Державний Університет Телекомунікацій

Теорія електричного зв`язку

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”
Автор:
ЗАЇКА В.Ф., ТВЕРДОХЛІБ М.Г., ТАРБАЄВ С.І., ЧУМАК Н.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.69 Мб
Тип документу:
Книга
Посібник містить термінологічний словник, перелік та вказівки до виконання лабораторних робіт, необхідні теоретичні основи виконання графічних документів, вимоги стандартів щодо розробки графічних та текстових документів, приклади виконання.Контрольні запитання і тестові завдання допоможуть студенту до самооцінки знань та підготовки до екзамену.Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з навчальної дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка ” (ІКГ), які навчаються за спеціальностями за напрямами: “Телекомунікації та радіотехніка”, “комп’ютерна інженерія”. Навчальна дисципліна має загально-інженерний характер, входить до циклу дисциплін спеціальної професійної та практичної підготовки фахівців-зв’язківців, є нормативною дисципліною. Завданням навчальної дисципліни є набуття студентами навиків для використання під час вивчення фахових дисциплін при розробці курсових, дипломних робіт (проектів), розрахунково-графічних робіт, а також при виконанні наукових експериментів та моделюванні.
ОПТИМАЛЬНЕ ПРИЙМАННЯ СИГНАЛІВ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ЧАСТИНА 4
Автор:
ВАРФОЛОМЕЄВА О.Г., ОТРОХ С.І., ТВЕРДОХЛІБ М.Г., ЧУМАК О.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.59 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуто загальні питання про завадостійкість, критерії оптимального приймання сигналів, дано означення ідеального спостерігача В.О. Котельникова. Викладено методи обробки дискретних сигналів, неоптимальні методи приймання дискретних сигналів та їх порівняння з оптимальними методами, представлено схеми оптимальних приймачів.Наведено критерії завадостійкості прийому неперервних повідомлень та проведено аналіз завадостійкості систем електрозв’язку з різними видами модуляції. Наведено приклади синтезу оптимальних пристроїв (систем) зв’язку, синтез оптимальних фільтрів Калмана методом простору станів та особливості цього методу. Подано задачі оптимальної фільтрації Колмогорова-Вінера. Оптимальна лінійна фільтрація неперервних повідомлень.Висвітлено питання потенційної завадостійкості систем передавання неперервних повідомлень, аналогові, імпульсні способи передавання інформації.Розглянуто цифрове передавання неперевних повідомлень та переваги цифрових методів.Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до перевірки рівня знань. В додатку А даються методичні вказівки для виконання курсової роботиНавчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.
КОДУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ТА КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ Частина 3
Автор:
БЕРКМАН Л.Н., БОНДАРЧУК А.П., ГАЙДУР Г.І., ЧУМАК Н.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.81 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуто основи теорії інформації. Зокрема, основну увагу звернено на визначення середньої швидкості передавання інформації та розв’язання задачі максимізації цієї швидкості застосуванням відповідного кодування. Викладено ентропію джерела дискретних повідомлень, поняття умовної ентропії, основні властивості взаємної інформації, епсілон-ентропії. Викладено теорему К.Шеннона, код Шеннона-Фано. Оптимальні статистичні кодування повідомлень . Висвітлино характеристики ймовірностей і втрат інформації на виході нелінійного елемента та ефективність систем передавання інформаціїВикладено основні поняттякодування джерел інформації та каналів зв’язку. Розглянуто коректувальні, циклічні, несистематичні, ітеративні коди; коди Боуза–Чоудхурі–Хоквінгема та ефективність систематичних коректувальних кодів.Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці о перевірки рівня знань.Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.
CИГНАЛИ В СИСТЕМАХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА МЕТОДИ ЇХ ОБРОБКИ Частина 2
Автор:
БЕРКМАН Л.Н., ВАРФОЛОМЕЄВА О.Г., КОРШУН Н.В., МАКАРЕНКО А.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.24 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику подано математичний опис сигналів та завад. Розглянуто основні структурні схеми широкосмугових систем зв’язку, типи шумоподібних сигналів та їх спектри. Наведено класифікацію, енергетичні та кореляційні характеристики сигналів. Викладено теорему відліків, теорему Котельникова.Розглянуто модульовані сигнали, часове та спектральне зображення АМ сигналу; модуляція гармонічним та складним сигналами, імпульсна модуляція та енергетичний спектр модульованих сигналів, методи цифрової модуляції, Наведено загальні відомості про приймання сигналів, зокрема, кореляційне та автокореляційне приймання; когерентне та некогерентне приймання.Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до перевірки рівня знань.Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.
ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СИГНАЛИ ТА КАНАЛИ ЗВ’ЯЗКУ Частина 1
Автор:
БЕРКМАН Л.Н., ОТРОХ С.І., ТАРБАЄВ С.І, ЧУМАК Н.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.63 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуто основи сучасної теорії електрозв'язку з акцентом на фізичне тлумачення процесів, які відбуваються під час передавання повідомлень та сигналів у системах зв'язку. Загальні поняття про системи електрозв`язку, їх класифікація та характеристики.Наведено математичні моделі дискретних та неперервних каналів, перетворення випадкових сигналів у типових лінійних та нелінійних ланках каналів. Представлено метод простору станів, форми розв’язання рівнянь стану, методи розрахунків характеристик випадкових сигналів на виході каналів та аналітичний підхід до обчислення матриці переходу.Викладено основні поняття теорії ймовірності. Розглянуто випадкові процеси, закони розподілу випадкових величин.Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до перевірки рівня знань.Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.
Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки.
Автор:
В. Ю. Дирда, М. В. Захарченко, В. В. Корчинський, М. Б. Проценко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
357 Кб
Тип документу:
Книга
Курс дискретной математики: учебное пособие для всех специальностей.
Автор:
В.М. Плотников
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.26 Мб
Тип документу:
Книга
В курсе изучаются фундаментальные понятия, лежащие в основе математической кибернетики и таких разделов математики, как алгебра, теория графов, математическая логика. Хотя данные разделы и являются отдельными математическими теориями, они не только используют методы друг друга, но и тесно связаны между собой. Все их можно объединить условным названием дискретная математика. Этот термин характеризует конструктивный характер теории, алгоритмические, комбинаторные методы. Задачи дискретной математики, как правило, тесно связаны с компьютерными проблемами, естественно выражаются в виде различных алгоритмов. Настоящее пособие содержит также задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету по курсу, примеры и алгоритмы решения задач с использованием компьютера.
Дискретная математика в задачах теории цифровой связи: учебное пособие.
Автор:
Банкет В. Л.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
964 Кб
Тип документу:
Книга
Пособие содержит элементы дискретной математики, необходимые для решения актуальных задач теории цифровой электрической связи. Теоретические положения иллюстрированы примерами. Изложены решения типовых задач теории цифровой связи, на основе которых составлен перечень рекомендуемых тем магистерских и аспирантских научно-исследовательских работ. Пособие предназначено для студентов, преподавателей, стажеров, аспирантов и магистрантов академии связи.
Методичні матеріали до вивчення модуля 2 ТЕЗ “Передача інформації в телекомунікаційних системах”.
Автор:
Іващенко П.В., Дирда В.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
159 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні матеріали до вивчення модуля 1 ТЕЗ “Сигнали електрозв'язку”.
Автор:
Іващенко П.В., Дирда В.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
197 Кб
Тип документу:
Книга

Переглядів: 4 668
^