Державний Університет Телекомунікацій

Управління якістю


Опорний конспект лекцій з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») / О.А. Шатило; Житомирський державний технологічний університет. – Житомир : Кафедра менеджменту організацій і адміністрування ЖДТУ, 2014. – 51 с. Автор: к.держ.упр. О.А. Шатило, Рецензент: к.е.н., доц. І.В. Бурачек Рекомендовано до друку кафедрою менеджменту організацій і адміністрування
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ
Розглянуто публічне адміністрування як системне явище в суспільстві, органі-зацію публічного адміністрування, особливості публічного адміністрування в соціаль-ній та економічній сферах. Проаналізовано специфіку публічної сфери, особливу увагу приділено громадянському суспільству та цілям, що в ньому формуються. Детально розглянуто цінності та дерево цілей публічного адміністрування, система-тизовано інформацію стосовно антикорупційної діяльності, бюрократії, відповідаль-ності в публічному адмініструванні.Рекомендовано для магістрів спеціальності 8.03060101 Менеджмент організа-цій і адміністрування, громадських діячів, вчених-економістів, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемати-кою організації та функціонування публічних органів в Україні.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Пособие подготовлено на основе учебной программы к дисциплине “Управление качеством”. По сути изложенный материал повторяет первое издание, но с переводом на русский язык и некоторыми дополнениями и обновлениями в 1, 8, 9 и 10 разделах. Главное внимание уделено раскрытию содержания каждой темы в доступной для восприятия и самостоятельной обработки форме. При этом учтена направленность ВУЗа на сферу телекоммуникаций, где основным видом конечной продукции являются услуги. Поэтому основное внимание в пособии уделено вопросам качества именно в сфере услуг.
Конспект лекцій
Управління якістю у сфері телекомунікацій
Посібник підготовлено на основі робочої навчальної програми здисципліни «Управління якістю». Головну увагу приділено розкриттю змісту кожної теми в доступній для сприйняття та самостійногоопрацювання формі. При цьому враховано спрямованість ВНЗ насферу телекомунікацій, де основним видом кінцевої продукції підприємств є послуги. Саме тому наголос зроблено на управлінні якістюпослуг, надаваних у зазначеній сфері.Розрахований на студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, якінавчаються за напрямами «Менеджмент»,«Телекомунікації» та засуміжними напрямами.
Стандарт ISO 9001:2008 или восемь лет страстей по качеству
Статья посвящена актуальной теме сертификации систем менеджментапредприятий по стандарту ISO 9001: является ли стандарт ISO 9001:2008 принципиальноновым?
Управління якістю. Частина 1: методичні рекомендації до виконання практичних робіт.
Методичні рекомендації з дисципліни «Управління якістю» призначені для закріплення на практичних заняттях теоретичних знань у сфері управління якістю продукції та послуг, набуття навичок щодо розробки та впровадження систем управління якістю відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000. У методичних вказівках враховані вимоги міжнародних і державних стандартів щодо якості продукції (послуг).
Управління якістю інфокомунікаційних послуг: навчальний посібник.
Даний навчальний посібник з управління якістю інфокомунікаційних послуг підготовлений на кафедрі менеджменту та маркетингу. Містить вісім розділів, в яких розглядаються питання якості як базової категорії в умовах розвинення ринкових відносин, а також висвітлюються основні методи управління якістю, роль та задачі керівництва підприємств взагалі, операторів зв’язку зокрема, в створенні та наданні конкурентоспроможної продукції (послуг). Детально аналізуються Міжнародні стандарти забезпечення та управління якістю ISO серії 9000.
Управління якістю послуг зв'язку: методичнi вказiвки з завданнями.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 8 519
^