Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Менеджменту

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Capital Management
Автор:
Program Curriculum
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
10.99 Мб
Тип документу:
Книга
This exciting and rewarding program of study reflects your desire to become a serious investment professional. You are embarking on a program noted for its high ethical standards and the breadth of knowledge, skills, and abilities it develops. Your commitment to the CFA Program should be educationally and professionally rewarding. The credential you seek is respected around the world as a mark of accomplishment and dedication. Each level of the program represents a distinct achievement in professional development. Successful completion of the program is rewarded with membership in a prestigious global community of investment professionals. CFA charterholders are dedicated to life-long learning and maintaining currency with the ever-changing dynamics of a challenging profession. The CFA Program represents the first step toward a career-long commitment to professional education.
Управління інноваціями
Автор:
О.І. Гуторов, Л.І. Михайлова, І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, О.В. Киричок
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.97 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладені теоретичний матеріал, практичні та тестові завдання з управління інноваціями. Теоретична частина вміщує узагальнений курс з управління інноваціями, що вивчається на економічних спеціальностях вищих навчальних закладів України; практична частина містить методичні вказівки до розв’язання розрахункових завдань. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців, що займаються питаннями інновацій.
Управління змінами
Автор:
І.Б. Шевченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.88 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для самостійного вивчення проблем управління змінами в організаціях у сучасних умовах. Посібник містить програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення (короткий зміст тем, термінологічний словник, навчальні завдання, тестові завдання для перевірки знань, яких має набути студент після вивчення кожної теми, ситуаційні вправи, критерії оцінювання знань студентів). Рекомендовано для студентів, слухачів і викладачів економічних вузів. Посібник буде корисним і для практиків, які вирішують питання управління змінами.
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
Автор:
За ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.52 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник охоплює усі теми дисципліни „Фінансовий менеджмент”. У кожній темі навчального посібника представлено ключові поняття і терміни, нормативно-законодавчу базу, а також практикум, який включає питання для обговорення, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, проблемні та дискусійні питання, методику розв’язку типових практичних завдань, практичні завдання для самостійної роботи, ситуаційні вправи, запитання для самоконтролю та тестові завдання.
Фінансовий менеджмент
Автор:
С.В. Маркова, Є.В. Маказан, О.М. Олійник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
685 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник містить теоретичні положення та актуальні проблеми курсу «Фінансовий менеджмент». Також у посібнику наводиться короткий зміст лекцій, план практичних занять, основні поняття до кожної теми, завдання та питання до обговорення на практичному занятті, рекомендації до розв’язання задач, а також тестові завдання для закріплення набутих теоретичних знань та типові завдання для проведення модульних контрольних робіт.
Финансовый менеджмент: Курс лекций
Автор:
Гридчина М. В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.39 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
В предлагаемом курсе лекций рассмотрены основные методы и приемы эффективного управления финансовыми ресурсами, активами предприятия и финансовыми рисками. Особое внимание уделено методам управления капиталом предприятия, оборотными средствами, инвестиционным портфелем, формированием и использованием прибыли, а также оценке и прогнозированию финансового состояния предприятия. Для студентов вузов, слушателей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также руководителей предприятий.
Конспект лекцій з дисципліни «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Автор:
Колектив авторів
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.45 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
У навчально-методичному виданні викладено зміст лекції, передбачених типовою програмою навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент», а також короткі висновки за кожною темою. Конспект лекцій адресовано студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачам, аспірантам та іншим особам, зацікавленим у вивченні теоретичних основ управління інвестиційною діяльністю підприємств.
Навчально-методичний посібник «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Автор:
Краус Н.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.47 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику подано лекції, тести, питання для самоконтролю, теми індивідуальних творчих завдань та термінологічний словник. Контроль знань, за посібником, передбачається поточний, модульний і підсумковий. Видання рекомендовано для студентів ВНЗ економічних навчальних закладів, науковців, викладачів, аспірантів, усіх хто цікавиться інвестуванням та інвестиційною діяльністю на мікро та макрорівнях.
УЧЕБНЫЙ КУРС «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Автор:
Бланк И. А.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
10.2 Мб
Тип документу:
Книга
Учебный курс охватывает основной круг вопросов управления инвестиционной деятельностью предприятий в современных условиях В нем изложен теоретический базис управления инвестициями, сформулированы сущность, цель и функции инвестиционного менеджмента, рассмотрены его методологические системы и методический инструментарий Книга знакомит с современными методами инвестиционной стратегии предприятия, управления его реальными и финансовыми инвестициями, формирования инвестиционных ресурсов Излагаемый учебный курс широко иллюстрирован схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные модели, используемые в инвестиционном менеджменте.
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА
Автор:
В.В. Краснова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.07 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуто комплекс питань управління фінансами підприємства, яким повинен володіти менеджер середньої і вищої ланки. Особлива увага приділена теорії та практиці управління прибутком і грошовими потоками, визначенню вартості фінансових ресурсів, які залучені до діяльності підприємства з різних джерел. Викладаються принципи та механізм управління окремими складовими активів підприємства. Висвітлюється теорія і практика застосування операційного, фінансового та комбінованого важелів для управління прибутком і структурою капіталу. Наведена методика аналізу фінансової звітності, розробки фінансового плану і вироблення антикризової фінансової політики, проведення фінансової санації та реструктуризації підприємства

Бібліотека


Переглядів: 6 621
^