Державний Університет Телекомунікацій

Шановні студенти!

Кафедра вищої математики нагадує вам, що студент не допускається до семестрового контролю з дисципліни «Вища математика» (семестрового екзамену або заліку), якщо він не виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни, при цьому викладач в екзаменаційно-заліковій відомості робить запис “не допущений”.

Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, результати складання екзаменів оцінюються за національною (чотирибальною), уніфікованою семибальною шкалою ECTS - А (відмінно), В,С (добре), D,E (задовільно), FX,F (незадовільно), і рейтинговою 100-бальною шкалою, а заліків – за двобальною, семибальною шкалою А,B,C,D,E (зараховано), FX,F (не зараховано) і 100-бальною шкалою. Підсумкові оцінки виставляються та вносяться до екзаменаційної відомості, залікової книжки (позитивні результати) та навчальної картки студента. В екзаменаційній відомості в національній та європейській системах оцінювання знань і при переведенні оцінки в систему ECTS викладач керується співвідношеннями, поданими нижче у таблиці:

Загальні критерії оцінювання знань:

  • “А” (90-100) – Студент виявляє особисті творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування й нахили.
  • “В” (82-89) – Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.
  • “С” (75-81) – Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.
  • D” (64-74) – Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.
  • “Е” (60-63) – Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.
  • “FX” (35-59) – Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
  • “F” (1-34) – Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об‟єктів.
Оцініть новину:
10

Читайте також

Новий рік – це свято, протягом якого відбувається велика кількість чудес! Святкова і новорічна атмосфера, безліч святкових подій і та заходів, б..
Поєднання теоретичних знань з практичними навичками складає основу сучасної освіти. Саме цьому на кафедрі Мобільних та Відеоінформаційних технологій п..
Завдяки навчанню студентів за концептуально новою освітньою моделлю наші випускники повністю відповідають вимогам потенційних роботодавців, мають неза..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 557
^