Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Комп'ютерних наук

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Основи надійності та діагностики телекомунікаційних і радіотехнічних систем
Автор:
Вишнівський В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.34 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Основи надійності та діагностики телекомунікаційних і радіотехнічних систем. Конспект лекцій підготовлено для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Київ: ННІТІ ДУТ, 2015. – 142 с. Дисципліна «Основи надійності та діагностики телекомунікаційних і радіотехнічних систем» має за мету дати студентам теоретичні знання і практичні навички про основи надійності і ефективності засобів зв’язку, а також засвоїти теоретичні методи провення технічного обслуговування, діагностування та ремонту, які направлені на підтримання високого коефіцієнта готовності. Розглянуто показники безвідмовності ремонтопридатності, довговічності та зберігаємості елементів та систем засобів зв’язку. Комплексні показники надійності. Структурна схема надійності. Статистична оцінка показників надійності. Точкові та інтервальні оцінки надійності. Резервування. Оцінка надійності систем з резервуванням без відновлення та з відновленням. Перспективи рішення проблем забезпечення надійності. Основні поняття технічної діагностики (ТД). Проблеми ТД на сучасному етапі. Принципи організації систем ТД. Автоматизовані системи діагностування. Моделювання аналогових і цифрових об’єктів діагностування (ОД). Методи та засоби пошуку несправності. Тести технічного діагностування. Тести пошуку несправностей. Конспект лекцій призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Телекомунікаційні інформаційні мережі” (Частина 1)
Автор:
Сєрих С.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.43 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій призначений для формування базових знань, необхідних для розуміння широкого кола реальних проблем у сфері телекомунікації; вивчення загальних принципів побудови телекомунікаційних та інформаційних мереж та принципів функціонування на їх базі різноманітних мережних технологій; концепції існуючих мереж зв'язку; напрямків розвитку перспективних мереж та мережних технологій, методів оптимального синтезу та аналізу мереж. Курс лекцій також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговують телекомунікаційні мережі зв'язку.
Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС)
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
545 Кб
Тип документу:
Книга
Даний довідник користувача ЄКТС (EСTS) надає рекомендації для запровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). В ньому також представлені ключові документи ЄКТС. Порадник стане у пригоді особам, що навчаються, професорсько-викладацькому складу, адміністративним працівникам вищих навчальних закладів, а також для будь-яких інших зацікавлених сторін.
Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти
Автор:
За загальною редакцією В.Д.Шинкарука
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.02 Мб
Тип документу:
Книга
Перехід до нового покоління галузевих стандартів вищої освіти, на основі компетентністного підходу, є необхідним етапом на шляху реформування системи освіти в Україні. Застосування компетентністного підходу до створення галузевих стандартів вищої освіти ні в якому разі не замінює традиційну для вітчизняної освіти систему «знання, уміння, навички», а створює передумови для більшого та гнучкішого наближення результатів освіти до потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку освітніх технологій та системи освіти в цілому. Представлений комплекс нормативних документів має за мету забезпечити розробку складових системи галузевих стандартів вищої освіти на єдиній методологічній основі.
Організація навчального процесу у вищих закладах освіти
Автор:
Болюбаш Я.Я.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
433 Кб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються питання організації навчального процесу у вищих закладах освіти України відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та інших нормативних актів з питань вищої освіти. Розрахований на слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти, аспірантів, керівників, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих закладів освіти всіх рівнів акредитації та закладів післядипломної підготовки.
Методичні рекомендації до складання навчальних планів вищих навчальних закладів ІІ, ІІІ і ІV рівнів акредитації
Автор:
Панасевич Д.Б., Солоденко А. К.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
463 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Україна, тримаючи курс до світового освітянського простору, модернізує свою систему вищої освіти таким чином, щоб забезпечити умови для такого переходу. Перш за все – це удосконалення нормативно-правової бази вищої освіти, зокрема навчального плану вищого навчального закладу.
SOFTSWITCH
Автор:
Гольдштейн А. Б., Гольдштейн Б. С.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
7.49 Мб
Тип документу:
Книга
Один из основных элементов сети связи следующего поколения NGN - гибкийкоммутатор Softswitch - уже составил хорошую альтернативу системам управленияобслуживанием вызовов в традиционных АТС как по цене и функциональным возможностям,так и по масштабируемости, качеству обслуживания, габаритам, энергопотреблению и стоимости технической эксплуатации. Но основная причина успехаSoftswitch на рынке - его умение согласовывать разные протоколы сигнализации каксетей одного типа, например, при сопряжении сетей Н.323 и SIP, так и при взаимодействиисетей коммутации каналов (протоколы ОКС7) с IP-сетями (протоколы SIP,MGCP, Megaco/H.248, BICC, Н.323), которое рассматривается в книге в контекстетехнологии Sigtran, поддерживающей подсистемы ОКС7 средствами IP-протоколов/ Обсуждаются неоднозначность определения Softswitch, особенности его архитектурыи принципы работы. В последних главах книги делается попытка заглянутыне-много вперед и рассмотреть сотрудничающие с Softswitch в сетях NGN и, возможно,конкурирующие с ним там архитектуру IMS (IP Multimedia SubSystem) и пограничныеконтроллеры SBC (Session Border Controller), а также представить себе, какими будутсети следующего поколения. Предназначена для инженеров Операторских компаний, научно-исследовательских,проектных и производственных организаций, занимающихся NGN, студентов иаспирантов, обучающихся специальностям 210400 - Телекоммуникации, а также длявсех, кто интересуется современными инфокоммуникациями.
Пректирование сетей связи следующего поколения
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
4.08 Мб
Тип документу:
Книга
Уже более 20 лет прошло с тех пор, как на сетях связи России мас­ сово появились цифровые системы коммутации. Технологический ше- тевр для своего времени в начале XXI века все больше начинает напо­ минать увешанную игрушками рождественскую елку. Постоянно появляющиеся в течение последнего времени новые требования зас­ тавляю т разработчиков цифровых АТС оснашать их все новыми и но­ выми модулями. И если модуль ОКС7 в свое время органично вошел в архитектуру цифровых АТС, то модули IPOP (Internet Point of Presence), СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий) и т.п. являются для этой архитектуры уже обременительным грузом. Дей­ ствительно, технологический ресурс цифровых АТС практически ис­ черпан. Мало того, в условиях поступления на сети связи нового но своему характеру трафика системы коммутации, разработанные для условий телефонной сети связи обшего пользования (ТфОП), вряд ли могут функционировать эффективно.
Основы информационной безопасности: Учебное пособие.
Автор:
Арутюнов В.В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.79 Мб
Тип документу:
Книга
Учебное пособие по дисциплине «Информационная безопасность» подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности “Организация и технология защиты информации”
Телекоммуникационные системы и компьютерные сети
Автор:
Сосновский О.А.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
8.76 Мб
Тип документу:
Книга
Курс лекций раскрывает современные тенденции развития в области компьютерных и телекомуникационных сетей.

Бібліотека


Переглядів: 57 415
^