XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Формування бази для професійної оцінки сучасних політичних процесів

22:29, 28-09-2021

Дубовик Н. А., Кирилюк Н. А. 
Політологія та політтехнології: навч.посіб. / Н. А. Дубовик, Н. А. Кирилюк. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 166 с.

 

Здобутки науково-педагогічної корпорації Державного університету телекомунікацій і, зокрема, кафедри документознавства та інформаційної діяльності презентовані новою публікацією навчального посібника з політології, підготовленого кандидатом політичних наук, доцентом кафедри документознавства та інформаційної діяльності Наталією Анатоліївною Дубовик та стейкхолдером, кандидатом політичних наук, Наталією Андріївною Кирилюк. Навчальний посібник ‒ результат осмислення авторами сучасних політичних процесів та багаторічної викладацької й наукової діяльності, читання лекційних курсів з політології політичних технологій для студентів університету кількох спеціальностей та спеціалізацій.

За наявності незліченної кількості праць з політології ‒ моноґрафій, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, курсів та конспектів лекцій для навчальних закладів вищої освіти різного профілю, сучасних політологічних словників та енциклопедій, що охоплюють проблеми термінології, історії, теорії і практики політики та політичних технологій, до нового видання постає ряд важливих питань: по-перше, як посібник віддзеркалює сучасні досягнення в галузі політології, по-друге, які новації у трактуванні політичної теорії та політичних технологій пропонують автори, по-третє, у чому полягають особливості (варіативність) викладу матеріалу та дидактична цінність посібника.

 

Актуальність навчальних посібників з політології

В умовах постійних змін політичного ландшафту, формування нової політичної культури, економічних та соціальних трансформацій, функціонування багатопартійних систем, перманентних виборчих кампаній, розвитку політично активного громадянського суспільства і свобод, актуалізуються питання політичного вирішення проблем. Каталізаторами у формуванні нових підходів до вирішення сучасних політичних проблем є сукупність факторів ‒ глобалізація, геополітичні амбіції окремих країн та їх лідерів, технологічна революція у сфері комунікації, поява нових громадських рухів, євроінтеграційні та дезінтеграційні процеси, нові моделі національних відносин. Серйозні сучасні розбіжності щодо національної ідентичності, етнонаціоналізму, сепаратизму покликана вирішити політика. Як зазначав відомий британський політолог, автор одного з найвідоміших підручників з політології Ендрю Хейвуд «політика існує тому, що людям властиво не погоджуватися одне з одним» і саме тому, слід шукати «політичного» рішення для цих розбіжностей. Трактуванню сучасних підходів до вирішення актуальних політичних проблем покликана новітня навчальна література. Політичне вирішення проблем співставне зі складною шаховою партією, про що нагадує оформлення обкладинки даного навчального посібника (своєрідна політична шахівниця).

 

Детермінованість структури і змісту посібника

Структура і зміст навчального посібника суголосні з навчальними програмами курсів “Політологія” та “Політологія та політтехнології”, які читаються авторами і узалежнені від тематики, яка традиційно розглядається наукою про політику. Посібник максимально повно занурює читача в проблематику сучасної політології. Автори розглядають концептуальні та теоретико-методологічні засади політології як наукової та навчальної дисципліни. Посібник складається із двох розділів: «Політологія як система знань про політику» та «Політичні технології як інструмент політичної практики». Перший розділ (автор Н. А. Дубовик) презентує дванадцять тем, що охоплюють широкий спектр проблем ‒ характеризується політологія як наука та навчальна дисципліна (власне йдеться про інституціоналізацію науки про політику), подається визначення політики як соціального явища і розкриваються її ідеологічні парадигми, акцентується увага на владі як центральній проблемі політики та державі як політичній організації суспільства, описується структура і сутність політичного процесу, аналізується діяльність політичних партій, висвітлюються проблеми політичнї культури, політичного лідерства і технології останнього, окреслюються принципи міжнародних відносин та геополітики. У другому розділі автор (Н. А. Кирилюк) намагалася найповніше охопити широку палітру проблематики політичних технологій. Виокремлено вісім тем та описані поняття політичних технологій, політичного менеджменту та маркетингу, викладені основи проведення виборчих кампаній, розкриті сутність політичної іміджології та PR у політичній сфері, проаналізовані особливості політичних конфліктів та політичного маніпулювання. Політологічні концепти авторів подаються з позицій сучасного рівня розвитку гуманітаристики.

 

Дидактична цінність навчального посібника

Посібник демонструє вміле поєднання теоретичного викладу та форми подачі матеріалу. Методи подачі матеріалу орієнтовані на широкий студентський загал. Академічно виваженому тексту кожної теми передує план. Текст кожної теми написаний з позицій новітніх напрямів, що домінують в науковій літературі з політології, акцентується увага на контроверсійних питаннях окремих аспектів обраних тем. Задля кращого сприйняття  та засвоєння теоретичного матеріалу авторами запропоновані схеми, таблиці. Щоб звернути увагу на важливу інформацію автори використали прийоми шрифтового (жирний, курсив) виділення. Наприкінці кожної теми формулюються питання та завдання у привʼязці до проблем «підготовки фахівця сучасного типу» (с. 5). Довершеність навчальному посібнику надає словник, який включає понад 230 політологічних понять з дефініціями термінів та терміносполучень. Наведені фундаментальні поняття широко побутують у зарубіжній та вітчизняній науці про політику та практичній політичній діяльності. У Списку використаних джерел та літератури зазначені найбільш грунтовні новітні публікації з політології, включаючи й авторські доробки. Навчальний посібник стане суттєвою підмогою для студентів, які вивчають основні складові політичної науки і може бути використаний для підготовки семінарських занять, заліків та іспитів.

Читайте також

Про кафедру

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна та ін.

Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна та ін.

Переглядів: 1 509