XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Кафедра Менеджменту

Матеріальна база

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Дистанційне навчання
Методична робота
Наукова діяльність
Робота із студентами
Видавнича діяльність
Бібліотека
Співробітництво
Новини та подіі
Контактна інформація
Запрошуємо до навчання
Інформація по дипломним, курсовим роботам та практикам
Професійні компетенції
Освітньо-професійні програми
Отримати консультацію
Міжнародна діяльність
Інноваційний зміст навчання

Матеріальна база

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "073 - Менеджмент" кафедри Менеджменту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Кафедра менеджменту Державного університету телекомунікацій має достатньо потужну матеріальну базу для проведення навчальних занять, самостійної  та науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти відповідно до навчальних планів.

На базі кафедрі менеджменту створено лабораторію «Мультиспектральний бізнес-тренажер «ІТ – Менеджер»», яка укомплектована сучасним інформаційно-технічним обладнанням (комп’ютерною технікою та мультимедійними приладами). Робочі місця науково-педагогічного працівника та студентів оснащені комп’ютерами з виходом до мережі Internet та з можливістю роботи з різними програмними комплексами.

 
 
 
 
 

Сьогодні, клієнт, який хоче взаємодіяти з компаніями всіма доступними каналами у зручний для нього час, повʼязаний з ними безліччю digital-каналів: сайт, мобільні додатки, онлайн-консультанти та багато іншого. Бурхливий розвиток інформаційних технологій, доступний Інтернет, мобільні додатки − все це змінює способи комунікації усіх контактних груп із компаніями.

Переважно, диджиталізація передбачає кардинальну зміну організаційного дизайну, моделей та методів менеджменту, центрів відповідальності. Тобто, диджиталізація це не лише використання цифрових технологій, а передусім зміни в мисленні, стилі керівництва, системі заохочення і в прийнятті нових бізнес-моделей.

 

Водночас, акцентуємо, що digital-трансформація передбачає інтеграцію цифрових технологій у всі сфери бізнесу, що призводить до якісних корінних змін функціонування та поведінки компаній. По суті digital-трансформація − це зміна підходу до ведення бізнесу. Для того, щоб бути комерційно успішними в нових умовах загальної цифровізації, необхідно розробляти нові продукти з використанням digital-каналів. Тобто, digital-трансформація за своїм призначенням забезпечує нові види інновацій та креативність, а не просто вдосконалення чи підтримку традиційних методів.

 

 

Цифровизация, диджиталізація, digital transformation, цей тренд вже міцно закріпився. Сьогодні все більше менеджерів усвідомлюють необхідність змін в своєму бізнесі, оскільки колишні моделі і бізнес-процеси стають неефективними, старі методи комунікацій не працюють.

Розвиток сучасних інформаційних технологій змінює способи взаємодії кінцевих споживачів з компаніями.

Викладачами кафедри менеджменту розроблено ряд навчальних дисциплін в яких кожна тема складається з теоретичних і практичних занять, де останні складають більше 50% відповідно до вимоги інноваційного змісту навчання, розробленого ректором Державного університету телекомунікацій Толубко В.Б.

Нині менеджери мають використовувати не одну, а цілий комплекс інтегрованих цифрових технологій, продуктів та послуг, які допомагають формувати професійні компетенції із  спеціальності 073-Маркетинг.

Важливу роль в навчально-виховному процесі менеджерів відіграє високий рівень інформаційного забезпечення, використання новітніх комп’ютерних технологій за вищенаведеними тренінгами.

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «M.E.DOC»

По закінченню вивчення дисципліни найкращі менеджери за результатами кваліфікаційних тестів отримують сертифікати:  «Парус - Менеджмент і Маркетинг»; «1С: Підприємство 8: Зарплата і управління персоналом 8.2 »; «M.E.Doc».

Перелік сертифікатів не є вичерпним!

Кафедра менеджменту продовжує розвивати ділові зв’язки для забезпечення свої студентів сучасним компетенціями, які необхідні на ринку праці.

Презентація навчальної лабораторії мультиспектральний бізнес-тренажер «ІТ – Менеджер»
 

МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ТРЕНАЖЕР „ІТ – МЕНЕДЖЕРˮ допомагає сформувати у здобувачів вищої освіти наступні загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності.

Загальні компетентності:

 1. Абстрактне обґрунтування та моделювання проблеми: здатність визначати відповідні проблеми та окреслювати їх так. щоб просувати та трансформувати наукові знання та розуміння.
 2. Дослідницька здатність. Компетентності ініціювати та виконувати (індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження.
 3. Самостійна праця, керування часом. Здатність організовувати набуття теоретичних та практичних інструментів, скеровуючи зусилля та об'єднуючи результати різних досліджень та аналізів, представляючи остаточний результат до визначеного кінцевого терміну.
 4. Групова робота. Здатність працювати у великій науковій групі, мотивувати людей та досягати спільних цілей, розробляти та управляти проектами, приймати обґрунтовані рішення, розуміючи відповідальність за результати роботи, а також беручи до уваги ресурсні витрати та персональні обов’язки.
 5. Креативність. Потенціал креативності у генерування ідей та досягнення наукових завдань.
 6. Комунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною аудиторіями, а також представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну наукову термінологію та методи.
 7. Міжнародний кругозір. Здатність працювати у великій інтернаціональній групі, ставитися із повагою до національних та культурних традицій інших членів групи.
 8. Управлінські здатності. Здатність працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів, а також мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей.
 9. Викладацькі здатності. Компетентність навчати студентів бакалаврського рівня на практичних та лабораторних заняттях.
 10. Якість та етичні зобов’язання. Знання стандартів та типу  мислення, необхідних для наукового дослідження та опублікування його результатів, зокрема критична обізнаність та інтелектуальна чесність. Демонструвати прихильність до етичних зобов’язань та етики поведінки в наукових дослідженнях.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 1. Інтелектуальні компетентності: здатність до аналітико-прогностичної та інноваційної діяльності, розробки і обґрунтування вибору найбільш ефективних управлінських рішень у сфері менеджменту.
 2. Когнітивні компетентності. знання і розуміння найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій менеджменту, уміння застосовувати ці знання для розв’язання задач якісного і кількісного характеру.
 3. Інтегративні здатності. Компетентність до інтеграції знань, умінь і навичок та їх ефективного використання в умовах швидкої адаптації організацій до вимог зовнішнього середовища, приймати інтегровані рішення в менеджменті, організовувати управлінську інформаційну систему, організовувати пошук партнерів.
 4. Навики критичності та самокритичності. Здатність рецензувати публікації та презентації з менеджменту, а також брати участь у міжнародних наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою наукову позицію.
 5. Управлінські соціально-психологічні здатності. Емоційна, перцептивна, концептуальна і поведінкова компетентність - здатність до лідерства, до цілепокладання, уміння реалізувати стратегії, плани і здатність до новаторської діяльності, знання і вміння у сфері сприйняття, розуміння поведінки людей, мотивація їх діяльності, високий рівень емпатичності й комунікативної культури.
 6. Організаційні здатності. Компетентність у специфічних сферах управлінської діяльності - прийнятті рішень, збиранні й аналізі інформації, методах роботи з людьми,  раціональної організації праці тощо
 7. Міжособистісні здібності. Співпраця в місцевому та міжнародному середовищі для завершення спеціальних завдань, пов'язаних з менеджментом (збирання та опрацювання даних, розвиток аналізу, подання та обговорення результатів).
 8. Ділові здатності. Компетентність до управлінських вмінь і навичок: діагностувати організаційну систему, інтерпретувати ситуацію і робити правильні висновки, оперативно приймати і реалізовувати нестандартні рішення тощо.
 9. Функціональні компетентності: широке застосування інновацій, ІТ - технологій та процедур й інструментів у менеджменті, налагодження співпраці із науковими партнерами, асоціаціями, державними та європейськими й міжнародними інституціями, навички інноваційних управлінських технологій та управління людськими ресурсами, управління процесами інноваційного розвитку.
 10. Інформаційні технології. Здатність вільно використовувати ІТ для наукових розробок та впровадження проектів, визначати, отримувати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, документів та текстів для розгляду відповідних проблем менеджменту.

ВПЕВНЕНІ, що  оволодіння практичними навичками за допомогою сучасного ліцензійного програмного забезпечення, отримання сертифікатів та набуття компетенцій надає студентам кафедри менеджменту переваги при працевлаштуванні по закінченню навчання. Це надає можливість нашим студентам практично підвищити свою кваліфікацію та  отримати своє перше високооплачуване робоче місце!

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Менеджменту в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (066) 686-69-67 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись




Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 328
Тел. (044) 249-25-59
E-mail: management@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 6 645