Державний Університет Телекомунікацій

Проектування СЗІ; Безпека інформаційних та комунікаційних систем; Конфліктна взаємодія інформаційних систем; Електромагнітна сумісність у сфері захисту інформації


Вимірювання в системах зв’язку. Книга 1. Загальні електрорадіовимірювання: посібник.
Наведено узагальнені відомості про вимірювальні перетворювачі: аналогові, аналого-цифрові, цифрові і цифро-аналогові. Представлені загальні відомості про рівняння вимірювань та похибки результатів вимірювань. Проведено класифікацію та послідовний опис типових вимірювальних перетворювачів. Розглянуті питання вимірювання напруги сигналів, їх часовий та спектральний аналіз; вимірювання характеристик каналів зв’язку і якісних параметрів сигналів та ін. Приділено увагу реалізації вимірювальних приладів з використанням мікропроцесорів, що дозволяє автоматизувати слідуючі вимірювальні операції: установка нуля; калібрування; самодіагностика з наступним підстроюванням, автоматичний вибір межі вимірювання тощо. У книзі розглядаються питання метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки, а також основні методи підвищення точності вимірювань і завадостійкості вимірювальних перетворювачів.
Поля і хвилі у системах технічного захисту інформації: методичні вказівки до лабораторних робіт студентів з дисципліни “Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації”.
Метою методичних вказівок є допомога студентам у підготовці до лабораторних занять з дисципліни “Поля і хвилі у системах технічного захисту інформації”. В методичних вказівках наведено ключові питання з тем занять, завдання для домашньої роботи, зразки оформлення звітів про виконання лабораторних робіт. Методичні вказівки призначені студентам денної та заочної форм навчання інституту радіо, телебачення та електроніки.
Антени та пристрої НВЧ: конспект лекцій. Частина 1. Термінологія та методи теорії антен.
Наводяться основні терміни та визначення, застосовувані в теорії практиці антен. Стисло подані основні принципи та наближені методи, часто використовувані в прикладних антенних задачах.
Особенности распространения радиоволн при поднятых антеннах: методическое руководство к лабораторной работе.
Радиоавтоматика: учебное пособие.
Учебное пособие содержит материалы по изучению дисциплины «Радиоавтоматика». Изложены фундаментальные принципы управления, классификация систем РА, математическое описание систем РА, структурные схемы систем РА, устойчивость линейных систем РА, анализ систем в пространстве со-стояний, элементы РА в системах связи, в частности системы восстановления несущего колебания и системы тактовой синхронизации. Пособие содержит перечень знаний и умений, которые должен приобрести студент при изучении «Радиоавтоматики». Для проверки усвоения знаний в конце каждого раздела приведены контрольные вопросы.
Описание сигналов электросвязи и расчеты их характеристик: методические указания к выполнению индивидуального задания.
Theory of noise immunity of telecommunication signals reception: еducation manual. Module №3.
This education manual contains main theoretical positions of Telecommunication Theory, chapter «Theory of noise immunity of telecommunication signals reception», questions and tasks for examination of knowledge, methodical instructions and input data for course work, methodical guidelines for fulfilling laboratory works, short English-Russian and Russian-English dictionaries.
Коливання та хвилі: методичне керівництво до лабораторного циклу №2 з фізики Модуль 2, Частина 3.
Методичне керівництво призначено для самостійної роботи студентів з розділу Коливання та хвилі, який є фундаментом для вивчення приладів і засобів телекомунікації. Основну увагу приділено опису коливань фізичних систем і хвильових процесів у різних середовищах. Для забезпечення певної системи у навчанні, паралельно розглядаються механічні та електричні коливання та хвилі, що підкреслює загальний підхід до розв'язання всіх коливальних і хвильових задач.
Коливання та хвилі: методичні вказівки та комплекcне завдання № 2 з фізики.
Електрофізичні параметри металів та напівпровідників: методичний посібник до комплексного завдання з фізики.

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту


Переглядів: 3 665
^