XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Менеджмент і адміністрування

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
О.Б. Гевко, Н.М. Шведа
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.37 Мб
Тип документу:
Посібник
Ринкове середовище, в якому функціонують господарські суб’єкти протягом останніх років постійно змінюється. Зростає ступінь його невизначеності, з’являються невраховані фактори ризику. За таких умов набуває актуальності нове бачення сучасного менеджменту, сформульоване Пітером Друкером: «До сфери уваги й відповідальності менеджменту входить все, що будь-яким чином впливає на продуктивність її діяльності – всередині організації або за її межами». Наведене твердження суттєво відрізняється від тих, які панували у нашій країні протягом багатьох років в умовах планово-адміністративної економіки.
Автор:
В.М. Селютін, Л.М. Яцун
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
974 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Управління персоналом» і спрямовано на формування навичок та вмінь виконання функцій управління персоналом на підприємствах сфери гостинності й торгівлі. Призначено для студентів, які навчаються за ступенем підготовки бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент», менеджерів різних рівнів управління.
Автор:
О.Є. Гудзь, Л.В. Лазоренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
249 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Навчально-методична розробка містить пояснювальну записку, методичні рекомендації щодо вибору напряму наукового дослідження, етапів підготовки, пошуку та обробки інформації, оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни ―Управління персоналом‖ (для бакалаврів, спеціальності 073 «Менеджмент»), список рекомендованої літератури та додатки.
Автор:
Михайлова Л.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.08 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи управління персоналом, проаналізовано сучасні підходи кадрового складу організації, викладено практичні завдання та варіанти їх розв’язання, методичні рекомендації проведення ділових ігор та тренінгів, ситуаційних вправ, подано тестові завдання для самоконтролю знань студентів.
Автор:
Колектив авторів
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.45 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
У навчально-методичному виданні викладено зміст лекції, передбачених типовою програмою навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент», а також короткі висновки за кожною темою. Конспект лекцій адресовано студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачам, аспірантам та іншим особам, зацікавленим у вивченні теоретичних основ управління інвестиційною діяльністю підприємств.
Автор:
Краус Н.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.47 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику подано лекції, тести, питання для самоконтролю, теми індивідуальних творчих завдань та термінологічний словник. Контроль знань, за посібником, передбачається поточний, модульний і підсумковий. Видання рекомендовано для студентів ВНЗ економічних навчальних закладів, науковців, викладачів, аспірантів, усіх хто цікавиться інвестуванням та інвестиційною діяльністю на мікро та макрорівнях.
Автор:
Бланк И. А.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
10.2 Мб
Тип документу:
Книга
Учебный курс охватывает основной круг вопросов управления инвестиционной деятельностью предприятий в современных условиях В нем изложен теоретический базис управления инвестициями, сформулированы сущность, цель и функции инвестиционного менеджмента, рассмотрены его методологические системы и методический инструментарий Книга знакомит с современными методами инвестиционной стратегии предприятия, управления его реальными и финансовыми инвестициями, формирования инвестиционных ресурсов Излагаемый учебный курс широко иллюстрирован схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные модели, используемые в инвестиционном менеджменте.
Автор:
С. У. Олійник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.13 Мб
Тип документу:
Підручник
Розглянуто теорію та практику, місце та роль менеджменту персоналу в системі наук, еволюцію поглядів на його суть та структуру, концепції й принципи, методи і механізми, значущіcть людського чинника, а також закономірності й моделі сучасного менеджменту. Розкрито питання, що мають ключове значення для менеджерів усіх рівнів управління сучасними організаціями і їх структурними підрозділами. Особливу увагу приділено оптимізації трудових відносин, вдосконаленню кадрової політики і стратегії набору персоналу, формуванню ефективних команд і створенню мотиваційного клімату в організації. Детально висвітлено питання оцінки результатів діяльності персоналу в антикризових умовах.
Автор:
О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова, Е. В. Песоцкая
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
127 Кб
Тип документу:
Книга
Настоящий учебник представляет собой обобщенный труд в области отечественной и зарубежной теории и практики организации. Материал учебника соответствует требованиям образовательного стандарта по направлению «Менеджмент» и включает в себя не только обязательные разделы, но и дополнительный материал, углубляющий знания о современном состоянии теории организации и перспективах ее развития. Для преподавателей, аспирантов, бакалавров, специалистов и магистров вузов.
Автор:
Л. С. Ружанская, А. А. Яшин, Ю. В. Солдатова
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
3.02 Мб
Тип документу:
Книга
Учебное пособие рассматривает основные вопросы учебного курса «теория организации». В современной динамичной экономике, когда ситуация на рынках быстро меняется, большое значение придается организационным процессам, протекающим в многообразной деятельности организаций. Невозможно в современном обществе эффективно управлять организациями, не понимая их сущности и закономерностей их развития. Издание будет полезно студентам экономических специальностей высших учебных заведений, аспирантам, преподавателям, экономистам, предпринимателям.

Новини

Всі новини

Переглядів: 3 245