Державний Університет Телекомунікацій

Проектний менеджмент у галузі інформаційної безпеки


Бізнес-планування оператора зв'язку: методичні вказівки до практичних занять для усіх форм навчання.
У методичному посібнику розглядається методика складання розділів бізнес-плану розвитку МТМ, а також оцінка й аналіз фінансового стану підприємства. Для студентів усіх форм навчання.
Теория организаций: методические указания к практическим занятиям, Модуль 1: Основы теории организации, законы, принципы и этапы развития. Модуль 2: Проектирование организационных структур и бизнес-процессов.
Методические указания к практическим занятиям отвечают требованиям программы дисциплины “Теория организации” и предназначены для подготовки студентов по направлениям «Менеджмент организации».
Планування та аналіз проектів у галузі зв'язку: навчальний посібник.
У навчальному посібнику надаються теоретичні, методичні та практичні питання управління проектами зв'язку в ринковій економіці. Викладаються основні особливості маркетингу проектів зв'язку. Особлива увага приділена обгрунтуванню та розрахункам показників ефективності інвестиційних проектів. Наводиться головний зміст ризику інвестиційних проектів.
Математичне програмування: навчальний посібник. Модуль №1 - Математичне моделювання економічних досліджень та методи розв’язування ЗЛП. Частина 1.
У цьому навчальному посібнику наведені методичні рекомендації щодо побудови математичних моделей задач лінійного програмування, розглянуті приклади рішення задач, контрольні питання, запропоновані завдання для самостійного рішення.
Управление проектами: учебное пособие.
Пособие отвечает учебной программе одноименной дисциплины образовательно-квалификационного уровня магистр по профессиональным направлениям менеджмент, экономика. Освещены все основные элементы управления проектами: базовые понятия, функции, методы, подсистемы управления проектами. Пособие содержит большое количество примеров учебного и практического характера, задания для самостоятельной работы и вопросы для самоконтроля. Предназначено для студентов, аспирантов, практических работников, занимающихся разработкой и внедрением проектов.
Расчет эффективности проектов связи: методическое пособие для выполнения курсового проекта по дисциплине: "Планирование и анализ проектов связи".
В методическом пособии приведены задания на выполнение курсовых проектов модернизации предприятий почтовой и развития предприятия электросвязи. Приведены методические указания по выполнению расчетов и анализа эффективности проектов и краткие теоретические сведения. Пособие предназначено для студентов, которые обучаются по специальностям: экономика предприятия и менеджмент организаций. Пособие может быть полезным и студентам, обучающимся по техническим специальностям при выполнении технико-экономического обоснования дипломных проектов. Методическое пособие может быть полезным и специалистам связи при решении задач оценки эффективности инвестиционных проектов.
Управління витратами в галузі зв'язку: навчальний посібник.
Навчальний посібник містить теоретичну частину, питання та тести за темами навчальної дисципліни «Управління витратами». У посібнику розглянуто теми, що включають принципи та елементи управління витратами, загальну характеристику витрат, класифікацію та моделі поведінки витрат, аналіз системи «витрати – обсяг – прибуток», калькулювання собівартості послуг (продукції), бюджетне планування і контроль, бюджетування капітальних інвестицій, управлінський облік. Значну увагу приділено питанням особливості управління витратами на підприємствах зв’язку. Призначено для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та магістрів вищих навчальних закладів, слухачів післядипломної освіти, фахівців з економіки та працівників підприємств зв’язку.

Кафедра Управління інформаційної та кібернетичної безпекою


Переглядів: 1 612
^