XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Соціології

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
Гусєва О. Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.05 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Науково-педагогічна практика - це складова частина підготовки випускників-соціологів до викладацької діяльності. У відповідності з навчальним планом передбачено такий порядок проходження студентами науково-педагогічної практики: науково-педагогічну практику проходять студенти магістратури протягом двох тижнів на початку 10 семестру з відривом від навчання. Науково-педагогічну практику студенти магістратури проходять у Державному університеті телекомунікацій, чи інших навчальних закладах ІV рівня акредитації, що визначаються як базові для проходження практики, та в яких студенти працюватимуть після закінчення університету.
Автор:
Гусєва О. Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
707 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Науково-дослідницька практика посідає центральне місце в фаховій підготовці магістрів, оскільки вона безпосередньо спрямована на формування навичок професійної діяльності. Згідно договору про співробітництво та організацію взаємовідносин № 16/07 від 16. 06. 2017 р. базою науково-дослідницької практики є компанія-партнер кафедри економіки підприємств та соціальних технологій «Навчальний центр компанії SIONAS». В разі самостійного обрання місця практики базою проходження практики можуть бути підприємства та організації сфери муніципального, державного та корпоративного управління. Практика передбачається з відривом від навчання терміном 4 тижні .
Автор:
Гусєва О. Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
664 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Практика студентів Державного університету телекомунікацій є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок і умінь за відповідним напрямом підготовки та спеціальністю.
Автор:
Ремарчук М.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
20 Кб
Тип документу:
Книга
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ підготовки бакалаврів напряму підготовки 0301 Соціологія, спеціальність 6.030101Соціологія
Автор:
укладачі Щудло С.А., Мірчук І.Л.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
864 Кб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник укладений відповідно до програми навчальної дисципліни “Соціологія” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” педагогічних спеціальностей, затвердженої Вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Посібник містить лекційний матеріал з курсу соціології, плани семінарських занять, матеріали для організації самостійної роботи студентів. Включені теми охоплюють усю програму курсу і структурно розподілені на п’ять лекцій, виходячи з виділених аудиторних годин на вивчення соціології на заочній формі навчання. Рекомендований для студентів ВНЗ та усіх, хто цікавиться проблемами соціології.
Автор:
Кохан В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
406 Кб
Тип документу:
Книга
Представлений тематичний словник-довідник є результатом спільних зусиль студентів-випускників кафедри соціології по формуванню бази соціологічних термінів, які необхідні студентам не фахових спеціальностей для підготовки до семінарських занять з курсу «Соціологія». Терміни, які включені в даний словник подані відповідно до тих тем, які передбачені курсом вивчення соціології, що значно спрощує процес засвоєння необхідного мінімуму соціологічної категоріально-термінологічної бази. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
Автор:
Перегуда Є.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.04 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник охоплює теми, передбачені навчальною програмою з соціології для студентів вищих навчальних закладів. На основі широкого використання зарубіжної та вітчизняної літератури, значного масиву емпіричного матеріалу аналізуються закономірності розвитку суспільства, особливості взаємодії індивідів та соціальних груп. Посібник містить таблиці, контрольні запитання, тестові завдання, термінологічний та іменний покажчики. Призначено для студентів вищих навчальних закладів.
Автор:
Докаш В.І., Пірен М.І., Ципко С.Ю., Яремчук С.С., Каралаш Н.Г., Гнатчук О.С., Медіна Т.В., Пержун В.В., Кілей Ю.Г., Якимчук О.В., Ткачук Ю.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.61 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику подається тезовий матеріал до кожної теми курсу та методичні поради до семінарських занять. Визначено ключові поняття і питання для самостійного опрацювання, надається тематика рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання і основних соціологічних парадигм. Пропонується основна та додаткова література до навчальних тем курсу, зразки тестів. Сформовано додатки, в яких підібрано методичні матеріали з основних проблем соціологічного знання. Короткий глосарій розрахований для засвоєння студентами найбільш вживаного понятійно-категоріального апарату.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.12 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
Майструк Н.О., Пиголенко І.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
751 Кб
Тип документу:
Книга

Бібліотека


Переглядів: 1 096