Основи наукових досліджень та організація науки


ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Зміст навчального посібника дозволить більш точно і правильно вивчити основи теорії прогнозування, моделювання та проектування, сформувати розуміння основних аспектів соціальної роботи в контексті дан..
Чисельні методи та моделювання на ЕОМ: методичні вказівки для лабораторних та практичних занять. Модуль 2. Чисельні методи моделювання об’єктів. Частина 2.
Містить короткі теоретичні відомості про методи розв’язування інженерних і наукових задач з використанням чисельних методів. У даній частині вказівок подано методи й алгоритми розв’язуванн..
Програмування в Delphi: методичний посібник для практичних та лабораторних занять з дисципліни "Інформатика". Частина 2.
Методичний посібник містить короткі теоретичні відомості та приклади складання проектів програм алгоритмічною мовою Object Pascal у середовищі Delphi. Цю (другу) частину посібника присвячено програмув..
Завдання з дисципліни «Чисельні методи та моделювання на ЕОМ»: методичні вказівки.
Методичний посібник містить завдання для студентів заочної форми навчання, які вивчають дисципліну “Чисельні методи та моделювання на ЕОМ”. Виконання цих завдань буде сприяти закріпленню в..
Математичні основи оптимізації телекомунікаційних систем: підручник.
У підручнику систематизовано викладено математичні основи методів визначення екстремумів функцій однієї та багатьох змінних, основи варіаційного числення та теорії графів. Розглянуті питання пошуку оп..
Устройства ввода ПК: методическое пособие к практической и лабораторной работам.
Технология MPLS: учебное пособие.
В учебном пособии рассмотрены базовые идеи технологии MPLS, принцип коммутации по меткам, положенный в основу технологии, элементы архитектуры MPLS. Выделены основные преимущества MPLS над альтернатив..
Information systems in economic and business: student’s guide in training bachelors and masters, teaching aid.
Теорія ймовірності і елементи математичної статистики: навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання.
Математично-статистичні методи аналізу в прикладних дослідженнях: навчальний посібник.
Навчальний посібник містить теоретичні відомості про основні математично-статистичні методи, що використовуються в прикладних дослідженнях, та шляхи їх реалізації засобами Microsoft Excel та SPSS. Тео..

Кафедра Управління інформаційною безпекою


Переглядів: 2 581
^