Державний Університет Телекомунікацій

Управління змінами


Робоча програма навчальної дисципліни "ВСТУП ДО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ"
Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (самостійну роботу, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, а також компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення навчальної дисципліни.Рекомендовано для студентів спеціальності 8.05010008 Публічне адміністрування.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ
Розглянуто публічне адміністрування як системне явище в суспільстві, органі-зацію публічного адміністрування, особливості публічного адміністрування в соціаль-ній та економічній сферах. Проаналізовано специфіку публічної сфери, особливу увагу приділено громадянському суспільству та цілям, що в ньому формуються. Детально розглянуто цінності та дерево цілей публічного адміністрування, система-тизовано інформацію стосовно антикорупційної діяльності, бюрократії, відповідаль-ності в публічному адмініструванні.Рекомендовано для магістрів спеціальності 8.03060101 Менеджмент організа-цій і адміністрування, громадських діячів, вчених-економістів, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемати-кою організації та функціонування публічних органів в Україні.
ПРОБЛЕМИ, УМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ
Розглянуто реалії стану та структуру експортного потенціалу України, оцінено можливості і перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України з набуттям асоційованого членства в ЄС .
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
У даній статті розглянуто питання щодо розробки методики системного підходу допрогнозування, оцінки і управління кризовим станом підприємства на основі критичногоаналізу існуючих зарубіжних і вітчизняних методик у контексті їх можливості застосуванняна українських підприємствах.
Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях: навчальний посібник.
Навчальний посібник Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях складено відповідно до програми з дисципліни Фінансовий менеджмент. Мета посібника – надати ґрунтовні знання з основних питань щодо управління фінансами підприємств за допомогою схем та таблиць. У посібнику висвітлено сутність і систему забезпечення фінансового менеджменту, функції та джерела отримання прибутку, визначення вартості і структури капіталу підприємства та вартості грошей у схемах та таблицях. Посібник доповняє матеріал навчального посібника «Фінансовий менеджмент», виданий у 2010 році, розрахований на тих, хто якісніше засвоює матеріал, поданий у схемах та таблицях. Посібник розрахований на студентів навчальних закладів економічного напряму, а також може бути корисним слухачам курсів підвищення кваліфікації, спеціалістам фінансово-економічних служб і керівникам підприємств усіх форм власності.
Стратегічне управління: методичні вказівки до практичних занять.
Методичні вказівки мають сприяти формуванню здібностей самостійно стратегічно мислити, поступово переходити до опанування ефективних прийомів та методів стратегічної поведінки, підкріпленої необхідними навичками, визначати актуальні проблеми розвитку організацій, приймати та реалізовувати стратегічні рішення. Вони містять плани практичних занять, питання для дискусій та поглибленого вивчення теми, навчальні завдання та індивідуальні завдання для виконання на матеріалах конкретних організацій, теми рефератів.
Планування і контроль на підприємстві: навчальний посібник.
У навчальному посібнику розглядаються питання теорії і практики планування та контролю на підприємствах в умовах функціонування ринкових відносин. Особлива увага приділяється засобам та методам прийняття планових рішень на підприємствах усіх форм власності, розробці стратегічних, тактичних, оперативних та бізнес-планів, контролю їх виконання, дослідженню складу показників і методики їх розрахунку. Подаються критерії та методи оцінювання економічної ефективності проектів.
Economic factors investigation influence on communication service demand: мethodical instructions for laboratory works.
The methodical instructions consists exercises for implementation the cycle of laboratory works in tasks, which can be appeared to managers at strategic, operation planning and marketing decision-making on telecoms operator department, internet provider or telecommunication agency.
Методическое руководство к лабораторным работам по дисциплине: Модели и методы прогнозирования.
Комплексное задание по дисциплине: Модели и методы прогнозирования.
Комплексное задание содержит задачи прогнозирования производственной деятельности в отрасли связи и методику их решения. КЗ предназначено для практического освоения подходов при разработке моделей прогнозирования производственной и экономической деятельности. КЗ может быть использовано при дипломном проектировании, в практической деятельности менеджеров.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 2 987
^