Інформаційні системи і технології в управлінні та адмініструванні


Інформаційні системи в логістиці
Подано систематичний виклад основних напрямків застосування інформаційних систем, що використовуються в логістиці. Наведено класифікацію і характеристику інформаційних систем для автоматизації логісти..
Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю
Сазонець О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: навч. посіб. / О. М. Сазонець. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 256 с. ..
Інформаційні системи та технології
Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології» / О. В. Грицунов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.:..
Інформаційні системи в управлінні персоналом
Розкрито сутність, властивості, види, структуру економічної інформації, а також особливості, основні принципи побудови автоматизованих інформаційних систем управління персоналом. Викладено матеріал дл..

Переглядів: 2 951
^