Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Менеджмент і адміністрування як основна дисципліна в підготовці студентів за спеціальністю 073 – Менеджмент

В межах інноваційного підходу до навчання в Державному університеті телекомунікацій для спеціальності 073 – Менеджмент з першого курсу введена комплексна дисципліна «Менеджмент і адміністрування», яка забезпечує набуття студентами компетенцій, визначених освітньо-професійною програмою та рекомендованих роботодавцями партнерами кафедри менеджменту.

Комплексна дисципліна викладається протягом всього навчання студента і включає наступні розділи:

 • Менеджмент. Мета розділу формування системи фундаментальних знань з менеджменту, способів, механізмів і основного інструментарію системного управління організацією.
 • Управління бізнесом. Мета розділу – формування системи базових знань із організації, функціонування та правового регулювання підприємницької діяльності, формування підприємницького мислення, набуття студентами навичок побудови системи управління бізнесом, розв’язання протиріч та конфліктів між цілями, засобами, підрозділами, працівниками підприємства.
 • Теорія організації. Основною метою розділу є формування у майбутніх фахівців сис­темних знань і розуміння концептуальних основ теорії організації, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу сто­совно сучасних методів управління організацією в сучасних умовах.
 • Управління конкурентоспроможністю. Метою розділу є формування у майбутніх фахівців компетентності щодо об’єктивних закономірностей, механізму та особливостей сучасної конкуренції та конкурентоспроможності організації, а також набуття ними навиків та вмінь дослідження стану конкуренції, аналізу та оцінювання рівня конкурентоспроможності організації, розроблення та практичного застосування стратегії підтримування та нарощування її конкурентних переваг.
 • Управління економічною безпекою. Метою є вивчення методичних підходів до вирішення проблеми забезпечення економічної безпеки телекомунікаційних підприємств, опанування знань щодо суті захисту складових організації, методики і техніки гарантування економічної безпеки на підприємствах, формування вмінь виявляти порушення фінансової, кадрової, технічної та інших складових економічної безпеки, аналізувати і встановлювати причини їх виникнення та шляхи подолання;
 • Адміністративний менеджмент. Метою розділу є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі адміністративного менеджменту, розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій підвищення ефективності управління організаційними структурами, завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створення цілісної системи адміністративного управління організацією.
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Мета розділу полягає у формуванні у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань і практичних навичок щодо прийняття і виконання управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності телекомунікаційних підприємств.
 • Антикризовий менеджмент. Метою розділу є оволодіння студентами основних термінів, визначень та понять антикризового менеджменту, формування комплексу теоретичних та практичних знань про методи і процедури антикризового управління в складних економічних умовах, набуття базових уявлень та практичних вмінь і навичок антикризового управління підприємствами галузі телекомунікацій.
 • Управління персоналом. Навчальна дисципліна має на меті формування системних знань теорії та практики керівництва персоналом різноманітних підприємств та організацій, що функціонують у сфері національної економіки України.
 • Операційний менеджмент. Метою розділу є формування у майбутніх менеджерів умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії телекомунікаційних підприємств.
 • Інвестиційний менеджмент. Метою розділу є формування знань і навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфелю та програм реальних інвестицій телекомунікаційного підприємства.

Такий підхід створює можливості підготовка фахівців для роботи в управлінській сфері на  основі поєднання знань з менеджменту, бізнес-адміністрування, економічної безпеки, фінансового менеджменту з практичними навичками моделювання процесно-орієнтованих систем управління на інноваційних засадах з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі із широким застосуванням ІТ - технологій.

Оцініть новину:
4

Читайте також

З метою ефективного вивчення української мови іноземними слухачами підготовчого відділення, викладачі кафедри української мови ННІГПД Державного уніве..
Нещодавно на кафедрі Космічних систем і комплексів та супутникових телекомунікацій закінчилась практика у компаніях Data-group та НЦУВКЗ. Після практи..
11 червня 2019 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 Державного університету телекомунікацій. Порядок денний: 1. За..

Ключові слова


Переглядів: 607