Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Шановні студенти!

Кафедра вищої математики нагадує вам, що студент не допускається до семестрового контролю з дисципліни «Вища математика» (семестрового екзамену або заліку), якщо він не виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни, при цьому викладач в екзаменаційно-заліковій відомості робить запис “не допущений”.

Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, результати складання екзаменів оцінюються за національною (чотирибальною), уніфікованою семибальною шкалою ECTS - А (відмінно), В,С (добре), D,E (задовільно), FX,F (незадовільно), і рейтинговою 100-бальною шкалою, а заліків – за двобальною, семибальною шкалою А,B,C,D,E (зараховано), FX,F (не зараховано) і 100-бальною шкалою. Підсумкові оцінки виставляються та вносяться до екзаменаційної відомості, залікової книжки (позитивні результати) та навчальної картки студента. В екзаменаційній відомості в національній та європейській системах оцінювання знань і при переведенні оцінки в систему ECTS викладач керується співвідношеннями, поданими нижче у таблиці:

Загальні критерії оцінювання знань:

  • “А” (90-100) – Студент виявляє особисті творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування й нахили.
  • “В” (82-89) – Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.
  • “С” (75-81) – Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.
  • D” (64-74) – Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.
  • “Е” (60-63) – Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.
  • “FX” (35-59) – Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
  • “F” (1-34) – Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об‟єктів.
Оцініть новину:
11

Читайте також

Співпраця кафедри «Системного аналізу» з провідними телекомунікаційними компаніями та ІТ підприємствами відкриває нові можливості для орга..
В період з 22.05 по 28.05 в Державному університеті телекомунікацій були проведені вибори нових голів Студентської Ради в кожному навчально-науковому ..
Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту запрошує випускників шкіл, коледжів і технікумів продовжити своє навчання за фахом 125 Кібербе..

Ключові слова


Переглядів: 1 182
^