Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Бібліотека

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Комп’ютерна електроніка: Мікропроцесорні системи: Програмування мікропроцесорних систем
Автор:
А.О. Новацький
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.5 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник складається із 8 розділів, в яких розглядаються питання, пов`язані із програмуванням мікропроцесорнах систем: основні поняття мікропроцесорної техніки; схеми типових МПС, МП–рів та МК–рів; мова Асемблера; характеристика команд типового МП–ра та МК–ра та ін. Робота може бути корисною студентам відповідних спеціальностей при вивченні дисциплін, пов’язаних із використанням та проектуванням мікропроцесорних систем, а також при виконанні бакалаврських робіт, курсових та дипломних проектів, в яких використовуються мікропроцесорні пристрої. Останнє було враховано при оформленні роботи, яке виконано згідно вимог до конструкторської документації.
Аналіз господарської діяльності
Автор:
І.В. Сіменко, Т.Д. Косової
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.41 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкриті теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємств, в тому числі організаційне, інформаційне та методичне забезпечення; висвітлена методика аналізу і прогнозування господарської діяльності та її результатів; розглянуто аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів. Навчальний посібник виконаний з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
Автор:
Спасів Н.Я., Лосєва М.С., Дітчук Н.О., Маринчак Л.Р.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.92 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми схематично наведено матеріал необхідний для поглибленого опрацювання, тематика рефератів, запитання для самоперевірки, задачі для самостійного розв'язування, розрахункові роботи та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.
Управлінський аналіз
Автор:
Гайдаєнко О. М., Шевчук Н. С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.3 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Управлінський аналіз» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному виданні висвітлено теоретичні та практичні аспекти методики управлінського аналізу в системі управління підприємством. Теоретичні та методичні питання розглядаються з ракурсів оперативного, поточного та перспективного (стратегічного) видів управлінського аналізу. В основі посібника – курс лекцій з дисципліни, а також результати апробації міждисциплінарного тренінгу з управлінського та стратегічного аналізу, який автори розробили для магістрантів спеціальності «Облік і аудит». Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, а також фахівців з економіки, бухгалтерського обліку і менеджменту.
Управління фінансовою санацією підприємства
Автор:
Зеліско І.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.31 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто економічну сутність фінансової санації підприємства, порядок її проведення; зміст і роль санаційного контролінгу; організацію та проведення санаційного аудиту; охарактеризовані джерела санації; визначені пріоритетні напрями санаційної реструктуризації підприємства; розкрито економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства; наведені шляхи державної фінансової підтримки санації підприємства. Для студентів ОС «Магістр», працівників підприємницьких і фінансових структур, державних установ, керівників підприємств, аспірантів, докторантів, наукові і практичні інтереси яких зосереджені у сфері антикризового управління підприємствами.
BIOS на 100 %
Автор:
Зозуля Юрій Миколаєвич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
87.35 Мб
Тип документу:
Книга
В книзі викладено побудову і принципи роботи комп’ютера, детально описані параметри базової системи введення-виведення (BIOS). Розглянуто прийоми конфігурації, тонкої настройки, діагностики і налаштування комп'ютера з допомогою зміни параметрів BIOS. Видання містить безліч практичних порад для поліпшення роботи системи та усунення можливих неполадок. Книга розрахована на користувачів які цікавляться оптимізацією і тонким налаштуванням апаратної частини комп'ютера.
АНАЛІЗ ПРОХОДЖЕННЯ СИГНАЛІВ В ЛІНІЙНОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ СПЕКТРАЛЬНИМ МЕТОДОМ
Автор:
Ю.О. ТИХОНОВ, В.М. АХРАМОВІЧ, О.А. ЛАПТЕВ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
688 Кб
Тип документу:
Посібник
Курсова робота з навчальної дисципліни – це індивідуальне завдання, яке передбачає розробку сукупності документів (розрахунково-пояснювальної або пояснювальної записки, при необхідності – графічного, ілюстративного матеріалу), та є творчим або репродуктивним рішенням конкретної задачі, виконаним студентом самостійно під керівництвом викладача згідно із завданням, на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Курсові роботи сприяють розширенню і поглибленню теоретичних знань, розвитку навичок їх практичного використання, самостійного розв’язання конкретних завдань. Завдання видається на практичному занятті. При цьому викладач пропонує графік виконання складових частин відповідно з графіком вивчення навчального матеріалу, визначає вимоги щодо оформлення роботи. Протягом семестру на вимогу викладача студенти представляють для перевірки та обговорення результатів окремі фрагменти чи частини завдання. Виконану курсову роботу студенти представляють для перевірки за два тижня і захищають.
Deployment Guide for InfoSphere Guardium
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
16.11 Мб
Тип документу:
Книга
Цей посібник присвячений питанням розгортання рішень IBM InfoSphere Guardium, та пропонує найпростіше і надійне рішення для забезпечення конфіденційністі даних. InfoSphere Guardium допомогає зменшити витрати на підтримкуавтоматизація всього процесу аудиту у різних середовищах. Ця книга являється результатом багаторічного досвіду та практики, які були зібрані від експертів Guardium. Вона описує планування, встановлення та конфігурації, моніторинг та адміністрування InfoSphere Guardium. Також у посібнику описано випадки використання InfoSphere Guardium, які мають можливість інтегруватися з іншими продуктами IBM. Книга призначена для системних адміністраторів та ІТ-персоналу, відповідального за розгортання та підтримку середовища InfoSphere Guardium.
Архитектура корпоративных программных приложений
Автор:
Фаулер, Мартин
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.6 Мб
Тип документу:
Книга
Із зростанням складності програмного забезпечення процеси йогоконструювання стають більш трудомісткими. Розробникам корпоративнихсистем різноманітного призначення доводилось вирішувати однотипніпитання. Автор, як відомий фахівець у галузі об’єктно-орієнтованогопрограмування, помітив, що із розвитком технологій базові принципипроектування залишаються незмінними. Таким чином було виділено біля 40найефективніших підходів до проектування корпоративних систем, якіоформились у типові рішення. Результатом стала дана книга з архітектурипрограмних систем, призначених для вирішення будь-якої корпоративноїзадачі на будь-якій платформі. Книга призначена для програмістів,проектувальників, архітекторів, адміністраторів прикладних корпоративнихсистем, які прагнуть підвищити якість прийняття стратегічних рішень.
Питання для підготовки до модульного контролю № 2 по дисципліні “Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах”
Автор:
Юрий Тихонов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
272 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Питання для підготовки до модульного контролю № 2 по дисципліні “Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах” Галузь знань 12 – Інформаційні технології Напрям підготовки 125 – Кібербезпека Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Навігація


Переглядів: 304 625
^