Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Бібліотека

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Соціологія: пропедевтичний курс
Автор:
М.С. Труш
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
664 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник «Соціологія: пропедевтичний курс» адресовано студентам вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, які опановують соціологічний фах і намагаються зрозуміти, як функціонує й розвивається суспільство, в якому вони живуть і яке вивчають та досліджують. Адже соціологія є наукою, яка не тільки відтворює в теоретичній формі багатоманітність пульсу життя суспільства, але й практично впливає на нього. Посібник пропонує розгляд кола основних питань і проблем соціології; знайомить з основними історичними етапами розвитку і становлення соціологічної думки, видатними персоналіями, зробившими значний внесок у скарбницю світової соціології як науки; з рівнями системи соціологічного знання та їх взаємозв’язку, з роллю та місцем соціології у системі знань; з сучасним станом цієї науки: її предметом, основними теоретичними напрямами, парадигмами, підходами, дослідницькими методами. Посібник відповідає структурі та змісту програми навчальної дисципліни «Соціологія: пропедевтичний курс». Теми у посібнику представлено з певними елементами проблемного підходу і структуровано таким чином, що кожна наступна тема є логічним продовженням попередньої.
Методы и средства тестирования на проникновение веб-приложений и сетей
Автор:
А.Г. Тецкий, О.А. Ильяшенко, Д.Д. Узун
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
5.64 Мб
Тип документу:
Посібник
Изложены материалы практической части тренинг-курса «Методы и средства тестирования на проникновение веб-приложений и сетей» (CT2. Techniques and Tools for Penetration Testing of Web Applications and Networks), подготовленного в рамках проекта TEMPUS SEREIN «Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains» (543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR). Приведены описания практические работ, которые предназначены для ознакомления с технологиями и средствами проведения некоторых типов атак на веб-приложени и сети, методами выявления уязвимостей и инструментальными средствами поиска и эксплуатации уязвимостей. Предоставляется учебная программа курса и описание лабораторных работ и трпнингов. Предназначено для инженеров, занимающихся разработкой и внедрением систем защиты информации веб-приложений, сервисов и сетей, для групп верификации, для вебразработчиков и специалистов по оценке качества и безопасности веб-приложений и сетей, для магистров и аспирантов университетов, обучающихся по направлениям информационной безопасности, компьютерных наук, компьютерной и программной инженерии, а также для преподавателей соответствующих курсов.
OWASP Testing Guide v4
Автор:
OWASP
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
2.18 Мб
Тип документу:
Посібник
Проект безпеки відкритих веб-додатків (OWASP) ‑ це всесвітня вільна та відкрита спільнота зосереджена на підвищенні безпеки прикладного програмного забезпечення. Наша місія ‑ зробити безпеку додатків видимою, щоб люди та організації могли приймати обґрунтовані рішення про ризики інформаційної безпеки.
Інфраструктури відкритих ключів. Електроний цифровий підпис. Теорія та практика
Автор:
Ю.І. Горбенко, І.Д. Горбенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
20.91 Мб
Тип документу:
Книга
Інфраструктура відкритих ключів. Електронний цифровий підпис. Теорія та практика: монографія
Комп’ютерна обробка зображень та мультимедіа
Автор:
О.Ю. Котомчак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.13 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику наведено зміст лабораторних робіт, який відповідає робочій навчальній програмі дисциплін «Комп’ютерна обробка зображень та мультимедіа» і «Комп’ютерна графіка та обробка зображень», призначений для використання у навчальному процесі університету. У першій частині кожної лабораторної роботи наведено теоретичний матеріал з відповідної теми, а у другій порядок виконання лабораторної роботи, зміст звіту та контрольні питання і завдання для самостійного виконання. Призначено для студентів спеціальності «Системний аналіз».
Assembly Language for x86 Processors 7th Edition
Автор:
Irvine K.R
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
14.36 Мб
Тип документу:
Книга
Книга надає опис архітектури процесорів INTEL з урахуванням особливостей програмування. Тематичний вміст допоможе студентам розробляти та налагоджувати програми на мові асемблеру та ознайомитись із машиним поданням відповідних команд. Опис супроводжується прикладами та доречними поясненнями, що дозволяє використовувати книгу у якості навчального допоміжного підручника студентам ВНЗ за IT -спеціальностями, у т.ч. «Системний аналіз» при засвоєнні матеріалу за дисципліною «Математичні основи комп’ютерної техніки».
Основи біржової діяльності
Автор:
М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
9.19 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику ґрунтовно висвітлюються теоретичні та практичні аспекти біржової діяльності. Особливу увагу приділено сучасним технологіям торгівлі на біржах, біржовому ринку деривативів. Навчальний посібник підготовлено у відповідності до навчальних планів підготовки бакалаврів економічного профілю. Пропоноване видання може стати джерелом знань з основ біржової діяльності для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, а також всіх фахівців, які працюють на біржовому ринку.
Економіка та організація торгівлі
Автор:
М.Д. Балджи, І.А. Допіра, В.О. Однолько
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.54 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник розроблено за вимогами кредитно-трансфертної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, рекомендованої Європейською кредитно-трансферною системою. У посібнику викладено наукові, методологічні та організаційні положення з організації торгівлі та її економічних аспектів, які подані для використання у практичній підприємницькій діяльності. Зміст навчального посібника спрямований на формування у студентів сучасного наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань про особливості організації і технології торгових процесів та їх вплив на ефективність комерційної діяльності суб’єктів ринкових відносин, а також вироблення вмінь і навичок їх використання у практичній діяльності.
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Автор:
За заг. ред. І.М. Сотник, Л.М. Таранюка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.04 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник містить навчальні матеріали, що забезпечують формування основних фахових компетентностей бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Викладено теоретичні положення, організаційно-економічне та методичне забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. Досліджено питання антикризового управління та трансформацій у підприємництві. Розглянуто сучасні тенденції розвитку бізнесу з урахуванням євро-пейського вектору розвитку. Розкрито економічні аспекти соціальних відносин, логістики, ціноутворення, бізнес-планування, маркетингової діяльності, управління витратами, стратегічного планування в підприємницькій та торговельній сферах. Присвячено увагу моделюванню бізнес-процесів та їх змінам у підприємницькій діяльності, організаційній культурі та етиці в бізнесі. Підручник призначений для підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», також буде корисним для викладачів та інших фахівців з питань ефективної роботи суб’єктів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Розподілені сервісні системи
Автор:
В. В. Абрамова, С. К. Абрамов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.01 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто основні поняття і термінологію розподілених обчислювальних систем, а також етапи їх розвитку. Здійснено огляд і порівняльний аналіз архітектур побудови інформаційних систем. Викладено основні принципи організації розподілених обчислень з використанням серверів додатків. Наведено опис загального механізму виклику віддалених процедур, а також приклади його реалізації на базі різних технологій (об’єктні й компонентні розподілені системи, технологія веб-сервісів). Проведено огляд особливостей сервіс-орієнтованого підходу до організації розподілених обчислень. Описано концепцію грід-обчислень і подано приклади систем, що її реалізують. Висвітлено технологію і принципи організації хмаринних обчислень.

Навігація


Переглядів: 303 379
^