Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Інноваційне навчання в комп'ютерних науках

З точки зору комп'ютерних наук інноваційний підхід до навчання є найбільш перспективним тому, що передбачає усвідомлену системну організацію управління навчальним процесом на основі трьох компонент:

  • особистість викладача, як помічника становлення і розвитку особистості студента незалежно від міри залучення до знання;
  • способів організації процесу засвоєння знань і умінь з конкретних дисциплін;
  • способів розвитку особистості студента за допомогою індивідуальних та групових форм навчання.

На кафедрі Комп'ютерних наук на основі інноваційних підходів до організації навчання, реалізовано обладнання навчальних лабораторій найбільш сучасними зразками інформаційних технологій. Постійно вдосконалюється: диференційоване навчання, проблемне навчання, програмоване навчання, модульне навчання.

Диференційоване навчання передбачає створення оптимальних умов для розвитку особистості. Для вирішення цього завдання студентам, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» (Computer Science, CS) надається можливість вибирати різні способи сертифікації в галузі експлуатації своєї продукції провідних IT-фірм з подальшою участю в проектах без відриву від навчання. Для цього на кафедрі Комп'ютерних наук створено Навчально-науковий центр технологій HP Enterprise, оснащений сучасним обладнанням, що дозволяє реалізувати в ході навчального процесу конвергентну і гібридну архітектуру HP Enterprise різних рівнів складності. Студентам пропонуються різноманітні курси. Якість будь-яких запропонованих студентам курсів підтверджується проходженням Міжнародної сертифікації та отримання міжнародних сертифікатів різного рівня. Це дозволяє ще в період навчання брати участь в проектах провідних IT-фірм і отримувати грошові премії. Наприклад, один зі студентів, який навчається за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» був премійований фірмою 50000 грн. за розробку інноваційного проекту.

Проблемне навчання передбачає організований педагогом спосіб активної взаємодії студента з проблемно-представленим змістом навчання, в ході якого він долучається до об'єктивних протиріч наукового знання і способів їх вирішення. На кафедрі студентів вчать мислити, творчо засвоювати знання. Ідею проблемного навчання дуже точно висловив видатний американський бізнесмен Джон Гріллос: «Нас мало турбує міцність придбаних учнями знань в тій чи іншій області, оскільки ці знання піддаються змінам кожен рік і застарівають часом раніше, ніж учні зуміють їх засвоїти. Набагато важливіше, щоб в економіку приходили молоді люди, які вміють самостійно вчитися працювати з інформацією, самостійно вдосконалювати свої знання та вміння в різних областях, набуваючи, якщо виявиться необхідним, нові знання, професії, тому що саме цим їм доведеться займатися все їх свідоме життя»

Програмоване навчання передбачає управління процесом навчання на базі кібернетичного підходу. У своїй основі програмованого навчання передбачає роботу слухача по якійсь програмі, в процесі виконання якої він здобуває знання та уміння. Роль викладача зводиться до відстеження психологічного стану слухача і ефективності поетапного освоєння їм навчального матеріалу, і, в разі необхідності, регулювання програмних дій. Відповідно до цього на кафедрі були розроблені різні схеми, алгоритми програмованого навчання, які можуть бути реалізовані з використанням комп'ютерів, програмованих підручників, методичних матеріалів, які мають оптимальну послідовністю викладу матеріалу, доступність в електронному вигляді на сайтах університету для самостійного вивчення.

Модульне навчання. Сутність модульного навчання полягає в тому, що зміст навчання структурується в автономні організаційно-методичні блоки - модулі, зміст і обсяг яких можуть варіювати в залежності від дидактичних цілей, профільної і рівневої диференціації студентів, бажань студентів за вибором індивідуальної траєкторії руху по навчальному курсу. Всі дисципліни кафедри мають модульну побудову, що забезпечує необхідний ступінь гнучкості і свободи в відборі і комплектації необхідного конкретного навчального матеріалу для навчання (і самостійного вивчення) певної категорії студентів і реалізації спеціальних дидактичних та професійних цілей. Кожен модуль має контрольні завдання для самоперевірки і рейтингову систему оцінки знань, що припускає бальну оцінку успішності студентів за результатами вивчення кожного модуля.

Таким чином, завдяки такій організації підготовки, по завершенню навчання випускники опановують широкий спектр компетенцій, які дозволяють їм вирішувати широке коло професійних завдань з розробки, вдосконалення та інтеграція ІТ-рішень з використанням як апаратних так і програмних платформ різного призначення.

Оцініть новину:
4

Читайте також

Для вступу на 1-й курс: (заочна форма навчання) На основі повної загальної середньої освіти; Прийом здійснюється для абітурієнтів, які всту..
Шановні випускники бакалаврату і хто не здавав ЗНО, нагадуємо Вам, що залишилося всього 2 дні для подачі документів до Державного університету телеком..
172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма навчання) 172 Телекомунікації та радіотехніка (заочнаформа навчання) 121 Інженерія програмного забез..

Ключові слова


Переглядів: 782
^