Державний Університет Телекомунікацій

Теорія організації


Теория организации
Настоящий учебник представляет собой обобщенный труд в области отечественной и зарубежной теории и практики организации. Материал учебника соответствует требованиям образовательного стандарта по направлению «Менеджмент» и включает в себя не только обязательные разделы, но и дополнительный материал, углубляющий знания о современном состоянии теории организации и перспективах ее развития. Для преподавателей, аспирантов, бакалавров, специалистов и магистров вузов.
Теория организации
Учебное пособие рассматривает основные вопросы учебного курса «теория организации». В современной динамичной экономике, когда ситуация на рынках быстро меняется, большое значение придается организационным процессам, протекающим в многообразной деятельности организаций. Невозможно в современном обществе эффективно управлять организациями, не понимая их сущности и закономерностей их развития. Издание будет полезно студентам экономических специальностей высших учебных заведений, аспирантам, преподавателям, экономистам, предпринимателям.
Теорія організації
У підручнику розглядаються найважливіші аспекти теорії організації. Зокрема, розкриваються її предмет, завдання, теоретико-методологічні засади організації як системи, процесу та об'єкта управління. Висвітлено принципи і методи створення ефективної організації, організаційного проектування, формування оптимальної структури організації, забезпечення високої організаційної культури.Розкрито особливості застосування інформаційно-аналітичних технологій у діяльності організації. Підручник устаткований тестовими завданнями, питаннями для самоконтролю засвоєних знань, списком рекомендованої літератури та коротким термінологічним словником. Видання буде корисне студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, економістам, підприємцям.
Управління персоналом: методичні вказівки до виконання практичних робіт. Модуль 2.
Методичні вказівки з дисципліни «Управління персоналом» призначені для формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики у сучасних організаціях, раціонального вибору працівників на посади та формування дієвого трудового колективу, оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх потенціалу. Зміст практичних занять за вказаною дисципліною відповідає навчальним програмам та плану підготовки фахівців за напрямом вищої освіти для підготовки бакалаврів за напрямом вищої освіти 6.030601 «Менеджмент»).
Теорія організації: навчальний посібник.
Теорія організації розглядається як один із фундаментальних елементів наукової бази менеджменту. Організація показана не тільки як інструмент досягнення підприємницьких цілей, але і як об'єкт дослідження. Аналізуються основні положення, визначення і смислові варіанти поняття «організація», методологія наукового дослідження організаційних процесів й організаційних відносин. Організація розглядається як система, представлена об'єктивною структурою, і як процес, тобто як функція управління. Особливе значення надається самоорганізації.
Теория организаций: методические указания к практическим занятиям, Модуль 1: Основы теории организации, законы, принципы и этапы развития. Модуль 2: Проектирование организационных структур и бизнес-процессов.
Методические указания к практическим занятиям отвечают требованиям программы дисциплины “Теория организации” и предназначены для подготовки студентов по направлениям «Менеджмент организации».
Управление проектами: учебное пособие.
Пособие отвечает учебной программе одноименной дисциплины образовательно-квалификационного уровня магистр по профессиональным направлениям менеджмент, экономика. Освещены все основные элементы управления проектами: базовые понятия, функции, методы, подсистемы управления проектами. Пособие содержит большое количество примеров учебного и практического характера, задания для самостоятельной работы и вопросы для самоконтроля. Предназначено для студентов, аспирантов, практических работников, занимающихся разработкой и внедрением проектов.
Методичні вказівки до лабораторної роботи "Створення фірми". Модуль 1. Підприємство галузі зв’язку в сучасній системі господарювання. Частина 1.
Методи якісного аналізу підприємницьких ризиків: методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи з курсу "Економічний ризик та методи його вимірювання".

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 1 725
^