандарти, чинна нормативно-правова база вимагають всебічного розвитку випускника вищого навчального закладу, в т.ч. і необхідної правої культури як запоруки високого рівня правосвідомості та законослухняності. Термінологічний словник-довідник з правознавства (історико-правовий аспект) пропонується студентам і викладачам для використання у навчальному процесі з метою формування більш широкого світогляду в даній галузі знань.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство»
Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
990 Кб
Тип документу:
Книга
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство» у компактній формі відображає матеріал курсу, допомагає сформувати загальне уявлення про предмет вивчення, правильно зорієнтуватися в даній галузі знань. Конспект лекцій з названої дисципліни сприятиме більш успішному вивченню дисципліни, причому більшою мірою для студентів очно-заочної форми, екстернату та дистанційного навчання/
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Автор:
И. В. Родионова
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
354 Кб
Тип документу:
Книга
Предлагаемое учебное пособие способствует более эффективному усвоению материала курса истории экономических учений, поскольку основное внимание в данной работе уделено раскрытию концептуальных положений различных теорий и школ, их внутренней логике и взаимосвязи. Учебное пособие предназначено для студентов экономических специальностей.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
4.16 Мб
Тип документу:
Книга
Полный курс обшей экономической теории по программе экономических вузов и факультетов. В учебнике излагаются закономерности и факторы экономического роста на микро-, макро- и мегауровнях в условиях производства, воспроизводства и «длинной волны». Изложение экономических положений и проблем ведется с учетом взглядов и позиций видных зарубежных экономистов, а также отечественных ученых

Переглядів: 1 353
^