Державний Університет Телекомунікацій

Криптографія та стеганографія; Технічні засоби охорони об'єктів; Пристрої реєстрації та відображення інформації


Теоретические основы информационно-измерительных систем
В учебнике систематически изложены основные понятия, принципы построения и исследования информационно-измерительных систем, базирующиеся на математическом аппаратепреобразования измерительных сигналов, технологиях измерения, передачи и обработки сигналов и данных, на помехоустойчивом кодировании, использовании современных информационно-коммуникационных каналов передачи информации, на алгоритмах шифрования и дешифрования передаваемых данных, методах исследования метрологических характеристик ипр. После каждой главы размещены основные выводы, вопросы для самоконтроля, а такжеключевые слова на русском и английском языках.Для студентов технических специальностей высших учебных заведений, аспирантов, научных и инженерно-технических работников и специалистов в области измерительных технологий.
Методы практической криптографии
В представленном читателям издании рассматривается круг вопросов, связанных с надежностью действующих систем криптографической защиты информации.Обосновываются требования к параметрам ряда распространенных криптоалгоритмов и криптографическим свойствам некоторых преобразований. Приводятся методы их генерации и тестирования.Издание предназначено для специалистов, занимающихся внедрением и эксплуатацией криптографических систем защиты информации, студентов высших учебных заведений и аспирантов.
ЦИФРОВА ОБРОБКА АУДІО- ТА ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ У МУЛЬТИМЕДІЙНИХ СИСТЕМАХ: навчальний посібник
У навчальному посібнику розглянуто прикладні питання цифровоїобробки аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах. Викладенометоди та принципи побудови пристроїв цифрової обробки сигналів, атакож особливості їх функціонування. Значну увагу приділено сумісномувикористанню технічних і програмних засобів у процесі реалізації різнихтехнологій цифрової обробки аудіо- та відеосигналів.Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчанняспеціальності Радіотехніка, Телекомунікації, Технологія електроннихмультимедійних видань.
Асиметричні методи шифруванняв телекомунікаціях: навчальний посібник. Модуль 2. Криптографічні методи захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах.
Розглянуто математичні основи теорії чисел та основні вимоги до геш-функцій, забезпечуючих мінімізацію мережного трафіку та надлишковість відкритого тексту при криптографічному перетворенні, проведено аналіз сучасних способів організації секретного зв’язку без попереднього обміну ключами алгоритму електронно-цифрового підпису.

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту


Переглядів: 2 589
^