Управління змінами


Робоча програма навчальної дисципліни "ВСТУП ДО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ"
Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (самостійну роботу, контрольні з..
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ
Розглянуто публічне адміністрування як системне явище в суспільстві, органі-зацію публічного адміністрування, особливості публічного адміністрування в соціаль-ній та економічній сферах. Проаналізовано..
ПРОБЛЕМИ, УМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ
Розглянуто реалії стану та структуру експортного потенціалу України, оцінено можливості і перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України з набуттям асоційованого членства в ЄС .
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
У даній статті розглянуто питання щодо розробки методики системного підходу допрогнозування, оцінки і управління кризовим станом підприємства на основі критичногоаналізу існуючих зарубіжних і вітчизня..
Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях: навчальний посібник.
Навчальний посібник Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях складено відповідно до програми з дисципліни Фінансовий менеджмент. Мета посібника – надати ґрунтовні знання з основних питань щодо ..
Стратегічне управління: методичні вказівки до практичних занять.
Методичні вказівки мають сприяти формуванню здібностей самостійно стратегічно мислити, поступово переходити до опанування ефективних прийомів та методів стратегічної поведінки, підкріпленої необхідним..
Планування і контроль на підприємстві: навчальний посібник.
У навчальному посібнику розглядаються питання теорії і практики планування та контролю на підприємствах в умовах функціонування ринкових відносин. Особлива увага приділяється засобам та методам прийня..
Economic factors investigation influence on communication service demand: мethodical instructions for laboratory works.
The methodical instructions consists exercises for implementation the cycle of laboratory works in tasks, which can be appeared to managers at strategic, operation planning and marketing decision-maki..
Методическое руководство к лабораторным работам по дисциплине: Модели и методы прогнозирования.
Комплексное задание по дисциплине: Модели и методы прогнозирования.
Комплексное задание содержит задачи прогнозирования производственной деятельности в отрасли связи и методику их решения. КЗ предназначено для практического освоения подходов при разработке моделей про..

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 2 645
^