Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Менеджменту


Навчальний посібник "Финансовый менеджмент"
В предлагаемом курсе лекций рассмотрены основные методы и приемы эффективного управления финансовыми ресурсами, активами предприятия и финансовыми рисками. Особое внимание уделено методам управления капиталом предприятия, оборотными средствами, инвестиционным портфелем, формированием и использованием прибыли, а также оценке и прогнозированию финансового состояния предприятия.
Навчальний посібник "ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ "
Навчальний посібник охоплює усі теми дисципліни „Фінансовий менеджмент”. У кожній темі навчального посібника представлено ключові поняття і терміни, нормативно-законодавчу базу, а також практикум, який включає питання для обговорення, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, проблемні та дискусійні питання, методику розв’язку типових практичних завдань, практичні завдання для самостійної роботи, ситуаційні вправи, запитання для самоконтролю та тестові завдання.Призначений для студентів, аспірантів, викладачів та усіх, хто цікавиться теорією і практикою фінансового менеджменту.
Навчальний посібник "ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА"
У посібнику розглянуто комплекс питань управління фінансами підприємст-ва, яким повинен володіти менеджер середньої і вищої ланки. Особлива увага приділена теорії та практиці управління прибутком і грошовими потоками, визна-ченню вартості фінансових ресурсів, які залучені до діяльності підприємства з рі-зних джерел. Викладаються принципи та механізм управління окремими складо-вими активів підприємства. Висвітлюється теорія і практика застосування опера-ційного, фінансового та комбінованого важелів для управління прибутком і стру-ктурою капіталу. Наведена методика аналізу фінансової звітності, розробки фі-нансового плану і вироблення антикризової фінансової політики, проведення фі-нансової санації та реструктуризації підприємства
Навчальний посібник "ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ "
Навчально-методичний посібник містить теоретичні положення та актуальні проблеми курсу «Фінансовий менеджмент». Також у посібнику наводиться короткий зміст лекцій, план практичних занять, основні поняття до кожної теми, завдання та питання до обговорення на практичному занятті, рекомендації до розв’язання задач, а також тестові завдання для закріплення набутих теоретичних знань та типові завдання для проведення модульних контрольних робіт. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінансовий менеджмент» рекомендується для студентів спеціальності «Бізнес адміністрування».
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами освітнього рівня «бакалавр»
Самостійна атестаційна випускна письмова робота, що виконується студентом відповідно до стандартів вищої освіти, є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраним професійним спрямуванням. На підставі захисту дипломної роботи екзаменаційна комісія вирішує питання про видачу її автору диплома бакалавра за спеціальністю «Менеджмент» з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з менеджменту».
МОДЕЛЬ EFQM: МОЖЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ОЦІНКИ РІВНЯ ДОСКОНАЛОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ
Постановка проблеми. Проблеми вдосконалення якості послуг на підприємствах зв’язку завжди були актуальними, а порою й гострими. Із вступомУкраїни в сферу ринкових відносин ці проблеми стали ще гострішими, оскільки на порядок денний вийшли конкурентоспроможність (КС) цих послуг тавідносно нове для нашої країни поняття - рівень досконалості (РД) підприємства.Гострота проблеми в Україні пояснюється й тим, що розвинуті країнимали достатньо часу для відбору кращих компаній природним чином та досягнення на цій основі високого рівня розвитку своїх економік і, як наслідок,підняття життевого рівня населення. В Україні такого запасу часу на сьогодні немає. Щоб не стати ч’їмось “філіалом”, вдосконалення потрібно проводити в найкоротший термін, ефективно, за підтримкою держави.
ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Постановка проблеми. Без впровадження в усі галузі економіки країниуправління якістю / менеджменту якості (УЯ / МЯ) досягти тривалоїконкурентоспроможності українських організацій сьогодні неможливо.У повній мірі це відноситься й до системи навчання у вищих навчальнихзакладах (ВНЗ) України, в якій проблеми УЯ довгий час розглядалися безприв’язки до сімейства міжнародних стандартів ISO серії 9000. Між тим,проблема вдосконалення якості навчання на сьогодні є більш, ніж актуальною.Основні труднощі зв’язані не стільки з розробкою і сертифікацією системименеджменту якості (СМЯ) у відповідності до ДСТУ ISO 9001:2008, скільки зпроблемами ефективного впровадження цієї СМЯ в навчальний процес та їїдовготривалої підтримки. Слід відзначити, що саме цей стандарт дозволяєорганізувати навчання у вигляді сукупності взаємозв’язаних процесів відприйому абітурієнтів до випуску студентів так, щоб ці випускники мали йвисокий рівень підготовки, і були затребувані суспільством.
ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДХОДІВ З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Постановка проблеми. Нинішня ситуація в економіці України змушує доневідкладного розв‟язання низки кардинальних проблем, одна з яких – цеполіпшення якості вітчизняної продукції всіх видів. Відчутного прогресу вцьому напрямку за умов становлення ринкової економіки можна досягтизавдяки впровадженню ефективного управління якістю (УЯ). На жаль,конкретних пояснень, як це можна зробити на практиці, у відкритий літературідуже мало.Мета роботи. Пропонований огляд має на меті допомогти фахівцям, якізаймаються питаннями якості, глибше зрозуміти можливі підходи довдосконалення УЯ в економіці українських підприємств (зокрема, у сферітелекомунікацій – ТК) у зрозумілій для сприйняття формі.
Самоменеджмент. Практическое руководство
Книга посвящена профессиональному саморазвитию человека. В ней представлены техники формирования навыков тайм-менеджмента, приня­тия эффективных решений, управления поведением сотрудников в коллек­тиве, командообразования, развития коммуникативных способностей. Даны практические рекомендации по формированию мотивации труда. Издание предназначено для менеджеров-практиков, руководителей всех уровней, психологов, преподавателей и студентов управленческих и психологических специальностей, а также всех, кто заинтересован в своем профессиональ­ном росте.
Самоменеджмент. Учебное пособие
Актуальность изучения проблем самоменеджмента определена огромной загруженностью руководителей и специалистов, постоянными стрессовыми ситуациями, возникающими в связи с зтим в их работе. Курс самоменедж­мента является основополагающим для формирования у руководителей и специалистов знаний и умений правильно распределять своє время, организовать рабочий день, а также для формирования здорового образа жизни и поддержания деятельной трудовой и личной активности — все зто крайне важно и необходимо для любого человека, а для менеджера — признак его профессиональной пригодности.В учебном пособии комплексно рассмотрены все стороны самоменед­жмента, приводятся рекомендации формирования практических навыков грамотного управлення собой, что в условиях перехода к компетентностному подходу к подготовке выпускников вузов может быть основой для фор­мирования ряда компетенций, включая самомотивацию, самоорганизацию, умение управлять своим временем, планировать рабочий день и др.Для студентов вузов, аспирантов, преподавателей, руководителей и спе­циалистов организаций, думающих о своем будущем и стремящихся макси­мально использовать имеющееся у них время.

Бібліотека


Переглядів: 36 347
^