XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Бібліотека

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
О.Ю. Гусєва, О.В. Воскобоєва, О.С. Ромащенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.92 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику викладено теоретичні основи та практичні методи дослідження соціальнотрудових відносин на рівні підприємств, організацій. Значну увагу приділено вивченню питань формування та функціонування соціально-трудових відносин на основі соціального партнерства, регулювання попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці; проблемам інтеграції соціально-трудових відносин України в систему відносин, визнану Міжнародною організацією праці. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Соціальнотрудові відносини та економіка праці» та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації усіх форм навчання і напрямів підготовки, а також для викладачів, аспіратів, менеджерів, підприємців.
Автор:
О.Ю. Гусєва, О.В. Воскобоєва, О.С. Ромащенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.95 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник містить необхідний обсяг матеріалу з дисципліни «Регіональна економіка» для підготовки фахівців спеціальності 051 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. Він відповідає нормативній програмі і побудований таким чином, щоб забезпечити активне опанування знаннями з регіональної економіки України. Начальний посібник призначений для самостійної підготовки студентів до семінарських і практичних занять. Він містить лекційний матеріал, перелік теоретичних знань та практичних навичок по кожній темі, питання для перевірки знань та понять, задачі для самостійного вирішення та тестові завдання для контролю знань по кожній темі. Також у навчальному посібнику наведено список основної та додаткової літератури для кращого засвоєння курсу. Навчальний посібник підготовлений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни.
Автор:
О.М. Полінкевич, І.Г. Волинець
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.72 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуто актуальні питання прийняття господарських рішень, управління ризиками в умовах невизначеності, окреслено технології та критерії прийняття рішень, методичні основи підготовки та реалізації, їхнє прогнозування та аналізування. Описано теорію корисності та показано її використання при прийнятті рішень. Зазначено вплив нераціональності на поведінку споживачів у поведінковій економіці, яку варто враховувати, обґрунтовуючи господарські рішення. Значна увага приділяється прийняттю рішень при конфліктах, окремо виділено фінансові та інвестиційні рішення за умов ризику, запропоновано їхнє якісне і кількісне оцінювання, окреслено напрями та методи зниження ступеня ризику. Для наукових працівників, спеціалістів у сфері управління, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти. Матеріал навчального посібника сприятиме набуттю спеціалістами сфери економіки та управління базових компетенцій з питань прийняття обґрунтованих господарських рішень та управління ризиками, управління вартістю підприємства.
Автор:
О.Ю. Гусєва, О.В. Воскобоєва, О.С. Ромащенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
19.67 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.09 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 22 - 23 грудня 2020 р. Збірник призначений для наукових, науково-педагогічних працівників, фахівців з маркетингу та економіки, студентів, аспірантів.
Автор:
А.Ю. Голобородько, О.Ю.Гусєва, С.В. Легомінова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
13 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику “Цифрова економіка” представлено основні теоретико–методичні матеріали вивчення курсу “Цифрова економіка”, а також практичний комплекс задач, ситуацій та кейсів для підготовки до семінарських і практичних занять студентів економічних спеціальностей підготовки денної та заочної форм навчання.
Автор:
Уклад.: О.О. Ларін, М.І. Шаповалова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.72 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з курсу «Технологія програмування» для студентів всіх рівнів та форм навчання спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 113 «Прикладна математика».
Автор:
Є.М. Крижановський, А.Р. Ящолт, С.О. Жуков, О.М. Козачко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.64 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено основні теоретичні відомості про ме-тоди та засоби моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами, а та-кож практичні рекомендації для застосування сучасних технологій при моделю-вання бізнес-процесів та управлінні ІТ-проектами різної складності. Наведено перелік контрольних запитань для перевірки набутих теоретичних знань та практичних навичок. Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальностями 126– «Інформаційні системи та технології», 124 - «Системний аналіз», наступ-них дисциплін: Організація та управління ІТ проектами, Автоматизація бізнес-процесів, Управління ІТ-проектами, Моделювання бізнес-процесів та управлін-ня ІТ-проектами.
Автор:
О.В. Нестеренко, О.В. Ковтунець, О.О. Фаловський
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.99 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
Ю.В. Рогушина, А.Я. Гладун, В.В. Осадчий, С.М. Прийма
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.25 Мб
Тип документу:
Книга
Монографію присвячено проблематиці розробки, дослідження та використання онтологій в розподілених застосуваннях. Проаналізовано моделі та методи подання онтологій, їх зв’язок з технологіями Semantic Web. В роботі аналізуються питання, що стосуються здобуттям онтологічних знань з відкритих джерел Web, Wiki-ресурсів та природномовних документів. Розглядається роль онтологічного аналізу в інтелектуалізації пошукових систем, Web-сервісів та програмних агентів. Наводяться приклади застосування онтологій в освіті та науці. Робота орієнтована на дослідників та науковців, які займаються розробками в галузі розподілених інтелектуальних систем.

Навігація


Переглядів: 429 205